EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018DC0079

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 11.2, 15.2, 15.3, 15.6, 15.7 och 45.4 i förordning (EU) nr 1380/2013 om den gemensamma fiskeripolitiken

COM/2018/079 final

Bryssel den 26.2.2018

COM(2018) 79 final

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

om den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 11.2, 15.2, 15.3, 15.6, 15.7 och 45.4 i förordning (EU) nr 1380/2013 om den gemensamma fiskeripolitiken


1. Inledning

Förordning (EU) nr 1380/2013 1 , i dess lydelse enligt förordning (EU) 2017/2092 2 (nedan kallad förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken) omfattar a) bevarande av marina biologiska resurser samt förvaltning av fiskeri och flottor som nyttjar sådana resurser, och b) i samband med marknadsåtgärder och ekonomiska åtgärder till stöd för genomförandet av den gemensamma fiskeripolitikens mål: limniska biologiska resurser, vattenbruk och beredning och marknadsföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter.

För att uppnå målen i förordning (EU) nr 1380/2013, och särskilt målet att säkerställa att fiske- och vattenbruksverksamheterna är miljömässigt och socioekonomiskt hållbara på lång sikt, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på antagandet av bevarandeåtgärder som kompletterar vissa av medlemsstaternas skyldigheter på miljöområdet, genomförandet av landningsskyldigheten, fastställandet av närmare bestämmelser rörande de rådgivande nämndernas funktion, samt de intressentorganisationer som har inrättats för att förse kommissionen och medlemsstaterna med rekommendationer och information om förvaltningen av fisket och de socioekonomiska och bevaranderelaterade aspekterna av fiske och vattenbruk.

Villkoren för att ge kommissionen befogenhet att anta delegerade akter fastställs i artikel 46 i förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken.

2. Rättslig grund

Denna rapport föranleds av artikel 46.2 i förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken. Enligt denna artikel ges den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 11.2, 15.2, 15.3, 15.6, 15.7 och 45.4 till kommissionen för en period av fem år från och med den 29 december 2013. Kommissionen ska utarbeta en rapport om denna delegering av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. De delegerade befogenheterna ska automatiskt förlängas med femårsperioder, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning i enlighet med artikel 46 i förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken.

Enligt förordningen ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter med avseende på följande:

a) Nödvändiga bevarandeåtgärder för efterlevande av vissa skyldigheter enligt unionens miljölagstiftning (artikel 11.2 i förordningen).

b) Genomföra internationella förpliktelser i unionsrätten, särskilt undantag från landningsskyldigheten (artikel 15.2 i förordningen).

c) Utsträcka tillämpningen av landningsskyldigheten till dessa andra arter än de som förtecknas i artikel 15.1, om en gemensam rekommendation i detta syfte lämnas till kommissionen (artikel 15.3 i förordningen).

d) Om ingen flerårig plan eller förvaltningsplan antas för fisket i fråga, på tillfällig basis fastställa särskilda utkastplaner, som föreskriver bland annat vissa undantag av mindre betydelse och undantag vid hög överlevnadsgrad från landningsskyldigheten för en inledande period på högst tre år, vilken kan förlängas med ytterligare en period på totalt tre år (artikel 15.6 i förordningen).

e) När inga åtgärder har antagits för att fastställa undantag av mindre betydelse, vare sig i en flerårig plan eller i en särskild utkastplan, fastställa undantag av mindre betydelse som inte får uppgå till mer än 5 % av den totala årliga fångstmängden för alla arter för vilka landningsskyldigheten enligt artikel 15.1 är tillämplig (artikel 15.7 i förordningen).

f) Fastställa närmare bestämmelser rörande de rådgivande nämndernas funktion (artikel 45.4 i förordningen).

Delegerade akter med liknande innehåll som antas på grundval av andra förordningar än förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken omfattas inte av denna rapport. Detta gäller särskilt delegerade akter som innehåller åtgärder för att genomföra den landningsskyldighet som har antagits på grundval av artikel 7 i förordning (EU) 2016/1139 (den fleråriga planen för Östersjön) 3 . Kommissionen kommer att utarbeta en rapport om delegeringen av de befogenheter som den ges enligt den fleråriga planen för Östersjön enligt de villkor som fastställs i planen.

3. Utövande av delegeringen

3.1. Procedurfrågor

Kommissionens utövande av de delegerade befogenheter som den ges enligt artiklarna 11.2, 15.3 och 15.6 i förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken omfattas av regionalisering: Medlemsstater med ett direkt förvaltningsintresse som påverkas av de berörda åtgärderna får komma överens om att lämna gemensamma rekommendationer i syfte att uppnå målen med de berörda unionsåtgärderna för bevarande eller den särskilda utkastplanen. När medlemsstaterna utarbetar gemensamma rekommendationer för kommissionens delegerade akter inom ramen för regionalisering ska de rådfråga berörda rådgivande nämnder. Om inte alla medlemsstater kan enas om gemensamma rekommendationer eller om de gemensamma rekommendationerna inte anses vara förenliga med de övergripande och kvantifierbara målen för de aktuella bevarandeåtgärderna, kan kommissionen inte utöva sina delegerade befogenheter men får lägga fram ett förslag om lämpliga åtgärder i enlighet med fördraget.

Alla utkast till delegerade akter som grundas på artiklarna 11.2, 15.3, 15.6 och 15.7 i förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken lämnas till vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF), som inrättades genom kommissionens beslut 2005/629/EG 4 , för att ta hänsyn till bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning.

Utkast till delegerade akter med närmare bestämmelser rörande de rådgivande nämndernas funktion lämnades till alla rådgivande nämnder som var verksamma vid den aktuella tidpunkten för att inhämta deras åsikter. De diskuterades även under de regelbundna samordningsmöten som kommissionen håller med samtliga rådgivande nämnder (gemensamma möten för de rådgivande nämnderna).

Samtliga utkast till delegerade akter som grundas på befogenheterna enligt förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken har också lämnats till expertgruppen på fiskeri- och vattenbruksområdet, som inrättats för att säkerställa lämpliga samråd med experter vid utarbetandet av delegerade akter. Europaparlamentet har systematiskt bjudits in att delta i expertgruppens möten, men parlamentets deltagande har hittills varit begränsat. De relevanta dokumenten för dessa samråd har överlämnats samtidigt till Europaparlamentet och till rådet i enlighet med den gemensamma överenskommelsen om delegerade akter. Efter antagandet har alla delegerade akter delgetts Europaparlamentet och rådet. Hittills har varken Europaparlamentet eller rådet invänt mot någon av de delegerade akter som antagits av kommissionen enligt förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken inom den tidsperiod på två månader som anges i artikel 46.5 i förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken. I vissa fall har Europaparlamentet dock begärt en förlängning med ytterligare två månader.

3.2. Förteckning över delegerade akter som antagits enligt förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken

Nedan anges en förteckning över alla delegerade akter som kommissionen har antagit sedan förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken trädde i kraft. Akterna klassificeras enligt rättslig status (gällande, under behandling, upphävd eller utgången). Förteckningen uppdaterades senast den 1 december 2017 och avspeglar situationen vid den tidpunkten.

3.2.1 Gällande delegerade akter

a) Enligt artikel 11.2 i förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken

- Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/117 av den 5 september 2016 om bevarandeåtgärder för fisket för att skydda Östersjöns marina miljö och om upphävande av delegerad förordning (EU) 2015/1778. 5

- Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/118 av den 5 september 2016 om fastställande av bevarandeåtgärder för fisket i syfte att skydda Nordsjöns marina miljö. 6

- Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1180 av den 24 februari 2017 om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/118 om fastställande av bevarandeåtgärder för fisket i syfte att skydda Nordsjöns marina miljö. 7

- Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1181 av den 2 mars 2017 om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/117 om bevarandeåtgärder för fisket för att skydda Östersjöns marina miljö och om upphävande av delegerad förordning (EU) 2015/1778. 8  

b) Enligt artikel 15.2 i förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken

- Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/98 av den 18 november 2014 om genomförandet av unionens internationella förpliktelser, som avses i artikel 15.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013, enligt den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten och konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlantens västra del. 9

- Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/171 av den 20 november 2015 om ändring av den delegerade förordningen (EU) 2015/98 om genomförandet av unionens internationella förpliktelser, som avses i artikel 15.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013, enligt den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten och konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlantens västra del. 10

- Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1352 av den 18 april 2017 om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/98 om genomförandet av unionens internationella förpliktelser, som avses i artikel 15.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013, enligt den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten och konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlantens västra del. 11

c) Enligt artikel 15.3 och 15.6 i förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken

- Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1392/2014 av den 20 oktober 2014 om upprättande av en utkastplan för vissa fisken efter små pelagiska arter i Medelhavet 12 (sista giltighetsdag: 31 december 2017).

- Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1393/2014 av den 20 oktober 2014 om upprättande av en utkastplan för vissa pelagiska fisken i de nordvästliga vattnen 13  (sista giltighetsdag: 31 december 2017).

- Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1394/2014 av den 20 oktober 2014 om upprättande av en utkastplan för vissa pelagiska fisken i de sydvästliga vattnen 14  (sista giltighetsdag: 31 december 2017).

- Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1395/2014 av den 20 oktober 2014 om upprättande av en utkastplan för vissa fisken efter små pelagiska arter och industriellt fiske i Nordsjön 15  (sista giltighetsdag: 31 december 2017).

- Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1396/2014 av den 20 oktober 2014 om upprättande av en utkastplan i Östersjön 16  (sista giltighetsdag: 31 december 2017).

- Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/2250 av den 4 oktober 2016 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i Nordsjön och i unionens vatten i Ices-sektion IIa 17  (sista giltighetsdag: 31 december 2018).

- Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/2374 av den 12 oktober 2016 om upprättande av en utkastplan för vissa pelagiska fisken i de sydvästliga vattnen 18  (sista giltighetsdag: 31 december 2018).

- Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/2375 av den 12 oktober 2016 om upprättande av en utkastplan för vissa pelagiska fisken i de nordvästliga vattnen 19  (sista giltighetsdag: 31 december 2018).

- Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/2376 av den 13 oktober 2016 om upprättande av en utkastplan för Venus spp. i Italiens territorialvatten 20  (sista giltighetsdag: 31 december 2019).

- Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/2377 av den 14 oktober 2016 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 1394/2014 om upprättande av en utkastplan för vissa pelagiska fisken i de sydvästliga vattnen. 21

- Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/86 av den 20 oktober 2016 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i Medelhavet 22  (sista giltighetsdag: 31 december 2019).

- Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/87 av den 20 oktober 2016 om upprättande av en utkastplan för fisket efter piggvar i Svarta havet 23  (sista giltighetsdag: 31 december 2019).

- Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1393 av den 24 maj 2017 om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1395/2014 om upprättande av en utkastplan för vissa fisken efter små pelagiska arter och industriellt fiske i Nordsjön 24  (sista giltighetsdag: 31 december 2017).

- Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2167 av den 5 juli 2017 om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/2374 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i sydvästliga vatten 25 (sista giltighetsdag: 31 december 2018).

d) Enligt artikel 15.7 i förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken

Hittills inga

e) Enligt artikel 45.4 i förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken

- Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/242 av den 9 oktober 2014 om närmare bestämmelser om de rådgivande nämndernas funktion inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken. 26

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1575 av den 23 juni 2017 om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/242 om närmare bestämmelser om de rådgivande nämndernas funktion inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken. 27

3.2.2 Delegerade akter som antagits av kommissionen men ännu inte gäller (under behandling)

a) Enligt artikel 11.2 i förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken

Inga

b) Enligt artikel 15.2 i förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken

- Kommissionens delegerade förordning (EU) …/… om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/98 om genomförandet av unionens internationella förpliktelser, som avses i artikel 15.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013, enligt den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten och konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlantens västra del, vad gäller svärdfisk i Medelhavet, antagen den 30 november 2017.

c) Enligt artikel 15.3 och 15.6 i förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken

- Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/45 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i Nordsjön och i unionens vatten i Ices-sektion IIa för år 2018, antagen den 20 oktober 2017.

- Kommissionens delegerade förordning (EU) …/… om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/2374 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i sydvästliga vatten, antagen den 20 oktober 2017.

- Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/46 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken och djuphavsfisken i nordvästliga vatten för 2018, antagen den 20 oktober 2017.

- Kommissionens delegerade förordning (EU) …/… om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/86 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i Medelhavet, antagen den 23 oktober 2017.

- Kommissionens delegerade förordning (EU) …/… om upprättande av en utkastplan för lax i Östersjön, antagen den 21 november 2017.

- Kommissionens delegerade förordning (EU) …/… om ändring av delegerad förordning (EU) nr 1394/2014 om upprättande av en utkastplan för vissa pelagiska fisken i de sydvästliga vattnen, antagen den 21 november 2017.

- Kommissionens delegerade förordning (EU) …/… om ändring av delegerad förordning (EU) nr 1395/2014 om upprättande av en utkastplan för vissa fisken efter små pelagiska arter och industriellt fiske i Nordsjön, antagen den 23 november 2017.

- Kommissionens delegerade förordning (EU) …/… om ändring av delegerad förordning (EU) nr 1393/2014 om upprättande av en utkastplan för vissa pelagiska fisken i de nordvästliga vattnen, antagen den 24 november 2017.

d) Enligt artikel 15.7 i förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken

- Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/161 om fastställande av ett undantag av mindre betydelse från landningsskyldigheten för vissa fisken efter små pelagiska arter i Medelhavet, antagen den 23 oktober 2017.

e) Enligt artikel 45.4 i förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken

Inga

3.2.3 Delegerade akter som upphävts eller upphört att gälla

a) Enligt artikel 11.2 i förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken

- Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1778 av den 25 juni 2015 om bevarandeåtgärder i syfte att skydda reven i vatten under Danmarks överhöghet i Östersjön och Kattegatt 28 , upphävd genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1181.

b) Enligt artikel 15.2 i förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken

Inga

c) Enligt artikel 15.3 och 15.6 i förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken

- Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2438 av den 12 oktober 2015 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i nordvästliga vatten 29 , upphävd genom kommissionens delegerade förordning 2016/2375 från och med den 1 januari 2017.

- Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2439 av den 12 oktober 2015 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i sydvästliga vatten 30 , upphävd genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/2374 från och med den 1 januari 2017.

- Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2440 av den 22 oktober 2015 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i Nordsjön och i unionens vatten i Ices-sektion IIa 31 , som upphörde att gälla den 31 december 2016.

d) Enligt artikel 15.7 i förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken

Inga

e) Enligt artikel 45.4 i förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken

Inga

4. Slutsats

Kommissionen anser att den har utövat sina delegerade befogenheter inom det behörighetsområde som den tilldelats genom förordning (EU) nr 1380/2013.

Den delegering av befogenhet som ges genom artiklarna 11.2, 15.2, 15.3, 15.6, 15.7 och 45.4 i förordning (EU) nr 1380/2013 bör förlängas i enlighet med artikel 46.2 i samma förordning i syfte att bidra till att uppnå förordningens mål.

Kommissionen uppmanar Europaparlamentet och rådet att ta del av denna rapport.

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

(2)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2092 av den 15 november 2017 om ändring av förordning (EU) nr 1380/2013 om den gemensamma fiskeripolitiken (EUT L 302, 17.11.2017, s. 1).

(3)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139 av den 6 juli 2016 om upprättande av en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007 (EUT L 191, 15.7.2016, s. 1).

(4)

Kommissionens beslut 2005/629/EG av den 26 augusti 2005 om inrättande av en vetenskaplig, teknisk och ekonomisk kommitté för fiskerinäringen (EUT L 225, 31.8.2005, s. 18).

(5)

EUT L 19, 25.1.2017, s. 1.

(6)

EUT L 19, 25.1.2017, s. 19.

(7)

EUT L 171, 4.7.2017, s. 1.

(8)

EUT L 171, 4.7.2017, s. 30.

(9)

EUT L 16, 23.1.2015, s. 23.

(10)

EUT L 33, 10.2.2016, s. 1.

(11)

EUT L 190, 21.7.2017, s. 1.

(12)

EUT L 370, 30.12.2014, s. 21.

(13)

EUT L 370, 30.12.2014, s. 25.

(14)

EUT L 370, 30.12.2014, s. 31.

(15)

EUT L 370, 30.12.2014, s. 35.

(16)

EUT L 370, 30.12.2014, s. 40.

(17)

EUT L 340, 15.12.2016, s. 2.

(18)

EUT L 352, 23.12.2016, s. 33.

(19)

EUT L 352, 23.12.2016, s. 39.

(20)

EUT L 352, 23.12.2016, s. 48.

(21)

EUT L 352, 23.12.2016, s. 50.

(22)

EUT L 14, 18.1.2017, s. 4.

(23)

EUT L 14, 18.1.2017, s. 9.

(24)

EUT L 197, 28.7.2017, s. 1.

(25)

EUT L 306, 22.11.2017, s. 2.

(26)

EUT L 41, 17.2.2015, s. 1.

(27)

EUT L 239, 19.9.2017, s. 1.

(28)

EUT L 259, 6.10.2015, s. 5.

(29)

EUT L 336, 23.12.2015, s. 29.

(30)

EUT L 336, 23.12.2015, s. 36.

(31)

EUT L 336, 23.12.2015, s. 42.

Top