Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_011_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
03 Jordbruk
Volym 11

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

SV

 

03 Jordbruk - Volym 11

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1979 L 135 0057
 

31979R1084

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1084/79 av den 30 maj 1979 om ändring av förordning (EEG) nr 1460/73 om ansökningar om ersättning för stöd som medlemsstaterna har beviljat erkända sammanslutningar av humleproducenter

3

 
1979 L 139 0011
 

31979R1117

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1117/79 av den 6 juni 1979 om fastställande av de produkter inom utsädessektorn som skall omfattas av systemet med importlicenser

8

 
1979 L 139 0013
 

31979R1119

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1119/79 av den 6 juni 1979 om fastställande av särskilda genomförandebestämmelser för systemet med importlicenser för utsäde

9

 
1979 L 141 0010
 

31979R1136

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1136/79 av den 8 juni 1979 om tillämpningsföreskrifter för den särskilda importordningen för vissa typer av fryst nötkött avsett för bearbetning och om upphävande av förordning (EEG) nr 572/78

11

 
1979 L 143 0005
 

31979R1144

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1144/79 av den 11 juni 1979 om ändring för sjätte gången av förordning (EEG) nr 1528/78 om tillämpningsföreskrifter för stödsystemet för torkat foder

14

 
1979 L 146 0015
 

31979D0542

 

Rådets beslut av den 21 december 1976 om upprättande av en förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av nötkreatur, svin och färskt kött (79/542/EEG)

15

 
1979 L 158 0005
 

31979R1243

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1243/79 av den 25 juni 1979 om ändring för femte gången av förordning (EEG) nr 1393/76 om närmare bestämmelser om import av vinprodukter med ursprung i vissa tredje länder

17

 
1979 L 159 0008
 

31979R1250

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1250/79 av den 26 juni 1979 om fastställande av utjämningsavgifter för utsäde

19

 
1979 L 161 0013
 

31979R1272

 

Rådets förordning (EEG) nr 1272/79 av den 25 juni 1979 om ändring av förordningarna (EEG) nr 985/68 och (EEG) nr 1014/68 med avseende på de uppköpspriser för smör och skummjölkspulver som tillämpas av interventionsorgan

21

 
1979 L 166 0006
 

31979R1377

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1377/79 av den 2 juli 1979 om ändring för andra gången av förordning (EEG) nr 3083/73 om den information som är nödvändig för att genomföra förordning (EEG) nr 2358/71 om den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde

22

 
1979 L 167 0020
 

31979R1392

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1392/79 av den 4 juli 1979 om ändring av förordning nr 282/67/EEG om tillämpningsföreskrifter för intervention för oljeväxtfrö

25

 
1979 L 175 0023
 

31979R1438

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1438/79 av den 11 juli 1979 om ändring för fjärde gången av förordning (EEG) nr 2793/77 om tillämpningsföreskrifter för beviljande av särskilt stöd för skummjölk avsett att användas som foder för andra djur än unga kalvar

26

 
1979 L 177 0035
 

31979R1465

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1465/79 av den 13 juli 1979 om ändring av förordning (EEG) nr 890/78 om närmare bestämmelser om certifiering av humle och förordning (EEG) nr 3076/78 om import av humle från tredje land

28

 
1979 L 180 0012
 

31979R1479

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1479/79 av den 16 juli 1979 om ändring av förordning (EEG) nr 2041/75 om tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för oljor och fetter

30

 
1979 L 180 0013
 

31979R1480

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1480/79 av den 16 juli 1979 om ändring av förordning (EEG) nr 651/71 om vissa tillämpningsföreskrifter för exportbidrag för oljeväxtfrö

31

 
1979 L 183 0013
 

31979L0641

 

Kommissionens direktiv av den 27 juni 1979 om ändring av rådets direktiv 66/401/EEG, 66/402/EEG, 69/208/EEG och 70/458/EEG om saluföring av utsäde av foderväxter, utsäde av stråsäd, utsäde av olje- och spånadsväxter och utsäde av köksväxter (79/641/EEG)

32

 
1979 L 184 0014
 

31979R1516

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1516/79 av den 19 juli 1979 om ändring av förordning (EEG) nr 1119/79 om fastställande av särskilda genomförandebestämmelser för systemet med importlicenser för utsäde

36

 
1979 L 188 0009
 

31979R1552

 

Rådets förordning (EEG) nr 1552/79 av den 24 juli 1979 om ändring av förordning (EEG) nr 1418/76 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris

37

 
1979 L 188 0029
 

31979R1565

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1565/79 av den 25 juli 1979 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 1422/78 om beviljande av vissa särskilda rättigheter till mjölkproducentorganisationer i Förenade kungariket

38

 
1979 L 189 0047
 

31979R1596

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1596/79 av den 26 juli 1979 om förebyggande återtag av äpplen och päron

42

 
1979 L 199 0001
 

31979R1725

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1725/79 av den 26 juli 1979 om bestämmelserna om beviljande av stöd för skummjölk som bearbetas till foderblandningar och skummjölkspulver avsett som kalvfoder

44

 
1979 L 199 0010
 

31979R1726

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1726/79 av den 26 juli 1979 om ändring av förordningarna (EEG) nr 1624/76, (EEG) nr 368/77, (EEG) nr 443/77 och (EEG) nr 1844/77 vad avser stödåtgärder och särskilda försäljningsåtgärder för skummjölkspulver avsett att användas i foder

53

 
1979 L 203 0006
 

31979R1771

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1771/79 av den 10 augusti 1979 om ändring av förordning (EEG) nr 467/67/EEG om fastställande av omräkningskurser, bearbetningskostnader och värdet av biprodukter från de olika stegen vid bearbetning av ris

57

 
1979 L 203 0013
 

31979R1775

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1775/79 av den 10 augusti 1979 om ändring av förordning nr 470/67/EEG om interventionsorganens övertagande av paddyris och om fastställande av de korrigeringsbelopp, pristillägg och prisavdrag som dessa tillämpar

59

 
1979 L 203 0015
 

31979R1776

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1776/79 av den 10 augusti 1979 om ändring av förordning (EEG) nr 1613/71 om närmare bestämmelser för fastställande av cif-priser och avgifter för ris och brutet ris och därtill hörande korrektionsbelopp

61

 
1979 L 203 0052
 

31979R1787

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1787/79 av den 10 augusti 1979 om fastställande av villkoren för höjning av den rörliga delen av avgiften för spannmålsbaserade foderblandningar

66

 
1979 L 205 0001
 

31979L0692

 

Rådets direktiv av den 24 juli 1979 om ändring av direktiven 66/401/EEG, 66/402/EEG, 70/458/EEG och 70/457/EEG om saluföring av utsäde av foderväxter, stråsäd och köksväxter samt om den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter (79/692/EEG)

68

 
1979 L 206 0003
 

31979R1794

 

Rådets förordning (EEG) nr 1794/79 av den 9 augusti 1979 om ändring av förordning (EEG) nr 154/75 vad avser finansieringen av registret över olivodlingsarealer

71

 
1979 L 206 0012
 

31979R1799

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1799/79 av den 13 augusti 1979 om ändring av förordningarna (EEG) nr 1391/78 och (EEG) nr 2962/78 vad avser tillämpningsföreskrifterna för bidragssystemet för avstående från saluförande av mjölk och mjölkprodukter och för omställning av mjölkkobesättningar

73

 
1979 L 207 0026
 

31979L0700

 

Kommissionens direktiv 79/700/EEG av den 24 juli 1979 om fastställande av gemenskapens provtagningsmetoder för den offentliga kontrollen av bekämpningsmedelsrester i och på frukt och grönsaker (79/700/EEG)

75

 
1979 L 227 0010
 

31979R1963

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1963/79 av den 6 september 1979 om tillämpningsföreskrifter för produktionsbidrag avseende olivolja som används vid tillverkningen av vissa konserverade livsmedel

78

 
1979 L 228 0023
 

31979R1979

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1979/79 av den 5 september 1979 om ändring av förordningarna (EEG) nr 1727/70, (EEG) nr 1728/70, (EEG) nr 2603/71, (EEG) nr 638/74 och (EEG) nr 410/76 vad avser deras tillämpning på de olika tobakssorterna inom gemenskapsproduktionen

80

 
1979 L 239 0053
 

31979L0797

 

Kommissionens första direktiv 79/797/EEG av den 10 augusti 1979 om ändring av bilagan till rådets direktiv 77/101/EEG om saluföring av foderråvaror (79/797/EEG)

96

 
1979 L 244 0018
 

31979R2083

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2083/79 av den 26 september 1979 om ändring för fjärde gången av förordning (EEG) nr 1799/76 om tillämpningsföreskrifter för särskilda åtgärder för linfrö

124

 
1979 L 251 0012
 

31979R2173

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2173/79 av den 4 oktober 1979 om tillämpningsföreskrifter för avyttring av nötkött som köpts upp av interventionsorgan och om upphävande av förordning (EEG) nr 216/69

126

 
1979 L 252 0016
 

31979R2188

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2188/79 av den 5 oktober 1979 om ändring för nionde gången av förordning (EEG) nr 2044/75 vad avser exportlicenser för smör och om ändring av förordning (EEG) nr 210/69

131

 
1979 L 256 0019
 

31979R2211

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2211/79 av den 10 oktober 1979 om ändring av förordningarna (EEG) nr 1107/68 och (EEG) nr 2496/78 med avseende på de närmare bestämmelserna om beviljande av stöd för privat lagring av ostarna Grana Padano, Parmigiano-Reggiano och Provolone

133

 
1979 L 257 0001
 

31979R2225

 

Rådets förordning (EEG) nr 2225/79 av den 9 oktober 1979 om ändring av förordning (EEG) nr 1784/77 om certifiering av humle

135

 
1979 L 257 0002
 

31979R2226

 

Rådets förordning (EEG) nr 2226/79 av den 9 oktober 1979 om ändring av förordning (EEG) nr 2511/69 om särskilda åtgärder för att förbättra produktionen och saluföringen av citrusfrukter från gemenskapen

136

 
1979 L 257 0031
 

31979R2233

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2233/79 av den 11 oktober 1979 om ändring av förordning (EEG) nr 2213/76 om försäljning av skummjölkspulver från offentliga lager

137

 
1979 L 257 0046
 

31979D0837

 

Kommissionens beslut av den 25 september 1979 om fastställande av kontrollmetoder för att vidmakthålla Danmarks officiellt brucellosfria status i fråga om nötkreatursbesättningar (Endast den danska texten är giltig) (79/837/EEG)

138

 
1979 L 262 0011
 

31979R2276

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2276/79 av den 16 oktober 1979 om fastställande av närmare bestämmelser för inrättandet av ett register över olivodlingar i de olivoljeproducerande medlemsstaterna

139

 
1979 L 263 0001
 

31979R2285

 

Rådets förordning (EEG) nr 2285/79 av den 15 oktober 1979 om ändring av förordning (EEG) nr 1117/78 om den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder

145

 
1979 L 266 0005
 

31979R2326

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2326/79 av den 23 oktober 1979 om försäljning genom periodiskt anbudsförfarande av urbenat nötkött som innehas av interventionsorgan och om ändring av förordning (EEG) nr 79/75

146

 
1979 L 267 0011
 

31979R2338

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2338/79 av den 24 oktober 1979 om ändring för femte gången av förordning (EEG) nr 2793/77 om tillämpningsföreskrifter för beviljande av särskilt stöd för skummjölk avsedd att användas som foder till andra djur än unga kalvar

147

 
1979 L 269 0014
 

31979R2349

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2349/79 av den 24 oktober 1979 om ändring av förordning (EEG) nr 1726/79 särskilt avseende skummjölkspulver som denatureras eller bearbetas till foderblandningar inom en annan medlemsstats territorium i enlighet med förordning (EEG) nr 1624/76

148

 
1979 L 274 0005
 

31979R2380

 

Rådets förordning (EEG) nr 2380/79 av den 29 oktober 1979 om ändring av förordning (EEG) nr 3089/78 om allmänna bestämmelser för konsumtionsstöd för olivolja

150

 
1979 L 274 0007
 

31979R2382

 

Rådets förordning (EEG) nr 2382/79 av den 29 oktober 1979 om ändring av förordning nr 724/67/EEG vad avser avsättning av oljeväxtfrö som köpts upp av interventionsorgan

151

 
1979 L 293 0016
 

31979L0967

 

Rådets direktiv 79/967/EEG av den 12 november 1979 om ändring av direktiven 66/403/EEG, 70/457/EEG och 70/458/EEG om saluföring av utsädespotatis, om den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter, samt om saluföring av utsäde av köksväxter (79/967/EEG)

152

 
1979 L 315 0011
 

31979R2770

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2770/79 av den 10 december 1979 om försäljning av skummjölkspulver avsett som kalvfoder och om ändring av förordning (EEG) nr 1687/76

155

 
1979 L 319 0017
 

31979R2806

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2806/79 av den 13 december 1979 om utbyte av viss information om griskött mellan medlemsstaterna och kommissionen samt om upphävande av förordning (EEG) nr 2330/74

157

 
1979 L 320 0050
 

31979R2829

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2829/79 av den 14 december 1979 om ändring av förordning (EEG) nr 1963/79 om tillämpningsföreskrifter för produktionsbidrag avseende olivolja som används vid tillverkningen av vissa konserverade livsmedel

159

 
1979 L 325 0001
 

31979R2878

 

Rådets förordning (EEG) nr 2878/79 av den 17 december 1979 om ändring av förordning (EEG) nr 2358/71 om den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde och förordning (EEG) nr 950/68 om Gemensamma tulltaxan

160

 
1979 L 326 0014
 

31979R2903

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2903/79 av den 20 december 1979 om nedklassning av kvalitetsvin framställt inom specificerade områden

164

 
1979 L 329 0015
 

31979R2916

 

Rådets förordning (EEG) nr 2916/79 av den 20 december 1979 om ändring av förordning (EEG) nr 805/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött

170

 
1979 L 334 0008
 

31979R2931

 

Rådets förordning (EEG) nr 2931/79 av den 20 december 1979 om beviljande av bistånd vid export av jordbruksprodukter som kan komma ifråga för förmånsbehandling vid import till tredje land

171

 
1979 L 336 0023
 

31979R2967

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2967/79 av den 18 december 1979 om fastställande av villkoren för förädling av vissa ostar som är föremål för förmånsbehandling vid import

172

 
1979 L 336 0025
 

31979R2968

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2968/79 av den 20 december 1979 om närmare föreskrifter för administrativt bistånd i samband med export av mjuk, mogen ost av komjölk, som kan åtnjuta särskild behandling vid import till ett icke-medlemsland

174

 
1979 L 336 0029
 

31979R2969

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2969/79 av den 18 december 1979 om ändring av förordning (EEG) nr 210/69 om meddelanden mellan medlemsstaterna och kommissionen med avseende på mjölk och mjölkprodukter

178

 
1979 L 336 0044
 

31979R2973

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2973/79 av den 21 december 1979 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för beviljande av bistånd vid export av nötköttsprodukter som kan komma i fråga för förmånsbehandling vid import till tredje land

181

 
1979 L 337 0065
 

31979R3011

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3011/79 av den 20 december 1979 om fastställande av koefficienter för beräkning av importavgifter för härledda fjäderfäköttprodukter och om upphävande av förordning nr 199/67/EEG

184

 
1979 L 337 0074
 

31979R3015

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3015/79 av den 21 december 1979 om ändring av förordningarna (EEG) nr 1725/79 och (EEG) nr 1726/79 om genomförande av nya regler för beviljande av stöd för skummjölk och skummjölkspulver

187

 
1979 L 343 0004
 

31979R3041

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3041/79 av den 21 december 1979 om förlängning av vissa tidsfrister för certifiering av humle

189

 
1980 L 007 0012
 

31980R0045

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 45/80 av den 10 januari 1980 om ändring av förordning (EEG) nr 1972/78 om närmare bestämmelser om enologiska metoder

190

 
1980 L 014 0030
 

31980R0109

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 109/80 av den 18 januari 1980 om tillämpningen av den lägsta exportbidragsnivån för vissa produkter från ägg- och fjäderfäköttsektorerna

192

 
1980 L 016 0003
 

31980R0114

 

Rådets förordning (EEG) nr 114/80 av den 15 januari 1980 om ändring av förordning (EEG) nr 1117/78 om den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder och förordning (EEG) nr 827/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för vissa produkter som förtecknas i bilaga 2 till fördraget

194

 
1980 L 018 0029
 

31980L0052

 

Rådets direktiv 80/52/EEG av den 20 december 1979 om ändring av direktiv 66/403/EEG om saluföring av utsädespotatis (80/52/EEG)

196

 
1980 L 024 0018
 

31980R0203

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 203/80 av den 30 januari 1980 om ändring för tionde gången av förordning (EEG) nr 2044/75 vad avser exportlicenser för smör, smörolja och skummjölkspulver och om ändring av förordning (EEG) nr 210/69

197

 
1980 L 027 0027
 

31980R0242

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 242/80 av den 1 februari 1980 om ändring av bilagan till förordning (EEG) nr 1098/68 om närmare tillämpningsföreskrifter för exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter

199

 
1980 L 037 0011
 

31980R0332

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 332/80 av den 13 februari 1980 om ändring för åttonde gången av rådets förordning (EEG) nr 1528/78 om tillämpningsföreskrifter för stödsystemet för torkat foder

200

 
1980 L 037 0015
 

31980R0335

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 335/80 av den 13 februari 1980 om ändring av förordning (EEG) nr 1250/79 om fastställande av utjämningsavgifter för utsäde

201

 
1980 L 038 0019
 

31980R0355

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 355/80 av den 14 februari 1980 om ändring av förordning (EEG) nr 1725/79 med avseende på vissa tekniska aspekter av de nya bestämmelserna om beviljande av stöd för skummjölk och skummjölkspulver

203

 
1980 L 047 0001
 

31980L0213

 

Rådets direktiv 80/213/EEG av den 22 januari 1980 om ändring av direktiv 72/461/EEG om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött inom gemenskapen (80/213/EEG)

204

 
1980 L 047 0004
 

31980L0215

 

Rådets direktiv 80/215/EEG av den 22 januari 1980 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med köttprodukter inom gemenskapen (80/215/EEG)

206

 
1980 L 047 0008
 

31980L0216

 

Rådets direktiv 80/216/EEG av den 22 januari 1980 om ändring av direktiv 71/118/EEG om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött av fjäderfä (80/216/EEG)

210

 
1980 L 047 0011
 

31980L0217

 

Rådets direktiv 80/217/EEG av den 22 januari 1980 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av klassisk svinpest (80/217/EEG)

213

 
1980 L 047 0025
 

31980L0219

 

Rådets direktiv 80/219/EEG av den 22 januari 1980 om ändring av direktiv 64/432/EEG i fråga om tuberkulos och brucellos (80/219/EEG)

226

 
1980 L 057 0016
 

31980R0456

 

Rådets förordning (EEG) nr 456/80 av den 18 februari 1980 om beviljande av bidrag för tillfällig och slutgiltig nedläggning av vissa vinodlingsarealer och bidrag för avstående från återplantering

234

 
1980 L 057 0023
 

31980R0457

 

Rådets förordning (EEG) nr 457/80 av den 18 februari 1980 om införande av ett premiesystem för odlare som upphör med vinodling i Frankrike och Italien

241

 
1980 L 057 0027
 

31980R0458

 

Rådets förordning (EEG) nr 458/80 av den 18 februari 1980 om samfällda projekt för omstrukturering av vinodlingar

245

Top