EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för tillfälliga arbetstagare

Säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för tillfälliga arbetstagare

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets direktiv 91/383/EEG av den 25 juni 1991 om komplettering av åtgärderna för förbättringar av säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för tillfälliga arbetstagare

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Det ska säkerställa att EU-länderna inför lagstiftning som förbättrar säkerheten och hälsan på arbetsplatsen för arbetstagare med tidsbegränsat* eller tillfälligt* anställningsförhållande, i syfte att ge dessa arbetstagare samma skydd som andra anställa.

VIKTIGA PUNKTER

Rådets direktiv 89/391/EEG om arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet gäller också för tillfälliga arbetstagare*. Det nuvarande direktivet kompletterar detta med följande:

Information och utbildning

  • Innan arbetet påbörjas ska tillfälliga arbetstagare informeras om alla risker i samband med arbetet och i synnerhet alla särskilda yrkeskvalifikationer eller färdigheter eller all särskild medicinsk övervakning som krävs.
  • Varje arbetstagare ska få en tillfredsställande och för arbetets särskilda krav lämplig utbildning med hänsyn till dennes kvalifikationer och erfarenhet.

Särskilda medicinska kontroller

EU-länderna har möjlighet att förbjuda att tillfälliga arbetstagare anlitas till vissa arbetsuppgifter av sådant slag som medför särskild fara för tillfälliga arbetstagares säkerhet och hälsa eller som kräver särskild medicinsk kontroll. Om tillfälliga arbetstagare anlitas till sådana arbetsuppgifter måste arbetsgivaren tillhandahålla lämplig särskild medicinsk kontroll, som vid behov kan fortsätta även efter det att anställningsförhållandet har upphört.

Serviceorgan för hälsa och säkerhet

De serviceorgan eller personer som är utsedda att verka för hälsa och säkerhet inom en organisation ska informeras om vilka uppgifter som tilldelats tillfälliga arbetstagare.

Personaluthyrningsföretag

  • När tillfälliga arbetstagare tillhandahålls av en förmedling eller ett annat företag som hyr ut arbetskraft måste förmedlingen/företaget ges upplysningar om de yrkeskunskaper som krävs och om den särskilda karaktären på det arbete som ska utföras. Dessa upplysningar måste också förmedlas till de berörda arbetstagarna. Dessa upplysningar kan ingå i anställningskontraktet.
  • Den organisation som anställer den tillfälliga arbetstagaren ska emellertid ha ansvaret för säkerheten, yrkeshygienen och hälsan på arbetsplatsen.

EU-ländernas ansvar

EU-länderna ska vart femte år lämna en rapport till Europeiska kommissionen om tillämpningen av direktivet och där ange arbetstagarnas och arbetsgivarnas synpunkter.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det gäller från och med den 15 juli 1991. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 31 december 1992.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Tillfälligt anställningsförhållande: anställningskontrakt mellan ett företag som hyr ut arbetskraft (såsom en förmedling) och en arbetstagare som får i uppdrag att utföra en arbetsuppgift i en organisation under dess överinseende.

Tidsbegränsat anställningsförhållande: ett anställningskontrakt som sluts direkt mellan en arbetsgivare och en arbetstagare för en viss tidsperiod eller för utförande av en viss arbetsuppgift.

Tillfälligt anställd: ett begrepp som används för tydlighetens skull i denna sammanfattning för att avse en person som arbetar under ett av de två tillfälliga anställningsförhållanden som definieras ovan.

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 91/383/EEG av den 25 juni 1991 om komplettering av åtgärderna för att främja förbättringar av säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare med tidsbegränsat anställningsförhållande eller tillfälligt anställningsförhållande (EGT L 206, 29.7.1991, s. 19–21)

Fortlöpande ändringar av direktiv 91/383/EEG har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s 1–8).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 01.12.2016

Top