Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_01_003_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
01 Allmänna, finansiella och institutionella frågor
Volym 03

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

SV

 

01 Allmänna, finansiella och institutionella frågor - Volym 03

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1993 L 002 0005
 

41993D0001

 

Beslut av företrädarna för regeringarna i Europeiska gemenskapernas medlemsstater av den 21 december 1992 om utseende av ledamöter av Europeiska gemenskapernas kommission (93/1/Euratom, EKSG, EEG:)

3

 
1993 L 002 0007
 

41993D0002

 

Beslut av företrädarna för regeringarna i Europeiska gemenskapernas medlemsstater av den 21 december 1992 om utseende av ordförande i Europeiska gemenskapernas kommission (93/2/Euratom, EKSG, EEG:)

5

 
1993 L 026 0018
 

31993D0072

 

Kommissionens beslut av den 23 december 1992 om inrättande av en rådgivande samordningskommitté för den inre marknaden (93/72/EEG:)

6

 
1993 L 045 0027
 

31993D0115

 

Rådets beslut av den 15 februari 1993 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken för att täcka förluster vid lån till projekt av gemensamt intresse i vissa tredje länder (93/115/EEG:)

8

 
1993 L 059 0001
 

31993R0564

 

Rådets förordning (EEG) nr 564/93 av den 8 mars 1993 om förlängd tillämpning av avgiften "arbitrio insular-tarifa especial" som tas ut då vissa känsliga produkter införs till Kanarieöarna från andra delar av gemenskapen

9

 
1993 L 069 0042
 

31993D0166

 

Rådets beslut av den 15 mars 1993 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken för att täcka förluster vid lån till investeringsprojekt i Estland, Lettland och Litauen (93/166/EEG:)

17

 
1993 L 140 0001
 

31993R1419

 

Rådets förordning (EURATOM, EKSG, EEG) nr 1419/93 av den 3 juni 1993 om anpassning av de korrigeringskoefficienter som skall tillämpas på löner för tjänstemän som tjänstgör i tredje land

18

 
1993 L 144 0021
 

31993D0350

 

Rådets beslut av den 8 juni 1993 om ändring av rådets beslut 88/591/EKSG, EEG, Euratom, om upprättandet av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt (93/350/Euratom, EKSG, EEG:)

21

 
1993 L 159 0094
 

31993R1713

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1713/93 av den 30 juni 1993 om särskilda bestämmelser för tillämpningen av jordbruksomräkningskurserna i sockersektorn

23

 
1993 L 164 0011
 

41993D0382

 

Beslut av företrädarna för regeringarna i Europeiska gemenskapernas medlemsstater av den 30 juni 1993 om utseende av vice ordförande i Europeiska gemenskapernas kommission (93/382/Euratom, EKSG, EEG:)

28

 
1993 L 213 0018
 

31993D0454

 

Kommissionens beslut av den 22 juli 1993 om definition av de skatter som tas ut i samband med produktion och import med avseende på genomförandet av artikel 1 i rådets direktiv 89/130/EEG, Euratom om harmonisering av beräkningen av bruttonationalinkomst till marknadspriser (93/454/EEG, Euratom:)

29

 
1993 L 224 0027
 

31993D0475

 

Kommissionens beslut av den 22 juli 1993 om definitionen av produktions- och importsubventioner för tillämpningen av artikel 1 i rådets direktiv 89/130/EEG, Euratom, om harmonisering av beräkningen av bruttonationalinkomst till marknadspriser (93/475/EEG, Euratom:)

31

 
1993 L 237 0001
 

31993R2580

 

Rådets förordning (EURATOM, EKSG, EEG) nr 2580/93 av den 17 september 1993 om anpassning av de korrigeringskoefficienter som i vissa medlemsländer skall tillämpas på löner och pensioner för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna

33

 
1993 L 281 0018
 

31993D0591

 

Rådets beslut av den 8 november 1993 om beteckningen på rådet efter ikraftträdandet av Fördraget om Europeiska unionen (93/591/EG:)

34

 
1993 L 304 0001
 

31993D0662

 

Rådets beslut av den 6 december 1993 om antagande av rådets arbetsordning (93/662/EG:)

35

 
1993 L 315 0001
 

31993R3418

 

Kommissionens förordning (Euratom, EKSG, EG) nr 3418/93 av den 9 december 1993 om närmare bestämmelser för genomförandet av vissa bestämmelser i budgetförordningen av den 21 december 1977

43

 
1993 L 317 0001
 

31993R3464

 

Rådets förordning (Euratom, EG) nr 3464/93 av den 10 december 1993 om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1552/89 om genomförande av beslut 88/376/EEG, Euratom om systemet för gemenskapernas egna medel

67

 
1993 L 320 0032
 

31993R3528

 

Rådets förordning (EG) nr 3528/93 av den 21 december 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 3813/92 om den beräkningsenhet och de omräkningskurser som skall tillämpas inom den gemensamma jordbrukspolitiken

69

 
1993 L 321 0027
 

31993D0696

 

Rådets beslut av den 13 december 1993 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska utvecklingsbanken för att täcka förluster vid lån till projekt i länder i Central- och Östeuropa (Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Rumänien, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen och Albanien) (93/696/EG:)

71

 
1993 L 328 0019
 

31993S3616

 

Kommissionens beslut nr 3616/93/EKSG av den 21 december 1993 om fastställande av storleken på avgifterna för budgetåret 1994 och om ändring av beslut nr 3/52/EKSG om fastställande av belopp och föreskrifter för tillämpning av de avgifter som anges i artiklarna 49 och 50 i fördraget

73

 
1993 L 329 0034
 

31993L0109

 

Rådets direktiv 93/109/EG av den 6 december 1993 om fastställande av närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare (93/109/EG)

76

 
1993 L 332 0010
 

31993R3606

 

Rådets förordning (Euratom, EKSG, EG) nr 3606/93 av den 22 november 1993 om ändring av förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna

81

 
1993 L 332 0012
 

31993D0716

 

Rådets beslut av den 22 november 1993 om de statistiska uppgifter som behövs för att fastställa fördelningsnyckeln för Europeiska monetära institutets finansiella medel (93/716/EG:)

82

 
1993 L 332 0014
 

31993D0717

 

Rådets beslut av den 22 november 1993 om medlemsstaternas samråd med Europeiska monetära institutet om förslag till rättsregler (93/717/EG:)

84

 
1993 L 340 0041
 

31993X0730

 

Uppförandekodex av den 6 december 1993 för allmänhetens tillgång till rådets och kommissionens handlingar - Uttalande från rådet (93/730/EG:)

86

 
1994 L 031 0029
 

31994D0065

 

Rådets beslut av den 26 januari 1994 om utnämning av medlemmar i Regionkommittén för perioden från och med den 26 januari 1994 till och med den 25 januari 1998 (94/65/EG:)

88

 
1994 L 054 0025
 

31994D0114

 

Rådets beslut av den 7 februari 1994 om godkännande av Europaparlamentets beslut om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (94/114/EKSG, EG, Euratom:)

106

 
1994 L 054 0026
 

31994D0115

 

Rådets beslut av den 7 februari 1994 om utnämning av ledamöter av revisionsrätten (94/115/EKSG, EG, Euratom:)

107

 
1994 L 061 0027
 

31994D0140

 

Kommissionens beslut av den 23 februari 1994 om inrättande av en rådgivande samordningskommitté för förebyggande av bedrägerier (94/140/EG:)

108

 
1994 L 066 0029
 

31994D0149

 

Rådets beslut av den 7 mars 1994 om ändring av beslut 93/350/Euratom, EKSG, EEG om ändring av beslut 88/591/EKSG, EEG, Euratom om inrättandet av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt (94/149/EKSG, EG:)

110

 
1994 L 069 0001
 

31994R0547

 

Kommissionens förordning (EG) nr 547/94 av den 10 mars 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 1068/93 om närmare bestämmelser för fastställande och tillämpning av jordbruksomräkningskurserna

112

 
1994 L 072 0018
 

31994D0161

 

Rådets beslut av den 4 mars 1994 om utnämning av en medlem av Regionkommittén (94/161/EG:)

114

 
1994 L 072 0019
 

31994D0162

 

Rådets beslut av den 4 mars 1994 om utnämning av en medlem av Regionkommittén (94/162/EG:)

115

 
1994 L 077 0051
 

31994D0168

 

Kommissionens beslut av den 22 februari 1994 om åtgärder för genomförande av rådets direktiv 89/130/EEG, Euratom om harmonisering av beräkningen av bruttonationalinkomst till marknadspriser (94/168/EG, Euratom:)

116

 
1994 L 084 0044
 

31994D0180

 

Rådets beslut av den 21 mars 1994 om utnämning av en medlem av Regionkommittén (94/180/EG:)

124

 
1994 L 092 0032
 

31994D0196

 

Rådets beslut av den 29 mars 1994 om utnämning av en suppleant i Regionkommittén (94/196/EG:)

125

 
1994 L 092 0031
 

31994D0195

 

Rådets beslut av den 29 mars 1994 om utnämning av en suppleant i Regionkommittén (94/195/EG:)

126

 
1994 L 097 0043
 

31994D0203

 

Kommissionens beslut av den 28 februari 1994 om fastställande av den vägledande fördelningen mellan medlemsstaterna av åtagandeanslagen från strukturfonderna för mål 5 b enligt definitionen i rådets förordning (EEG) nr 2052/88 under perioden 1994-1999 (94/203/EG:)

127

 
1994 L 107 0057
 

31994D0217

 

Rådets beslut av den 19 april 1994 om gemenskapens räntesubventioner till lån som Europeiska investeringsbanken ger små och medelstora företag inom ramen för sin tillfälliga lånemöjlighet (94/217/EG:)

129

 
1994 L 107 0059
 

31994D0218

 

Rådets beslut av den 19 april 1994 om utnämning av en suppleant i Regionkommittén (94/218/EG:)

131

 
1994 L 107 0060
 

31994D0219

 

Rådets beslut av den 19 april 1994 om utnämning av en suppleant i Regionkommittén (94/219/EG:)

132

 
1994 L 113 0015
 

31994D0262

 

Europaparlamentets beslut av den 9 mars 1994 om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (94/262/EKSG, EG, Euratom:)

133

 
1994 L 114 0019
 

31994D0264

 

Rådets beslut av den 26 april 1994 om utnämning av en suppleant i Regionkommittén (94/264/EG:)

137

 
1994 L 114 0020
 

31994D0265

 

Rådets beslut av den 26 april 1994 om utnämning av en medlem av Regionkommittén (94/265/EG:)

138

 
1994 L 142 0001
 

31994R1303

 

Rådets förordning (EKSG, EG, EURATOM) nr 1303/94 av den 30 maj 1994 om ändring av förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 1826/69 om fastställande av utformningen av de identitetshandlingar som utställs till institutionernas ledamöter medlemmar och anställda

139

 
1994 L 155 0029
 

31994D0347

 

Rådets beslut av den 13 juni 1994 om utnämning av en medlem av Regionkommittén (94/347/EG:)

145

 
1994 L 173 0012
 

31994D0375

 

Rådets beslut av den 6 juni 1994 om gemenskapens medlemskap i Europeiska investeringsfonden (94/375/EG)

146

 
1994 L 183 0041
 

31994D0444

 

Rådets beslut av den 29 juni 1994 om förlängning av mandattiden för generalsekreteraren i Europeiska unionens råd (94/444/EKSG, EG, Euratom:)

156

 
1994 L 198 0004
 

31994R1923

 

Rådets förordning (EKSG, EG, Euratom) nr 1923/94 av den 25 juli 1994 om ändring av budgetförordningen av den 21 december 1977 för Europeiska gemenskapernas allmänna budget

157

 
1994 L 200 0042
 

31994D0481

 

Rådets beslut av den 25 juli 1994 om utnämning av generalsekreteraren i Europeiska unionens råd (94/481/EKSG, EG, Euratom:)

159

 
1994 L 203 0020
 

41994D0503

 

Beslut av företrädarna för regeringarna i Europeiska gemenskapernas medlemsstater den 26 juli 1994 om nominering av den person som de vill utse till ordförande för Europeiska gemenskapernas kommission (94/503/EKSG, EG, Euratom:)

160

 
1994 L 203 0021
 

41994D0504

 

Beslut av företrädarna för regeringarna i Europeiska gemenskapernas medlemsstater den 26 juli 1994 om utnämning av domare och generaladvokater i domstolen (94/504/EKSG, EG, Euratom:)

161

 
1994 L 232 0010
 

31994D0597

 

Rådets beslut av den 30 augusti 1994 om utnämning av Regionkommitténs generalsekreterare (94/597/EG:)

162

 
1994 L 234 0007
 

31994S2186

 

Kommissionens beslut nr 2186/94/EKSG av den 7 september 1994 om ändring av beslut nr 2-52 om villkoren för att påföra och ta upp de avgifter som avses i artikel 49 och 50 i fördraget

163

 
1994 L 251 0001
 

31994R2300

 

Rådets förordning (EEG) nr 2300/94 av den 22 september 1994 om ändring av den korrigeringskoefficient som tillämpas i Förenade kungariket och anpassning av den korrigeringskoefficient som tillämpas i Grekland på löner och pensioner för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna

164

 
1994 L 251 0024
 

31994D0647

 

Rådets beslut av den 19 september 1994 om utnämning av en suppleant i Regionkommittén (94/647/EG:)

165

 
1994 L 251 0025
 

31994D0648

 

Rådets beslut av den 19 september 1994 om utnämning av tre suppleanter i Regionkommittén (94/648/EG:)

166

 
1994 L 251 0026
 

31994D0649

 

Rådets beslut av den 19 september 1994 om utnämning av tre medlemmar av Regionkommittén (94/649/EG:)

167

 
1994 L 257 0001
 

31994R2403

 

Rådets förordning (EKSG, EG, EURATOM) nr 2403/94 av den 29 september 1994 om anpassning av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner för tjänstemän stationerade i tredje land

168

 
1994 L 257 0020
 

31994D0660

 

Rådets beslut av den 26 september 1994 om utnämning av Ekonomiska och sociala kommitténs medlemmar för perioden från och med den 21 september 1994 till och med den 20 september 1998 (94/660/EG, Euratom:)

170

 
1994 L 257 0030
 

31994D0661

 

Rådets beslut av den 26 september 1994 om utnämning av en medlem av Regionkommittén (94/661/EG:)

180

 
1994 L 284 0063
 

31994D0701

 

Rådets beslut av den 24 oktober 1994 om utseende av en suppleant i Regionkommittén (94/701/EG:)

181

 
1994 L 286 0005
 

31994R2687

 

Rådets förordning (EG) nr 2687/94 av den 31 oktober 1994 om finansiellt bidrag från gemenskapen till Internationella fonden för Irland

182

 
1994 L 293 0001
 

31994R2728

 

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2728/94 av den 31 oktober 1994 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land

184

 
1994 L 293 0005
 

31994R2729

 

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2729/94 av den 31 oktober 1994 om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1552/89 om genomförande av beslut 88/376/EEG, Euratom om systemet för gemenskapernas egna medel

188

 
1994 L 293 0007
 

31994R2730

 

Rådets förordning (EKSG, EG, Euratom) nr 2730/94 av den 31 oktober 1994 om ändring av budgetförordningen av den 21 december 1977 för Europeiska gemenskapernas allmänna budget

190

 
1994 L 293 0009
 

31994D0728

 

Rådets beslut av den 31 oktober 1994 om systemet för gemenskapernas egna medel (94/728/EG, Euratom:)

192

 
1994 L 293 0014
 

31994D0729

 

Rådets beslut av den 31 oktober 1994 om budgetdisciplin (94/729/EG:)

197

 
1994 L 294 0030
 

31994D0734

 

Rådets beslut av den 7 november 1994 om utnämning av en medlem i Regionkommittén (94/734/EG:)

202

 
1994 L 298 0039
 

31994D0748

 

Rådets beslut av den 10 november 1994 om utnämning av en medlem och en suppleant i Regionkommittén (94/748/EG:)

203

 
1994 L 298 0040
 

31994D0749

 

Rådets beslut av den 10 november 1994 om utseende av en suppleant i Regionkommittén (94/749/EG:)

204

 
1994 L 298 0041
 

31994D0750

 

Rådets beslut av den 10 november 1994 om utseende av en suppleant i Regionkommittén (94/750/EG:)

205

 
1994 L 299 0031
 

31994D0754

 

Rådets beslut av den 14 november 1994 om utnämning av två medlemmar och en suppleant i Regionkommittén (94/754/EG:)

206

 
1994 L 312 0034
 

31994D0776

 

Rådets beslut av den 28 november 1994 om utnämning av en ombudsman för Mostar för den period då Europeiska unionen sköter förvaltningen av Mostar (94/776/EG:)

207

 
1994 L 314 0001
 

31994R2965

 

Rådets förordning (EG) nr 2965/94 av den 28 november 1994 om upprättande av ett översättningscentrum för Europeiska unionens organ

208

 
1994 L 315 0006
 

31994S2983

 

Kommissionens beslut nr 2983/94/EKSG av den 7 december 1994 om ändring av beslut nr 2/52 om villkoren för att påföra och ta upp de avgifter som avses i artiklarna 49 och 50 i fördraget

213

 
1994 L 315 0007
 

31994S2984

 

Kommissionens beslut nr 2984/94/EKSG av den 7 december 1994 om ändring av beslut nr 3/52 om fastställande av belopp och föreskrifter för tillämpning av de avgifter som anges i artiklarna 49 och 50 i fördraget och om ändring av beslut nr 2854/72/EKSG om möjligheten för kolgruveföretag att få anstånd med betalningen av avgiftsbelopp

214

 
1994 L 316 0041
 

31994D0781

 

Rådets beslut av den 5 december 1994 om utnämning av en suppleant i Regionkommittén (94/781/EG:)

216

 
1994 L 317 0014
 

31994D0784

 

Rådets beslut av den 5 december 1994 om utnämning av en medlem i Ekonomiska och sociala kommittén (94/784/EG, Euratom:)

217

 
1994 L 335 0001
 

31994R3161

 

Rådets förordning (EKSG, EG, Euratom) nr 3161/94 av den 19 december 1994 om ändring med verkan från och med den 1 juli 1994 av ersättning och pensioner till tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna och de korrigeringskoefficienter som tillämpas

218

 
1994 L 335 0058
 

31994S3177

 

Kommissionens beslut nr 3177/94/EKSG av den 20 december 1994 om fastställande av avgiftssatserna för budgetåret 1995 och om ändring av beslut nr 3/52/EKSG om fastställande av belopp och föreskrifter för tillämpning av de avgifter som anges i artiklarna 49 och 50 i Parisfördraget

222

 
1994 L 335 0005
 

31994R3162

 

Rådets förordning (EKSG, EG, Euratom) nr 3162/94 av den 19 december 1994 om ändring av förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna

225

 
1994 L 335 0006
 

31994R3163

 

Rådets förordning (EKSG, EG, Euratom) nr 3163/94 av den 19 december 1994 om ändring av förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 549/69 om fastställande av de grupper av tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna som skall omfattas av bestämmelserna i artikel 12, artikel 13 andra stycket samt artikel 14 i protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna

226

 
1994 L 337 0011
 

31994R3193

 

Rådets förordning (EG) nr 3193/94 av den 19 december 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 2052/88 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och om samordningen av deras verksamhet dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och andra befintliga finansieringsorgans verksamhet samt om ändring av förordning (EEG) nr 4253/88 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 2052/88

227

 
1994 L 350 0027
 

31994R3320

 

Rådets förordning (EG) nr 3320/94 av den 22 december 1994 om kodifiering av befintlig gemenskapslagstiftning om definition av ecu efter ikraftträdandet av Fördraget om Europeiska unionen

229

Top