EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0633

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i det gemensamma råd som inrättats enligt det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan, vad gäller anpassningen av vissa referenskvantiteter som anges i bilaga IV till det ekonomiska partnerskapsavtalet

COM/2020/633 final

Bryssel den 5.10.2020

COM(2020) 633 final

2020/0284(NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i det gemensamma råd som inrättats enligt det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan, vad gäller anpassningen av vissa referenskvantiteter som anges i bilaga IV till det ekonomiska partnerskapsavtalet


MOTIVERING

1.Fråga som behandlas i förslaget

Detta förslag avser ett beslut om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i det gemensamma råd som inrättats inom ramen för det ekonomiska partnerskapsavtalet (nedan även kallat avtalet) mellan Europeiska unionen och de avtalsslutande staterna i Södra Afrikas utvecklingsgemenskap (SADC), vad gäller anpassning av de referenskvantiteter för vissa produkter som anges i bilaga IV till avtalet, i enlighet med artikel 35 i det ekonomiska partnerskapsavtalet.

2.Bakgrund till förslaget

2.1Motiv och syfte med förslaget

Enligt artikel 35 i det ekonomiska partnerskapsavtalet får Södra Afrikas tullunion (nedan kallad Sacu) tillämpa en skyddsåtgärd i form av en importtull om volymen av import till Sacu av en jordbruksprodukt som förtecknas i bilaga IV till avtalet med ursprung i EU under en viss tolvmånadersperiod överstiger den referenskvantiteten för produkten som anges i den bilagan.

Bilaga IV till det ekonomiska partnerskapsavtalet består av en tabell med referenskvantiteter för tjugotre (23) produkter under tolv (12) år (”år 1”, ”år 2” osv.). I fotnot (1) till tabellen anges följande: ”Vad gäller tullpositioner markerade med en asterisk ska – om detta avtal träder i kraft efter 2015 – referenskvantiteten för år 1 vara lika med genomsnittet av de senaste tre (3) årens import från EU till Sacu. Referenskvantiteter för kommande år (efter år 1) ska anpassas i proportion till referenskvantiteter i denna tabell”.

I artikel 113.8 anges att ”om parterna i väntan på att detta avtal ska träda i kraft beslutar att tillämpa det provisoriskt, ska alla hänvisningar till när avtalet träder i kraft antas hänvisa till när denna provisoriska tillämpning får verkan”.

Avtalet har tillämpats provisoriskt sedan den 10 oktober 2016. Därför bör de referenskvantiteter som fastställts för elva (11) produkter i bilaga IV till avtalet (de som anges med en asterisk) anpassas i enlighet med fotnoten till tabellen i bilaga IV.

2.2Gemensamma rådet EU–de avtalsslutande SADC-staterna

Genom artikel 100 i det ekonomiska partnerskapsavtalet inrättas ett gemensamt råd ”som ska övervaka och administrera genomförandet av detta avtal”.

Enligt artikel 101.1 ska gemensamma rådet bestå av berörda ledamöter från Europeiska unionens råd och berörda ledamöter från Europeiska kommissionen, eller deras företrädare, å ena sidan, och av berörda ministrar från de avtalsslutande SADC-staternas regeringar, eller deras företrädare, å andra sidan.

I artikel 101.3 förtecknas gemensamma rådets uppgifter enligt följande:

(a)Ansvara för detta avtals tillämpning och genomförande och övervaka att målen uppfylls.

(b)Undersöka alla frågor av betydelse inom ramen för detta avtal som är av gemensamt intresse och påverkar handeln mellan parterna.

(c)Pröva förslag och rekommendationer från parterna när det gäller ändringar av detta avtal.

(d)Utfärda lämpliga rekommendationer.

(e)Övervaka utvecklingen av de ekonomiska och handelsmässiga relationerna mellan parterna.

(f)Övervaka och bedöma konsekvenserna av avtalets bestämmelser om samarbete för den hållbara utvecklingen.

(g)Övervaka och se över framsteg som görs inom alla områden som omfattas av detta avtal.

(h)Fastställa sin egen arbetsordning,

(i)Anta arbetsordningen för handels- och utvecklingskommittén.

(j)Övervaka arbetet i handels- och utvecklingskommittén.

(k)Utföra andra uppgifter enligt detta avtal.

I artikel 102.1 i avtalet anges att gemensamma rådet får anta beslut i alla frågor som omfattas av detta avtal. Fotnot 1 i bilaga IV till det ekonomiska partnerskapsavtalet innebär att ett beslut ska antas för att anpassa referenskvantiteterna för de produkter som är markerade med en asterisk när avtalet träder i kraft efter 2015 (som i detta fall).

2.3Det planerade beslutet av gemensamma rådet

Vid det 5:e mötet i handels- och utvecklingskommittén mellan EU och de avtalsslutande SADC-staterna (som ska ”biträda” gemensamma rådet och som består av företrädare för parterna ”normalt på högre tjänstemannanivå”) nådde parterna i det ekonomiska partnerskapsavtalet en informell överenskommelse om anpassning av för aktivering av skyddsåtgärder på jordbruksområdet i enlighet med fotnot 1 i bilaga IV till det ekonomiska partnerskapsavtalet. Gemensamma rådet godkände vid sitt första möte den 19 februari 2019 denna överenskommelse och kom fram till att det kommer att anta detta beslut genom skriftligt förfarande eller på elektronisk väg i enlighet med dess arbetsordning. I detta syfte har de avtalsslutande SADC-staterna åtagit sig att dela ett utkast till beslut i gemensamma rådet med EU senast den 15 mars 2019. EU tog emot detta utkast ungefär ett år senare, den 19 februari 2020.

3.Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar

I det föreslagna rådsbeslutet fastställs den ståndpunkt som ska intas på EU:s vägnar i det gemensamma råd som inrättats genom det ekonomiska partnerskapsavtalet vad gäller anpassningen av vissa referenskvantiteter i bilaga IV till det ekonomiska partnerskapsavtalet.

Denna ståndpunkt ska grundas på den preliminära överenskommelsen mellan parterna i det ekonomiska partnerskapsavtalet vid det första mötet i gemensamma rådet.

Den fråga som behandlas i förslaget rör handelspolitiken, som är ett område där unionen har exklusiv extern befogenhet i enlighet med artikel 3.2 i EUF-fördraget.

4.Rättslig grund

4.1Förfarandemässig rättslig grund

4.1.1Principer

I artikel 218.9 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) föreskrivs att beslut ska antas ”om fastställande av vilka ståndpunkter som på unionens vägnar ska intas i ett organ som inrättas genom ett avtal, om detta organ ska anta akter med rättslig verkan, med undantag av sådana akter som kompletterar eller ändrar avtalets institutionella ram”.

Begreppet ”akter med rättslig verkan” omfattar akter som har rättslig verkan med stöd av de regler i internationell rätt som tillämpas på organet i fråga. Det omfattar även instrument som inte har bindande verkan enligt internationell rätt, men som är ”ägnade att på ett avgörande sätt påverka innehållet i de bestämmelser som antas av unionslagstiftaren”.

4.1.2Tillämpning i det aktuella fallet

Gemensamma rådet inrättas genom det ekonomiska partnerskapsavtalet.

Det beslut som ska antas av gemensamma rådet ska ha rättslig verkan. När den planerade ändringen har antagits kommer den att ha rättslig verkan enligt internationell rätt i enlighet med artikel 35 i och bilaga IV till avtalet.

Det planerade beslutet varken kompletterar eller ändrar avtalets institutionella ram.

Den förfarandemässiga rättsliga grunden för det föreslagna beslutet är därför artikel 218.9 i EUF-fördraget.

4.2Materiell rättslig grund

4.2.1Principer

Den materiella rättsliga grunden för ett beslut enligt artikel 218.9 i EUF-fördraget är främst beroende av syftet med och innehållet i det planerade beslut avseende vilket en ståndpunkt intas på unionens vägnar. Om det planerade beslutet har två syften eller två beståndsdelar av vilka det ena syftet eller den ena beståndsdelen kan identifieras som det eller den huvudsakliga, medan det eller den andra endast är av underordnad betydelse, måste det beslut som antas enligt artikel 218.9 i EUF-fördraget ha en enda materiell rättslig grund, nämligen den som krävs med hänsyn till det huvudsakliga eller avgörande syftet eller den huvudsakliga eller avgörande beståndsdelen.

4.2.2Tillämpning i det aktuella fallet

Syftet med och innehållet i det planerade beslutet rör den gemensamma handelspolitiken.

Den materiella rättsliga grunden för det föreslagna beslutet är därför artikel 207.4 första stycket i EUF-fördraget.

4.3Slutsats

Den rättsliga grunden för det föreslagna beslutet bör vara artikel 207.4 första stycket i EUF-fördraget jämförd med artikel 218.9 i EUF-fördraget.

5.Offentliggörande av det planerade beslutet

Eftersom det beslut som antas av gemensamma rådet kommer att ändra avtalet, är det lämpligt att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning efter antagandet.

2020/0284 (NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i det gemensamma råd som inrättats enligt det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan, vad gäller anpassningen av vissa referenskvantiteter som anges i bilaga IV till det ekonomiska partnerskapsavtalet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.4 första stycket jämfört med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)Det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande staterna i Södra Afrikas utvecklingsgemenskap (SADC), å andra sidan, undertecknades av Europeiska unionen och dess medlemsstater den 10 juni 2016 1 (nedan kallat avtalet).

(2)Avtalet tillämpas provisoriskt mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Botswana, Lesotho, Namibia, Eswatini och Sydafrika, å andra sidan, från och med den 10 oktober 2016 och mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Moçambique, å andra sidan, från och med den 4 februari 2018.

(3)I enlighet med artikel 102.1 i avtalet får gemensamma rådet anta beslut i alla frågor som omfattas av detta avtal. I enlighet med artikel 101.3 h och artikel 101.3 i ska gemensamma rådet fastställa sin egen arbetsordning och handels- och utvecklingskommitténs arbetsordning.

(4)Enligt artikel 35 i avtalet fastställs möjligheten för Södra Afrikas tullunion att tillämpa en skyddsåtgärd i form av en importtull om volymen av import till Södra Afrikas tullunion av en jordbruksprodukt som förtecknas i bilaga IV till avtalet med ursprung i EU under en viss tolvmånadersperiod överstiger den referenskvantiteten för produkten som anges i den bilagan. 

(5)I fotnot 1 i bilaga IV till det ekonomiska partnerskapsavtalet anges att referenskvantiteterna för de tullpositioner som markeras med en asterisk ska anpassas om avtalet träder i kraft efter 2015.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i gemensamma rådet vad gäller anpassningen i enlighet med artikel 35 i avtalet av vissa referenskvantiteter av de produkter som förtecknas i bilaga IV till det ekonomiska partnerskapsavtalet och som markeras med en asterisk ska grundas på det utkast till gemensamma rådets beslut som bifogas detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till kommissionen.

Utfärdat i Bryssel den

   På rådets vägnar

   Ordförande

(1)    Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan (EUT L 250, 16.9.2016, s. 3).
Top

Bryssel den 5.10.2020

COM(2020) 633 final

BILAGA

till

Förslag till rådets beslut

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i det gemensamma råd som inrättats enligt det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan, vad gäller anpassningen av vissa referenskvantiteter som anges i bilaga IV till det ekonomiska partnerskapsavtalet


UTKAST TILL

BESLUT NR 2/2020

AV DET GEMENSAMMA RÅD SOM INRÄTTATS ENLIGT DET EKONOMISKA PARTNERSKAPSAVTALET MELLAN EUROPEISKA UNIONEN OCH DESS MEDLEMSSTATER, Å ENA SIDAN, OCH DE AVTALSSLUTANDE SADC-STATERNA, Å ANDRA SIDAN

om antagande av tröskelvärden för produkter som kan omfattas av skyddsåtgärder och som markeras med en asterisk, i enlighet med fotnot 1 i bilaga IV till avtalet

GEMENSAMMA RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan (nedan kallat avtalet), särskilt artiklarna 35 och 102, och av gemensamma rådets beslut 1/2019 (Gemensamma rådets arbetsordning).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I enlighet med fotnot 1 i bilaga IV till avtalet ska de referenskvantiteter som markeras med en asterisk anpassas i enlighet med artikel 35 i avtalet, i överensstämmelse med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

På gemensamma rådets vägnar

Företrädare för de avtalsslutande SADC-staterna

Företrädare för EU

PEGGY O. SERAME

VALDIS DOMBROVSKIS

Datum:

Datum:

Bilaga: Anpassade referenskvantiteter (ton) i bilaga IV till avtalet (s. L 250/1917–18 i avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och de avtalsslutande SADC-staterna)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Tullpositioner

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6

År 7

År 8

År 9

År 10

År 11

År 12

02062100

100

110

121

133

146

161

177

195

215

237

261

287

02062900

1 005

1 106

1 206

1 307

1 407

1 508

1 609

1 709

1 810

1 910

2 011

2 111

02064900

5 000

5 500

6 000

6 500

7 000

7 500

8 000

8 500

9 000

9 500

10 000

10 500

11041910

150

165

182

200

220

242

266

293

322

354

390

429

11071010

2 373

2 613

2 874

3 161

3 478

3 825

4 204

4 628

5 089

5 595

6 152

6 771

04012007

6 353

6 986

7 701

8 457

9 315

10 234

11 256

12 379

13 625

14 973

16 485

18 119

20011000

1 302

1 432

1 576

1 732

1 905

2 096

2 305

2 536

2 791

3 069

3 376

3 714

20019010

270

297

328

360

396

436

480

527

580

638

701

771

180631

3 046

3 350

3 655

3 959

4 264

4 569

4 873

5 178

5 482

5 787

6 091

6 396

180632

938

1 032

1 126

1 220

1 314

1 408

1 501

1 595

1 689

1 783

1 877

1 971

180690

7 196

7 916

8 635

9 355

10 074

10 794

11 514

12 233

12 953

13 672

14 392

15 112

Top