Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_13_059_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
13.Индустриална политика и вътрешен пазар
TOM 59

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

13.   Индустриална политика и вътрешен пазар

TOM 059

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2004

L 015

31

 

 

32004L0006

 

 

 

Директива 2004/6/ЕО на Комисията от 20 януари 2004 година за дерогиране от Директива 2001/15/EО с цел отлагане прилагането на забраната за търговия спрямо някои продукти (1)

3

2006

C 176

8

 

 

42006X0728(02)

 

 

 

Кодекс за поведение за ефективното прилагане на Конвенцията за премахване на двойното данъчно облагане във връзка с корекцията на печалби на свързани предприятия (2006/С 176/02)

6

2006

L 396

850

 

 

32006L0121

 

 

 

Директива 2006/121/EО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година за изменение на Директива 67/548/ЕИО на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества, с оглед да я адаптира към Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и за създаване на Европейска агенция по химикали (1)

11

2006

L 400

243

 

 

32006D0972

 

 

 

Решение на Съвета от 19 декември 2006 година относно специалната програма Идеи за изпълнение на Седма рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (1)

13

2006

L 400

270

 

 

32006D0973

 

 

 

Решение на Съвета oт 19 декември 2006 година относно специалната програма Хора за изпълнение на Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (1)

22

2006

L 400

299

 

 

32006D0974

 

 

 

Решение на Съвета от 19 декември 2006 година относно специалната програма Капацитети за изпълнение на Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (1)

32

2006

L 400

368

 

 

32006D0975

 

 

 

Решение на Съвета oт 19 декември 2006 година относно специалната програма, която трябва да бъде изпълнена с преки действия на съвместния научноизследователски център по Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (1)

56

2006

L 401

1

 

 

32006L0141

 

 

 

Директива 2006/141/ЕО на Комисията от 22 декември 2006 година относно храните за кърмачета и преходните храни и за изменение на Директива 1999/21/ЕО (1)

68

2006

L 404

26

 

 

32006R1925

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година относно влагането на витамини, минерали и някои други вещества в храните

102

2006

L 412

1

 

 

32006D1982

 

 

 

Решение № 1982/2006/EO на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.)

115

2007

L 086

11

 

 

32007D0176

 

 

 

Решение на Комисията от 11 декември 2006 година за установяване на списък със стандарти и/или спецификации за електронни съобщителни мрежи, услуги и прилежащи съоръжения и услуги и за замяна на всички предходни версии (нотифицирано под номер C(2006) 6364) (1)

156

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top