EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_11_003_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
11 Relqtioner met omvärlden
Volym 03

  The document is unavailable in your User interface language.

SV

 

11 Relqtioner met omvärlden - Volym 03

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1975 L 281 0089
 

31975R2750

 

Rådets förordning (EEG) nr 2750/75 av den 29 oktober 1975 om fastställande av kriterier för framskaffande av spannmål till livsmedelsbistånd

3

 
1975 L 329 0028
 

21975A1201(01)

 

Samarbetsavtal mellan Europeiska atomenergigemenskapen och Internationella atomenergiorganet (75/580/Euratom)

6

 
1976 L 083 0008
 

31976R0696

 

Rådets förordning (EEG) nr 696/76 av den 25 mars 1976 om avvikelse från förordning (EEG) nr 2750/75 vad avser metoder för framskaffande av spannmål som skall levereras som livsmedelsbistånd

8

 
1976 L 131 0005
 

31976R1170

 

Rådets förordning (EEG) nr 1170/76 av den 17 maj 1976 om uteslutande av vissa produkter ur bilagan till förordning (EEG) nr 2603/69 om upprättandet av gemensamma exportregler

9

 
1976 L 168 0001
 

31976R1503

 

Rådets förordning (EEG) nr 1503/76 av den 21 juni 1976 om slutande av samarbetsavtal för handel mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Pakistan

10

 
1976 L 168 0002
 

21976A0601(01)

 

Avtal om handelssamarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Pakistan - Gemensam deklaration om Gemensamma kommissionens arbetssätt - Europeiska ekonomiska gemenskapens deklaration om tulltaxejusteringar och andra åtgärder för att underlätta handel

11

 
1976 L 169 0019
 

31976R1512

 

Rådets förordning (EEG) nr 1512/76 av den 24 juni 1976 om ingående av avtalet i form av en skriftväxling om artikel 22 i samarbetsavtalet och artikel 15 i interims-avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Tunisien och som avser import till gemenskapen av kli och fodermjöl som har sitt ursprung i Tunisien

16

 
1976 L 169 0020
 

21976A0629(01)

 

Avtal i form av en skriftväxling om artikel 22 i samarbetsavtalet och artikel 15 i interimsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Tunisien och som avser import till gemenskapen av kli och fodermjöl som har sitt ursprung i Tunisien

17

 
1976 L 169 0037
 

31976R1518

 

Rådets förordning (EEG) nr 1518/76 av den 24 juni 1976 om ingående av avtalet i form av en skriftväxling om artikel 21 i samarbetsavtalet och artikel 14 i interimsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Algeriet och som avser import till gemenskapen av kli och fodermjöl som har sitt ursprung i Algeriet

19

 
1976 L 169 0038
 

21976A0629(02)

 

Avtal i form av en skriftväxling om artikel 21 i samarbetsavtalet och artikel 14 i interimsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Algeriet och som avser import till gemenskapen av kli och fodermjöl som har sitt ursprung i Algeriet

20

 
1976 L 169 0053
 

31976R1525

 

Rådets förordning (EEG) nr 1525/76 av den 24 juni 1976 om ingående av det avtal i form av en skriftväxling om artikel 23 i samarbetsavtalet och artikel 16 i interimsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Marocko som avser import till gemenskapen av kli med ursprung i Marocko

22

 
1976 L 169 0054
 

21976A0629(03)

 

Avtal i form av en skriftväxling om artikel 23 i samarbetsavtalet och artikel 16 i interimsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Marocko som avser import till gemenskapen av kli med ursprung i Marocko

23

 
1976 L 217 0001
 

31976R1976

 

Rådets förordning (EEG) nr 1976/76 av den 20 juli 1976 om godkännande av avtal i form av en skriftväxling som ändrar protokoll nr 6 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island

25

 
1976 L 223 0025
 

31976D0641

 

Rådets beslut av den 27 juli 1976 om ändring av beslut 73/391/EEG om samråds- och informationsförfaranden i fråga om kreditförsäkringar, kreditgarantier och finansiella krediter (76/641/EEG:)

26

 
1976 L 260 0001
 

31976R2300

 

Rådets förordning (EEG) nr 2300/76 av den 20 september 1976 om slutandet av ett ramavtal om handelssamarbete och ekonomiskt samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och Kanada

28

 
1976 L 260 0002
 

21976A0706(01)

 

Ramavtal om samarbete inom handel och ekonomi mellan Europeiska gemenskaperna och Kanada

29

 
1976 L 260 0022
 

31976D0753

 

Kommissionens beslut av den 17 september 1976 om slutandet av ramavtalet för handels- och ekonomisamarbete mellan Europeiska gemenskaperna och Kanada (76/753/Euratom:)

33

 
1976 L 260 0027
 

31976D0754

 

Kommissionens beslut av den 17 september 1976 om slutandet av protokollet om handelssamarbete och ekonomiskt samarbete mellan Europeiska kol- och stålgemenskapen och Kanada (76/754/EKSG:)

34

 
1976 L 260 0028
 

21976A0726(01)

 

Protokoll om handelssamarbete och ekonomiskt samarbete mellan Europeiska kol- och stålgemenskapen och Kanada - Slutakt - Deklaration av Förbundsrepubliken Tysklands regering om tillämpningen av protokollet på Berlin

35

 
1976 L 260 0036
 

41976D0755

 

Beslut fattat av rådet och företrädare för regeringarna i medlemsstaterna i Europeiska gemenskaperna vid sammanträde i rådet av den 20 september 1976 (76/755/EKSG/EEG/Euratom:)

42

 
1976 L 319 0001
 

31976R2785

 

Rådets förordning (EEG) nr 2785/76 av den 16 november 1976 om slutande av samarbetsavtal för handel mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Bangladesh

43

 
1976 L 319 0002
 

21976A1019(01)

 

Avtal om handelssamarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Bangladesh - Gemensam deklaration om Gemensamma kommissionens funktion - Europeiska ekonomiska gemenskapens deklaration om tulltaxejusteringar - Bangladeshs regerings deklaration om tulltaxejusteringar

44

 
1977 L 034 0021
 

31977R0249

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 249/77 av den 2 februari 1977 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 2681/74 om gemenskapsfinansiering av utgifter i samband med leverans av jordbruksprodukter som livsmedelsbistånd

53

 
1977 L 046 0017
 

31977D0156

 

Rådets beslut av den 14 februari 1977 om anpassning av de belopp som gjorts tillgängliga för Europeiska utvecklingsfonden (1975) för AVS-staterna å ena sidan och för utomeuropeiska länder och territorier och franska utomeuropeiska departement å andra sidan (77/156/EEG:)

63

 
1977 L 114 0004
 

31977K0328

 

Kommissionens rekommendation av den 15 april 1977 om skydd mot import som utgör eller hotar att utgöra en allvarlig fara för produktionen på den gemensamma marknaden av liknande eller direkt konkurrerande varor (77/328/EKSG:)

64

 
1977 L 166 0001
 

31977D0415

 

Rådets beslut av den 3 juni 1977 om att på gemenskapens vägnar godkänna flera bilagor till den internationella konventionen om förenkling och harmonisering av tullproceduren (77/415/EEG:)

66

 
1977 L 186 0001
 

31977R1658

 

Rådets förordning (EEG) nr 1658/77 av den 18 juli 1977 om skyddsåtgärder enligt samarbetsavtalet och interimsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Egypten

104

 
1977 L 186 0003
 

31977R1659

 

Rådets förordning (EEG) nr 1659/77 av den 18 juli 1977 om skyddsåtgärder enligt samarbetsavtalet och interimsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Jordanien

106

 
1977 L 186 0005
 

31977R1660

 

Rådets förordning (EEG) nr 1660/77 av den 18 juli 1977 om skyddsåtgärder enligt samarbetsavtalet och interimsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syrien

108

 
1977 L 186 0007
 

31977R1661

 

Rådets förordning (EEG) nr 1661/77 av den 18 juli 1977 om skyddsåtgärder enligt samarbetsavtalet och interimsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Libanon

110

 
1977 L 186 0009
 

31977R1662

 

Rådets förordning (EEG) nr 1662/77 av den 18 juli 1977 om skyddsåtgärder enligt samarbetsavtalet och interimsöverenskommelsen mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Marocko

112

 
1977 L 186 0011
 

31977R1663

 

Rådets förordning (EEG) nr 1663/77 av den 18 juli 1977 om skyddsåtgärder enligt samarbetsavtalet och interimsöverenskommelsen mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Algeriet

114

 
1977 L 190 0001
 

31977R1726

 

Rådets förordning (EEG) nr 1726/77 av den 18 juli 1977 om tillämpningen av beslut nr 2/76 av Gemensamma kommittén för EEG och Israel om ändring av protokoll nr 3 till avtalet mellan EEG och Israel vad beträffar ursprungsreglerna

116

 
1977 L 239 0023
 

31977D0587

 

Rådets beslut av den 13 september 1977 om införande av ett samrådsförfarande om förbindelserna mellan medlemsstaterna och tredje land på sjöfartsområdet samt om åtgärder på detta område i internationella organisationer (77/587/EEG:)

174

 
1977 L 240 0001
 

31977D0585

 

Rådets beslut av den 25 juli 1977 om slutande av konventionen om skydd för Medelhavet mot förorening och protokollet om förebyggande av föroreningen av Medelhavet vid dumpning från fartyg och flygplan (77/585/EEG:)

176

 
1977 L 240 0003
 

21976A0216(01)

 

Konvention om skydd för Medelhavet mot förorening

178

 
1977 L 292 0011
 

41977D0707

 

Beslut fattat av företrädare för regeringarna i Europeiska kol- och stålgemenskapens medlemsstater, församlade i rådet av den 7 november 1977 om övervakning på gemenskapsnivå av import av stenkol med ursprung i tredje land (77/707/EKSG:)

210

Top