EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_13_024_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
13 Industripolitik och den inre marknaden
Volym 24

  The document is unavailable in your User interface language.

SV

 

13 Industripolitik och den inre marknaden - Volym 24

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1993 L 011 0020
 

31993D0016

 

Rådets beslut av den 21 december 1992 om utsträckning av det rättsliga skyddet för kretsmönster hos halvledarprodukter till personer från Förenta staterna och vissa territorier (93/16/EEG:)

3

 
1993 L 011 0022
 

31993D0017

 

Rådets beslut av den 21 december 1992 om ändring av beslut 90/510/EEG om utsträckning av det rättsliga skyddet för kretsmönster hos halvledarprodukter till personer från vissa länder och territorier (93/17/EEG:)

5

 
1993 L 076 0001
 

31993R0696

 

Rådets förordning (EEG) nr 696/93 av den 15 mars 1993 om statistiska enheter för observation och analys av produktionssystemet inom gemenskapen

7

 
1993 L 090 0022
 

31993L0008

 

Kommissionens direktiv 93/8/EEG av den 15 mars 1993 om ändring av rådets direktiv 82/711/EEG om fastställelse av de grundregler som behövs för undersökning av migration av beståndsdelar i material och produkter av plast avsedda att komma i kontakt med livsmedel

16

 
1993 L 090 0026
 

31993L0009

 

Kommissionens direktiv 93/9/EEG av den 15 mars 1993 om ändring av direktiv 90/128/EEG om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel

20

 
1993 L 093 0027
 

31993L0010

 

Kommissionens direktiv 93/10/EEG av den 15 mars 1993 om material och produkter av regenererad cellulosafilm som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel

27

 
1993 L 110 0020
 

31993L0021

 

Kommissionens direktiv 93/21/EEG av den 27 april 1993 om anpassning till den tekniska utvecklingen för artonde gången av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen

37

 
1993 L 113 0017
 

31993L0001

 

Kommissionens direktiv 93/1/EEG av den 21 januari 1993 om ändring av direktiv 77/535/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provtagnings- och analysmetoder för gödselmedel (analysmetoder för spårämnen)

39

 
1993 L 121 0001
 

31993L0014

 

Rådets direktiv 93/14/EEG av den 5 april 1993 om bromsar på två- och trehjuliga motorfordon

57

 
1993 L 151 0032
 

31993L0035

 

Rådets direktiv 93/35/EEG av den 14 juni 1993 om ändring för sjätte gången av direktiv 76/768/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter

74

 
1993 L 159 0133
 

31993L0045

 

Kommissionens direktiv 93/45/EEG av den 17 juni 1993 om tillverkning av nektar utan tillsats av sötningsmedel eller honung

79

 
1993 L 161 0068
 

31993D0379

 

Rådets beslut av den 14 juni 1993 om ett flerårigt program för gemenskapens åtgärder för att förstärka insatserna på prioriterade områden och för att säkerställa att företagspolitiken i gemenskapen fullföljs och förstärks, särskilt när det gäller små och medelstora företag (93/379/EEG:)

80

 
1993 L 169 0001
 

31993L0042

 

Rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter

85

 
1993 L 175 0001
 

31993L0043

 

Rådets direktiv 93/43/EEG av den 14 juni 1993 om livsmedelshygien

126

 
1993 L 175 0012
 

31993L0044

 

Rådets direktiv 93/44/EEG av den 14 juni 1993 om ändring av direktiv 89/392/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om maskiner

136

 
1993 L 186 0021
 

31993L0059

 

Rådets direktiv 93/59/EEG av den 28 juni 1993 om ändring av direktiv 70/220/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon

143

 
1993 L 196 0001
 

31993R2186

 

Rådets förordning (EEG) nr 2186/93 av den 22 juli 1993 om samordning inom gemenskapen vid utarbetandet av företagsregister för statistiska ändamål

150

 
1993 L 203 0024
 

31993L0047

 

Kommissionens sextonde direktiv 93/47/EEG av den 22 juni 1993 om anpassning till teknisk utveckling av bilaga 2, 3, 5, 6 och 7 till rådets direktiv 76/768/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter

155

 
1993 L 214 0001
 

31993R2309

 

Rådets förordning (EEG) nr 2309/93 av den 22 juli 1993 om gemenskapsförfaranden för godkännande för försäljning av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet

158

 
1993 L 214 0022
 

31993L0039

 

Rådets direktiv 93/39/EEG av den 14 juni 1993 om ändring av direktiv 65/65/EEG, 75/318/EEG och 75/319/EEG avseende läkemedel (93/39/EEG)

178

 
1993 L 214 0031
 

31993L0040

 

Rådets direktiv 93/40/EEG av den 14 juni 1993 om ändring av direktiv 81/851/EEG och 81/852/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om veterinärmedicinska läkemedel (93/40/EEG)

187

 
1993 L 214 0040
 

31993L0041

 

Rådets direktiv 93/41/EEG av den 14 juni 1993 om upphävande av direktiv 87/22/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas åtgärder vad gäller meddelande av försäljningstillstånd för högteknologiska läkemedel på marknaden, särskilt sådana som framställts genom bioteknologi

195

 
1993 L 220 0001
 

31993L0068

 

Rådets direktiv 93/68/EEG av den 22 juli 1993 om ändring av direktiv 87/404/EEG (enkla tryckkärl), 88/378/EEG (leksakers säkerhet), 89/106/EEG (byggprodukter), 89/336/EEG (elektromagnetisk kompatibilitet), 89/392/EEG (maskiner), 89/686/EEG (personlig skyddsutrustning), 90/384/EEG (icke-automatiska vågar), 90/385/EEG (aktiva medicintekniska produkter för implantation), 90/396/EEG (anordningar för förbränning av gasformiga bränslen), 91/263/EEG (teleterminalutrustning), 92/42/EEG (nya varmvattenpannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle) och 73/23/EEG (elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser)

197

 
1993 L 220 0023
 

31993D0465

 

Rådets beslut av den 22 juli 1993 om moduler för olika stadier i förfaranden vid bedömning av överensstämmelse samt regler för anbringande och användning av EG-märkning om överensstämmelse, avsedda att användas i tekniska harmoniseringsdirektiv (93/465/EEG:)

218

Top