EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europeiskt samförstånd om humanitärt bistånd

Europeiskt samförstånd om humanitärt bistånd

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Gemensam förklaring om målen och principerna för EU:s humanitära bistånd

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DEN GEMENSAMMA FÖRKLARINGEN?

  • Det är ett åtagande av Europeiska unionen (EU) och dess medlemsländer om att samordna sina humanitära insatser på grundval av gemensamma mål och principer för humanitärt bistånd.
  • I det europeiska samförståndet om humanitärt bistånd upprättas en strategisk ram som fungerar som vägledning för att EU och EU-länderna ska kunna tillhandahålla humanitärt bistånd på ett effektivt, kvalitativt och samordnat sätt.

VIKTIGA PUNKTER

Mål för det humanitära biståndet

Målet för EU:s humanitära bistånd är att upprätthålla en behovsbaserad beredskap i syfte att rädda liv och förebygga och lindra mänskligt lidande i krissituationer till följd av naturkatastrofer eller katastrofer som orsakats av människan.

I enlighet med samförståndet tillhandahålls EU:s humanitära stöd av genomförandepartner som FN-systemet, Röda korset/Röda halvmånen och icke-statliga organisationer.

EU och EU-länderna är tillsammans världens största givare av offentligt humanitärt bistånd på internationellt plan. Deras insatser kompletterar och förstärker varandra. De genomförs i nära samarbete med internationella och lokala aktörer.

Principer för humanitärt bistånd

Det humanitära biståndet baseras på de grundläggande humanitära principerna om humanitet*, neutralitet*, opartiskhet* och oberoende*.

EU har även förbundit sig att beakta principerna i internationell rätt, särskilt internationell humanitär, människorättslig och flyktingrelaterad rätt.

Även om det finns skillnader i genomförandet mellan de olika EU-länderna, strävar givare från EU att förbättra givarseden och måste följa principerna och bästa praxis för humanitärt bistånd. Detta är särskilt viktigt inom ramen för initiativet för gott humanitärt givarskap, som är ett informellt internationellt forum och nätverk för givare.

EU:s humanitära insatser ska även stå i samklang med andra politiska åtgärder för att man ska kunna säkerställa en smidig övergång efter en katastrof, samt ta hänsyn till genusaspekter och den lokala befolkningens olika behov.

Samordning och samstämmighet vad gäller EU:s humanitära insatser

EU stöder FN:s samordnande roll och är för att man ökar den globala kapaciteten för hantering av humanitära katastrofer.

EU:s åtgärder för humanitärt bistånd ska baseras på följande:

  • Samordning, samstämmighet och komplementaritet mellan de berörda aktörerna när det gäller att dela information, bästa praxis och expertis samt att stärka utbytet på politisk nivå, bland annat på internationell nivå under samordning av FN.
  • Principerna för kvalitet, effektivitet och ansvarsskyldighet.
  • Olika partnerskap för att säkerställa storskaliga katastrofinsatser.

EU:s humanitära bistånd ska tilldelas på ett öppet sätt med utgångspunkt i de fastställda behoven och människors utsatthet.

I samförståndet fastställs när och hur civilskydd och, i undantagsfall som sista utväg, militära medel och resurser får användas i samband med humanitära insatser.

Internationella insatser

EU inser att humanitärt bistånd är ett kollektivt ansvar på internationell nivå och bidrar till att i samarbete med andra humanitära aktörer och givare utveckla kollektiv global kapacitet för hantering av kriser genom att stödja den FN-ledda reformen av det humanitära systemet.

I ljuset av det ökade behovet av humanitär hjälp är det dessutom viktigt att främja och diversifiera finansieringen samt öka dess förutsebarhet, flexibilitet och strategiska samordning.

Kopplingar till katastrofriskreducering och utveckling

Vid sidan av de krisåtgärder som vidtas i samband med en katastrof arbetar EU på att minska riskerna och människors utsatthet och på att öka beredskapen för naturkatastrofer hos befolkningen på lokal, regional och nationell nivå baserat på Hyogo-ramen för åtgärder (ersattes i mars 2015 av Sendai-ramen för katastrofriskreducering 2015–2030).

EU vidtar även åtgärder för att underlätta övergången efter en katastrof och främja återhämtningen och utvecklingen i ett tidigt skede, särskilt genom att förbättra samordningen mellan hjälpinsatser, återuppbyggnad och utveckling (LRRD).

Humanitärt bistånd på EU-nivå

Samförståndet är ett bevis på de komparativa fördelar och det mervärde som EU har att erbjuda i fråga om att öka komplementariteten mellan sina egna och internationella humanitära givare, tack vare sitt globala nätverk av experter, sin roll när det gäller att säkerställa politisk samstämmighet och underlätta samordning samt sin flexibilitet att ingripa i politiskt känsliga områden. Europeiska kommissionen själv har åtagit sig att tillämpa principerna och bästa praxis för gott givarskap i sin politik och verksamhet.

EU har antagit en handlingsplan för perioden 2008–2013 i vilken riktlinjerna för samarbetet mellan kommissionen och EU-länderna baserat på en strategi för kvalitativt bistånd fastställs. Genomförandet sågs över 2010 inom ramen för en halvtidsöversyn och utvärderades i en oberoende utvärdering 2014. I utvärderingen bekräftade man samförståndets giltighet och rekommenderade dess genomförande under en ny ram. Genomförandeplanen som antogs i november 2015 kommer att fungera som sådan i 18 månader och fokusera insatserna på principbaserat humanitärt bistånd och effektivitet.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

* Humanitet: Mänskligt lidande måste bekämpas överallt där det påträffas, med särskild uppmärksamhet på de mest utsatta människorna.

* Neutralitet: Det humanitära biståndet får inte gynna någon sida i en väpnad konflikt eller annan tvist.

* Opartiskhet: Humanitärt bistånd får endast ges på grundval av behov, utan diskriminering mellan eller inom berörda befolkningar.

* Oberoende: De humanitära syftena ska vara fria från politiska, ekonomiska, militära eller andra syften, och den enda avsikten med det humanitära biståndet ska vara att lindra och förebygga offrens lidande vid humanitära kriser.

RÄTTSAKT

Gemensam förklaring från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, Europaparlamentet och kommissionen (EUT C 25, 30.1.2008, s. 1–12)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar: Genomförandeplan för det europeiska samförståndet om humanitärt bistånd (SWD(2015) 269 final av den 27 november 2015)

Senast ändrat 31.03.2016

Top