Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_061_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
03 Jordbruk
Volym 61

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

SV

 

03 Jordbruk - Volym 61

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1994 L 227 0031
 

31994L0043

 

Rådets direktiv 94/43/EG av den 27 juli 1994 om fastställande av bilaga 6 till direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden

3

 
1994 L 228 0031
 

31994R2150

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2150/94 av den 31 augusti 1994 om fastställande för orensad bomull av den verkliga produktionen för regleringsåret 1993/94, den beräknade produktionen och den preliminära sänkningen av stödet för regleringsåret 1994/95 samt av det belopp med vilket målpriset skall sänkas för regleringsåret 1995/96

26

 
1994 L 233 0009
 

31994R2178

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2178/94 av den 6 september 1994 om särskilda tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 3208/93 avseende försäljning, enligt det förfarande som fastställs i förordning (EEG) nr 2539/84, av nötkött som innehas av vissa interventionsorgan och som är avsett för export efter bearbetning

28

 
1994 L 233 0011
 

31994R2179

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2179/94 av den 6 september 1994 om särskilda åtgärder vid tillämpningen av förordningarna (EG) nr 220/94, (EG) nr 1018/94, (EG) nr 1066/94, (EG) nr 1067/94, (EG) nr 1323/94, (EG) nr 1491/94 och (EG) nr 1508/94 avseende försäljning av nötkött som innehas av Förenade kungarikets interventionsorgan

30

 
1994 L 236 0009
 

31994R2201

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2201/94 av den 9 september 1994 om justering av det maximala beloppet för B-produktionsavgiften och om ändring av minimipriset på B-betor inom sockersektorn för regleringsåret 1994/1995

32

 
1994 L 236 0011
 

31994R2202

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2202/94 av den 9 september 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 2273/93 om fastställande av interventionsorter för spannmål

34

 
1994 L 236 0012
 

31994R2203

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2203/94 av den 9 september 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 2294/92 om tillämpningsföreskrifter till stödsystemet för producenter av de oljeväxtfröer som anges i rådets förordning (EEG) nr 1765/92

35

 
1994 L 236 0013
 

31994R2204

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2204/94 av den 9 september 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 689/92 om fastställande av förfarandet och villkoren för interventionsorgans övertagande av spannmål

36

 
1994 L 236 0014
 

31994R2205

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2205/94 av den 9 september 1994 om fastställande av den högsta fukthalten i spannmål som erbjuds till intervention i vissa medlemsstater under regleringsåret 1994/95

37

 
1994 L 236 0016
 

31994R2206

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2206/94 av den 9 september 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 2828/93 om gemensamma bestämmelser för kontroll av användningen av eller bestämmelsen för importerade produkter som omfattas av KN-nummer 1515 90 59 och 1515 90 99

39

 
1994 L 239 0004
 

31994R2220

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2220/94 av den 13 september 1994 om bemyndigande för medlemsstaterna att tillåta förebyggande återtag av äpplen och päron

41

 
1994 L 239 0008
 

31994R2222

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2222/94 av den 13 september 1994 om allmänna bestämmelser för stöd till ris i lager i Portugal den 31 mars 1993

44

 
1994 L 240 0030
 

31994D0600

 

Kommissionens beslut av den 14 september 1994 om ändring av beslut 94/462/EG om vissa skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i Tyskland och om upphävande av beslut 94/178/EG (Text av betydelse för EES) (94/600/EG)

46

 
1994 L 241 0022
 

31994D0608

 

Kommissionens beslut av den 8 september 1994 om ändring av kommissionens beslut 92/452/EEG om upprättande av en förteckning över embryosamlingsgrupper som godkänts i tredje land för export av embryon från nötkreatur till gemenskapen (94/608/EG)

47

 
1994 L 241 0023
 

31994D0609

 

Kommissionens beslut av den 8 september 1994 om ändring av beslut 93/693/EG om upprättande av en förteckning över godkända tjurstationer vid export till gemenskapen av djupfryst sperma från nötkreatur från tredje land (94/609/EG)

48

 
1994 L 241 0024
 

31994D0610

 

Kommissionens beslut av den 9 september 1994 om gemenskapens ekonomiska stöd till driften av EG: s referenslaboratorium för vesikulär svinsjuka, AFRC Institute for Animal Health, Pirbright, Förenade kungariket (94/610/EG)

49

 
1994 L 242 0001
 

31994R2246

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2246/94 av den 16 september 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 2780/92 om villkoren för beviljande av kompensationsbetalningar i enlighet med stödsystemet för producenter av vissa jordbruksgrödor

50

 
1994 L 242 0006
 

31994R2249

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2249/94 av den 16 september 1994 om ändring av förordning (EG) nr 762/94 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1765/92 vad avser programmet för arealuttag

51

 
1994 L 245 0006
 

31994R2257

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2257/94 av den 16 september 1994 om fastställande av kvalitetsnormer för bananer (Text av betydelse för EES)

52

 
1994 L 245 0023
 

31994D0617

 

Kommissionens beslut av den 8 september 1994 om antagade av planen för tilldelning till medlemsstaterna av medel som skall belasta 1995 års budget för leverans av livsmedel från interventionslager till de sämst ställda i gemenskapen (94/617/EG)

58

 
1994 L 246 0002
 

31994R2264

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2264/94 av den 20 september 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 2604/90 vad avser tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 1200/90 om sanering av gemenskapens produktion av äpplen

61

 
1994 L 248 0004
 

31994R2282

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2282/94 av den 20 september 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 3536/91 om fastställande av den sista dagen för införande i lager av skummjölkspulver som säljs med stöd av förordning (EEG) nr 3398/91

63

 
1994 L 248 0005
 

31994R2283

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2283/94 av den 20 september 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 3378/91 om närmare bestämmelser om försäljningen av smör från interventionslager för export

64

 
1994 L 248 0006
 

31994R2284

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2284/94 av den 20 september 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 2839/93 om den särskilda försäljningen av interventionssmör för export till republikerna i det forna Sovjetunionen

65

 
1994 L 248 0025
 

31994D0640

 

Kommissionens beslut av den 5 september 1994 om bemyndigande för Tyskland att tillfälligt tillåta saluföring av utsäde av brunven som inte uppfyller kraven i rådets direktiv 66/401/EEG (94/640/EG)

66

 
1994 L 248 0028
 

31994D0642

 

Kommissionens beslut av den 8 september 1994 om fastställande av gemenskapens ekonomiska bidrag till genomförandet av ett fjärde program för utbyte av offentliga tjänstemän med kompetens inom veterinärområdet (94/642/EG)

67

 
1994 L 249 0009
 

31994R2296

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2296/94 av den 23 september 1994 om ändring av förordning (EG) nr 1222/94 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga 2 till fördraget samt om kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen och om ändring av förordning (EG) nr 1651/94

70

 
1994 L 249 0011
 

31994R2297

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2297/94 av den 23 september 1994 om fastställande om de värdeminskningsprocentsatser som skall tillämpas vid interventionsuppköp av jordbruksprodukter för räkenskapsåret 1995

72

 
1994 L 249 0018
 

31994D0643

 

Kommissionens beslut av den 12 september 1994 om upphävande av tillstand för växtskyddsmedel som innehaller cyhalothrin som aktivt ämne (94/643/EG)

74

 
1994 L 251 0006
 

31994R2304

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2304/94 av den 26 september 1994 om partiell befrielse från skyldigheten att hålla minimilager inom sockersektorn

75

 
1994 L 251 0019
 

31994R2311

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2311/94 av den 26 september 1994 om en skyddsåtgärd vad avser import av vitlök med ursprung i Myanmar

76

 
1994 L 252 0015
 

31994D0650

 

Kommissionens beslut av den 9 september 1994 om anordnande av ett tidsbegränsat försök med försäljning av utsäde i lösvikt till den slutlige förbrukaren (Text av betydelse för EES) (94/650/EG)

78

 
1994 L 252 0017
 

31994D0651

 

Kommissionens beslut av den 15 september 1994 om bemyndigande för medlemsstaterna att tillfälligt tillåta saluföring av skogsodlingsmaterial som inte uppfyller kraven enligt rådets direktiv 66/404/EEG (94/651/EG)

80

 
1994 L 254 0019
 

31994R2337

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2337/94 av den 29 september 1994 om ändring av förordning (EG) nr 1590/94 om närmare bestämmelser för tillämpningen inom grisköttssektorn av de system som fastställs i interimsavtalen mellan gemenskapen och Bulgarien och Rumänien samt om ändring av förordning (EG) nr 1809/94

83

 
1994 L 254 0022
 

31994R2338

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2338/94 av den 29 september 1994 om fastställande av förskottet på kostnaderna vid avsättning av vissa destillationsprodukter för 1995

87

 
1994 L 255 0089
 

31994R2383

 

Komissionens förordning (EG) nr 2383/94 av den 30 september 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 2219/92 om tillämpningsföreskrifter för den särskilda försörjningsordningen för Madeira avseende mjölkprodukter och om fastställande av den prognostiserade försörjningsbalansen

88

 
1994 L 255 0094
 

31994R2386

 

Komissionens förordning (EG) nr 2386/94 av den 30 september 1994 om fastställande av den prognostiserade försörjningsbalansen för griskött till Azorerna och Madeira för regleringsåret 1994/95 och om ändring av förordning (EEG) nr 1725/92

90

 
1994 L 256 0001
 

31994R2394

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2394/94 av den 3 oktober 1994 om ändring av förordning (EG) nr 1559/94 av den 30 juni 1994 om tillämpningsföreskrifter för de förfaranden inom ägg- och fjäderfäsektorn som fastställs i interimsavtalen mellan gemenskapen å ena sidan och Bulgarien respektive Rumänien å andra sidan

93

 
1994 L 256 0028
 

31994D0657

 

Kommissionens beslut av den 29 september 1994 om femte ändringen av beslut 93/144/EEG om vissa skyddsåtgärder med avseende på lax från Norge (Text av betydelse för EES) (94/657/EG)

97

 
1994 L 256 0029
 

31994D0658

 

Kommissionens beslut av den 30 september 1994 om ändring av beslut 94/360/EG om en minskning av antalet fysiska kontroller av försändelser av vissa produkter som importeras från tredje land (94/658/EG)

98

 
1994 L 256 0030
 

31994D0659

 

Kommissionens beslut av den 30 september 1994 om fjärde ändringen av beslut 92/571/EEG om de nya övergångsåtgärder som är nödvändiga för att underlätta övergången till det system med veterinärkontroller som föreskrivs i rådets direktiv 90/675/EEG (94/659/EG)

99

 
1994 L 257 0006
 

31994R2405

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2405/94 av den 4 oktober 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 2257/92 om tillämpningsföreskrifter för den särskilda försörjningsordningen för Madeira avseende vissa vegetabiliska oljor och om fastställande av den prognostiserade försörjningsbalansen

100

 
1994 L 258 0011
 

31994R2416

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2416/94 av den 5 oktober 1994 om ändring av förordning (EG) nr 1098/94 om fastställande av de regionala basarealer som skall tillämpas i samband med stödsystemet för producenter av vissa jordbruksgrödor

101

 
1994 L 258 0013
 

31994R2417

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2417/94 av den 5 oktober 1994 om öppnande av anbudsinfordran för fastställande av stödet till privat lagring av hela och halva slaktkroppar av lamm

103

 
1994 L 259 0004
 

31994R2426

 

Komissionens förordning (EG) nr 2426/94 av den 6 oktober 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 1727/92 om genomförandebestämmelser till den särskilda försörjningsordningen för Azorerna och Madeira vad avser spannmålsprodukter och om upprättande av den prognostiserade försörjningsbalansen

104

 
1994 L 259 0012
 

31994R2430

 

Komissionens förordning (EG) nr 2430/94 av den 6 oktober 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 2999/92 om tillämpningsföreskrifter för det särskilda försörjningssystemet för Madeira vad avser bearbetade frukt- och grönsaksprodukter och om fastställande av den prognostiserade försörjningsbalansen för perioden 1 juli 1994-30 juni 1995

106

 
1994 L 259 0014
 

31994R2431

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2431/94 av den 6 oktober 1994 om fastställande av interventionströsklar för apelsiner, mandariner, satsumas och klementiner för regleringsåret 1994/95

108

 
1994 L 260 0032
 

31994D0667

 

Kommissionens beslut av den 6 oktober 1994 om import till gemenskapen av färskt griskött, grisköttsprodukter, levande svin, svinsperma och svinembryon från Schweiz och om ändring av beslut 81/526/EEG, 91/449/EEG, 92/460/EEG och 93/199/EEG (Text av betydelse för EES) (94/667/EG)

109

 
1994 L 260 0034
 

31994D0668

 

Kommissionens beslut av den 6 oktober 1994 om import till gemenskapen av färskt griskött, grisköttsprodukter, levande svin och svinembryon från Ungern och om ändring av beslut 82/8/EEG, 91/449/EEG och 92/322/EEG (Text av betydelse för EES) (94/668/EG)

111

 
1994 L 261 0003
 

31994R2444

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2444/94 av den 10 oktober 1994 om ändring av och undantag från förordning (EEG) nr 1442/93 om tillämpningsföreskrifter till ordningen för import av bananer till gemenskapen

113

 
1994 L 263 0002
 

31994R2461

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2461/94 av den 12 oktober 1994 om rättelse av förordning (EEG) nr 1711/93 vad avser det minimipris och den kompensationsbetalning som skall betalas till potatisodlarna och det bidrag som skall betalas till producenter av potatisstärkelse för regleringsåret 1994/95

115

 
1994 L 263 0003
 

31994R2462

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2462/94 av den 12 oktober 1994 om ändring av förordning (EG) nr 1904/94 vad gäller de utjämningsavgifter som skall tas ut när minimipriset vid import av torkade druvor inte följs

116

 
1994 L 264 0006
 

31994R2475

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2475/94 av den 13 oktober 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 2911/90 om tillämpningsföreskrifter för produktionsstöd för vissa druvsorter avsedda för torkning

118

 
1994 L 264 0009
 

31994R2476

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2476/94 av den 13 oktober 1994 om begränsning av giltighetstiden för förutfastställelselicenser för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga 2 till fördraget

121

 
1994 L 265 0010
 

31994R2486

 

Komissionens förordning (EG) nr 2486/94 av den 14 oktober 1994 om fastställande för Azorerna och Madeira av försörjningsbalansen i ägg- och fjäderfäköttprodukter för regleringsåret 1994/95 och om ändring av förordning (EEG) nr 1726/92

123

 
1994 L 265 0019
 

31994R2490

 

Komissionens förordning (EG) nr 2490/94 av den 14 oktober 1994 om ändring och rättelse av förordningarna (EEG) nr 1913/92 och (EEG) nr 2255/92 om närmare bestämmelser för genomförandet av särskilda åtgärder för försörjning av Azorerna och Madeira med nötköttsprodukter

125

 
1994 L 265 0021
 

31994R2491

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2491/94 av den 14 oktober 1994 om ändring av förordningarna (EEG) nr 2312/92 och (EEG) nr 1148/93 om närmare bestämmelser för införandet av de särskilda åtgärderna för att försörja de franska utomeuropeiska departementen med levande nötkreatur och avelshästar

127

 
1994 L 265 0025
 

31994R2492

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2492/94 av den 14 oktober 1994 om fastställande av åtgärder för 1995 med avseende på att förbättra olivoljeproduktionens kvalitet

131

 
1994 L 265 0042
 

31994R2497

 

Komissionens förordning (EG) nr 2497/94 av den 14 oktober 1994 om försäljning till förutfastställda priser av nötkött som innehas av vissa interventionsorgan och som är avsett för försörjning av Kanarieöarna samt om upphävande av förordning (EG) nr 1018/94

135

 
1994 L 267 0001
 

31994R2506

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2506/94 av den 17 oktober 1994 om justering av de vägledande tak som fastställs i förordning (EEG) nr 1112/93 inom ramarna för den kompletterande handelsmekanismen som gäller för handel med Spanien inom nötköttssektorn

140

 
1994 L 267 0003
 

31994R2507

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2507/94 av den 17 oktober 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 3601/92 om tillämpningsföreskrifter för särskilda åtgärder för bordsoliver

142

 
1994 L 267 0015
 

31994D0674

 

Kommissionens beslut av den 14 oktober 1994 om ändring av beslut 93/495/EEG om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter med ursprung i Canada (Text av betydelse för EES) (94/674/EG)

143

 
1994 L 268 0003
 

31994R2517

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2517/94 av den 18 oktober 1994 om öppnande av en stående anbudsinfordran i syfte att fastställa exportbidrag för olivolja för regleringsåret 1994/95

166

 
1994 L 268 0022
 

31994D0675

 

Kommissionens beslut av den 18 oktober 1994 om ändring av kommissionens beslut 93/436/EEG om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter med ursprung i Chile (Text av betydelse för EES) (94/675/EG)

169

 
1994 L 268 0031
 

31994D0676

 

Kommissionens beslut av den 18 oktober 1994 om ytterligare finansiellt stöd från gemenskapen till verksamheten vid gemenskapens referenslaboratorium för klassisk svinpest (Tierärtzliche Hochschule Hannover, Tyskland) (94/676/EG)

178

 
1994 L 269 0009
 

31994R2526

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2526/94 av den 19 oktober 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 3886/92 avseende tillämpningsföreskrifter för bidragssystemen för nötkött

180

 
1994 L 269 0011
 

31994R2527

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2527/94 av den 19 oktober 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 3567/92 vad gäller tillämpningsföreskrifterna för individuella tak, nationella reserver och överlåtelser av rättigheter inom får- och getköttssektorn

182

 
1994 L 269 0014
 

31994R2529

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2529/94 av den 19 oktober 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 394/70 om närmare bestämmelser för beviljande av exportbidrag för socker

184

 
1994 L 269 0038
 

31994D0677

 

Kommissionens beslut av den 6 oktober 1994 om ändring av bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 571/88 vad avser gemenskapsundersökningar av företagsstrukturen i jordbruket under perioden 1995-1997 (94/677/EG)

185

 
1994 L 269 0040
 

31994D0678

 

Kommissionens beslut av den 14 oktober 1994 om ändring av beslut 92/452/EEG om upprättande av en förteckning över embryosamlingsgrupper som godkänts i tredje land för export av embryon från nötkreatur till gemenskapen (Text av betydelse för EES) (94/678/EG)

187

 
1994 L 272 0010
 

31994R2561

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2561/94 av den 21 oktober 1994 om undantagsåtgärder till stöd för grisköttsmarknaden i Spanien

197

 
1994 L 272 0012
 

31994R2562

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2562/94 av den 21 oktober 1994 om ändring av förordning (EG) nr 2444/94 vad gäller undantaget från förordning (EEG) nr 1442/93 om tillämpningsföreskrifter för ordningen för import av bananer till gemenskapen

199

 
1994 L 272 0013
 

31994R2563

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2563/94 av den 21 oktober 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 1708/94 vad avser den tidsfrist innom vilken referensmängderna för år 1995 skall meddelas

200

 
1994 L 272 0030
 

31994R2566

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2566/94 av den 21 oktober 1994 om sänkning av bas- och uppköpspriserna för apelsiner och mandariner för regleringsåret 1994/95 till följd av överskridandet av interventionströskeln för regleringsåret 1993/94

201

 
1994 L 272 0053
 

31994D0683

 

Kommissionens beslut av den 19 oktober 1994 om ändring av beslut 94/514/EG om vissa skyddsåtgärder i fråga om mul- och klövsjuka i Grekland (Text av betydelse för EES) (94/683/EG)

204

 
1994 L 273 0002
 

31994R2577

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2577/94 av den 24 oktober 1994 om särskilda åtgärder rörande exportlicenser för malt utfärdade mellan den 1 augusti och den 31 december 1994

206

 
1994 L 273 0004
 

31994R2578

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2578/94 av den 24 oktober 1994 om fastställande av gemenskapens producentpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blomsterprodukter med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko

208

 
1994 L 273 0006
 

31994R2579

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2579/94 av den 24 oktober 1994 om fastställande av det stödbelopp för silkesmaskar som rådet har fastställt i ecu och som sänks till följd av centralkursjusteringarna

210

 
1994 L 274 0001
 

31994R2586

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2586/94 av den 25 oktober 1994 om fastställande av sänkta interventionspriser för olivolja för regleringsåret 1994/95 till följd av att den maximala garanterade kvantiteten för regleringsåret 1992/93 har överskridits

211

 
1994 L 274 0002
 

31994R2587

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2587/94 av den 25 oktober 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 441/88 om tillämpningsföreskrifter för obligatorisk destillation enligt artikel 39 i förordning (EEG) nr 822/87

212

 
1994 L 275 0001
 

31994R2515

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2515/94 av den 9 september 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 1848/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2082/92 om särartsskydd för jordbruksprodukter och livsmedel

213

Top