EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_02_007_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
02 Tullunion och fri rörlighet för varor
Volym 07


SV

 

02 Tullunion och fri rörlighet för varor - Volym 07

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1989 L 023 0019
 

31989R0184

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 184/89 av den 25 januari 1989 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

3

 
1989 L 025 0070
 

31989R0213

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 213/89 av den 27 januari 1989 om ändring av förordning (EEG) nr 2288/83 om upprättandet av förteckningen över biologiska eller kemiska ämnen som anges i artikel 60.1 b i rådets förordning (EEG) nr 918/83 om upprättandet av ett gemenskapssystem för befrielse från tullavgifter

5

 
1989 L 029 0011
 

31989R0226

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 226/89 av den 26 januari 1989 om förfarandet för bestämning av kötthalten i varor enligt KN-numren 1602 49 11, 1602 49 13, 1602 49 15, 1602 49 19, 1602 49 30 och 1602 49 50

6

 
1989 L 049 0018
 

31989R0424

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 424/89 av den 20 februari 1989 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

8

 
1989 L 051 0008
 

31989R0440

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 440/89 av den 22 februari 1989 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

10

 
1989 L 057 0016
 

31989R0489

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 489/89 av den 24 februari 1989 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

12

 
1989 L 060 0031
 

31989R0548

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 548/89 av den 28 februari 1989 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

14

 
1989 L 071 0017
 

31989R0645

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 645/89 av den 14 mars 1989 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

17

 
1989 L 071 0020
 

31989R0646

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 646/89 av den 14 mars 1989 om utbyte i vissa förordningar om klassificering av varor av de nummer som fastställts på grundval av Gemensamma tulltaxans nomenklatur per den 31 december 1987 till de nummer som fastställts på grundval av Kombinerade nomenklaturen

20

 
1989 L 080 0021
 

31989R0736

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 736/89 av den 16 mars 1989 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

24

 
1989 L 086 0025
 

31989R0812

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 812/89 av den 21 mars 1989 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

27

 
1989 L 092 0005
 

31989R0867

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 867/89 av den 4 april 1989 om bestämmelser avseende tullar tillämpliga vid import till Portugal av råtobak och vid import från Portugal av denna produkt till gemenskapen i dess sammansättning den 31 december 1985

31

 
1989 L 106 0025
 

31989R0989

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 989/89 av den 17 april 1989 om kriterier för klassificering av anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande artiklar enligt KN-nummer 6101, 6102, 6201 och 6202

32

 
1989 L 111 0039
 

31989D0285

 

Rådets beslut av den 13 april 1989 om antagande av resolution nr 46 om containrars överensstämmelse med standarderna för transport under tullförsegling (89/285/EEG:)

33

 
1989 L 126 0012
 

31989R1260

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1260/89 av den 8 maj 1989 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

35

 
1989 L 136 0009
 

31989D0330

 

Rådets beslut av den 13 mars 1989 om slutande av det andra tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island till följd av Spaniens och Portugals anslutning till gemenskapen (89/330/EEG:)

37

 
1989 L 136 0010
 

21989A0519(03)

 

Andra tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island till följd av Spaniens och Portugals anslutning till gemenskapen

38

 
1989 L 142 0007
 

31989D0339

 

Rådets beslut av den 3 maj 1989 om att på gemenskapens vägnar anta Tullsamarbetsrådets rekommendation av den 5 juni 1962 om tullbehandling av polletterat resgods transporterat på järnväg, ändrad den 21 juni 1988 (89/339/EEG:)

41

 
1989 L 142 0020
 

31989D0345

 

Rådets beslut av den 3 maj 1989 om att bemyndiga medlemsstaterna att anta en ändring av Tullkonventionen om ATA-carnet för tillfällig införsel av varor (ATA-konventionen) (89/345/EEG:)

44

 
1989 L 156 0015
 

31989R1584

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1584/89 av den 7 juni 1989 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

45

 
1989 L 156 0018
 

31989R1585

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1585/89 av den 7 juni 1989 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

48

 
1989 L 156 0020
 

31989R1586

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1586/89 av den 7 juni 1989 om klassificering av vissa varor i den Kombinerade nomenklaturen

50

 
1989 L 164 0007
 

31989R1676

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1676/89 av den 13 juni 1989 om klassificering av varor enligt KN-nummer 2206 00 93 och 6911 10 00

52

 
1989 L 180 0022
 

31989R1843

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1843/89 av den 26 juni 1989 om ändring av förordning (EEG) nr 2290/83 om fastställande av bestämmelser om tillämpningen av artiklarna 50-59, 63a och 63b i rådets förordning (EEG) nr 918/83 om upprättandet av ett gemenskapssystem för befrielse från tullavgifter

54

 
1989 L 196 0005
 

31989R2061

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2061/89 av den 7 juli 1989 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

56

 
1989 L 196 0018
 

31989R2067

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2067/89 av den 11 juli 1989 om fastställande av dag för genomförande i gemenskapen av systemet med ursprungsintyg enligt 1983 års internationella kaffeöverenskommelse när kvoter inte gäller

60

 
1989 L 200 0001
 

31989R2011

 

Rådets förordning (EEG) nr 2011/89 av den 19 juni 1989 om tillämpningen av Blandade EEG-EFTA-kommitténs beslut nr 1/89, "Förenkling av formaliteter", om ändring av bilaga II till konventionen om förenkling av formaliteterna för handeln med varor samt tillämpningen av Blandade EEG-EFTA-kommitténs beslut nr 1/89, "Gemensam transitering", om ändring av bilagorna I-III till konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande

61

 
1989 L 205 0022
 

31989R2141

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2141/89 av den 14 juli 1989 om klassificering av vissa varor enligt KN-nummer 3921 11 00 och 4810 12 00

75

 
1989 L 206 0016
 

31989D0436

 

Rådets beslut av den 3 maj 1989 om antagande av det tredje tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz till följd av Spaniens och Portugals anslutning till gemenskapen (89/436/EEG:)

77

 
1989 L 206 0017
 

21989A0718(06)

 

Tredje tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska Edsförbundet till följd av Spaniens och Portugals anslutning till gemenskapen

78

 
1989 L 227 0030
 

31989R2403

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2403/89 av den 31 juli 1989 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

80

 
1989 L 273 0027
 

31989D0526

 

Rådets beslut av den 18 september 1989 om att på gemenskapens vägnar anta resolutionen tagen av FN:s ekonomiska kommission för Europa om åtgärder för tekniskt bistånd vid genomförandet av Internationella konventionen om harmonisering av gränskontroller av varor (89/526/EEG:)

82

 
1989 L 278 0021
 

31989R2843

 

Rådets förordning (EEG) nr 2843/89 av den 18 september 1989 om genomförande av beslut nr 1/89 fattat av Gemensamma kommittén för EEG-Schweiz om ändring av protokoll 3 rörande definition av begreppet ursprungsvaror och metoder för administrativt samarbete och fastställande av genomförandebestämmelser för den gemensamma förklaring som bifogas beslut nr 1/88 fattat av Gemensamma kommittén för EEG-Schweiz

84

 
1989 L 295 0008
 

31989D0545

 

Rådets beslut av den 21 juni 1989 om ingåendet av ett tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Island om avskaffandet av befintliga och förhindrandet av nya kvantitativa begränsningar med påverkan på exporten eller bestämmelser med motsvarande verkan (89/545/EEG:)

88

 
1989 L 295 0009
 

21989A1013(02)

 

Tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Island om avskaffandet av befintliga och förhindrandet av nya kvantitativa begränsningar med påverkan på exporten eller åtgärder med motsvarande verkan - Gemensam förklaring

89

 
1989 L 318 0005
 

31989R3228

 

Rådets förordning (EEG) nr 3228/89 av den 23 oktober 1989 om tillämpning av beslut nr 2/89 fattat av Gemensamma kommittén för EEG och Island om ändring av gränsvärdena i ecu i artikel 8 i protokoll 3 rörande definitionen av begreppet "ursprungsvaror" och formerna för administrativt samarbete

94

 
1989 L 318 0006
 

21989D1031(03)

 

Beslut nr 2/89 fattat av gemensamma kommittén för EEG och Island den 4 augusti 1989 om ändring av gränserna uttryckta i ecu i artikel 8 i protokoll 3 rörande definitionen av begreppet "ursprungsvaror" och formerna för administrativt samarbete

95

 
1989 L 322 0023
 

31989D0579

 

Rådets beslut av den 30 oktober 1989 om ändring av rättsgrunderna för beslut 87/593/EEG, 87/594/EEG och 87/595/EEG (89/579/EEG:)

96

 
1989 L 337 0006
 

31989R3470

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3470/89 av den 16 november 1989 om den analysmetod som skall användas vid tillämpningen av kompletterande anmärkning 2 till kapitel 7 i Kombinerade nomenklaturen

97

 
1989 L 337 0008
 

31989R3471

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3471/89 av den 17 november 1989 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

99

 
1989 L 338 0007
 

31989R3481

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3481/89 av den 20 november 1989 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

101

 
1989 L 338 0009
 

31989R3482

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3482/89 av den 20 november 1989 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

103

 
1989 L 375 0001
 

31989R3900

 

Rådets förordning (EEG) nr 3900/89 av den 4 december 1989 om tillämpningen av beslut nr 2/89 som fattats av Samarbetsrådet för EEG och Tunisien om ändring av protokollet om definitionen av begreppet "ursprungsvaror" och metoderna för administrativt samarbete med anledning av Spaniens och Portugals anslutning till de Europeiska gemenskaperna

105

 
1989 L 375 0005
 

31989R3902

 

Rådets förordning (EEG) nr 3902/89 av den 15 december 1989 om ändring av de värden som uttrycks i ecu i förordning (EEG) nr 1135/88 om definitionen av begreppet ursprungsvaror och metoder för administrativt samarbete inom handeln mellan gemenskapens tullområde och Ceuta, Melilla och Kanarieöarna

108

 
1990 L 003 0009
 

31990R0028

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 28/90 av den 4 januari 1990 om klassificering av vissa varor enligt nummer 1108 11 00, 1108 12 00, 1108 13 00 och 1108 14 00 i Kombinerade nomenklaturen och om upphävande av förordning (EEG) nr 1463/87

109

 
1990 L 008 0016
 

31990R0048

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 48/90 av den 9 januari 1990 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

111

 
1990 L 035 0001
 

31990R0310

 

Rådets förordning (EEG) nr 310/90 av den 5 februari 1990 om tillämpningen av beslut nr 1/90, fattat av Tullsamarbetskommittén för AVS och EEG, om avvikelse från definitionen av begreppet "ursprungsvaror" i syfte att beakta Mauritius' särskilda situation med avseende på dess framställning av tonfiskkonserver

113

 
1990 L 035 0007
 

31990R0313

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 313/90 av den 5 februari 1990 om klassificering av varor enligt nummer 2710 00 69 i Kombinerade nomenklaturen

115

 
1990 L 035 0009
 

31990R0314

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 314/90 av den 5 februari 1990 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

117

 
1990 L 056 0005
 

31990R0542

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 542/90 av den 1 mars 1990 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

120

 
1990 L 071 0011
 

31990R0650

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 650/90 av den 16 mars 1990 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

122

 
1990 L 105 0005
 

31990R1012

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1012/90 av den 20 april 1990 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

124

 
1990 L 137 0005
 

31990R1422

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1422/90 av den 23 maj 1990 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

127

 
1990 L 174 0025
 

31990R1936

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1936/90 av den 4 juli 1990 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

129

 
1990 L 178 0005
 

31990R1964

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1964/90 av den 6 juli 1990 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

131

 
1990 L 187 0015
 

31990R2042

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2042/90 av den 10 juli 1990 om tillämpningen av beslut nr 5/90 av Gemensamma kommittén för EEG och Island om ändring av och tillägg till protokoll 3 som avser definitionen av begreppet "ursprungsvaror" och metoderna för administrativt samarbete

134

 
1990 L 199 0005
 

31990R2146

 

Rådets förordning (EEG) nr 2146/90 av den 16 juli 1990 om tillämpning av beslut nr 3/90 fattat av Gemensamma kommittén för EEG-Island om ändring av protokoll 3 rörande definition av begreppet "ursprungsvaror" och metoder för administrativt samarbete

137

 
1990 L 199 0011
 

31990R2149

 

Rådets förordning (EEG) nr 2149/90 av den 16 juli 1990 om tillämpningen av beslut nr 3/90 utfärdat av Gemensamma kommittén för EEG och Schweiz om ändring av protokoll 3 om definitionen av begreppet "varor med ursprungsstatus" och metoder för administrativt samarbete

139

 
1990 L 219 0026
 

31990R2368

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2368/90 av den 9 augusti 1990 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

141

 
1990 L 261 0024
 

31990R2723

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2723/90 av den 24 september 1990 om ersättande av nummer som är fastställda på grundval av Gemensamma tulltaxenomenklaturen i kraft den 31 december 1987 med KN-nummer som är fastställda på grundval av Kombinerade nomenklaturen i vissa förordningar om klassificering av varor

143

 
1990 L 290 0033
 

31990D0523

 

Rådets beslut av den 8 oktober 1990 om förfarandet vid undantag från de ursprungsregler som fastställs i protokoll nr 1 till den fjärde AVS-EEG-konventionen (90/523/EEG:)

147

 
1990 L 292 0005
 

31990R3044

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3044/90 av den 22 oktober 1990 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

149

 
1990 L 293 0001
 

31990R3037

 

Rådets förordning (EEG) nr 3037/90 av den 9 oktober 1990 om statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen

152

Top