EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eurydike – europeiskt nätverk för information om utbildningssystem och -politik

Eurydike – europeiskt nätverk för information om utbildningssystem och -politik

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Resolution från rådet och utbildningsministrarna i utbildningsinformationsnätverket Eurydike.

VAD ÄR SYFTET MED RESOLUTIONEN?

Resolutionen syftar till att stärka och utveckla nätverket Eurydice, som ger information om nationella och europeiska strukturer, system och utvecklingen inom utbildningsområdet.

VIKTIGA PUNKTER

  • Nätverket Eurydike utgör en omfattande källa av jämförbar information om de europeiska utbildningsystemen och den europeiska utbildningspolitiken. Det innehåller även ett stort antal jämförande analyser om olika ämnen inom utbildningssystem. Nätverket stödjer det faktabaserade europeiska samarbetet inom fälten utbildning och livslångt lärande.
  • För tillfället innehåller Eurydike 42 nationella enheter som är baserade i alla de 38 länderna som deltar i programmet Erasmus+.
  • Den information som de nationella enheterna i Eurydice tillhandahåller innehåller information som rör officiella dokument som lagar, förordningar och rekommendationer. Genom den centrala Eurydice-enheten i Bryssel kombineras denna information med andra datakällor som t.ex. statistiska uppgifter från Eurostat, UOE-databasen (en gemensam databas tillsammans med Unesco, OECD och Eurostat) och resultaten av internationella undersökningar om utbildning. Detta görs för att lägga fram slutliga rapporter.
  • Eurydices mål är att genom sitt arbete främja förståelse, samarbete, förtroende och rörlighet på såväl europeisk som internationell nivå. Nätverket omfattas av nationella enheter belägna i europeiska länder och samordnas av Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur.
  • Alla publikationer från Eurydice finns tillgängliga utan kostnad på Eurydices hemsida eller som utskrift, på begäran

BAKGRUND

För mer information se

RÄTTSAKT

Resolution utfärdad av rådet och utbildningsministrarna samlade till möte i rådet den 6 december 1990 angående nätverket Eurydike om utbildning inom EU-kommissionen (EGT C 329, 31.12.1990, s. 23–24)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ”Erasmus+”: Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av beslut nr 1719/2006/EG, 1720/2006/EG och 1298/2008/EG (EUT L 347, 20.12.2013 s. 50–73)

Senast ändrat 11.07.2016

Top