Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Offentliga upphandlingar och koncessioner: prövningsförfaranden

Offentliga upphandlingar och koncessioner: prövningsförfaranden

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets direktiv 89/665/EEG om prövning av offentlig upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Enligt direktivet måste EU-länderna se till att tilldelningsbeslut om offentliga upphandlingar och koncessioner, och preliminära beslut i procedurfrågor som rör sådana, ses över snabbt och effektivt i de fall de bryter mot EU:s lagstiftning om offentliga upphandlingar.

VIKTIGA PUNKTER

  • Direktiv 89/665/EEG gäller offentliga upphandlingar inom den offentliga sektorn och koncessioner som omfattas av de relevanta materiella reglerna (dvs. regler om rättigheter och skyldigheter). Direktiv 2014/23/EU och direktiv 2014/24/EU ersätter direktiv 2004/18/EG från och med den 18 april 2016.
  • EU-länderna måste se till att prövningsförfarandena är tillgängliga för var och en som har eller har haft intresse av att få avtal om viss offentlig upphandling och som har skadats eller riskerat att skadas av en påstådd överträdelse.
  • Enligt direktiv 89/665/EEG kan prövning begäras både innan ett avtal ingås (åtgärder före ingående av avtal) och efter detta (åtgärder efter ingående av avtal).
    • Åtgärder före ingående av avtal är avsedda att korrigera överträdelser av bestämmelserna för offentliga upphandlingar medan upphandlingsförfarandet pågår och, i alla händelser, innan kontraktet börjar gälla. De omfattar rätten till interimistiska åtgärder, en obligatorisk frysningsperiod och ett krav på att uppskjuta förfarandet medan prövningen pågår, för att hindra tilldelning av kontraktet.
    • Åtgärder efter ingående av avtal syftar till att ogiltigförklara ett befintligt kontrakt och/eller kompensera (främst genom ersättning) de berörda parterna efter att kontraktet i fråga har tilldelats.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det trädde i kraft den 3 januari 1990. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 21 december 1991.

BAKGRUND

  • Omfattande ändringar infördes i direktiv 89/665/EEG genom direktiv 2007/66/EG. Genom direktiv 2014/23/EU infördes ytterligare ändringar, huvudsakligen för att utöka tillämpningsområdet för direktiv 89/665/EEG i fråga om koncessioner enligt direktiv 2014/23/EU samt att uppdatera hänvisningarna till de materiella reglerna för offentliga upphandlingar som anges i direktiv 2014/24/EU.
  • Direktiv 92/13/EEG motsvarar direktiv 89/665/EEG när det gäller offentliga upphandlingar inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna. Omfattande ändringar av detta direktiv infördes genom direktiv 2007/66/EG. Genom direktiv 2014/23/EU infördes sedan ytterligare ändringar på grund av direktiv 2014/25/EU.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 89/665/EEG av den 21 december 1989 om samordning av lagar och andra författningar för prövning av offentlig upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten (EGT L 395, 30.12.1989, s 33–35)

Fortlöpande ändringar av direktiv 89/665/EEG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version (som endast innehåller ändringarna till och med direktiv 2007/66/EG) har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets direktiv 92/13/EEG av den 25 februari 1992 om samordning av lagar och andra författningar om gemenskapsregler om upphandlingsförfaranden tillämpade av företag och verk inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna (EGT L 76, 23.3.1992, s. 14–20). Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 28.3.2014, s. 1–64). Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65–242). Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 08.03.2016

Top