EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_064_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
03 Jordbruk
Volym 64

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

SV

 

03 Jordbruk - Volym 64

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1994 L 320 0005
 

31994R3010

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3010/94 av den 12 december 1994 om fastställande av stöd för försörjningen med bearbetade produkter av frukt och grönsaker till Kanarieöarna enligt de förfaranden som föreskrivs i artiklarna 2 och 3 i rådets förordning (EEG) nr 1601/92

3

 
1994 L 321 0004
 

31994R3022

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3022/94 av den 13 december 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 1912/92 om närmare bestämmelser för genomförandet av särskilda åtgärder för försörjning av Kanarieöarna med nötköttsprodukter och av förordning (EEG) nr 2254/92 om närmare bestämmelser för införandet av de särskilda åtgärderna för att försörja Kanarieöarna med levande nötkreatur

5

 
1994 L 321 0006
 

31994R3023

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3023/94 av den 13 december 1994 om ändring av förordningarna (EEG) nr 1912/92, (EEG) nr 2254/92, (EEG) nr 2255/92 och (EEG) nr 2312/92 om närmare bestämmelser för införandet av de särskilda åtgärderna för att försörja Kanarieöarna, Madeira och de franska utomeuropeiska departementen med levande nötkreatur

7

 
1994 L 321 0009
 

31994R3025

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3025/94 av den 13 december 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 1725/79 om bestämmelserna om beviljande av stöd för skummjölk som bearbetas till foderblandningar och skummjölkspulveravsett som kalvfoder

9

 
1994 L 321 0010
 

31994R3026

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3026/94 av den 13 december 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 2699/93 om tillämpningsföreskrifter för de förfaranden inom sektorerna för ägg och fjäderfäkött som fastställs i interimsavtalen mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Polen, Ungern och före detta Tjeckoslovakien

10

 
1994 L 321 0012
 

31994R3027

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3027/94 av den 13 december 1994 om ändring av förordning (EG) nr 1559/94 om tillämpningsföreskrifter för de förfaranden inom ägg- och fjäderfäsektorn som fastställs i interimsavtalen mellan gemenskapen å ena sidan och Bulgarien respektive Rumänien å andra sidan

12

 
1994 L 321 0025
 

31994R3034

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3034/94 av den 13 december 1994 om upprättandet av en förteckning över produkter som utesluts från tillämpningen av rådets förordning (EEG) nr 737/90 om villkoren för import av jordbruksprodukter med ursprung i tredje land efter olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl

14

 
1994 L 322 0013
 

31994R3040

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3040/94 av den 14 december 1994 om fastställande för perioden 1 januari-30 juni 1995 av kvoterna för import till Spanien av grisköttsprodukter från tredje land samt vissa tillämpningsföreskrifter för dessa

17

 
1994 L 322 0015
 

31994R3041

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3041/94 av den 14 december 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 3143/85 om försäljning av interventionssmör till sänkt pris för användning till direkt komsumtion i form av koncentrerat smör

19

 
1994 L 322 0023
 

31994R3046

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3046/94 av den 14 december 1994 rörande förordning (EG) nr 121/94 om den befrielse från importavgift för vissa spannmålsprodukter som fastställs i avtalen mellan Europeiska gemenskapen och Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien

20

 
1994 L 322 0034
 

31994D0788

 

Kommissionens beslut av den 9 december 1994 om ändring av rådets beslut 89/21/EEG om avsteg från förbud i fråga om afrikansk svinpest för vissa regioner i Spanien (Text av betydelse för EES) (94/788/EG:)

21

 
1994 L 323 0015
 

31994R3059

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3059/94 av den 15 december 1994 om ändring av bilagorna 1, 2 och 3 till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om ett gemenskaps förfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung (Textav betydelse för EES)

23

 
1994 L 323 0018
 

31994R3060

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3060/94 av den 15 december 1994 om fastställande av kvoterna för import till Spanien av nötköttsprodukter från tredje land

26

 
1994 L 323 0020
 

31994R3061

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3061/94 av den 15 december 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 2828/93 om gemensamma bestämmelser om kontroll av användningen av eller bestämmelsen för importerade produkter som omfattas av KN-nummer 1515 90 59 och 1515 90 99

28

 
1994 L 323 0021
 

31994R3062

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3062/94 av den 15 december 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 3061/84 om tillämpningsföreskrifter för systemet med produktionsstöd för olivolja

29

 
1994 L 323 0022
 

31994R3063

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3063/94 av den 15 december 1994 om villkoren för tillämpning av ett tillfälligt undantag från de gemensamma kvalitetsnormerna för färsk frukt och färska grönsaker vad avser österrikiska och finska produkter

30

 
1994 L 323 0023
 

31994R3064

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3064/94 av den 15 december 1994 om ett tvåårigt undantag från förordning (EEG) nr 920/89 om kvalitetsnormer för morötter, citrusfrukt, äpplen och päron vad avser morötter producerade i Sverige samt om tillfälliga villkor för tillämpningen av förordning (EEG) nr 920/89 med avseende på vissa äppelsorter

31

 
1994 L 325 0008
 

31994R3076

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3076/94 av den 16 december 1994 om fastställande för första halvåret 1995 av förvaltningsbestämmelser för importen av vissa nötkreatur

33

 
1994 L 325 0014
 

31994R3077

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3077/94 av den 16 december 1994 om undantag från förordningarna (EEG) nr 441/88 och (EEG) nr 3105/88 avseende sista dagen för leverans av alkohol till det grekiska interventionsorganet för produktionsåret 1993/94

39

 
1994 L 325 0015
 

31994R3078

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3078/94 av den 16 december 1994 om ändring av förordning (EG) nr 2065/94 om tillämpningsföreskrifter för gratis leverans av jordbruksprodukter från interventionslager till Georgien, Armenien, Azerbajdzjan, Kirgisistan och Tadzjikistan enligt rådets förordning (EG) nr 1999/94

40

 
1994 L 325 0038
 

31994R3082

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3082/94 av den 16 december 1994 om försäljning till förutfastställda priser av nötkött som innehas av vissa interventionsorgan och som är avsett för försörjning av Kanarieöarna samt om upphävande av förordning (EG) nr 2497/94

42

 
1994 L 325 0042
 

31994R3083

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3083/94 av den 16 december 1994 om ändring av de vägledande taken i förordning (EEG) nr 1112/93 inom ramen för den kompletterande handelsmekanismen för handeln med Spanien och Portugal inom nötköttssektorn

46

 
1994 L 325 0060
 

31994D0794

 

Kommissionens beslut av den 14 december 1994 om vissa skyddsåtgärder vad avser bovin spongiform encefalopati och om upphävande av besluten 89/469/EEG och 90/200/EEG (94/794/EG:)

48

 
1994 L 328 0001
 

31994R3094

 

Rådets förordning (EG) nr 3094/94 av den 12 december 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 4045/89 om medlemsstaternas granskning av transaktioner som utgör en del av systemet för finansiering genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings-och garantifonden för jordbruket

50

 
1994 L 328 0005
 

31994R3095

 

Rådets förordning (EG) nr 3095/94 av den 12 december 1994 om stöd som Österrike och Finland får bevilja för lager som innehas av privata näringsidkare den 1 januari 1995

54

 
1994 L 328 0010
 

31994R3096

 

Rådets förordning (EG) nr 3096/94 av den 12 december 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 2990/82 om försäljningen av smör till sänkt pris till personer som uppbär socialbidrag

59

 
1994 L 328 0011
 

31994R3097

 

Rådets förordning (EG) nr 3097/94 av den 12 december 1994 om fastställande för regleringsåret 1994/95 av de procentandelar som avses i artikel 3.1a i förordning (EEG) nr 426/86 i samband med bidraget till produkter bearbetade på basis av tomater

60

 
1994 L 328 0012
 

31994R3098

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3098/94 av den 19 december 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 2825/93 om vissa tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 1766/92 om fastställande och beviljande av justerade exportbidrag för spannmål som exporteras i form av vissa spritdrycker

61

 
1994 L 328 0013
 

31994R3099

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3099/94 av den 19 december 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 2168/92 om tillämpningsföreskrifter för de särskilda åtgärderna för Kanarieöarna avseende potatis

63

 
1994 L 328 0014
 

31994R3100

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3100/94 av den 19 december 1994 om vissa ytterligare närmare föreskrifter för tillämpningen av den kompletterande handelsmekanismen (KHM) mellan Spanien och gemenskapen i dess sammansättning per den 31 december 1985 vad avser vissa frukter och grönsaker

64

 
1994 L 328 0016
 

31994R3101

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3101/94 av den 19 december 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 388/92 av den 23 december 1992 om fastställande av tillämpningsföreskrifter angående det särskilda försörjningssystemet för de franska utomeuropeiska departementen avseende spannmålsprodukter och om fastställande av den prognostiserade försörjningsbalansen

66

 
1994 L 328 0018
 

31994R3102

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3102/94 av den 19 december 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 2224/92 om närmare tillämpningsföreskrifter för den särskilda ordningen för att försörja Kanarieöarna med humle

68

 
1994 L 328 0019
 

31994R3103

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3103/94 av den 19 december 1994 om ändring av förordning (EG) nr 1905/94 om tillämpningsföreskrifter till förordning (EG) nr 399/94 om särskilda åtgärder för torkade druvor

69

 
1994 L 328 0037
 

31994R3107

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3107/94 av den 19 december 1994 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 1796/81 om åtgärder i samband med import av svamp av Agaricus-arter enligt KN-numren 0711 90 40, 2003 10 20 och 2003 10 30

70

 
1994 L 328 0042
 

31994R3108

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3108/94 av den 20 december 1994 om övergångsåtgärder vad avser handeln med jordbruksprodukter med anledning av Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning

75

 
1994 L 328 0045
 

31994R3109

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3109/94 av den 19 december 1994 om ändring av förordning (EG) nr 1588/94 om föreskrifter för tillämpningen på mjölk- och mjölkprodukter av de arrangemang som fastställs i interimsavtalen mellan gemenskapen å ena sidan och Bulgarien och Rumänien å andra sidan

78

 
1994 L 330 0001
 

31994R3116

 

Rådets förordning (EG) nr 3116/94 av den 12 december 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 1765/92 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor

81

 
1994 L 330 0004
 

31994R3117

 

Rådets förordning (EG) nr 3117/94 av den 12 december 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 1907/90 om vissa handelsnormer för ägg

84

 
1994 L 330 0006
 

31994K3118

 

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION nr 3118/94/EKSG av den 19 december 1994 om gemenskapsövervakning i förväg av import av vissa järn- och stålprodukter som omfattas av EKSG-fördraget och som har sitt ursprung i tredje land

86

 
1994 L 330 0031
 

31994R3122

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3122/94 av den 20 december 1994 om kriterier för riskanalys vad avser jordbruksprodukter som berättigar till exportbidrag

94

 
1994 L 330 0038
 

31994R3124

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3124/94 av den 20 december 1994 om särskilda bestämmelser för överföringen av rätten till tillägget till kompensationsbetalningen för produktion av durumvete i Portugal

96

 
1994 L 330 0039
 

31994R3125

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3125/94 av den 20 december 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 1722/93 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordningar (EEG) nr 1766/92 och (EEG) nr 1418/76 om produktionsbidrag inom spannmålsrespektive rissektorn

97

 
1994 L 330 0042
 

31994R3126

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3126/94 av den 20 december 1994 om fastställande av stödet för leverans till Kanarieöarna av vegetabiliska oljor (utom olivolja) enligt den ordning som föreskrivs i artiklarna 2 och 3 i rådets förordning (EEG) nr 1601/92

100

 
1994 L 330 0045
 

31994R3128

 

Komissionens förordning (EG) nr 3128/94 av den 20 december 1994 om ändring av förordning (EG) nr 3254/93 vad avser den särskilda försörjningsordningen för vissa frukter och grönsaker till förmån för de mindre öarna i Egeiska havet under 1995

102

 
1994 L 330 0048
 

31994R3129

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3129/94 av den 20 december 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 2273/93 om fastställande av interventionsorter för spannmål till följd av Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning

105

 
1994 L 330 0063
 

31994L0061

 

Kommissionens direktiv 94/61/EG av den 15 december 1994 om förlängning av perioden om erkännande av vissa skyddade zoner som avses i artikel 1 i direktiv 92/76/EEG

108

 
1994 L 332 0012
 

31994R3140

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3140/94 av den 21 december 1994 om slutande av långfristiga privata lagringskontrakt för bordsvin, druvmust, koncentrerad druvmust och renad koncentrerad druvmust för produktionsåret 1994/95

109

 
1994 L 332 0014
 

31994R3141

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3141/94 av den 21 december 1994 om fastställande av standardarvodet per företagsredovisning för räkenskapsåret 1995 i samband med informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter

111

 
1994 L 332 0015
 

31994R3142

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3142/94 av den 21 december 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 3846/87 om upprättandet av en exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter

112

 
1994 L 332 0016
 

31994R3143

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3143/94 av den 21 december 1994 om ändring av förordning (EG) nr 548/94 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 287/94 om särskilda åtgärder för import av olivolja från Tunisien

113

 
1994 L 332 0021
 

31994R3145

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3145/94 av den 21 december 1994 om ändring av förordning (EG) nr 2865/94 om undantagsåtgärder till stöd för grisköttsmarknaden i Belgien

114

 
1994 L 332 0023
 

31994R3146

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3146/94 av den 21 december 1994 om undantagsåtgärder till stöd för grisköttsmarknaden i Tyskland

116

 
1994 L 332 0028
 

31994R3148

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3148/94 av den 21 december 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 2251/92 om kvalitetskontroll av färsk frukt och grönsaker

119

 
1994 L 332 0029
 

31994R3149

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3149/94 av den 21 december 1994 om undantag från förordning (EEG) nr 2604/90 vad avser förbättring av produktionen av äpplen

120

 
1994 L 332 0032
 

31994R3151

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3151/94 av den 21 december 1994 om ytterligare ett undantag från de närmare bestämmelserna om producenters leveranser av bordsvin till obligatorisk destillation för produktionsåret 1993/94

121

 
1994 L 332 0034
 

31994R3152

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3152/94 av den 21 december 1994 om ändring av förordning (EG) nr 2630/94 om försäljning genom enkel anbudsinfordran för export av vinalkohol som innehas av interventionsorganen och av förordning (EEG) nr 377/93 om närmare bestämmelser om avsättning av alkohol som framställs vid de destillationer som avses i artiklarna 35, 36 och 39 i förordning (EEG) nr 822/87 och som innehas av interventionsorganen

123

 
1994 L 332 0071
 

31994D0812

 

Kommissionens beslut av den 15 december 1994 om ändring av beslut 93/467/EEG om bemyndigande för medlemsstaterna att göra undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 77/93/EEG för obarkade stockar av ek (Quercus L.) med ursprung i Canada och USA (94/812/EG:)

125

 
1994 L 335 0047
 

31994R3171

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3171/94 av den 21 december 1994 om fastställande av antalet unga handjur av nötkreatur som får importeras enligt särskilda villkor under det första kvartalet 1995 och om undantag från förordning(EEG) nr 2377/80 för det kvartalet vad avser tilldelning av tillgängliga kvantiteter

126

 
1994 L 335 0050
 

31994R3172

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3172/94 av den 21 december 1994 om fastställande av de kvantiteter fryst nötkött avsett för bearbetning som kan importeras på särskilda villkor under första kvartalet 1995

129

 
1994 L 335 0051
 

31994R3173

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3173/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för de mindre Egeiska öarna vad avser den särskilda försörjningsordningen för torkat foder

130

 
1994 L 335 0053
 

31994R3174

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3174/94 av den 21 december 1994 om definitiva åtgärder för utfärdande av KHM-licenser för nötkött i handeln med Spanien

132

 
1994 L 335 0054
 

31994R3175

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3175/94 av den 21 december 1994 om tilllämpningsföreskrifter för den särskilda försörjningsordningen för spannmålsprodukter till de mindre Egeiska öarna och om upprättande av den prognostiserade försörjningsbalansen

133

 
1994 L 337 0061
 

31994R3220

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3220/94 av den 21 december 1994 om ändring av förordning (EG) nr 2205/94 om fastställande av den högsta vattenhalten i spannmål som erbjuds till intervention i vissa medlemsstater under regleringsåret 1994/95

135

 
1994 L 337 0063
 

31994R3221

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3221/94 av den 21 december 1994 om fastställande av viktningskoefficienterna för att beräkna gemenskapens marknadspris för slaktkroppar av gris med beaktande av Finlands, Sveriges och Österrikes anslutning samt om upphävande av förordning (EG) nr 1591/94

137

 
1994 L 337 0066
 

31994R3223

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tilllämpningsföreskrifter till importsystemet för frukt och grönsaker

139

 
1994 L 337 0087
 

31994D0816

 

Kommissionens beslut av den 14 december 1994 om ändring av beslut 93/452/EEG om bemyndigande för medlemsstaterna att göra undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 77/93/EEG vad avser växter av Chamaecyparis Spach, Juniperus L. och Pinus L. med ursprung i Japan (94/816/EG:)

144

 
1994 L 337 0088
 

31994D0817

 

Kommissionens beslut av den 15 december 1994 om ändring av beslut 92/538/EEG om Storbritanniens och Nordirlands status med hänsyn till infektiös hematopoetisk nekros och viral hemorragisk septikemi (94/817/EG:)

145

 
1994 L 338 0013
 

31994R3233

 

Rådets förordning (EG) nr 3233/94 av den 20 december 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 3508/92 om ett integrerat system för förvaltning och kontroll av vissa av gemenskapens stödordningar

147

 
1994 L 338 0014
 

31994R3234

 

Rådets förordning (EG) nr 3234/94 av den 20 december 1994 om tillfälligt upphävande av importavgiften på får- och getköttsprodukter

148

 
1994 L 338 0018
 

31994R3236

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3236/94 av den 21 december 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 2123/89 om fastställande av förteckningen över representativa marknader för griskött inom gemenskapen, som en följd av Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning till gemenskapen

150

 
1994 L 338 0060
 

31994R3242

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3242/94 av den 21 december 1994 om undantag från förordningarna (EEG) nr 19/82 och (EEG) nr 3653/85 vad gäller import av får- och getköttsprodukter med ursprung i vissa tredje länder

152

 
1994 L 338 0070
 

31994R3246

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3246/94 av den 21 december 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 611/77 om fastställande av den särskilda importavgiften för levande nötkreatur och nötkött utom fryst nötkött

155

 
1994 L 338 0072
 

31994R3247

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3247/94 av den 21 december 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 2456/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 805/68 vad beträffar allmänna och särskilda interventionsåtgärder för nötkött

157

 
1994 L 341 0037
 

31994R3299

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3299/94 av den 21 december 1994 om övergångsåtgärder för vinsektorn i Österrike

163

 
1994 L 341 0046
 

31994R3303

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3303/94 av den 21 december 1994 om övergångsbestämmelser om import av bananer till Österrike, Finland och Sverige under första kvartalet 1995

165

 
1994 L 346 0032
 

31994R3255

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3255/94 av den 19 december 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 3800/81 av den 16 december 1981 om klassificering av druvsorter

167

 
1994 L 350 0043
 

31994R3327

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3327/94 av den 21 december 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 3846/87 om upprättandet av en exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter

188

 
1994 L 350 0045
 

31994R3328

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3328/94 av den 21 december 1994 om ändring av förordning (EG) nr 3846/87 om upprättandet av en exportbidragsnomenklatur för frukt och grönsaker

190

 
1994 L 350 0050
 

31994R3329

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3329/94 av den 21 december 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 3846/87 om upprättandet av en exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter vad gäller bearbetade produkter av frukt och grönsaker

195

 
1994 L 350 0054
 

31994R3331

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3331/94 av den 21 december 1994 om ändring av förordning (EG) nr 2027/94 om fastställande av referenspriserna för vinprodukter för produktionsåret 1994/95 och förordning (EEG) nr 3418/88 om fastställande av de referenspriser fritt gränsen som skall gälla vid import av vissa vinprodukter

197

 
1994 L 350 0056
 

31994R3332

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3332/94 av den 21 december 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 2137/93 om fastställande av exportbidrag inom vinsektorn och förordning (EEG) nr 2253/92 om genomförandebestämmelser för den särskilda ordningen för försörjning av Kanarieöarna med vinprodukter

199

 
1994 L 350 0060
 

31994R3333

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3333/94 av den 21 december 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 3846/87 om upprättandet av en exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter

203

 
1994 L 350 0062
 

31994R3334

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3334/94 av den 21 december 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 1767/82 om tillämpningsföreskrifter för de särskilda importavgifterna för vissa mjölkprodukter

205

 
1994 L 350 0066
 

31994R3337

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3337/94 av den 23 december 1994 om ändring eller upphävande av vissa förordningar om mjölk och mjölkprodukter till följd av Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning

207

 
1994 L 350 0113
 

31994L0077

 

Kommissionens direktiv 94/77 av den 20 december 1994 om ändring av rådets direktiv 70/524/EEG om fodertillsatser

214

 
1994 L 352 0026
 

31994D0841

 

Kommissionens beslut av den 19 december 1994 om kompletterande gemenskapsstöd till verksamheten vid gemenskapens referenslaboratorium för provtagning av mjölk och mjölkprodukter, Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire, Paris, Frankrike (94/841/EG:)

216

 
1994 L 352 0027
 

31994D0842

 

Kommissionens beslut av den 19 december 1994 om kompletterande finansiellt gemenskapsstöd till verksamheten vid gemenskapens referenslaboratorium för salmonella, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene, Bilthoven, Nederländerna (94/842/EG:)

217

 
1994 L 352 0068
 

31994D0859

 

Kommissionens beslut av den 20 december 1994 om kompletterande finansiellt gemenskapsstöd till verksamheten vid gemenskapens referenslaboratorium för aviär influensa (Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland) (94/859/EG:)

218

 
1994 L 352 0102
 

31994D0877

 

Kommissionens beslut av den 21 december 1994 om ändring av beslut 93/52/EEG om konstaterande av att vissa medlemsstater och regioner iakttar kraven i fråga om brucellos (B. melitensis) och erkännande av deras status som medlemsstat eller region som är officiellt fri från denna sjukdom (94/877/EG)

219

 
1994 L 352 0103
 

31994D0878

 

Kommissionens beslut av den 21 december 1994 om kompletterande finansiellt gemenskapsstöd till verksamheten vid gemenskapens referenslaboratorium för Newcastlesjukan (Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland) (94/878/EG)

220

 
1994 L 352 0112
 

31994D0887

 

Kommissionens beslut av den 21 december 1994 om undantag från förbud avseende afrikansk svinpest för vissa områden i Spanien och om upphävande av rådets beslut 89/21/EEG (94/887/EG)

221

 
1994 L 352 0119
 

31994D0888

 

Kommissionens beslut av den 21 december 1994 om upphävande av beslut 93/602/EG om vissa skyddsåtgärder mot afrikansk svinpest i Portugal (94/888/EG:)

228

 
1994 L 366 0034
 

31994D0941

 

Rådets beslut av den 14 december 1994 om övergångsbestämmelser för import av fiskeriprodukter från tredje land (94/941/EG:)

229

 
1994 L 368 0032
 

31994L0070

 

Rådets direktiv 94/70/EG av den 13 december 1994 om ändring av rådets direktiv 92/120/EEG om villkoren för att medge tillfälliga och begränsade undantag till de särskilda hygienföreskrifterna på gemenskapsnivå för produktion och saluföring av vissa produkter av animaliskt ursprung

230

 
1994 L 368 0008
 

31994L0064

 

Rådets direktiv 94/64/EG av den 14 december 1994 om ändring av bilagan till direktiv 85/73/EEG om finansieringen av veterinära besiktningar och kontroller av animaliska produkter enligt bilaga A till direktiv 89/662/EEG och enligt direktiv 90/675/EEG

232

 
1994 L 371 0014
 

31994D0953

 

Kommissionens beslut av den 20 december 1994 om ändring för tredje gången av rådets direktiv 91/68/EEG om djurhälsovillkor för handel med får och getter inom gemenskapen (94/953/EG)

234

 
1994 L 371 0019
 

31994D0957

 

Kommissionens beslut av den 28 december 1994 om de övergångsbestämmelser som skall tillämpas av Finland i fråga om veterinärkontroller av levande djur som införs i Finland från tredje land (94/957/EG:)

235

 
1994 L 371 0021
 

31994D0958

 

Kommissionens beslut av den 28 december 1994 om de övergångsbestämmelser som skall tillämpas av Finland i fråga om veterinärkontroller av produkter som införs till Finland från tredje land (94/958/EG:)

237

 
1994 L 371 0023
 

31994D0959

 

Kommissionens beslut av den 28 december 1994 om kontrollmetoder för bevarandet av finska nötkreaturbesättningars status som officiellt tuberkulosfria (94/959/EG:)

239

 
1994 L 371 0025
 

31994D0960

 

Kommissionens beslut av den 28 december 1994 om kontrollmetoder för bevarandet av finska nötkreaturbesättningars status som officiellt brucellosfria (94/960/EG:)

241

 
1994 L 371 0026
 

31994D0961

 

Kommissionens beslut av den 28 december 1994 om ändring för fjärde gången av kommissionens beslut 93/24/EEG och om tilläggsgarantier beträffande Aujeszkys sjukdom för svin som skall skickas till Finland (94/961/EG:)

242

 
1994 L 371 0027
 

31994D0962

 

Kommissionens beslut av den 28 december 1994 om ändring av kommissionens beslut 93/42/EEG och om tilläggsgarantier avseende infektiös bovin rhinotrakeit för nötkreatur som skall skickas till Finland (94/962/EG:)

243

 
1994 L 371 0029
 

31994D0963

 

Kommissionens beslut av den 28 december 1994 om fastställande av Finlands status som ett land där vaccinering mot newcastlesjuka inte förekommer (94/963/EG)

245

 
1994 L 371 0030
 

31994D0964

 

Kommissionens beslut av den 28 december 1994 om godkännande av den plan som Finland har ingivit för godkännandet av anläggningar med avseende på handel inom gemenskapen med fjäderfä och kläckningsägg (94/964/EG)

246

 
1994 L 371 0031
 

31994D0965

 

Kommissionens beslut av den 28 december 1994 om ändring av beslut 93/52/EEG för att beakta situationen i Finland i fråga om brucellos (Br. melitensis) (94/965/EG:)

247

 
1994 L 371 0032
 

31994D0966

 

Kommissionens beslut av den 28 december 1994 om fastställande av det antal finska Animo-enheter som kan komma i åtnjutande av ekonomiskt stöd från gemenskapen (94/966/EG:)

248

 
1994 L 371 0033
 

31994D0967

 

Kommissionens beslut av den 28 december 1994 om ändring av beslut 92/175/EEG vad gäller förteckningen över Animo-enheter i Finland (94/967/EG:)

249

 
1994 L 371 0036
 

31994D0968

 

Kommissionens beslut av den 28 december 1994 om godkännande av Finlands operativa program för bekämpning av salmonella hos vissa levande djur och i animaliska produkter (94/968/EG)

252

 
1994 L 371 0038
 

31994D0969

 

Kommissionens beslut av den 28 december 1994 om ändring av beslut 92/175/EEG vad gäller förteckningen över Animo-enheter i Österrike (94/969/EG:)

254

Top