EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0639

Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden, inbegripet taket för 2022, årsbeloppet för 2021, den första delbetalningen för 2021 och en vägledande, icke-bindande prognos för de förväntade årliga bidragsbeloppen för 2023 och 2024

COM/2020/639 final

Bryssel den 8.10.2020

COM(2020) 639 final

2020/0286(NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden, inbegripet taket för 2022, årsbeloppet för 2021, den första delbetalningen för 2021 och en vägledande, icke-bindande prognos för de förväntade årliga bidragsbeloppen för 2023 och 2024


MOTIVERING

1.BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

Motiv och syfte med förslaget

Föreliggande förslag omfattar följande:

   Taket för bidragsbeloppet för 2022.

   Det årliga bidragsbeloppet för 2021.

   Beloppet för den första delbetalningen av bidraget för 2021.

   Icke-bindande prognos för de förväntade årliga bidragsbeloppen för åren 2023 och 2024.

Elfte EUF och övriga EUF som fortfarande är öppna (dvs. åttonde, nionde och tionde EUF) förvaltas i enlighet med följande regler:

Det nuvarande partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan (nedan kallat AVS–EU-partnerskapsavtalet), i dess senaste lydelse 1 .

Det interna avtalet mellan företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, om finansiering av Europeiska unionens bistånd inom den fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020 i enlighet med AVS–EU-partnerskapsavtalet och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämplig 2 (nedan kallat det interna avtalet för elfte EUF).

Rådets förordning (EU) 2018/1877 med budgetförordning för elfte Europeiska utvecklingsfonden 3 (nedan kallad budgetförordningen för elfte EUF).

De ovannämnda dokumenten innehåller fleråriga åtaganden från medlemsstaterna att finansiellt stödja EUF. I budgetförordningen för elfte EUF föreskrivs regelbundna bidrag som medlemsstaterna ska betala till EUF på grundval av på förhand fastställda finansiella åtaganden. De regelbundna bidragen betalas ut på grundval av tekniska rådsbeslut som speglar genomförandet av tidigare beslutade finansiella åtaganden.

Vissa rubriker i motiveringen är således inte tillämpliga på regelbundna infordringar av bidrag som denna.

2.RÄTTSLIG GRUND, SUBSIDIARITETSPRINCIPEN OCH PROPORTIONALITETSPRINCIPEN

Rättslig grund

Enligt artikel 19.7 i budgetförordningen för elfte EUF ska det belopp som förvaltas av Europeiska kommissionen och det belopp som förvaltas av Europeiska investeringsbanken (EIB) anges separat.

EIB har i enlighet med artikel 46 i budgetförordningen för elfte EUF skickat sina uppdaterade beräkningar av åtaganden och betalningar till kommissionen för de instrument som EIB förvaltar.

Enligt artikel 20.1 i budgetförordningen för elfte EUF ska infordran av bidrag i första hand gälla belopp som är tillgängliga från tidigare EUF, i kronologisk ordning. Infordran av bidrag i detta förslag gäller följaktligen belopp inom ramen för tionde EUF för EIB:s del och belopp inom ramen för elfte EUF för Europeiska kommissionens del.

Enligt artikel 19.2 i budgetförordningen för EUF 11 ska rådet fatta beslut om förslaget senast den 15 november.

I artikel 21.1 i budgetförordningen för elfte EUF fastställs att en medlemsstat måste betala ränta på obetalda bidragsbelopp om den inte gjort en delbetalning av sitt bidrag inom den angivna tidsfristen. Förfarandet för räntebetalningar anges i samma artikel.

2020/0286 (NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden, inbegripet taket för 2022, årsbeloppet för 2021, den första delbetalningen för 2021 och en vägledande, icke-bindande prognos för de förväntade årliga bidragsbeloppen för 2023 och 2024

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av det interna avtalet mellan företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, om finansiering av Europeiska unionens bistånd inom den fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020 i enlighet med AVS–EU-partnerskapsavtalet och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämplig 4 (nedan kallat det interna avtalet), särskilt artikel 7,

med beaktande av rådets förordning (EU) 2018/1877 av den 26 november 2018 med budgetförordning för elfte Europeiska utvecklingsfonden (EUF) (nedan kallad budgetförordningen för elfte EUF) 5 , särskilt artikel 19.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)Enligt förfarandet i artiklarna 19–22 i budgetförordningen för elfte EUF ska Europeiska kommissionen senast den 15 oktober 2020 lägga fram ett förslag som fastställer a) taket för det årliga bidragsbeloppet för 2022, b) det årliga bidragsbeloppet för 2021, c) beloppet för den första delbetalningen av bidraget för 2021, och d) en vägledande, icke-bindande prognos för de förväntade årliga bidragsbeloppen för åren 2023–2024.

(2)I enlighet med artikel 46 i budgetförordningen för elfte EUF har Europeiska investeringsbanken (EIB) skickat sina uppdaterade beräkningar av åtaganden och betalningar för de instrument som EIB förvaltar till Europeiska kommissionen.

(3)Enligt artikel 20.1 i budgetförordningen för elfte EUF ska en infordran av bidrag i första hand gälla belopp som fastställts för tidigare EUF. En infordran av medel inom ramen för tionde EUF för EIB och elfte EUF för kommissionen bör följaktligen äga rum.

(4)Enligt artikel 55 i budgetförordningen för elfte EUF ska belopp som härrör från projekt inom tionde EUF eller andra tidigare EUF och för vilka inga åtaganden har ingåtts enligt artikel 1.3 i det interna avtalet, eller där åtagandena dragits tillbaka enligt artikel 1.4 i det interna avtalet, såvida inte rådet enhälligt beslutar något annat, användas för att minska den del av medlemsstaternas bidrag som anges i artikel 1.2 a i det interna avtalet.

(5)Artiklarna 152 och 153 i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen 6 föreskriver att Förenade kungariket ska förbli part i EUF till dess att elfte EUF och alla tidigare oavslutade EUF avslutas; Förenade kungarikets andel av frigjorda medel från projekt inom tionde EUF eller tidigare EUF ska dock inte återanvändas.

(6)Genom beslut (EU) 2019/1800 7 antog rådet den 24 oktober 2019, på grundval av Europeiska kommissionens förslag, ett beslut i vilket taket för det årliga beloppet för medlemsstaternas bidrag till EUF för 2021 fastställs till 3 700 000 000 EUR för Europeiska kommissionen och till 300 000 000 EUR för Europeiska investeringsbanken.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Taket för det årliga beloppet för medlemsstaternas bidrag till EUF för 2022 fastställs härmed till 2 800 000 000 EUR. Av detta ska 2 500 000 000 EUR fördelas till kommissionen och 300 000 000 EUR till EIB.

Artikel 2

Det årliga beloppet för medlemsstaternas bidrag till EUF för 2021 fastställs härmed till 4 000 000 000 EUR. Av detta ska 3 700 000 000 EUR fördelas till kommissionen och 300 000 000 EUR till EIB.

Artikel 3

De enskilda bidrag till Europeiska utvecklingsfonden som varje medlemsstat ska betala in till Europeiska kommissionen och Europeiska investeringsbanken som en första delbetalning för 2021 anges i tabellen i bilagan till detta beslut.

Artikel 4

Ett belopp på 223 000 000 EUR från outnyttjade eller frigjorda medel från projekt inom åttonde och nionde EUF ska återbetalas i form av en minskning av utbetalningarna inom ramen för den första delbetalningen för 2021 i enlighet med artikel 3 i detta beslut.

Artikel 5

Den vägledande, icke-bindande prognosen för de förväntade årliga bidragsbeloppen för 2023 fastställs härmed till 1 800 000 000 EUR för kommissionen och till 300 000 000 EUR för EIB samt för 2024 till 1 500 000 000 EUR för kommissionen och 200 000 000 EUR för EIB.

Artikel 6

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den

   På rådets vägnar

   Ordförande

(1)    EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.
(2)    EUT L 210, 6.8.2013, s. 1.
(3)    EUT L 307, 3.12.2018, s. 1.
(4)    EUT L 210, 6.8.2013, s. 1.
(5)    EUT L 307, 3.12.2018, s. 7.
(6)    EUT C 384, 12.11.2019.
(7)    EUT L 274, 24.10.2019, s. 9.
Top

Bryssel den 8.10.2020

COM(2020) 639 final

BILAGA

till

Förslag till
RÅDETS BESLUT

om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden, inbegripet taket för 2022, årsbeloppet för 2021, den första delbetalningen för 2021 och en vägledande, icke-bindande prognos för de förväntade årliga bidragsbeloppen för 2023 och 2024


BILAGA

MEDLEMSSTATERNA OCH FÖRENADE KUNGARIKET

Bidragsnyckel 8:e/9:e EUF (%)

Bidragsnyckel 10:e EUF (%)

Bidragsnyckel 11:e EUF (%)

Första delbetalningen 2021 (EUR)

Första delbetalningen 2021 (EUR)

EIB

Kommissionen

Kommissionen

Kommissionen

10:e EUF

11:e EUF

Återbetalning 8:e/9:e EUF

11:e EDF minus  
återbetalning 8:e/9:e EUF

BELGIEN

3,92

3,53

3,24927

2 471 000,00

51 988 320,00

-8 741 600,00

43 246 720,00

BULGARIEN

 

0,14

0,21853

98 000,00

3 496 480,00

0,00

3 496 480,00

TJECKIEN

 

0,51

0,79745

357 000,00

12 759 200,00

0,00

12 759 200,00

DANMARK

2,14

2,00

1,98045

1 400 000,00

31 687 200,00

-4 772 200,00

26 915 000,00

TYSKLAND

23,36

20,50

20,57980

14 350 000,00

329 276 800,00

-52 092 800,00

277 184 000,00

ESTLAND

 

0,05

0,08635

35 000,00

1 381 600,00

0,00

1 381 600,00

IRLAND

0,62

0,91

0,94006

637 000,00

15 040 960,00

-1 382 600,00

13 658 360,00

GREKLAND

1,25

1,47

1,50735

1 029 000,00

24 117 600,00

-2 787 500,00

21 330 100,00

SPANIEN

5,84

7,85

7,93248

5 495 000,00

126 919 680,00

-13 023 200,00

113 896 480,00

FRANKRIKE

24,30

19,55

17,81269

13 685 000,00

285 003 040,00

-54 189 000,00

230 814 040,00

KROATIEN

 

0,00

0,22518

0,00

3 602 880,00

0,00

3 602 880,00

ITALIEN

12,54

12,86

12,53009

9 002 000,00

200 481 440,00

-27 964 200,00

172 517 240,00

CYPERN

 

0,09

0,11162

63 000,00

1 785 920,00

0,00

1 785 920,00

LETTLAND

 

0,07

0,11612

49 000,00

1 857 920,00

0,00

1 857 920,00

LITAUEN

 

0,12

0,18077

84 000,00

2 892 320,00

0,00

2 892 320,00

LUXEMBURG

0,29

0,27

0,25509

189 000,00

4 081 440,00

-646 700,00

3 434 740,00

UNGERN

 

0,55

0,61456

385 000,00

9 832 960,00

0,00

9 832 960,00

MALTA

 

0,03

0,03801

21 000,00

608 160,00

0,00

608 160,00

NEDERLÄNDERNA

5,22

4,85

4,77678

3 395 000,00

76 428 480,00

-11 640 600,00

64 787 880,00

ÖSTERRIKE

2,65

2,41

2,39757

1 687 000,00

38 361 120,00

-5 909 500,00

32 451 620,00

POLEN

 

1,30

2,00734

910 000,00

32 117 440,00

0,00

32 117 440,00

PORTUGAL

0,97

1,15

1,19679

805 000,00

19 148 640,00

-2 163 100,00

16 985 540,00

RUMÄNIEN

 

0,37

0,71815

259 000,00

11 490 400,00

0,00

11 490 400,00

SLOVENIEN

 

0,18

0,22452

126 000,00

3 592 320,00

0,00

3 592 320,00

SLOVAKIEN

 

0,21

0,37616

147 000,00

6 018 560,00

0,00

6 018 560,00

FINLAND

1,48

1,47

1,50909

1 029 000,00

24 145 440,00

-3 300 400,00

20 845 040,00

SVERIGE

2,73

2,74

2,93911

1 918 000,00

47 025 760,00

-6 087 900,00

40 937 860,00

FÖRENADE KUNGARIKET

12,69

14,82

14,67862

10 374 000,00

234 857 920,00

-28 298 700,00

206 559 220,00

TOTALT EU-27 OCH FÖRENADE KUNGARIKET

100,00

100,00

100,00

70 000 000,00

1 600 000 000,00

-223 000 000,00

1 377 000 000,00

Top