EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document COM:2005:351:FIN

Förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om vissa luftfartsaspekter
Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om vissa luftfartsaspekter

/* KOM/2005/0351 slutlig */ /* KOM/2005/0351 slutlig - CNS 2005/0140 */

52005PC0351(01)

Förslag till Rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om vissa luftfartsaspekter /* KOM/2005/0351 slutlig */


[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 29.7.2005

KOM(2005)351 slutlig

2005/0140(CNS)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om vissa luftfartsaspekter

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om vissa luftfartsaspekter

(framlagda av kommissionen)

MOTIVERING

Internationella luftfartsförbindelser mellan medlemsstater och tredjeländer har traditionellt sett reglerats genom bilaterala luftfartsavtal mellan medlemsstater och tredjeländer, genom bilagorna till dessa avtal och genom andra liknande bilaterala eller multilaterala överenskommelser.

I EG-domstolens domar i målen C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 och C-476/98 fastslogs att gemenskapen har exklusiv behörighet när det gäller olika aspekter av de yttre förbindelserna på luftfartsområdet. EG-domstolen har också klargjort att lufttrafikföretag från gemenskapen har rätt att utnyttja etableringsrätten inom gemenskapen, vilket även omfattar rätten till icke-diskriminerande tillträde till marknaden.

De traditionella klausulerna i medlemsstaternas bilaterala luftfartsavtal om utnämning av lufttrafikföretag strider mot gemenskapslagstiftningen. De innebär att tredjeländer har rätt att vägra, återkalla eller tillfälligt upphäva godkännande och tillstånd för ett lufttrafikföretag som har utsetts av en medlemsstat men som inte till väsentlig del ägs och i praktiken kontrolleras av medlemsstaten eller dess medborgare. Det har fastställts att detta utgör en diskriminering mot EG-lufttrafikföretag som är etablerade på en medlemsstats territorium, men som ägs eller kontrolleras av medborgare i andra medlemsstater. Detta strider mot artikel 43 i fördraget, som garanterar att medborgare i andra medlemsstater som utnyttjar sin etableringsfrihet behandlas på samma sätt som värdmedlemsstatens egna medborgare.

Efter EG-domstolens domar bemyndigade rådet i juni 2003 kommissionen att inleda förhandlingar med tredjeländer om att ersätta vissa bestämmelser i befintliga bilaterala avtal med ett gemenskapsavtal[1].

I enlighet med mekanismerna och förhandlingsdirektiven i bilagan till rådets beslut om att bemyndiga kommissionen att inleda förhandlingar med tredjeländer om att ersätta vissa bestämmelser i de befintliga bilaterala avtalen med ett gemenskapsavtal har kommissionen förhandlat fram ett avtal med Bosnien och Hercegovina som ersätter vissa bestämmelser i de befintliga bilaterala luftfartsavtalen mellan medlemsstaterna och Bosnien och Hercegovina. Artikel 2 i avtalet ersätter de traditionella klausulerna om utnämning av lufttrafikföretag med en gemenskapsklausul som innebär att alla lufttrafikföretag från gemenskapen kan utnyttja etableringsrätten. Artiklarna 4 och 5 i avtalet behandlar två typer av klausuler som rör gemenskapens behörighet. Artikel 4 behandlar beskattning av flygbränsle, en fråga som harmoniserats genom rådets direktiv 2003/96/EG om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet, särskilt artikel 14.2 i detta. Genom bestämmelserna i artikel 5 (Flygtransportpriser) får man bort motstridigheterna mellan de befintliga luftfartsavtalen och rådets förordning nr 2409/92 om biljettpriser och tariffer för lufttrafik, som förbjuder lufttrafikföretag från tredjeländer att vara prisledande på lufttrafiktjänster som helt bedrivs inom gemenskapen.

Rådet ombeds godkänna besluten om undertecknande och provisorisk tillämpning samt ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om vissa luftfartsaspekter och utse de personer som skall ha befogenhet att underteckna avtalet på gemenskapens vägnar.

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om vissa luftfartsaspekter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 80.2 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen i denna,

med beaktande av kommissionens förslag[2], och

av följande skäl:

1. Den 5 juni 2003 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med tredjeländer om att ersätta vissa bestämmelser i befintliga bilaterala avtal med ett gemenskapsavtal.

2. Kommissionen har på gemenskapens vägnar förhandlat fram ett avtal med Bosnien och Hercegovina om vissa luftfartsaspekter, i enlighet med mekanismerna och förhandlingsdirektiven i bilagan till rådets beslut om att bemyndiga kommissionen att inleda förhandlingar med tredjeländer om att ersätta vissa bestämmelser i befintliga bilaterala avtal med ett gemenskapsavtal.

3. Med förbehåll för att det eventuellt ingås vid en senare tidpunkt bör det avtal som kommissionen har förhandlat fram undertecknas och tillämpas provisoriskt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

1. Med förbehåll för att avtalet ingås vid ett senare tillfälle bemyndigas rådets ordförande att utse den eller de personer som skall ha befogenhet att på Europeiska gemenskapens vägnar underteckna avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om vissa luftfartsaspekter.

2. I avvaktan på att avtalet träder i kraft skall det tillämpas provisoriskt från och med den första dagen i den månad som följer på den dag då parterna har underrättat varandra om att de förfaranden som är nödvändiga för detta ändamål har slutförts. Rådets ordförande bemyndigas härmed att överlämna det meddelande som avses i artikel 8.2 i avtalet.

3. Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Utfärdat i Bryssel den

På rådets vägnar

Ordförande

2005/0140(CNS)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om vissa luftfartsaspekter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 80.2 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket i denna,

med beaktande av kommissionens förslag[3], och

med beaktande av Europaparlamentets yttrande[4],

av följande skäl:

(1) Den 5 juni 2003 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med tredjeländer om att ersätta vissa bestämmelser i befintliga bilaterala avtal med ett gemenskapsavtal.

(2) Kommissionen har på gemenskapens vägnar förhandlat fram ett avtal med Bosnien och Hercegovina om vissa luftfartsaspekter, i enlighet med mekanismerna och förhandlingsdirektiven i bilagan till rådets beslut om att bemyndiga kommissionen att inleda förhandlingar med tredjeländer om att ersätta vissa bestämmelser i befintliga bilaterala avtal med ett gemenskapsavtal.

(3) Detta avtal undertecknades på Europeiska gemenskapens vägnar den […], med förbehåll för att det eventuellt ingås vid en senare tidpunkt, i enlighet med rådets beslut .../.../EG av den […][5].

(4) Avtalet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om vissa luftfartsaspekter godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

2. Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den person som skall ha befogenhet att överlämna det meddelande som avses i artikel 8.1 i avtalet.

Utfärdat i Bryssel den

På rådets vägnar

Ordförande

BILAGA

AVTAL mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om vissa luftfartsaspekter

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

å ena sidan, och

BOSNIEN OCH HERCEGOVINA

å andra sidan,

nedan kallade "parterna", som

KONSTATERAR att bilaterala luftfartsavtal har slutits mellan flera medlemsstater i Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina med bestämmelser som strider mot gemenskapsrätten,

KONSTATERAR att endast Europeiska gemenskapen är behörig i fråga om många av de aspekter som kan omfattas av bilaterala luftfartsavtal mellan medlemsstater i Europeiska gemenskapen och tredjeländer,

KONSTATERAR att enligt EG-rätten har lufttrafikföretag från gemenskapen som är etablerade i en medlemsstat rätt till icke-diskriminerande tillgång till flygrutter mellan medlemsstaterna i Europeiska gemenskapen och tredjeländer,

BEAKTAR de avtal som har slutits mellan Europeiska gemenskapen och vissa tredjeländer som innebär att medborgare i dessa tredjeländer får förvärva äganderätt i lufttrafikföretag som har tillstånd utfärdade i enlighet med EG-rätten,

INSER att vissa bestämmelser i de bilaterala luftfartsavtalen mellan medlemsstater i Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina som står i strid med EG-rätten måste ändras så att de blir förenliga med denna för att en sund rättslig grund skall kunna skapas för flygtrafiken mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina och för att kontinuiteten i denna flygtrafik skall kunna upprätthållas,

KONSTATERAR att Europeiska gemenskapen inte har som mål att, som ett led i de här förhandlingarna, öka totalvolymen för flygtrafiken mellan medlemsstaterna i Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina, påverka balansen mellan lufttrafikföretag från gemenskapen och lufttrafikföretag från Bosnien och Hercegovina eller förhandla fram förändringar i de befintliga bilaterala luftfartsavtalen när det gäller trafikrättigheter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1Allmänna bestämmelser

1. I det här avtalet avses med ”medlemsstat” en medlemsstat i Europeiska gemenskapen.

2. Hänvisningar i något av de avtal som ingår i förteckningen i bilaga 1 till medborgare i medlemsstater som är avtalsslutande parter i det avtalet skall innebära hänvisningar till medborgare i medlemsstaterna i Europeiska gemenskapen.

3. Hänvisningar i något av de avtal som ingår i förteckningen i bilaga 1 till lufttrafikföretag i en medlemsstat som är avtalsslutande part i det avtalet skall innebära hänvisningar till lufttrafikföretag som har utsetts av den medlemsstaten.

Artikel 2Lufttrafikföretag utsedda av en medlemsstat

1. Bestämmelserna i punkterna 2 och 3 i den här artikeln skall äga företräde framför motsvarande bestämmelser i de artiklar som förtecknas i bilaga 2 a respektive 2 b, när det gäller den berörda medlemsstatens utseende av ett lufttrafikföretag, godkännande och tillstånd som Bosnien och Hercegovina beviljat för det företaget samt vägran, återkallande, tillfälligt upphävande eller begränsning av godkännande eller tillstånd för lufttrafikföretaget.

2. När Bosnien och Hercegovina har underrättats om att ett lufttrafikföretag har utsetts, skall Bosnien och Hercegovina utfärda de tillämpliga godkännandena och tillstånden med så kort handläggningstid som möjligt under förutsättning att

i. lufttrafikföretaget är etablerat i den medlemsstat där det har utsetts enligt Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och har en giltig operativ licens i enlighet med EG-rätten,

ii. att den medlemsstat som utfärdar AOC (Air Operator Certificate) utövar tillsyn över lufttrafikföretaget och att dess luftfartsmyndighet finns tydligt angiven i den handling där lufttrafikföretaget utses, och att

iii. lufttrafikföretaget ägs och skall fortsätta att ägas direkt eller genom majoritetsägande av medlemsstater eller medborgare i medlemsstater och/eller av andra stater som är förtecknade i bilaga 3 och/eller av medborgare i sådana andra stater och att det alltid står under kontroll av dessa stater och/eller dessa medborgare.

3. Bosnien och Hercegovina får vägra, återkalla, tillfälligt upphäva eller begränsa godkännande och tillstånd för ett lufttrafikföretag som har utsetts av en medlemsstat om

i. lufttrafikföretaget inte är etablerat i den medlemsstat där det har utsetts enligt Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen eller inte har en giltig operativ licens i enlighet med EG-rätten,

ii. den medlemsstat som utfärdar AOC (Air Operator Certificate) inte utövar tillsyn över lufttrafikföretaget eller om dess luftfartsmyndighet inte är tydligt angiven i den handling där lufttrafikföretaget utses, eller

iii. lufttrafikföretaget inte ägs eller står under kontroll direkt eller genom majoritetsägande av medlemsstater och/eller medborgare i medlemsstater och/eller av andra stater som är förtecknade i bilaga 3 och/eller av medborgare i sådana andra stater,

När Bosnien och Hercegovina fattar beslut enligt den här punkten skall Kroatien inte diskriminera mellan lufttrafikföretag från gemenskapen på grundval av nationalitet.

Artikel 3Rättigheter i fråga om tillsyn

1. Bestämmelserna i punkt 2 i den här artikeln skall komplettera de artiklar som förtecknas i bilaga 2 c.

2. Om en medlemsstat har utsett ett lufttrafikföretag, för vilket tillsynen utövas av en annan medlemsstat, skall Bosnien och Hercegovinas rättigheter enligt säkerhetsbestämmelserna i avtalet mellan den medlemsstat som har utsett lufttrafikföretaget och Bosnien och Hercegovina tillämpas på samma sätt som för den andra medlemsstaten, när det gäller att anta och tillämpa säkerhetsnormerna och när det gäller att ge tillstånd till det lufttrafikföretagets trafik.

Artikel 4Beskattning av flygbränsle

1. Bestämmelserna i punkt 2 i den här artikeln skall komplettera de artiklar som förtecknas i bilaga 2 d.

2. Utan hinder av eventuella andra bestämmelser med annat innehåll, skall inget av de avtal som förtecknas i bilaga 2 d innebära att en medlemsstat hindras från att beskatta eller tull- eller avgiftsbelägga flygbränsle, som tillhandahålls på dess territorium och som är avsett för luftfartyg som tillhör ett lufttrafikföretag, som har utsetts av Bosnien och Hercegovina och som går i trafik mellan en ort i den medlemsstaten och en annan ort i den medlemsstaten eller i en annan medlemsstat.

Artikel 5Priser för transporter inom Europeiska gemenskapen:

1. Bestämmelserna i punkt 2 i den här artikeln skall komplettera de artiklar som förtecknas i bilaga 2 e.

2. De priser som tas ut av lufttrafikföretag, som utses av Bosnien och Hercegovina enligt ett avtal i förteckningen i bilaga 1 med en bestämmelse som finns förtecknad i bilaga 2 e för transport helt och hållet inom Europeiska gemenskapen, skall vara förenliga med EG-rätten.

Artikel 6Bilagor till avtalet

Bilagorna till detta avtal utgör en integrerad del av detta.

Artikel 7Översyn och ändring

De avtalsslutande parterna får när som helst genom ömsesidigt medgivande se över eller ändra avtalet.

Artikel 8Ikraftträdande och provisorisk tillämpning

1. Avtalet skall träda i kraft när parterna skriftligen har underrättat varandra om att de respektive interna förfaranden som krävs för ikraftträdandet har slutförts.

2. Utan hinder av vad som sägs i punkt 1 skall parterna vara överens om att preliminärt tillämpa avtalet från och med den första dagen i den månad som följer på den dag då parterna har underrättat varandra om att de förfaranden som är nödvändiga för detta ändamål har slutförts.

3. Avtal och andra överenskommelser mellan medlemsstaterna och Bosnien och Hercegovina som ännu inte har trätt i kraft när det här avtalet undertecknas och som inte tillämpas provisoriskt förtecknas i bilaga 1 b. Det här avtalet skall tillämpas på alla sådana avtal och överenskommelser när de har trätt i kraft eller tillämpas provisoriskt.

Artikel 9 Upphörande

1. Om ett avtal som förtecknas i bilaga 1 upphör att gälla, skall alla bestämmelser i det här avtalet som avser det avtal som förtecknas i bilaga 1 upphöra att gälla vid samma tidpunkt.

2. Om alla de avtal som förtecknas i bilaga 1 upphör att gälla skall det här avtalet upphöra att gälla vid samma tidpunkt.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Upprättat i [….] i två exemplar […] den […, …] på tjeckiska, danska, nederländska, engelska, estniska, finska, franska, tyska, grekiska, ungerska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska och de officiella språken i Bosnien och Hercegovina. I händelse av avvikelser mellan språken skall den engelska versionen ha företräde framför övriga språkversioner.

FÖR EUROPEISKA GEMENSKAPEN: FÖR BOSNIEN OCH HERCEGOVINA:

BILAGA 1

Förteckning över avtal som det hänvisas till i artikel 1 i det här avtalet

a)Luftfartsavtal mellan Bosnien och Hercegovina och medlemsstaterna i Europeiska gemenskapen som har slutits, undertecknats eller tillämpas provisoriskt den dag det här avtalet undertecknas

- Luftfartsavtal mellan Österrikes federala regering och Bosnien och Hercegovinas regering , undertecknat i Sarajevo den 21 augusti 1998, i bilaga 2 kallat Bosnien och Hercegovina-Österrikeavtalet,

senast ändrat genom det samförståndsavtal som ingicks i Wien den 23 januari 1996.

- Luftfartsavtal mellan Förbundsrepubliken Tysklands regering och Bosnien och Hercegovinas regering , undertecknat i Bonn den 10 maj 1995, i bilaga 2 kallat Bosnien och Hercegovina-Tysklandavtalet,

- Luftfartsavtal mellan Republiken Greklands regering och Bosnien och Hercegovinas ministerråd , undertecknat i Aten den 2 december 2004, i bilaga 2 kallat Bosnien och Hercegovina-Greklandavtalet,

- Luftfartsavtal mellan Republiken Ungerns regering och Bosnien och Hercegovinas ministerråd , undertecknat i Budapest den 27 april 2004, i bilaga 2 kallat Bosnien och Hercegovina-Ungernavtalet,

- Avtal mellan Konungariket Nederländerna och Federativa folkrepubliken Jugoslavien om reguljär lufttrafik, undertecknat i Belgrad den 13 mars 1957, i bilaga 2 kallat Bosnien och Hercegovina-Nederländernaavtalet,

- Luftfartsavtal mellan Folkrepubliken Polen och Federativa folkrepubliken Jugoslavien , undertecknat i Warszawa den 14 november 1955, i bilaga 2 kallat Bosnien och Hercegovina-Polenavtalet,

- Avtal mellan Republiken Slovenien och Republiken Bosnien och Hercegovina om regelbunden lufttrafik, undertecknat i Sarajevo den 19 januari 1996, i bilaga 2 kallat Bosnien och Hercegovina-Slovenienavtalet,

b) Luftfartsavtal och andra överenskommelser som har paraferats eller undertecknats mellan Bosnien och Hercegovinas regering och medlemsstater i Europeiska gemenskapen och som den dag det här avtalet undertecknas ännu inte har trätt i kraft eller ännu inte tillämpas preliminärt.

- Avtal mellan Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands regering och Bosnien och Hercegovinas ministerråd om luftfart, paraferat i London den 14 mars 2003, i bilaga 2 kallat Bosnien och Hercegovina-UK-avtalet,

och som skall läsas tillsammans med det samförståndsavtal som ingick i London den 14 mars 2003 och i Sarajevo den 21 mars 2003.

BILAGA 2

Förteckning över artiklar i de avtal som förtecknas i bilaga 1 och som det hänvisas till i artiklarna 2-5 i det här avtalet

a) Lufttrafikföretag utsedda av en medlemsstat:

- Artikel 3.5 i Bosnien och Hercegovina-Österrikeavtalet,

- Artikel 3.4 i Bosnien och Hercegovina-Tysklandavtalet,

- Artikel 3.2 i Bosnien och Hercegovina-Greklandavtalet,

- Artikel 4.4 a i Bosnien och Hercegovina-Ungernavtalet,

- Artikel 2 i Bosnien och Hercegovina-Polenavtalet,

- Artikel 3.4 i Bosnien och Hercegovina-Slovenienavtalet,

- Artikel 4 i Bosnien och Hercegovina-UK-avtalet,

b) Vägran, återkallande, tillfälligt upphävande eller begränsning av godkännanden och tillstånd:

- Artikel 4.1 a i Bosnien och Hercegovina-Österrikeavtalet,

- Artikel 4 i Bosnien och Hercegovina-Tysklandavtalet,

- Artikel 4.1 a i Bosnien och Hercegovina-Greklandavtalet,

- Artikel 5.1 a i i Bosnien och Hercegovina-Ungernavtalet,

- Artikel 3.1 i Bosnien och Hercegovina-Nederländernaavtalet,

- Artikel 4.1 a i Bosnien och Hercegovina-Slovenienavtalet,

- Artikel 5 i Bosnien och Hercegovina-UK-avtalet,

c) Tillsyn:

- Artikel 7 i Bosnien och Hercegovina-Greklandavtalet,

- Artikel 16 i Bosnien och Hercegovina-Ungernavtalet,

- Artikel 14 i Bosnien och Hercegovina-UK-avtalet,

d) Beskattning av flygbränsle:

- Artikel 7 i Bosnien och Hercegovina-Österrikeavtalet,

- Artikel 6 i Bosnien och Hercegovina-Tysklandavtalet,

- Artikel 10 i Bosnien och Hercegovina-Greklandavtalet,

- Artikel 8 i Bosnien och Hercegovina-Ungernavtalet,

- Artikel 9 i Bosnien och Hercegovina-Nederländernaavtalet,

- Artikel 6 i Bosnien och Hercegovina-Polenavtalet,

- Artikel 6 i Bosnien och Hercegovina-Slovenienavtalet,

- Artikel 8 i Bosnien och Hercegovina-UK-avtalet,

e) Priser för transporter inom Europeiska gemenskapen:

- Artikel 11 i Bosnien och Hercegovina-Österrikeavtalet,

- Artikel 10 i Bosnien och Hercegovina-Tysklandavtalet,

- Artikel 13 i Bosnien och Hercegovina-Greklandavtalet,

- Artikel 11 i Bosnien och Hercegovina-Ungernavtalet,

- Artikel 7 i Bosnien och Hercegovina-Nederländernaavtalet,

- Artikel 7 i Bosnien och Hercegovina-Polenavtalet,

- Artikel 13 i Bosnien och Hercegovina-Slovenienavtalet,

- Artikel 7 i Bosnien och Hercegovina-UK-avtalet,

BILAGA 3

Förteckning över andra stater som det hänvisas till i artikel 2 i det här avtalet

a) Republiken Island (enligt EES-avtalet)

b) Furstendömet Liechtenstein (enligt EES-avtalet)

c) Konungariket Norge (enligt EES-avtalet),

d) Schweiziska edsförbundet (enligt avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om lufttransport)

[1] Rådets beslut 11323/03 av den 5 juni 2003 (dokument för begränsad spridning).

[2] EGT C […], […], s. […].

[3] EGT C […], […], s. […].

[4] EGT C […], […], s. […].

[5] EGT C […], […], s. […].

Top