EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_01_002_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
01 Allmänna, finansiella och institutionella frågor
Volym 02

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

SV

 

01 Allmänna, finansiella och institutionella frågor - Volym 02

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 

Inledande anmärkningar

1

 

Rådets elfte direktiv 80/368/EEG av den 26 mars 1980 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatt - uteslutning av de franska utomeuropeiska departementen från tillämpningsområdet för direktiv 77/388/EEG

3

 

Rådets direktiv 80/369/EEG av den 26 mars 1980 om tillstånd för Frankrike att i de franska utomeuropeiska departementen underlåta att tillämpa direktiv 72/464/EEG och 79/32/EEG om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror

4

 

80/443/EEG, Euratom, EKSG: Beslut av den 7 februari 1980 om ändring av beslutet av den 16 januari 1969 om inrättande av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer

5

 

Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 3308/80 av den 16 december 1980 om ändring av den europeiska beräkningsenheten till ecu i gemenskapens rättsakter

7

 

Kommissionens beslut nr 3334/80/EKSG av den 19 december 1980 om ändring av beslut nr 3289/75/EKSG om fastställande och omräkning av den beräkningsenhet som skall användas i beslut, rekommendationer, yttranden och meddelanden inom de områden som omfattas av Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen

8

 

80/1313/EEG, Euratom, EKSG: Rådets beslut av den 22 december 1980 om nödvändiga anpassningar av fördragen till följd av det utökade antalet domare

10

 

81/83/EKSG: Rådets beslut av den 20 januari 1981 om utseende av de grekiska representativa organisationer som skall göra upp listor på kandidater till Europeiska kol- och stålgemenskapens rådgivande kommitté

11

 

81/121/EEG: Rådets beslut av den 3 mars 1981 om beviljande av dagtraktamente och ersättning för resekostnader till medlemmar av Ekonomiska och sociala kommittén samt till suppleanter och experter

13

 

81/208/Euratom, EKSG, EEG: Rådets beslut av den 30 mars 1981 om utökning av antalet domare vid domstolen

15

 

81/209/Euratom, EKSG, EEG: Rådets beslut av den 30 mars 1981 om utökning av antalet generaladvokater vid domstolen

16

 

Rådets förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 1416/81 av den 19 maj 1981 om ändring av förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2290/77 om ersättning till revisionsrättens ledamöter och förordning nr 422/67/EEG, 5/67/Euratom om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter och till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare

17

 

Rådets förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 3821/81 av den 15 december 1981 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper

19

 

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2151/82 av den 28 juli 1982 om ändring av förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna

22

 

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2152/82 av den 28 juli 1982 om ändring av rådets förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 549/69 om fastställande av de grupper av tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna som skall omfattas av bestämmelserna i artikel 12, artikel 13 andra stycket samt artikel 14 i protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna

23

 

Rådets beslut av den 26 oktober 1982 om utseende av de representativa organisationer som skall göra upp listor på kandidater till Europeiska kol- och stålgemenskapens rådgivande kommitté (82/729/EKSG)

24

 

Rådets beslut av den 8 november 1982 om utseende av fyra representativa organisationer som skall göra upp listor på kandidater till Europeiska kol- och stålgemenskapens rådgivande kommitté (82/753/EKSG)

27

 

Rådets beslut av den 13 december 1982 om samordning av medlemsstaternas och gemenskapsinstitutionernas verksamhet med syfte att bedöma behovet av och förbereda förslag till ett interinstitutionellt informationssystem för gemenskapen (82/869/EEG)

28

 

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2074/83 av den 21 juli 1983 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper

31

 

Kommissionens beslut nr 3565/83/EKSG av den 16 december 1983 om ändring av beslut nr 2/52 om villkoren för att påföra och ta upp de avgifter som avses i artikel 49 och 50 i fördraget

35

 

Rådets beslut av den 19 december 1984 om utseende av de representativa organisationer som skall göra upp listor på kandidater till Europeiska kol- och stålgemenskapens rådgivande kommitté (85/C 33/01)

36

 

Rådets beslut av den 19 december 1984 om särskilda gemenskapsåtgärder för att bekämpa fattigdom (85/8/EEG)

39

 

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 1578/85 av den 10 juni 1985 om ändring av anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna

41

 

Rådets beslut av den 25 juli 1985 om förfarandet vid tillsättning av de medlemmar av Europafondens råd som gemenskapen skall utse (85/375/EEG)

44

 

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2799/85 av den 27 september 1985 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper

45

 

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 3519/85 av den 12 december 1985 om ändring av förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna

55

 

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 3520/85 av den 12 december 1985 om ändring av förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 549/69 om fastställande av de grupper av tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna som skall omfattas av bestämmelserna i artikel 12, artikel 13 andra stycket samt artikel 14 i protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna

57

 

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 123/86 av den 20 januari 1986 om ändring av förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 1826/69 om fastställande av utformningen av de identitetshandlingar som utställs till institutionernas ledamöter, medlemmar och anställda

59

 

Kommissionens rekommendation av den 13 maj 1986 om införandet av en företrädesrätt för fordringar på grund av avgifter på produktion av kol och stål (86/198/EEG)

67

 

Rådets beslut av den 22 december 1986 om införande av en ordning för samråd och samarbete på turistområdet (86/664/EEG)

69

 

Rådets förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 1307/87 av den 11 maj 1987 om ändring av rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 300/76 om fastställande av de grupper av tjänstemän som är berättigade till ersättning för skiftarbete samt storleken på och villkoren för denna ersättning

71

 

Rådets beslut av den 13 juli 1987 om närmare villkor för utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (87/373/EEG)

72

 

Rådets förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 3019/87 av den 5 oktober 1987 om särskilda undantagsbestämmelser som skall tillämpas på tjänstemän i Europeiska gemenskaperna som tjänstgör i ett tredje land

75

 

Rådets förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 3212/87 av den 20 oktober 1987 om ändring av satsen för den särskilda tillfälliga avgift som föreskrivs i artikel 66a i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna

80

 

Kommissionens förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 91/88 av den 13 januari 1988 om fastställande av bestämmelser för genomförande av artikel 28a i anställningsvillkoren för övriga anställda

82

 

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2339/88 av den 25 juli 1988 om anpassning av de tariffer som fastställs i artikel 13 i bilaga 7 till tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna för traktamenten till tjänstemän på tjänsteresa

87

 

88/591/EKSG, EEG, Euratom: Rådets beslut av den 24 oktober 1988 om upprättandet av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt

89

 

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 4045/88 av den 19 december 1988 om ersättning till ordförande, ledamöter och justitiesekreterare vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt

98

 

Kommissionens förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 4063/88 av den 21 december 1988 om fastställande av bestämmelser för genomförande av artikel 46a i anställningsvillkoren för anställda vid Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning

100

 

Kommissionens förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 4064/88 av den 21 december 1988 om fastställande av bestämmelser för genomförande av artikel 46a i anställningsvillkoren för personal vid Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor

101

 

88/641/EEG: Rådets beslut av den 19 december 1988 om ändring av rådets beslut 81/121/EEG om beviljande av dagtraktamente till medlemmar av Ekonomiska och sociala kommittén samt till suppleanter och experter

102

 

Rådets direktiv 89/130/EEG, Euratom av den 13 februari 1989 om harmonisering av beräkningen av bruttonationalinkomst till marknadspriser

103

 

89/334/EKSG: Rådets beslut av den 11 maj 1989 om ändring av beslut 76/228/EKSG om dagtraktamente och ersättning för reskostnader till medlemmar av Europeiska kol- och stålgemenskapens rådgivande kommitté

106

 

Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 av den 29 maj 1989 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdeskatt

107

 

89/452/EEG, Euratom, EKSG: Beslut av företrädarna för regeringarna i Europeiska gemenskapernas medlemsstater av den 18 juli 1989 om utseende av ledamöter av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt

113

 

89/591/EEG, Euratom, EKSG: Kommissionens beslut av den 8 november 1989 om anpassning av de korrigeringskoefficienter som från och med den 1 oktober 1989 skall tillämpas på löner för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna som tjänstgör i tredje land

114

 

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 3728/89 av den 11 december 1989 om anpassning av löner och pensioner för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna samt av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på dessa löner och pensioner

116

 

89/649/EEG, Euratom, EKSG: Rådets beslut av den 21 december 1989 om utseende av ledamöter av revisionsrätten

120

 

90/62/EEG: Rådets beslut av den 12 februari 1990 om en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till projekt i Ungern och Polen

121

 

Rådets förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 2258/90 av den 27 juli 1990 om korrigering av löner och pensioner för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna samt anpassning av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på dessa löner och pensioner

122

 

Kommissionens beslut nr 3681/90/EKSG av den 18 december 1990 om fastställande av storleken på avgifterna för budgetåret 1991 och om ändring av beslut nr 3/52/EKSG om fastställande av belopp och föreskrifter för tillämpning av de avgifter som anges i artiklarna 49 och 50 i Parisfördraget

126

 

Rådets förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 3736/90 av den 19 december 1990 om korrigering, med verkan från och med den 1 juli 1989, och anpassning, med verkan från och med den 1 juli 1990, av löner och pensioner för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna samt av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på dessa löner och pensioner

129

 

Rådets förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 3911/90 av den 21 december 1990 om justering av representationstillägg och särskilda tjänstetillägg till kommissionens ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare och till förstainstansrättens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare

135

 

91/252/EEG: Rådets beslut av den 14 maj 1991 om utvidgning av tillämpningsområdet för beslut 90/62/EEG om en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till projekt i Ungern och Polen, till att även omfatta Tjeckoslovakien, Bulgarien och Rumänien

137

 

Rådets förordning (EEG) nr 2232/91 av den 22 juli 1991 om anpassning av de tariffer för traktamenten till tjänstemän på tjänsteresa som fastställs i artikel 13 i bilaga 7 till tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna

138

 

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2426/91 av den 29 juli 1991 om ändring av förordning nr 422/67/EEG - 5/67/Euratom om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare och till förstainstansrättens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare och ändring av förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2290/77 om ersättning till revisionsrättens ledamöter

140

 

91/450/EEG, Euratom: Kommissionens beslut av den 26 juli 1991 om fastställande av medlemsstaternas territorier med avseende på genomförandet av artikel 1 i rådets direktiv 89/130/EEG, Euratom om harmonisering av beräkning av bruttonationalinkomst till marknadspriser

143

 

91/517/EKSG, EEG, Euratom: Beslut av företrädarna för regeringarna i Europeiska gemenskapernas medlemsstater av den 25 september 1991 om utseende av domare och generaladvokater vid domstolen

148

 

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 3830/91 av den 19 december 1991 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper vad beträffar närmare föreskrifter om anpassning av löner

149

 

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 3831/91 av den 19 december 1991 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper i syfte att införa en tillfällig avgift

155

 

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 3832/91 av den 19 december 1991 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper angående avgiften till pensionssystemet

157

 

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 3833/91 av den 19 december 1991 om korrigering, med verkan från och med den 1 juli 1990, av löner och pensioner för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna

158

 

Rådets förordning (EKSG, EEG, EURATOM) nr 3835/91 av den 19 december 1991 om justering av representationstillägg och särskilda tjänstetillägg till kommissionens ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare och till förstainstansrättens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare

162

 

92/74/EEG, Euratom, EKSG: Beslut av företrädarna för regeringarna i Europeiska gemenskapernas medlemsstater av den 29 januari 1992 om utseende av en domare vid domstolen

164

 

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 571/92 av den 2 mars 1992 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna

165

 

92/156/EEG, Euratom, EKSG: Beslut av företrädarna för regeringarna i Europeiska gemenskapernas medlemsstater av den 5 mars 1992 om utseende av en domare vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt

167

 

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 1084/92 av den 28 april 1992 om ändring av rådets förordning nr 422/67/EEG, 5/67/Euratom om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare och till förstainstansrättens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare och ändring av förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2290/77 om ersättning till revisionsrättens ledamöter

168

 

92/243/EEG: Rådets beslut av den 29 april 1992 om beviljande av dagtraktamente till medlemmar av Ekonomiska och sociala kommittén samt till suppleanter och experter

170

 

92/374/EEG, Euratom, EKSG: Beslut av företrädarna för regeringarna i Europeiska gemenskapernas medlemsstater av den 24 juni 1992 om utseende av domare vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt

171

 

92/550/EKSG: Rådets beslut av den 13 november 1992 om ändring av beslut 76/228/EKSG om dagtraktamente och ersättning för reskostnader till medlemmar av Europeiska kol- och stålgemenskapens rådgivande kommitté

172

 

92/573/EEG, Euratom: Rådets beslut av den 5 oktober 1992 om utnämning av generalsekreteraren i generalsekretariatet för Ekonomiska och sociala kommittén

173

 

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 3761/92 av den 21 december 1992 om anpassning med verkan från och med den 1 juli 1992 av löner och pensioner för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna samt av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på dessa löner och pensioner

174

 

Rådets förordning (EEG, EURATOM, EKSG) nr 3764/92 av den 21 december 1992 om anpassning av de korrigeringskoefficienter som skall tillämpas på löner för tjänstemän som tjänstgör i tredje land (med verkan från och med den 1 januari 1991)

178

 

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 3765/92 av den 21 december 1992 om korrigering med verkan från och med den 1 januari 1991 av de korrigeringskoefficienter som i Danmark, Tyskland, Grekland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Portugal och Förenade kungariket skall tillämpas på löner och pensioner för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna

180

 

Rådets förordning (EEG) nr 3813/92 av den 28 december 1992 om den beräkningsenhet och de omräkningskurser som skall tillämpas inom den gemensamma jordbrukspolitiken

182

 

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 3947/92 av den 21 december 1992 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna

188

 

Rådets förordning (EEG, EURATOM, EKSG) nr 3948/92 av den 22 december 1992 om anpassning av de korrigeringskoefficienter som skall tillämpas på löner för tjänstemän som tjänstgör i tredje land

192

Top