EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_11_020_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
11 Relqtioner met omvärlden
Volym 20

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

SV

 

11 Relqtioner met omvärlden - Volym 20

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1992 L 251 0013
 

31992R2455

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2455/92 av den 23 juli 1992 om export och import av vissa farliga kemikalier

3

 
1992 L 280 0001
 

31992R2760

 

Rådets förordning (EEG) nr 2760/92 av den 21 september 1992 om förlängning av giltigheten av förordning (EEG) nr 4279/88 om den skyddsåtgärd som fastställs i artikel 2 i beslut nr 5/88 av gemensamma kommittén för EEG och Island om ändring av protokoll 3

13

 
1992 L 286 0002
 

31992R2849

 

Rådets förordning (EEG) nr 2849/92 av den 28 september 1992 om ändring av den slutgiltiga antidumpningstull på import av kullager med en yttre diameter på över 30 mm med ursprung i Japan som införts genom förordning (EEG) nr 1739/85

14

 
1992 L 287 0025
 

31992D0482

 

Rådets beslut av den 28 september 1992 om ekonomiskt bistånd till Albanien (92/482/EEG:)

20

 
1992 L 293 0018
 

31992D0489

 

Rådets beslut av den 5 oktober 1992 om slutandet av 1989 års internationella avtal om jute och juteprodukter

22

 
1992 L 304 0002
 

31992R3006

 

Rådets förordning (EEG) nr 3006/92 av den 12 oktober 1992 om förlängning av giltigheten av förordning nr 4282/88 (EEG) om den skyddsklausul som fastställs i artikel 2 i beslut nr 5/88 av den gemensamma kommittén för EEG och Schweiz om ändring av protokoll 3

23

 
1992 L 307 0027
 

31992R3046

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3046/92 av den 22 oktober 1992 om bestämmelser om genomförande och ändring av rådets förordning (EEG) nr 3330/91 om statistik över varuhandel medlemsstaterna emellan

24

 
1992 L 308 0041
 

31992R3068

 

Rådets förordning (EEG) nr 3068/92 av den 23 oktober 1992 om införande av en slutgiltig antidumpningstull för import av kaliumklorid med ursprung i Ryssland, Ukraina eller Vitryssland

34

 
1992 L 317 0094
 

31992D0511

 

Rådets beslut av den 19 oktober 1992 om ytterligare medelfristigt finansiellt bistånd till Bulgarien (92/511/EEG:)

39

 
1992 L 353 0001
 

31992R3482

 

Rådets förordning (EEG) nr 3482/92 av den 30 november 1992 om införande av slutlig antidumpningstull på import av vissa större elektrolytiska kondensatorer av aluminium och med ursprung i Japan samt slutlig uppbörd av den preliminära antidumpningstullen

41

 
1992 L 353 0030
 

31992D0551

 

Rådets beslut av den 27 november 1992 om ytterligare medelfristigt finansiellt bistånd till Rumänien (92/551/EEG:)

47

 
1992 L 354 0001
 

31992R3498

 

Rådets förordning (EEG) nr 3498/92 av den 30 november 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 1768/89 angående slutgiltig antidumpningstull på viss import av videokassetter med ursprung i Hongkong

49

 
1992 L 361 0001
 

31992R3541

 

Rådets förordning (EEG) nr 3541/92 av den 7 december 1992 om förbud mot att tillmötesgå irakiska krav i samband med kontrakt och transaktioner som omfattas av FN:s säkerhetsråds resolution 661 (1990) och därmed förknippade resolutioner

51

 
1992 L 364 0001
 

31992R3576

 

Rådets förordning (EEG) nr 3576/92 av den 7 december 1992 om definitionen av begreppet "ursprungsvaror" för vissa mineralprodukter och vissa produkter från kemisk eller närliggande industri, inom ramen för den förmånsbehandling i tullhänseende som gemenskapen beviljar tredje land

54

 
1992 L 364 0032
 

31992R3590

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3590/92 av den 11 december 1992 om informationsmedier för statistiken över handeln mellan medlemsstaterna

60

 
1992 L 369 0001
 

31992R3642

 

Rådets förordning (EEG) nr 3642/92 av den 14 december 1992 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av ferrosilikater med ursprung i Polen och Egypten och om godkännande av den slutgiltiga uppbörden av den preliminära antidumpningstullen

69

 
1992 L 373 0026
 

31992D0578

 

Rådets beslut av den 30 november 1992 om ingående av avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz om godstransport på väg och järnväg (92/578/EEG:)

72

 
1992 L 373 0028
 

21992A1221(02)

 

Avtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz om godstransport på väg och järnväg - Förklaringar från delegationerna - Gemensam förklaring - Skriftväxling

74

 
1992 L 384 0035
 

31992R3808

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3808/92 av den 29 december 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 970/90 om tillämpningsföreskrifter inom nötköttssektorn för rådets förordning (EEG) nr 715/90 om de bestämmelser som gäller för jordbruksprodukter och vissa varor som framställs genom förädling av jordbruksprodukter som har sitt ursprung i staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, eller i de utomeuropeiska länderna och territorierna

93

 
1992 L 399 0041
 

31992R3944

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3944/92 av den 30 december 1992 om införande av ett system med dubbelkontroll vid övervakning av vissa textilvaror med ursprung i Bangladesh

94

 
1992 L 403 0001
 

31992D0601

 

Rådets beslut av den 21 december 1992 om ingående av avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Estland om handel och handelspolitiskt och ekonomiskt samarbete (92/601/EEG:)

98

 
1992 L 403 0002
 

21992A1231(02)

 

Agreement between the European Economic Community and the Republic of Estonia on trade and commercial and economic cooperation

99

 
1992 L 403 0010
 

31992D0602

 

Rådets beslut av den 21 december 1992 om ingående av avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Lettland om handel och handelspolitiskt och ekonomiskt samarbete (92/602/EEG:)

107

 
1992 L 403 0011
 

21992A1231(03)

 

Agreement between the European Economic Community and the Republic of Latvia on trade and commercial and economic cooperation

108

 
1992 L 403 0019
 

31992D0603

 

Rådets beslut av den 21 december 1992 om ingående av avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen och Litauen om handel och handelspolitiskt och ekonomiskt samarbete (92/603/EEG, Euratom:)

116

 
1992 L 403 0020
 

21992A1231(04)

 

Agreement between the European Economic Community and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the Republic of Lithuania, of the other part, on trade and commercial and economic cooperation

117

 
1992 L 403 0030
 

31992D0604

 

Kommissionens beslut av den 21 december 1992 om ingående på Europeiska atomenergigemenskapens vägnar av avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen och Litauen om handel och handelspolitiskt och ekonomiskt samarbete (92/604/Euratom:)

127

 
1992 L 404 0026
 

31992D0605

 

Rådets beslut av den 14 december 1992 om ingående av ett handels- och samarbetsavtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Macao (92/605/EEG:)

128

 
1992 L 404 0027
 

21992A1231(05)

 

Avtal om handel och samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Macao - Meddelande om dagen för ikraftträdandet av handels- och samarbetsavtalet mellan Europa ekonomiska gemenskapen och Macao

129

 
1992 L 405 0006
 

31992R3951

 

Rådets förordning (EEG) nr 3951/92 av den 29 december 1992 om arrangemang för import av vissa textilprodukter med ursprung i Taiwan

135

 
1992 L 408 0001
 

31992D0611

 

Rådets beslut av den 7 december 1992 om Europeiska ekonomiska gemenskapens ingående av ett avtal i form av skriftväxling om förlängning av giltighetsperioden för interimsavtalet om handel och handelsfrågor mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska kol- och stålgemenskapen, å ena sidan, och Tjeckoslovakien, å andra sidan (92/611/EEG:)

169

 
1992 L 408 0002
 

21992A1231(14)

 

AVTAL i form av skriftväxling om förlängning av giltighetsperioden för interimsavtalet om handel och handelsfrågor mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska kol- och stålgemenskapen, å ena sidan, och Tjeckoslovakien, å andra sidan

170

 
1992 L 408 0004
 

31992D0612

 

Rådets beslut av den 7 december 1992 om Europeiska ekonomiska gemenskapens ingående av ett avtal i form av skriftväxling om förlängning av giltighetsperioden för interimsavtalet om handel och handelsfrågor mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska kol- och stålgemenskapen, å ena sidan, och Polen, å andra sidan (92/612/EEG:)

172

 
1992 L 408 0005
 

21992A1231(15)

 

Avtal i form av skriftväxling om förlängning av giltighetsperioden för interimsavtalet om handel och handelsfrågor mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska kol- och stålgemenskapen, å ena sidan, och Polen, å andra sidan

173

 
1992 L 408 0007
 

31992D0613

 

Rådets beslut av den 7 december 1992 om Europeiska ekonomiska gemenskapens ingående av ett avtal i form av skriftväxling om förlängning av giltighetsperioden för interimsavtalet om handel och handelsfrågor mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska kol- och stålgemenskapen, å ena sidan, och Ungern, å andra sidan (92/613/EEG:)

175

 
1992 L 408 0008
 

21992A1231(16)

 

Avtal i form av skriftväxling om förlängning av giltighetsperioden för interimsavtalet om handel och handelsfrågor mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska kol- och stålgemenskapen, å ena sidan, och Ungern, å andra sidan

176

 
1992 L 408 0018
 

31992D0622

 

Kommissionens beslut av den 7 december 1992 om ingående på Europeiska kol- och stålgemenskapens vägnar av avtalet i form av skriftväxling mellan Europeiska kol- och stålgemenskapen och Europeiska ekonomiska gemenskapen, å ena sidan, och Ungern, å andra sidan, om förlängning av giltighetsperioden för interimsavtalet som undertecknades av parterna i Bryssel den 16 december 1991 (92/622/EKSG:)

178

 
1992 L 408 0019
 

31992D0623

 

Kommissionens beslut av den 7 december 1992 om ingående på Europeiska kol- och stålgemenskapens vägnar av avtalet i form av skriftväxling mellan Europeiska kol- och stålgemenskapen och Europeiska ekonomiska gemenskapen, å ena sidan, och Polen, å andra sidan, om förlängning av giltighetsperioden för interimsavtalet som undertecknades av parterna i Bryssel den 16 december 1991 (92/623/EKSG:)

179

 
1992 L 408 0020
 

31992D0624

 

Kommissionens beslut av den 7 december 1992 om ingående på Europeiska kol- och stålgemenskapens vägnar av avtalet i form av skriftväxling mellan Europeiska kol- och stålgemenskapen och Europeiska ekonomiska gemenskapen, å ena sidan, och Tjeckoslovakien, å andra sidan, om förlängning av giltighetsperioden för interimsavtalet som undertecknades av parterna i Bryssel den 16 december 1991 (92/624/EKSG:)

180

 
1992 L 409 0001
 

31992R3955

 

Rådets förordning (EEG) nr 3955/92 av den 21 december 1992 om ingående på Europeiska ekonomiska gemenskapens vägnar av ett avtal mellan Förenta staterna, Japan och Ryssland samt Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen, som utgör en part, om upprättande av ett internationellt vetenskapligt och tekniskt centrum

181

 
1992 L 409 0003
 

21992A1231(17)

 

Avtal om upprättandet av ett internationellt vetenskapligt och tekniskt centrum - Förklaring avgiven av gemenskapens företrädare vid undertecknandet av avtalet om upprättande av ett internationellt vetenskapligt och tekniskt centrum

183

 
1992 L 409 0010
 

31992R3956

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3956/92 av den 21 december 1992 om Europeiska atomenergigemenskapens ingående av ett avtal mellan Förenta staterna, Japan och Ryssland samt Europeiska atomenergigemenskapen och Europeiska ekonomiska gemenskapen, som utgör en part, om upprättande av ett internationellt vetenskapligt och tekniskt centrum

190

 
1992 L 410 0001
 

31992D0625

 

Rådets beslut av den 21 december 1992 om provisorisk tillämpning av överenskommelserna mellan Europeiska ekonomiska gemenskaperna och vissa tredje länder angående internationell textilhandel (92/625/EEG:)

191

 
1993 L 009 0002
 

31993R0054

 

Rådets förordning (EEG) nr 54/93 av den 8 januari 1993 om införande av slutgiltig tull på import av syntetfiber med ursprung i Indien och Sydkorea

192

 
1993 L 009 0007
 

31993R0055

 

Rådets förordning (EEG) nr 55/93 av den 8 januari 1993 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av ytterringar för koniska rullager med ursprung i Japan

197

 
1993 L 039 0001
 

31993D0098

 

Rådets beslut av den 1 februari 1993 om ingående på gemenskapens vägnar av konventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av riskavfall (Baselkonventionen) (93/98/EEG:)

202

 
1993 L 039 0003
 

21993A0216(02)

 

Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av riskavfall

204

 
1993 L 041 0045
 

31993D0101

 

Rådets beslut av den 8 februari 1993 om ingående av ett avtal om handel och ekonomiskt samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Mongoliet (93/101/EEG:)

224

 
1993 L 041 0046
 

21993A0218(01)

 

Avtal om handelspolitiskt och ekonomiskt samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Mongoliet

225

Top