EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_13_024_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
13 Industripolitik och den inre marknaden
Volym 24


SV

 

13 Industripolitik och den inre marknaden - Volym 24

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1993 L 011 0020
 

31993D0016

 

Rådets beslut av den 21 december 1992 om utsträckning av det rättsliga skyddet för kretsmönster hos halvledarprodukter till personer från Förenta staterna och vissa territorier (93/16/EEG:)

3

 
1993 L 011 0022
 

31993D0017

 

Rådets beslut av den 21 december 1992 om ändring av beslut 90/510/EEG om utsträckning av det rättsliga skyddet för kretsmönster hos halvledarprodukter till personer från vissa länder och territorier (93/17/EEG:)

5

 
1993 L 076 0001
 

31993R0696

 

Rådets förordning (EEG) nr 696/93 av den 15 mars 1993 om statistiska enheter för observation och analys av produktionssystemet inom gemenskapen

7

 
1993 L 090 0022
 

31993L0008

 

Kommissionens direktiv 93/8/EEG av den 15 mars 1993 om ändring av rådets direktiv 82/711/EEG om fastställelse av de grundregler som behövs för undersökning av migration av beståndsdelar i material och produkter av plast avsedda att komma i kontakt med livsmedel

16

 
1993 L 090 0026
 

31993L0009

 

Kommissionens direktiv 93/9/EEG av den 15 mars 1993 om ändring av direktiv 90/128/EEG om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel

20

 
1993 L 093 0027
 

31993L0010

 

Kommissionens direktiv 93/10/EEG av den 15 mars 1993 om material och produkter av regenererad cellulosafilm som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel

27

 
1993 L 110 0020
 

31993L0021

 

Kommissionens direktiv 93/21/EEG av den 27 april 1993 om anpassning till den tekniska utvecklingen för artonde gången av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen

37

 
1993 L 113 0017
 

31993L0001

 

Kommissionens direktiv 93/1/EEG av den 21 januari 1993 om ändring av direktiv 77/535/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provtagnings- och analysmetoder för gödselmedel (analysmetoder för spårämnen)

39

 
1993 L 121 0001
 

31993L0014

 

Rådets direktiv 93/14/EEG av den 5 april 1993 om bromsar på två- och trehjuliga motorfordon

57

 
1993 L 151 0032
 

31993L0035

 

Rådets direktiv 93/35/EEG av den 14 juni 1993 om ändring för sjätte gången av direktiv 76/768/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter

74

 
1993 L 159 0133
 

31993L0045

 

Kommissionens direktiv 93/45/EEG av den 17 juni 1993 om tillverkning av nektar utan tillsats av sötningsmedel eller honung

79

 
1993 L 161 0068
 

31993D0379

 

Rådets beslut av den 14 juni 1993 om ett flerårigt program för gemenskapens åtgärder för att förstärka insatserna på prioriterade områden och för att säkerställa att företagspolitiken i gemenskapen fullföljs och förstärks, särskilt när det gäller små och medelstora företag (93/379/EEG:)

80

 
1993 L 169 0001
 

31993L0042

 

Rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter

85

 
1993 L 175 0001
 

31993L0043

 

Rådets direktiv 93/43/EEG av den 14 juni 1993 om livsmedelshygien

126

 
1993 L 175 0012
 

31993L0044

 

Rådets direktiv 93/44/EEG av den 14 juni 1993 om ändring av direktiv 89/392/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om maskiner

136

 
1993 L 186 0021
 

31993L0059

 

Rådets direktiv 93/59/EEG av den 28 juni 1993 om ändring av direktiv 70/220/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon

143

 
1993 L 196 0001
 

31993R2186

 

Rådets förordning (EEG) nr 2186/93 av den 22 juli 1993 om samordning inom gemenskapen vid utarbetandet av företagsregister för statistiska ändamål

150

 
1993 L 203 0024
 

31993L0047

 

Kommissionens sextonde direktiv 93/47/EEG av den 22 juni 1993 om anpassning till teknisk utveckling av bilaga 2, 3, 5, 6 och 7 till rådets direktiv 76/768/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter

155

 
1993 L 214 0001
 

31993R2309

 

Rådets förordning (EEG) nr 2309/93 av den 22 juli 1993 om gemenskapsförfaranden för godkännande för försäljning av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet

158

 
1993 L 214 0022
 

31993L0039

 

Rådets direktiv 93/39/EEG av den 14 juni 1993 om ändring av direktiv 65/65/EEG, 75/318/EEG och 75/319/EEG avseende läkemedel (93/39/EEG)

178

 
1993 L 214 0031
 

31993L0040

 

Rådets direktiv 93/40/EEG av den 14 juni 1993 om ändring av direktiv 81/851/EEG och 81/852/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om veterinärmedicinska läkemedel (93/40/EEG)

187

 
1993 L 214 0040
 

31993L0041

 

Rådets direktiv 93/41/EEG av den 14 juni 1993 om upphävande av direktiv 87/22/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas åtgärder vad gäller meddelande av försäljningstillstånd för högteknologiska läkemedel på marknaden, särskilt sådana som framställts genom bioteknologi

195

 
1993 L 220 0001
 

31993L0068

 

Rådets direktiv 93/68/EEG av den 22 juli 1993 om ändring av direktiv 87/404/EEG (enkla tryckkärl), 88/378/EEG (leksakers säkerhet), 89/106/EEG (byggprodukter), 89/336/EEG (elektromagnetisk kompatibilitet), 89/392/EEG (maskiner), 89/686/EEG (personlig skyddsutrustning), 90/384/EEG (icke-automatiska vågar), 90/385/EEG (aktiva medicintekniska produkter för implantation), 90/396/EEG (anordningar för förbränning av gasformiga bränslen), 91/263/EEG (teleterminalutrustning), 92/42/EEG (nya varmvattenpannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle) och 73/23/EEG (elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser)

197

 
1993 L 220 0023
 

31993D0465

 

Rådets beslut av den 22 juli 1993 om moduler för olika stadier i förfaranden vid bedömning av överensstämmelse samt regler för anbringande och användning av EG-märkning om överensstämmelse, avsedda att användas i tekniska harmoniseringsdirektiv (93/465/EEG:)

218

Top