Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Förpackningar och förpackningsavfall

Förpackningar och förpackningsavfall

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall

Direktiv (EU) 2018/852 om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Direktiv 94/62/EG fastställer EU:s regler om hantering av förpackningar och förpackningsavfall.

Direktiv (EU) 2018/852 ändrar direktiv 94/62/EG och innehåller uppdaterade åtgärder för att

 • förebygga att det produceras förpackningsavfall, samt
 • främja återanvändning, materialutnyttjande och andra metoder för återvinning av förpackningsavfall, i stället för att det slutgiltigt omhändertags, och därmed bidra till övergången till en cirkulär ekonomi*.

Direktiv 94/62/EG syftar till att bidra till att

 • förbättra miljön,
 • skydda människors hälsa,
 • skydda resurser,
 • säkerställa en fungerande inre marknad och begränsad konkurrens inom EU.

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

Det ändrade direktivet gäller alla förpackningar som släpps ut på marknaden i EU och allt förpackningsavfall, vare sig de används eller kastas inom industri, handel, kontor, verkstäder, tjänstesektorn, hushåll eller annat, och vilket material de än består av.

Åtgärder

EU-länderna måste vidta åtgärder, exempelvis i form av nationella program, incitament genom system för utökat producentansvar och andra ekonomiska instrument, för att förebygga att det genereras förpackningsavfall och minimera förpackningarnas miljöpåverkan.

EU-länderna bör uppmuntra till en ökning av andelen återanvändbara förpackningar* som släpps ut på marknaden och av system för återanvändning av förpackningar, utan att äventyra livsmedelstryggheten. Dessa åtgärder kan bestå av

 • pantsystem,
 • mål,
 • ekonomiska incitament,
 • en minimiandel återanvändningsbara förpackningar som släpps ut på marknaden varje år, osv.

EU-länderna måste även vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla vissa återvinningsmål, som varierar beroende på förpackningsmaterial, och för detta ändamål tillämpa de nya beräkningsreglerna.

Mål

Senast den 31 december 2025 måste minst 65 viktprocent av allt förpackningsavfall materialåtervinnas. Återvinningsmålen för varje material är följande:

 • 50 % av plast
 • 25 % av trä
 • 70 % av järnmetall
 • 50 % av aluminium
 • 70 % av glas
 • 75 % av papper och kartong

Senast den 31 december 2030 måste minst 70 viktprocent av allt förpackningsavfall materialåtervinnas. Detta mål innefattar följande:

 • 55 % av plast
 • 30 % av trä
 • 80 % av järnmetall
 • 60 % av aluminium
 • 75 % av glas
 • 85 % av papper och kartong

Grundläggande krav

EU-länderna måste se till att de förpackningar som släpps ut på marknaden uppfyller de väsentliga kraven i bilaga II till direktivet:

 • att begränsa förpackningens vikt och volym till det minimum som krävs för att upprätthålla den säkerhets- och hygiennivå som är nödvändig för produkten och godtagbar för konsumenten,
 • att minimera skadliga ämnen och material som beståndsdelar i förpackningsmaterialet eller förpackningsmaterialets komponenter,
 • att utveckla en återanvändbar eller återvinningsbar förpackning.

Biologiskt nedbrytbar förpackning: En plastförpackning som är nedbrytbar genom oxidation* får inte anses vara biologiskt nedbrytbar.

Europeiska kommissionen undersöker för närvarande hur de väsentliga kraven kan skärpas i syfte att förbättra utformningen av förpackningar för återanvändning och främja återvinning av hög kvalitet, samtidigt som efterlevnaden av de väsentliga kraven blir bättre.

System för materialåtervinning

EU-länderna bör se till att det inrättas system för återlämning och/eller insamling av använda förpackningar och/eller förpackningsavfall samt för återanvändning eller återvinning, inklusive materialutnyttjande av de förpackningar och/eller det förpackningsavfall som samlats in.

Producentansvar

Senast 2025 bör EU-länderna se till att det finns system för producentansvar* för alla förpackningar. System för producentansvar ger möjlighet till återlämning och/eller insamling av använda förpackningar och/eller använt förpackningsavfall och tillhandahåller kanaler till de lämpligaste sätten för avfallshantering, återanvändning och återvinning av insamlade förpackningar och insamlat förpackningsavfall. Dessa system måste uppfylla vissa minimikrav som fastställs i ramdirektivet om avfall (2008/98/EG). Systemen bör bidra till att ge incitament till att förpackningar utformas, framställs och saluförs på ett sådant sätt att de kan återanvändas eller återvinnas och har minimal påverkan på miljön.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktiv 94/62/EG har gällt sedan den 31 december 1994 och måste ha införlivats i EU-ländernas lagstiftning senast den 30 juni 1996.

Direktiv (EU) 2018/852 har gällt sedan den 4 juli 2018 och måste ha införlivats i EU-ländernas lagstiftning senast den 5 juli 2020.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Cirkulär ekonomi: En cirkulär ekonomi minimerar resursanvändning, avfall, utsläpp och energiläckage, och kan uppnås genom hållbar konstruktion, underhåll, reparation, återanvändning och återvinning. En cirkulär ekonomi är motsatsen till en linjär ekonomi, som utvinner resurser, använder dem och sedan kasserar dem.
Återanvändbar förpackning: förpackning som har utformats, konstruerats och släppts ut på marknaden för att under sin livscykel återanvändas flera gånger genom att återfyllas eller återanvändas för samma ändamål som den utformades för.
Nedbrytbar genom oxidation: En plastförpackning som är nedbrytbar genom oxidation har tillsatser som gör att den bryts ned till mikroskopiska partiklar. Detta kan bidra till förekomst av mikroplast i miljön.
System för producentansvar: Ett system som inrättas av producenterna för att se till att de bär ett visst ansvar för att minska en del av den miljöpåverkan som orsakas av tillverkning, saluföring och det slutliga omhändertagandet av deras produkter.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (EGT L 365, 31.12.1994, s. 10–23)

Fortlöpande ändringar av direktiv 94/62/EG har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/852 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall (EUT L 150, 14.6.2018, s. 141–154)

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3–30)

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 06.11.2018

Top