EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document f2e0a758-6d59-11ee-9220-01aa75ed71a1

Consolidated text: Rådets beslut (GUSP) 2021/710 av den 29 april 2021 om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern

02021D0710 — SV — 25.09.2023 — 002.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

RÅDETS BESLUT (GUSP) 2021/710

av den 29 april 2021

om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern

(EGT L 147 30.4.2021, s. 12)

Ändrat genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

RÅDETS BESLUT (Gusp) 2023/258 av den 6 februari 2023

  L 35

21

7.2.2023

►M2

RÅDETS BESLUT (Gusp) 2023/2065 av den 25 september 2023

  L 238

140

27.9.2023
▼B

RÅDETS BESLUT (GUSP) 2021/710

av den 29 april 2021

om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern▼M1

Artikel 1

Europeiska unionens särskilda representant

Sven KOOPMANS uppdrag som Europeiska unionens särskilda representant (den särskilda representanten) för fredsprocessen i Mellanöstern förlängs till och med den 28 februari 2025. Rådet får, på grundval av en bedömning av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) och på förslag från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten), besluta att den särskilda representantens uppdrag ska avslutas tidigare.

▼B

Artikel 2

Politiska mål

Den särskilda representantens uppdrag ska grunda sig på följande politik vad gäller fredsprocessen i Mellanöstern:

a) 

Det överordnade målet är en rättvis, varaktig och övergripande fred som bör uppnås på grundval av en tvåstatslösning, där Israel och en demokratisk, sammanhängande, livskraftig, fredlig och suverän palestinsk stat existerar sida vid sida inom säkra och erkända gränser och har normala förbindelser med sina grannar i enlighet med Förenta nationernas säkerhetsråds relevanta resolutioner 242 (1967) och 338 (1973) och med erinrande om andra relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd, inbegripet 2334 (2016), Madridprinciperna, inbegripet land i utbyte mot fred, färdplanen, de avtal som redan ingåtts av parterna, det arabiska fredsinitiativet samt rekommendationerna från Mellanösternkvartetten (nedan kallad kvartetten) av den 1 juli 2016. Mot bakgrund av de olika aspekterna av de israelisk–arabiska förbindelserna utgör den regionala dimensionen ett viktigt inslag i en övergripande fred.

b) 

De politiska prioriteringarna för att uppnå detta mål består i att bibehålla tvåstatslösningen och att återuppta och stödja fredsprocessen. Det är viktigt för ett framgångsrikt resultat att det finns tydliga parametrar som fastställer förhandlingsunderlaget och unionen har lagt fram sin ståndpunkt med avseende på sådana parametrar i rådets slutsatser från december 2009, december 2010 och juli 2014, som den kommer att fortsatt aktivt främja.

c) 

Unionen är fast besluten att samarbeta med parterna och med partner inom det internationella samfundet, inbegripet genom att delta i kvartetten och aktivt verka för lämpliga internationella initiativ för att skapa ny dynamik i förhandlingarna.

Artikel 3

Uppdraget

1.  

För att uppnå de politiska målen ska den särskilda representanten ha i uppdrag att

a) 

sörja för ett aktivt och effektivt bidrag från unionen till åtgärder och initiativ som leder till en slutgiltig lösning av den israelisk–palestinska konflikten på grundval av tvåstatslösningen och i enlighet med unionens parametrar och relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd, inbegripet FN:s säkerhetsråds resolution 2334 (2016), och lägga fram förslag till unionsåtgärder i detta avseende,

b) 

underlätta och upprätthålla nära kontakter med alla parter i fredsprocessen, relevanta politiska aktörer, andra länder i regionen, kvartettens medlemmar och andra relevanta länder samt med FN och andra relevanta internationella organisationer, såsom Arabförbundet, i syfte att samarbeta med dem för att stärka fredsprocessen,

c) 

dra nytta av utvecklingen i Mellanösternregionen, framför allt normaliseringen av förbindelserna mellan Israel och ett antal arabländer, för att ytterligare främja fredsprocessen och på så sätt bidra till regional stabilitet,

d) 

särskilt uppmärksamma faktorer som påverkar den regionala dimensionen inom fredsprocessen, förbindelserna med arabiska partner och genomförandet av det arabiska fredsinitiativet,

e) 

vid behov verka för att främja och bidra till en möjlig ny ram för förhandlingarna i samråd med alla centrala aktörer och medlemsstaterna,

f) 

aktivt understödja och bidra till fredsförhandlingarna mellan parterna, inbegripet genom att på unionens vägnar och i linje med dess konsoliderade långvariga policy lägga fram förslag inom ramen för dessa förhandlingar,

g) 

säkerställa unionens fortsatta närvaro inom relevanta internationella forum,

h) 

bidra till krishantering och krisförebyggande, inbegripet med avseende på Gazaremsan,

i) 

på begäran medverka till att de internationella avtal som finns mellan parterna genomförs och på diplomatisk väg ta kontakt med dem om bestämmelserna i avtalen inte följs,

j) 

bidra till politiska insatser för att få till stånd en genomgripande förändring som kan leda till en varaktig lösning för Gazaremsan, som utgör en integrerad del av en framtida palestinsk stat och bör tas upp i förhandlingarna,

k) 

på ett konstruktivt sätt ta kontakt med de undertecknande parterna i avtal inom ramen för fredsprocessen i syfte att verka för att demokratins grundläggande normer efterlevs, inklusive respekten för internationell humanitär rätt, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen,

l) 

lägga fram förslag till hur unionen kan ingripa i fredsprocessen och till det bästa sättet att fullfölja unionens initiativ och pågående insatser avseende fredsprocessen, exempelvis unionens bidrag till palestinska reformer och inklusive de politiska aspekterna av relevanta utvecklingsprojekt i unionens regi,

m) 

förmå parterna att avstå från ensidiga handlingar som äventyrar en livskraftig tvåstatslösning, särskilt i Jerusalem och i område C på den ockuperade Västbanken,

n) 

rapportera regelbundet, i egenskap av kvartettens sändebud, om framsteg och om utvecklingen i förhandlingarna, samt om kvartettens aktiviteter, och bidra till förberedelserna av möten med kvartettens sändebud utifrån unionens ståndpunkter och genom samordning med andra medlemmar i kvartetten,

o) 

bidra till genomförandet av unionens politik för mänskliga rättigheter i samarbete med Europeiska unionens särskilda representant för mänskliga rättigheter, inbegripet unionens riktlinjer för mänskliga rättigheter, särskilt unionens riktlinjer om barn och väpnad konflikt samt om våld mot kvinnor och kampen mot alla former av diskriminering av kvinnor, och bidra till unionens politik när det gäller FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000) om kvinnor, fred och säkerhet, inbegripet genom att övervaka och rapportera om utvecklingen samt utarbeta rekommendationer i det hänseendet,

p) 

bidra till att opinionsbildare i regionen får bättre förståelse för unionens roll och att denna blir synligare för dem,

q) 

vid behov samarbeta med företrädare för det civila samhället, även kvinnor och unga, och med dem som deltar i åtgärder för att skapa förtroende mellan parterna.

2.  
Den särskilda representanten ska stödja den höga representantens arbete och samtidigt ha en överblick över unionens alla verksamheter i regionen som rör fredsprocessen i Mellanöstern.

Artikel 4

Genomförande av uppdraget

1.  
Den särskilda representanten ska ansvara för uppdragets genomförande under ledning av den höga representanten.
2.  
Kusp ska upprätthålla en privilegierad förbindelse med den särskilda representanten och vara den särskilda representantens främsta kontaktpunkt med rådet. Kusp ska, utan att det påverkar den höga representantens befogenheter, ge den särskilda representanten strategisk och politisk vägledning inom ramen för uppdraget.
3.  
Den särskilda representanten ska säkerställa ett systematiskt och tydligt samråd och samarbete med Europeiska utrikestjänsten (nedan kallad utrikestjänsten) och dess berörda avdelningar.
4.  
Den särskilda representanten kommer att genomföra regelbundna besök i regionen och sörja för en nära samordning med andra relevanta unionsdelegationer i regionen, däribland unionens representationskontor i Jerusalem och unionens delegation i Tel Aviv samt genom dessa med medlemsstaternas diplomatiska beskickningar.

Artikel 5

Finansiering

▼M2

1.  
Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna för den särskilda representantens uppdrag för perioden 1 mars 2023–28 februari 2025 ska uppgå till 289 782,33  EUR.

▼B

2.  
Utgifterna ska förvaltas i enlighet med de förfaranden och regler som gäller för unionens allmänna budget.
3.  
Förvaltningen av utgifterna ska regleras genom ett avtal mellan den särskilda representanten och kommissionen. Den särskilda representanten ska ansvara för alla utgifter inför kommissionen.

Artikel 6

Stabens inrättande och sammansättning

1.  
Inom ramen för sitt uppdrag och de ekonomiska medel som ställts till förfogande ska den särskilda representanten ansvara för inrättandet av en stab. Staben ska besitta den expertis inom specifika politiska frågor som uppdraget kräver. Den särskilda representanten ska snarast informera rådet och kommissionen om stabens sammansättning.
2.  
Medlemsstaterna, unionens institutioner och utrikestjänsten kan föreslå att personal ska utstationeras för att arbeta tillsammans med den särskilda representanten. Lönen till sådan utstationerad personal ska betalas av medlemsstaten, den berörda unionsinstitutionen eller utrikestjänsten. Experter som medlemsstaterna utstationerar till unionens institutioner eller utrikestjänsten får också placeras för att arbeta tillsammans med den särskilda representanten. Internationell kontraktsanställd personal ska vara medborgare i en medlemsstat.
3.  
All utstationerad personal ska administrativt lyda under den utsändande medlemsstaten, unionsinstitutionen eller utrikestjänsten och ska utföra sina uppgifter och agera på ett sätt som gagnar den särskilda representantens uppdrag.
4.  
Den särskilda representantens personal ska samlokaliseras med den berörda avdelningen inom utrikestjänsten, unionens delegation i Tel Aviv och unionens representationskontor i Jerusalem för att säkerställa konsekvens och samstämmighet i deras respektive verksamheter.

Artikel 7

Privilegier och immunitet för den särskilda representanten och dennes personal

Privilegier, immunitet och ytterligare garantier som är nödvändiga för att den särskilda representanten och medlemmarna av den särskilda representantens personal utan hinder ska kunna fullfölja sitt uppdrag, ska på lämpligt sätt fastställas i en överenskommelse med värdparterna. Medlemsstaterna och utrikestjänsten ska lämna allt stöd som behövs för detta.

Artikel 8

Säkerheten för säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter

Den särskilda representanten och personerna i den särskilda representantens stab ska respektera de principer för säkerhet och miniminormer som fastställs i rådets beslut 2013/488/EU ( 1 ).

Artikel 9

Tillgång till information och logistiskt stöd

1.  
Medlemsstaterna, kommissionen och rådets generalsekretariat ska se till att den särskilda representanten får tillgång till all relevant information.
2.  
Unionens delegationer i regionen och/eller medlemsstaterna, beroende på vad som är lämpligt, ska tillhandahålla logistiskt stöd i regionen.

Artikel 10

Säkerhet

I enlighet med unionens säkerhetsstrategi för personal som utstationeras utanför unionen i en operativ insats enligt avdelning V i fördraget ska den särskilda representanten, i överensstämmelse med sitt uppdrag och säkerhetssituationen i ansvarsområdet, vidta alla åtgärder som rimligen kan genomföras för säkerheten för all den personal som lyder direkt under den särskilda representanten, särskilt genom att

a) 

upprätta en specifik säkerhetsplan grundad på vägledning från utrikestjänsten, som inbegriper specifika fysiska, organisatoriska och förfarandemässiga säkerhetsåtgärder som styr såväl hanteringen av en säker personalförflyttning till och inom ansvarsområdet som hanteringen av säkerhetsincidenter och en beredskaps- och evakueringsplan för uppdraget,

b) 

se till att all personal som utstationeras utanför unionen är högriskförsäkrad i enlighet med vad som krävs för förhållandena i ansvarsområdet,

c) 

se till att alla personer i den särskilda representantens stab som ska utstationeras utanför unionen, inbegripet lokalanställd personal, har genomgått lämplig säkerhetsutbildning före eller vid ankomsten till ansvarsområdet, på grundval av den riskklassificering som utrikestjänsten har tilldelat detta område,

d) 

se till att alla överenskomna rekommendationer som lämnas i samband med regelbundna säkerhetsbedömningar genomförs och skriftligen rapportera till den höga representanten, rådet och kommissionen om genomförandet av dessa och om andra säkerhetsfrågor inom ramen för lägesrapporter och rapporter om uppdragets genomförande.

Artikel 11

Rapportering

Den särskilda representanten ska regelbundet lämna rapporter till den höga representanten och Kusp. Den särskilda representanten ska också vid behov rapportera till andra rådsarbetsgrupper. Regelbundna rapporter ska spridas via Coreu-nätet. Den särskilda representanten får avge rapporter till rådet (utrikes frågor). Den särskilda representanten får medverka när Europaparlamentet informeras.

Artikel 12

Samordning

1.  
Den särskilda representanten ska bidra till enhetlighet, konsekvens och ändamålsenlighet i unionens åtgärder samt hjälpa till att säkerställa att alla unionsinstrument och medlemsstaternas åtgärder används på ett konsekvent sätt för att uppnå unionens politiska mål. Kontakter med medlemsstaterna ska eftersträvas när det är lämpligt. Den särskilda representantens verksamhet ska samordnas med den verksamhet som kommissionens avdelningar bedriver. Den särskilda representanten ska ha regelbundna genomgångar med unionens delegationer och medlemsstaternas beskickningar, däribland unionens representationskontor i Jerusalem och unionens delegation i Tel Aviv.
2.  
På fältet ska nära kontakter upprätthållas med de berörda cheferna för medlemsstaternas beskickningar, cheferna för unionens delegationer och cheferna för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitikens uppdrag. De ska göra sitt yttersta för att bistå den särskilda representanten vid genomförandet av uppdraget. Den särskilda representanten ska i nära samordning med chefen för unionens delegation i Tel Aviv och unionens representationskontor i Jerusalem ge lokal politisk vägledning till cheferna för Europeiska unionens polisuppdrag för de palestinska territorierna (Eupol Copps) och för Europeiska unionens gränsövervakningsuppdrag för gränsövergångsstället i Rafah (EU BAM Rafah). Den särskilda representanten ska även upprätta förbindelser med andra internationella och regionala aktörer på fältet.

Artikel 13

Bistånd i samband med anspråk

Den särskilda representanten och dennes personal ska bistå med att tillhandahålla uppgifter för att bemöta eventuella anspråk och förpliktelser som härrör från uppdragen för tidigare särskilda representanter för fredsprocessen i Mellanöstern, och ska för sådana ändamål tillhandahålla administrativt bistånd och tillgång till relevanta handlingar.

Artikel 14

Översyn

Genomförandet av detta beslut och dess samstämmighet med andra insatser från unionens sida i regionen ska ses över regelbundet. ►M1  Den särskilda representanten ska för rådet, den höga representanten och kommissionen lägga fram regelbundna lägesrapporter och en slutlig övergripande rapport om genomförandet av uppdraget senast den 30 november 2024. ◄

Artikel 15

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.( 1 ) Rådets beslut 2013/488/EU av den 23 september 2013 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (EUT L 274, 15.10.2013, s. 1).

Top