EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document da58c820-9c0e-11ed-b508-01aa75ed71a1

Consolidated text: Kommissionens genomförandedirektiv 2014/98/EU av den 15 oktober 2014 om genomförande av rådets direktiv 2008/90/EG vad gäller särskilda krav för de släkten och arter av fruktplantor som avses i bilaga I till det direktivet, särskilda krav som ska uppfyllas av leverantörerna och tillämpningsbestämmelser för officiella inspektioner

02014L0098 — SV — 02.01.2023 — 002.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEDIREKTIV 2014/98/EU

av den 15 oktober 2014

om genomförande av rådets direktiv 2008/90/EG vad gäller särskilda krav för de släkten och arter av fruktplantor som avses i bilaga I till det direktivet, särskilda krav som ska uppfyllas av leverantörerna och tillämpningsbestämmelser för officiella inspektioner

(EGT L 298 16.10.2014, s. 22)

Ändrat genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEDIREKTIV (EU) 2020/177 av den 11 februari 2020

  L 41

1

13.2.2020

►M2

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEDIREKTIV (EU) 2022/2438 av den 12 december 2022

  L 319

54

13.12.2022
▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEDIREKTIV 2014/98/EU

av den 15 oktober 2014

om genomförande av rådets direktiv 2008/90/EG vad gäller särskilda krav för de släkten och arter av fruktplantor som avses i bilaga I till det direktivet, särskilda krav som ska uppfyllas av leverantörerna och tillämpningsbestämmelser för officiella inspektionerKAPITEL 1

DEFINITIONER OCH ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I detta direktiv avses med

1.

moderplanta : en identifierad planta avsedd för förökning,

2.

tänkbar moderplanta för utgångsmaterial : en moderplanta som leverantören avser att försöka få godtagen som moderplanta för utgångsmaterial,

3.

moderplanta för utgångsmaterial : en moderplanta avsedd för produktion av utgångsmaterial,

4.

moderplanta för elitmaterial : en moderplanta avsedd för produktion av elitmaterial,

5.

moderplanta för certifierat material : en moderplanta avsedd för produktion av certifierat material,

6.

skadegörare : alla arter, stammar och biotyper av växter, djur och patogener som är skadliga för växter eller växtprodukter och som förtecknas i bilagorna I, II och III,

7.

okulärbesiktning : undersökning av växter eller växtdelar med blotta ögat, lupp, stereomikroskop eller mikroskop,

8.

test : annan undersökning än okulärbesiktning,

9.

fruktbärande planta : en planta som producerats från en moderplanta och som odlas för produktion av frukt för att göra det möjligt att kontrollera moderplantans sortäkthet,

10.

kategori : utgångsmaterial, elitmaterial, certifierat material eller CAC-material,

11.

uppförökning : vegetativ produktion av moderplantor för att få fram ett tillräckligt antal sådana i samma kategori,

12.

förnyelse av en moderplanta : ersättande av en moderplanta med en vegetativt producerad dotterplanta,

13.

mikroförökning : uppförökning av växtmaterial i syfte att producera ett stort antal plantor genom in vitro-odling av differentierade vegetativa knoppar eller differentierade vegetativa meristem från en planta,

14.

praktiskt taget fri från defekter : defekter som kan försämra kvalitet och användbarhet hos förökningsmaterial eller fruktplantor förekommer i en omfattning som är lika stor som eller mindre än den omfattning som förväntas bli resultatet av goda odlings- och hanteringsmetoder, och denna nivå är förenlig med goda odlings- och hanteringsmetoder,

15.

praktiskt taget fri från skadedjur : förekomsten av skadegörare på förökningsmaterialet eller fruktplantorna är tillräckligt låg för att garantera godtagbar kvalitet och användbarhet hos förökningsmaterialet,

16.

laboratorium : varje anläggning som används för tester av förökningsmaterial och fruktplantor,

17.

kryokonservering : bevarande av växtmaterial genom nedkylning till extremt låga temperaturer i syfte att bevara materialets livskraft.

Artikel 2

Allmänna bestämmelser

1.  
Medlemsstaterna ska se till att förökningsmaterial och fruktplantor av de släkten och arter som förtecknas i bilaga I till direktiv 2008/90/EG i samband med produktion och saluföring uppfyller kraven i artiklarna 3–27 i det här direktivet, beroende på vad som är tillämpligt.
2.  
Medlemsstaterna ska se till att leverantörerna i samband med produktion av förökningsmaterial och fruktplantor av de släkten och arter som förtecknas i bilaga I till direktiv 2008/90/EG uppfyller kraven i artiklarna 28 och 29.
3.  
Medlemsstaterna ska se till att förökningsmaterial och fruktplantor av de släkten och arter som förtecknas i bilaga I till direktiv 2008/90/EG i samband med produktion och saluföring genomgår officiell inspektion i enlighet med artikel 30.
4.  
Förökningsmaterial som uppfyller kraven för en viss kategori får inte blandas med material av andra kategorier.KAPITEL 2

KRAV FÖR FÖRÖKNINGSMATERIAL OCH, I FÖREKOMMANDE FALL, FRUKTPLANTORAVSNITT 1

Krav för utgångsmaterial

Artikel 3

Krav för certifiering av utgångsmaterial

1.  

Förökningsmaterial, utom grundstammar som inte tillhör någon sort och moderplantor, ska på begäran officiellt certifieras som utgångsmaterial om det uppfyller följande krav:

a) 

Det har producerats direkt från en moderplanta i enlighet med artikel 13 eller 14.

b) 

Det motsvarar sortbeskrivningen och detta förhållande har kontrollerats i enlighet med artikel 7.

c) 

Det bevaras i enlighet med artikel 8.

d) 

Det uppfyller sundhetskraven i artikel 10.

e) 

Om kommissionen har beviljat ett undantag enligt artikel 8.4 för odling av utgångsmaterial eller moderplantor för utgångsmaterial på friland under icke insektsskyddade förhållanden ska jorden uppfylla kraven i artikel 11.

f) 

Det är förenligt med artikel 12 beträffande defekter.

2.  
Den moderplanta som avses i punkt 1 a ska antingen ha godtagits i enlighet med artikel 5 eller ha erhållits genom uppförökning i enlighet med artikel 13 eller mikroförökning i enlighet med artikel 14.
3.  
Om utgångsmaterial eller moderplantor för utgångsmaterial inte längre uppfyller kraven i artiklarna 7–12 ska leverantören se till att de inte befinner sig i närheten av annat utgångsmaterial och andra moderplantor för utgångsmaterial. Det därigenom avlägsnade utgångsmaterialet eller moderplantorna för utgångsmaterial får användas som elitmaterial, certifierat material eller CAC-material, förutsatt att det/de uppfyller kraven för respektive kategori enligt detta direktiv.

I stället för att avlägsna moderplantorna eller materialet i fråga får leverantören vidta lämpliga åtgärder för att se till att moderplantorna eller materialet åter uppfyller kraven.

Artikel 4

Krav för certifiering som utgångsmaterial av grundstammar som inte tillhör någon sort

1.  

En grundstam som inte tillhör någon sort ska, på begäran, officiellt certifieras som utgångsmaterial om den uppfyller följande krav:

a) 

Den har producerats direkt från en moderplanta genom vegetativ eller sexuell förökning. Vid sexuell förökning ska pollinerande träd (pollengivare) produceras direkt från en moderplanta genom vegetativ förökning.

b) 

Den överensstämmer med artbeskrivningen.

c) 

Den bevaras i enlighet med artikel 8.

d) 

Den uppfyller sundhetskraven i artikel 10.

e) 

Om kommissionen har beviljat ett undantag enligt artikel 8.4 för odling av utgångsmaterial eller moderplantor för utgångsmaterial på friland under icke insektsskyddade förhållanden ska jorden uppfylla kraven i artikel 11.

f) 

Den är förenlig med artikel 12 beträffande defekter.

2.  
Den moderplanta som avses i punkt 1 a ska antingen ha godtagits i enlighet med artikel 6 eller ha erhållits genom uppförökning i enlighet med artikel 13 eller mikroförökning i enlighet med artikel 14.
3.  
Om grundstammar som utgör utgångsmaterial eller moderplantor för utgångsmaterial inte längre uppfyller kraven i artiklarna 8–12 ska leverantören se till att de inte befinner sig i närheten av annat utgångsmaterial och andra moderplantor för utgångsmaterial. De därigenom avlägsnade grundstammarna får användas som elitmaterial, certifierat material eller CAC-material, förutsatt att det/de uppfyller kraven för respektive kategori enligt detta direktiv.

I stället för att avlägsna grundstammarna får leverantören vidta lämpliga åtgärder för att se till att de åter uppfyller kraven.

Artikel 5

Krav för godtagande av moderplantor för utgångsmaterial

1.  
Det ansvariga officiella organet ska godta plantor som moderplantor för utgångsmaterial om de uppfyller kraven i artiklarna 7–12 och om de motsvarar sortbeskrivningen i enlighet med punkterna 2, 3 och 4.

Godtagandet ska beviljas på grundval av en officiell inspektion samt testresultat, dokumentation och förfaranden i enlighet med artikel 30.

2.  

Det ansvariga officiella organet ska fastställa att moderplantor för utgångsmaterial motsvarar sortbeskrivningen genom att bedöma uttrycket av respektive sorts egenskaper. Bedömningen ska baseras på någon av följande faktorer:

a) 

Den officiella beskrivningen för sorter som är registrerade i ett nationellt register och sorter som skyddas genom en växtförädlarrätt.

b) 

Den beskrivning som åtföljer ansökan, för sorter som är föremål för en ansökan om registrering i någon medlemsstat enligt vad som avses i artikel 5.1 i kommissionens genomförandedirektiv 2014/97/EU ( 1 ).

c) 

Den beskrivning som åtföljer ansökan, för sorter som är föremål för en ansökan om registrering av en växtförädlarrätt.

d) 

Den officiellt erkända beskrivningen, om den beskrivna sorten är registrerad i ett nationellt register.

3.  
När punkt 2 b eller c är tillämplig ska moderplantor för utgångsmaterial endast godtas om det finns en rapport som utarbetats av ett ansvarigt officiellt organ i unionen eller i ett tredjeland och som visar att den sort det gäller är särskiljbar, enhetlig och stabil. I avvaktan på registrering av en sort får moderplantan i fråga och det material som framställs av den bara användas för produktion av elitmaterial eller certifierat material och får inte saluföras som utgångsmaterial, elitmaterial eller certifierat material.
4.  
Om överensstämmelsen med sortbeskrivningen bara kan fastställas på grundval av egenskaperna hos den fruktbärande plantan ska bedömningen av uttrycket av sortens egenskaper göras på frukten hos en fruktbärande planta som producerats från en moderplanta för utgångsmaterial. Dessa fruktbärande plantor ska hållas åtskilda från utgångsmaterial och moderplantor för utgångsmaterial.

Fruktbärande plantor ska okulärbesiktigas under de perioder på året som är lämpligast med tanke på klimat- och odlingsförhållanden för plantor av de berörda släktena eller arterna.

Artikel 6

Krav för godtagande av grundstammar som inte tillhör någon sort

Det ansvariga officiella organet ska godta grundstammar som inte tillhör någon sort som moderplantor för utgångsmaterial om de motsvarar artbeskrivningen samt uppfyller kraven i artiklarna 8–12.

Godtagandet ska beviljas på grundval av en officiell inspektion samt testresultat, dokumentation och förfaranden hos leverantören, i enlighet med artikel 30.

Artikel 7

Kontroll av överensstämmelse med sortbeskrivningen

Det ansvariga officiella organet och, i förekommande fall, leverantören ska regelbundet kontrollera att utgångsmaterial och moderplantor för utgångsmaterial överensstämmer med sortbeskrivningen i enlighet med artikel 5.2 och 5.3, beroende på vad som är lämpligt för den berörda sorten och den förökningsmetod som används.

Utöver att göra regelbundna kontroller av utgångsmaterial och moderplantor för utgångsmaterial ska det ansvariga officiella organet och, i förekommande fall, leverantören efter varje förnyelse kontrollera de moderplantor för utgångsmaterial som blivit resultatet av förnyelsen.

Artikel 8

Krav för bevarande av utgångsmaterial och moderplantor för utgångsmaterial

1.  
Leverantörerna ska bevara utgångsmaterial och moderplantor för utgångsmaterial i anläggningar som är avpassade efter de berörda släktena eller arterna och som är skyddade mot insektsangrepp och förhindrar infektioner via luftvektorer och alla andra tänkbara källor under hela produktionsprocessen.

Tänkbara moderplantor för utgångsmaterial ska skyddas från insektsangrepp och hållas fysiskt isolerade från moderplantor för utgångsmaterial i de anläggningar som avses i första stycket, till dess att alla tester avseende efterlevnad av artikel 9.1 och 9.2 har avslutats.

2.  
Utgångsmaterial och moderplantor för utgångsmaterial ska bevaras på ett sätt som garanterar att de kan identifieras individuellt genom hela produktionsprocessen.
3.  
Utgångsmaterial och moderplantor för utgångsmaterial ska odlas eller produceras isolerat från marken, i krukor med odlingssubstrat som är fritt från jord eller steriliserat. De ska märkas med etiketter som gör att de kan spåras.
4.  
Genom undantag från punkterna 1, 2 och 3 får en medlemsstat beviljas tillstånd att producera utgångsmaterial och moderplantor för utgångsmaterial på friland under icke insektsskyddade förhållanden för särskilda släkten eller arter. Sådant material ska märkas med etiketter så att det kan spåras. Tillståndet ska beviljas förutsatt att den berörda medlemsstaten ser till att lämpliga åtgärder vidtas för att förebygga infektion av plantor via luftvektorer, rotkontakt, korsinfektion genom maskiner, ympverktyg och andra möjliga källor.
5.  
Utgångsmaterial och moderplantor för utgångsmaterial får bevaras genom kryokonservering.
6.  
Moderplantor för utgångsmaterial får bara användas under en period som beräknats på grundval av sortens stabilitet eller miljöförhållandena under odlingen och andra faktorer som påverkar sortens stabilitet.

Artikel 9

Sundhetskrav för tänkbara moderplantor för utgångsmaterial och moderplantor för utgångsmaterial som produceras genom förnyelse

1.  
Tänkbara moderplantor för utgångsmaterial ska vara fria från de skadegörare som förtecknas i bilaga I för berörda släkten och arter.

De tänkbara moderplantorna för utgångsmaterial i fråga ska vid okulärbesiktning på anläggningarna och på frilandsodlingarna befinnas vara fria från de skadegörare som förtecknas i bilaga I för berörda släkten och arter.

Okulärbesiktningen ska utföras av det ansvariga officiella organet och, i förekommande fall, av leverantören.

Om det är oklart huruvida dessa skadegörare förekommer ska det ansvariga officiella organet och, i förekommande fall, leverantören utföra provtagning och tester av de tänkbara moderplantorna för utgångsmaterial.

2.  
Tänkbara moderplantor för utgångsmaterial ska vara fria från de skadegörare som förtecknas i bilaga II för berörda släkten och arter.

De tänkbara moderplantorna för utgångsmaterial i fråga ska vid okulärbesiktning på anläggningarna och på frilandsodlingarna samt vid provtagning och tester befinnas vara fria från de skadegörare som förtecknas i bilaga II för berörda släkten och arter.

Okulärbesiktningen, provtagningen och testerna ska utföras av det ansvariga officiella organet och, i förekommande fall, av leverantören.

Provtagningen och testerna ska ske under den lämpligaste delen av året, med beaktande av klimatförhållanden och växtens odlingsförhållanden samt biologin hos de skadegörare som är relevanta för växten i fråga. Oberoende av tid på året ska provtagning och tester också göras när det är oklart huruvida skadegörarna i fråga förekommer.

3.  
När det gäller provtagning och tester enligt punkterna 1 och 2 ska medlemsstaterna använda protokoll från Växtskyddsorganisationen för Europa och Medelhavet (EPPO) eller andra internationellt erkända protokoll. Om det inte finns några sådana protokoll ska det ansvariga officiella organet använda relevanta protokoll som fastställts på nationell nivå. Medlemsstaterna ska i sådana fall på begäran översända dessa protokoll till övriga medlemsstater och kommissionen.

Det ansvariga officiella organet och, i förekommande fall, leverantören ska sända proverna till laboratorier som är officiellt godtagna av det ansvariga officiella organet.

När tänkbara moderplantor för utgångsmaterial testas för virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma ska biologisk indexering på indikatorväxter användas som testmetod. Andra testmetoder får användas om medlemsstaten på grundval av expertgranskade vetenskapliga uppgifter anser att de ger lika tillförlitliga resultat som biologisk indexering på indikatorväxter.

4.  
Genom undantag från punkt 2 gäller att när en tänkbar moderplanta för utgångsmaterial är en fröplanta ska okulärbesiktning, provtagning och tester endast krävas med avseende på virus, viroider och virusliknande sjukdomar som överförs med pollen och som förtecknas i bilaga II, för berörda släkten och arter, förutsatt att en officiell inspektion har visat att den berörda fröplantan är uppdriven från ett frö som producerats av en planta som är fri från symtom orsakade av dessa virus, viroider och virusliknande sjukdomar och att fröplantan har bevarats i enlighet med artikel 8.1 och 8.3.
5.  
Punkterna 1 och 3 ska också tillämpas på moderplantor för utgångsmaterial som producerats genom förnyelse.

Moderplantor för utgångsmaterial som producerats genom förnyelse ska vara fria från de virus och viroider som förtecknas i bilaga II för berörda släkten och arter.

Dessa moderplantor för utgångsmaterial ska vid okulärbesiktning på anläggningar, av frilandsodlingar och av partier, samt vid provtagning och tester, befinnas vara fria från sådana virus och viroider.

Okulärbesiktningen, provtagningen och testerna ska utföras av det ansvariga officiella organet och, i förekommande fall, av leverantören.

▼M1

Artikel 10

Sundhetskrav för utgångsmaterial och moderplantor för utgångsmaterial

1.  
Utgångsmaterial och moderplantor för utgångsmaterial ska vid okulärbesiktning av anläggningar, frilandsodlingar och partier befinnas vara fria från de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilagorna I och II och omfattas av kraven i bilaga IV, för berörda släkten och arter. Okulärbesiktningen ska utföras av det ansvariga officiella organet och, i förekommande fall, av leverantören.

Det ansvariga officiella organet och, i förekommande fall, leverantören ska utföra provtagning och testning av utgångsmaterial och moderplantor för utgångsmaterial med avseende på de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga II och med beaktande av kraven i bilaga IV, för berörda släkten eller arter och kategorier.

Om det är oklart huruvida de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I förekommer ska det ansvariga officiella organet och, i förekommande fall, leverantören utföra provtagning och testning av det berörda utgångsmaterialet eller de berörda moderplantorna för utgångsmaterial.

2.  
När det gäller provtagning och testning enligt punkt 1 ska medlemsstaterna använda protokoll från EPPO eller andra internationellt erkända protokoll. Om det inte finns några sådana protokoll ska det ansvariga officiella organet använda relevanta protokoll som fastställts på nationell nivå. Medlemsstaterna ska i sådana fall på begäran översända dessa protokoll till övriga medlemsstater och till kommissionen.

Det ansvariga officiella organet och, i förekommande fall, leverantören ska sända proverna till laboratorier som är officiellt godtagna av det ansvariga officiella organet.

3.  
I händelse av ett positivt testresultat för någon av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilagorna I och II för berörda släkten eller arter, ska leverantören avlägsna det angripna utgångsmaterialet eller de angripna moderplantorna för utgångsmaterial från närheten av annat utgångsmaterial och andra moderplantor för utgångsmaterial i enlighet med artikel 3.3 eller artikel 4.3, eller vidta lämpliga åtgärder i enlighet med bilaga IV.
4.  
Åtgärder för att säkerställa att kraven i punkt 1 är uppfyllda finns i bilaga IV för berörda släkten eller arter och kategorier.

▼M2

5.  

Punkt 1 ska inte tillämpas på

a) 

utgångsmaterial och moderplantor för utgångsmaterial under kryokonservering,

b) 

utgångsmaterial om materialet har producerats i områden där det är känt att de relevanta skadegörarna inte förekommer eller områden som fastställts vara fria från de relevanta skadegörarna i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder (Requirements for the establishment of pest free areas, ISPM nr 4 (1995), Rom, IPPC, FAO 2017).

▼B

Artikel 11

▼M1

Krav för jord för utgångsmaterial och moderplantor för utgångsmaterial

▼B

1.  
Utgångsmaterial och moderplantor för utgångsmaterial får endast odlas i jord som är fri från samtliga skadegörare som förtecknas i bilaga III, för berörda släkten eller arter, och som är värdar för virus som påverkar dessa släkten eller arter. Frihet från dessa skadegörare ska fastställas genom provtagning och tester.

Provtagningen ska utföras av det ansvariga officiella organet och, i förekommande fall, av leverantören.

Provtagningen och testerna ska utföras innan utgångsmaterialet eller moderplantorna för utgångsmaterial har planterats och ska upprepas under växtperioden om det finns misstanke om förekomst av de skadegörare som avses i punkt 1.

Provtagningen och testerna ska utföras med beaktande av klimatförhållandena och biologin hos de skadegörare som förtecknas i bilaga III, i fall där dessa skadegörare är relevanta för utgångsmaterialet eller moderplantorna för utgångsmaterial.

2.  
Provtagning och tester ska inte utföras om växter som är värdar för de skadegörare som förtecknas i bilaga III, för det släkte eller den art som avses, inte har odlats i den jord där produktionen sker under en period på minst fem år och om det inte råder några tvivel beträffande frihet från relevanta skadegörare i jorden.

Provtagning och tester ska inte utföras när det ansvariga officiella organet på grundval av en officiell inspektion drar slutsatsen att jorden är fri från alla skadegörare som förtecknas i bilaga III, för de släkten eller arter som avses, och som är värdar för virus som påverkar dessa släkten eller arter.

3.  
Vid provtagning och tester enligt punkt 1 ska medlemsstaterna använda protokoll från EPPO eller andra internationellt erkända protokoll. Om det inte finns några sådana protokoll ska medlemsstaterna använda relevanta protokoll som fastställts på nationell nivå. Medlemsstaterna ska i sådana fall på begäran översända dessa protokoll till övriga medlemsstater och kommissionen.

Artikel 12

Krav avseende defekter som kan försämra kvaliteten

Utgångsmaterial och moderplantor för utgångsmaterial ska vid okulärbesiktning vara praktiskt taget fria från defekter. Okulärbesiktningen ska utföras av det ansvariga officiella organet och, i förekommande fall, av leverantören. Skador, missfärgningar, sårvävnad och torkskador ska betraktas som defekter om de påverkar kvaliteten och användbarheten som förökningsmaterial.

Artikel 13

Krav för uppförökning, förnyelse och förökning av moderplantor för utgångsmaterial

1.  
Leverantören får uppföröka eller förnya sådana moderplantor för utgångsmaterial som har godtagits i enlighet med artikel 5.1.
2.  
Leverantören får föröka moderplantor för utgångsmaterial för att producera utgångsmaterial.
3.  
Uppförökning, förnyelse och förökning av moderplantor för utgångsmaterial ska ske i enlighet med de protokoll som avses i punkt 4.
4.  
Medlemsstaterna ska använda protokoll för uppförökning, förnyelse och förökning av moderplantor för utgångsmaterial. Medlemsstaterna ska använda protokoll från EPPO eller andra internationellt erkända protokoll. Om det inte finns några sådana protokoll ska medlemsstaterna använda relevanta protokoll som fastställts på nationell nivå. Medlemsstaterna ska i sådana fall på begäran översända dessa protokoll till övriga medlemsstater och kommissionen.

De protokoll som avses i punkt 1 ska ha testats på relevanta släkten eller arter under en tidsperiod som anses lämplig för dessa släkten eller arter. Tidsperioden ska anses vara lämplig om den möjliggör en kontroll av plantornas fenotyp i fråga om överensstämmelse med sortbeskrivningen på grundval av faktisk fruktproduktion eller vegetativ utveckling hos grundstammar.

5.  
Leverantören får endast förnya moderplantor för utgångsmaterial före utgången av den period som avses i artikel 8.6.

Artikel 14

Krav för uppförökning, förnyelse och mikroförökning av moderplantor för utgångsmaterial

1.  
Uppförökning, förnyelse och mikroförökning av moderplantor för utgångsmaterial, för produktion av utgångsmaterial eller nya moderplantor för utgångsmaterial ska ske i enlighet med de protokoll som anges i punkt 2.
2.  
Medlemsstaterna ska vid mikroförökning av utgångsmaterial och moderplantor för utgångsmaterial använda EPPO-protokoll eller andra internationellt erkända protokoll. Om det inte finns några sådana protokoll ska medlemsstaterna använda relevanta protokoll som fastställts på nationell nivå. Medlemsstaterna ska i sådana fall på begäran översända dessa protokoll till övriga medlemsstater och kommissionen.

Medlemsstaterna får endast använda protokoll som har testats på relevanta släkten eller arter under en tidsperiod som anses tillräckligt lång för att möjliggöra en kontroll av plantornas fenotyp i fråga om överensstämmelse med sortbeskrivningen på grundval av faktisk fruktproduktion eller vegetativ utveckling hos grundstammar.AVSNITT 2

Krav för elitmaterial

Artikel 15

Krav för certifiering av elitmaterial

1.  
Förökningsmaterial, utom moderplantor för elitmaterial och grundstammar som inte tillhör någon sort, ska på begäran officiellt certifieras som elitmaterial om det uppfyller kraven i punkterna 2, 3 och 4.
2.  
Förökningsmaterialet ska vara producerat från en moderplanta för elitmaterial.

En moderplanta för elitmaterial ska uppfylla ett av följande krav:

a) 

Den ska ha producerats från utgångsmaterial.

b) 

Den ska ha producerats genom uppförökning av en moderplanta för elitmaterial i enlighet med artikel 19.

3.  
Förökningsmaterialet ska uppfylla kraven i artiklarna 7, 8.6 och 12.
4.  

Förökningsmaterialet ska uppfylla tilläggskraven i fråga om

a) 

sundhet, i enlighet med artikel 16,

b) 

jord, i enlighet med artikel 17,

c) 

bevarande av elitmaterial och moderplantor för elitmaterial, i enlighet med artikel 18, och

d) 

särskilda villkor för förökning, i enlighet med artikel 19.

5.  
Grundstammar som inte tillhör någon sort ska på begäran officiellt certifieras som elitmaterial om de överensstämmer med artbeskrivningen och uppfyller kraven i artikel 8.2 och 8.6 samt tilläggskraven i artiklarna 12, 16, 17, 18 och 19.
6.  
I detta avsnitt gäller att alla hänvisningar till moderplantor för utgångsmaterial i de bestämmelser som avses i punkterna 3 och 5 ska anses som hänvisningar till moderplantor för elitmaterial, och att alla hänvisningar till utgångsmaterial ska anses som hänvisningar till elitmaterial.
7.  
Om elitmaterial eller moderplantor för elitmaterial inte längre uppfyller kraven i artiklarna 7, 8.2, 8.6, 12, 16 och 17 ska leverantören se till att de inte befinner sig i närheten av annat elitmaterial och andra moderplantor för elitmaterial. Det därigenom avlägsnade elitmaterialet eller moderplantorna för elitmaterial får användas som certifierat material eller CAC-material, förutsatt att det/de uppfyller kraven för respektive kategori enligt detta direktiv.

I stället för att avlägsna moderplantorna eller materialet i fråga får leverantören vidta lämpliga åtgärder för att se till att moderplantorna eller materialet åter uppfyller kraven.

8.  
Om grundstammar som inte tillhör någon sort består av elitmaterial eller moderplantor för elitmaterial som inte längre uppfyller kraven i artiklarna 8.2, 8.6, 12, 16 och 17 ska leverantören se till att de inte befinner sig i närheten av annat elitmaterial eller andra moderplantor för elitmaterial. De därigenom avlägsnade grundstammarna får användas som certifierat material eller CAC-material, förutsatt att de uppfyller kraven för respektive kategori enligt detta direktiv.

I stället för att avlägsna grundstammarna får leverantören vidta lämpliga åtgärder för att se till att de åter uppfyller kraven.

▼M1

Artikel 16

Sundhetskrav för elitmaterial och moderplantor för elitmaterial

1.  
Elitmaterial och moderplantor för elitmaterial ska vid okulärbesiktning av anläggningar, frilandsodlingar och partier befinnas vara fria från de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilagorna I och II och omfattas av kraven i bilaga IV för berörda släkten eller arter. Okulärbesiktningen ska utföras av det ansvariga officiella organet och, i förekommande fall, av leverantören.

Det ansvariga officiella organet och, i förekommande fall, leverantören ska utföra provtagning och testning av elitmaterial och moderplantor för elitmaterial med avseende på de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga II och med beaktande av kraven i bilaga IV, för berörda släkten eller arter och kategorier.

Om det är oklart huruvida de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I förekommer ska det ansvariga officiella organet och, i förekommande fall, leverantören utföra provtagning och testning av elitmaterialet eller moderplantorna för elitmaterial.

2.  
När det gäller provtagning och testning enligt punkt 1 ska medlemsstaterna använda protokoll från EPPO eller andra internationellt erkända protokoll. Om det inte finns några sådana protokoll ska det ansvariga officiella organet använda relevanta protokoll som fastställts på nationell nivå. Medlemsstaterna ska i sådana fall på begäran översända dessa protokoll till övriga medlemsstater och till kommissionen.

Det ansvariga officiella organet och, i förekommande fall, leverantören ska sända proverna till laboratorier som är officiellt godtagna av det ansvariga officiella organet.

3.  
I händelse av ett positivt testresultat för någon av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilagorna I och II, med avseende på berörda släkten eller arter, ska leverantören avlägsna det angripna elitmaterialet eller de angripna moderplantorna för elitmaterial från närheten av annat elitmaterial eller andra moderplantor för elitmaterial i enlighet med artikel 15.7 eller artikel 15.8, eller vidta lämpliga åtgärder i enlighet med bilaga IV.
4.  
Åtgärder för att säkerställa att kraven i punkt 1 är uppfyllda finns i bilaga IV för berörda släkten eller arter och kategorier.

▼M2

5.  

Punkt 1 ska inte tillämpas på

a) 

elitmaterial och moderplantor för elitmaterial under kryokonservering,

b) 

elitmaterial om materialet har producerats i områden där det är känt att de relevanta skadegörarna inte förekommer eller områden som fastställts vara fria från de relevanta skadegörarna i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder (Requirements for the establishment of pest free areas, ISPM nr 4 (1995), Rom, IPPC, FAO 2017).

▼B

Artikel 17

▼M1

Krav för jord för elitmaterial och moderplantor för elitmaterial

▼B

1.  
Elitmaterial och moderplantor för elitmaterial får endast odlas i jord som är fri från samtliga skadegörare som förtecknas i bilaga III, för berörda släkten eller arter, och som är värdar för virus som påverkar dessa släkten eller arter. Frihet från dessa skadegörare som är värdar för virus ska fastställas genom provtagning och tester.

Provtagningen ska utföras av det ansvariga officiella organet och, i förekommande fall, leverantören.

Provtagningen och testerna ska utföras innan elitmaterialet eller moderplantorna för elitmaterial har planterats och ska upprepas under växtperioden om det finns misstanke om förekomst av de skadegörare som avses i punkt 1.

Provtagningen och testerna ska utföras med beaktande av klimatförhållandena och biologin hos de skadegörare som förtecknas i bilaga III, i fall där dessa skadegörare är relevanta för elitmaterialet eller moderplantorna för elitmaterial.

2.  
Provtagning och tester ska inte utföras om växter som är värdar för de skadegörare som förtecknas i bilaga III, för det släkte eller den art som avses, inte har odlats i den jord där produktionen sker under en period på minst fem år och om det inte råder några tvivel beträffande frånvaron av relevanta skadegörare i jorden.

Provtagning och tester ska inte utföras när det ansvariga officiella organet på grundval av en officiell inspektion drar slutsatsen att jorden är fri från alla skadegörare som förtecknas i bilaga III, för de släkten eller arter som avses, och som är värdar för virus som påverkar dessa släkten eller arter.

3.  
Vid provtagning och tester enligt punkt 1 ska medlemsstaterna använda protokoll från EPPO eller andra internationellt erkända protokoll. Om det inte finns några sådana protokoll ska medlemsstaterna använda relevanta protokoll som fastställts på nationell nivå. Medlemsstaterna ska i sådana fall på begäran översända dessa protokoll till övriga medlemsstater och kommissionen.

Artikel 18

Krav för bevarande av elitmaterial och moderplantor för elitmaterial

1.  
Elitmaterial och moderplantor för elitmaterial ska bevaras på fält som är isolerade från potentiella källor till infektion via luftvektorer, rotkontakt, korsinfektion genom maskiner, ympverktyg och andra möjliga källor.
2.  
Isoleringsavståndet för de fält som avses i punkt 1 ska bestämmas med hänsyn till regionala förhållanden, typen av förökningsmaterial, förekomsten av skadegörare i det berörda området och de relevanta risker som fastställts av det ansvariga officiella organet på grundval av en officiell inspektion.

Artikel 19

Villkor för uppförökning

1.  
Sådana moderplantor för elitmaterial som produceras från utgångsmaterial i den mening som avses i artikel 15.2 a får uppförökas i så många generationer som krävs för att få fram det nödvändiga antalet moderplantor för elitmaterial. Moderplantorna för elitmaterial ska uppförökas i enlighet med artikel 13 eller, genom mikroförökning, i enlighet med artikel 14. Högsta tillåtna antal generationer och längsta tillåtna livstid för moderplantor för elitmaterial ska vara de värden som anges i bilaga V för relevanta släkten och arter.
2.  
Om det är tillåtet med flera generationer av moderplantor för elitmaterial, får varje generation, utom den första, vara producerad från vilken som helst av de föregående generationerna.
3.  
Förökningsmaterial av olika generationer ska förvaras separat.AVSNITT 3

Krav för certifierat material

Artikel 20

Krav för certifiering av certifierat material

1.  
Förökningsmaterial, utom moderplantor och fruktplantor, ska på begäran officiellt certifieras som certifierat material om de uppfyller kraven i punkterna 2, 3 och 4.
2.  
Förökningsmaterialet och fruktplantorna ska ha producerats från certifierade moderplantor.

Certifierade moderplantor ska uppfylla ett av följande krav:

a) 

De ska ha producerats från utgångsmaterial.

b) 

De ska ha producerats från elitmaterial.

3.  
Förökningsmaterialet och fruktplantorna ska uppfylla kraven i artiklarna 7, 8.6, 12, 21 och 22.
4.  
Förökningsmaterialet och fruktplantorna ska uppfylla sundhetskraven i artikel 21.

Förökningsmaterialet och fruktplantorna ska produceras från en certifierad moderplanta för vilken kraven avseende jord i artikel 22 är uppfyllda.

5.  
Grundstammar som inte tillhör någon sort ska på begäran officiellt certifieras som certifierat material om de överensstämmer med artbeskrivningen och uppfyller kraven i artikel 8.6 samt tilläggskraven i artiklarna 12, 21 och 22.
6.  
I detta avsnitt gäller att alla hänvisningar till moderplantor för utgångsmaterial i de bestämmelser som avses i punkterna 3 och 5 ska anses som hänvisningar till moderplantor för certifierat material, och att alla hänvisningar till utgångsmaterial ska anses som hänvisningar till certifierat material.
7.  
Om certifierat material eller moderplantor för certifierat material inte längre uppfyller kraven i artiklarna 7, 8.6, 12, 21 och 22 ska leverantören se till att de inte befinner sig i närheten av annat certifierat material och andra moderplantor för certifierat material. Det därigenom avlägsnade certifierade materialet eller moderplantorna för certifierat material får användas som CAC-material, förutsatt att det/de uppfyller kraven i avsnitt 4.

I stället för att avlägsna moderplantorna eller materialet i fråga får leverantören vidta lämpliga åtgärder för att se till att moderplantorna eller materialet åter uppfyller kraven.

8.  
Om grundstammar som inte tillhör någon sort består av certifierat material eller moderplantor för certifierat material som inte längre uppfyller kraven i artiklarna 8.6, 12, 21 och 22 ska leverantören se till att de inte befinner sig i närheten av annat certifierat material eller andra moderplantor för certifierat material. Det därigenom avlägsnade certifierade materialet eller moderplantorna för certifierat material får användas som CAC-material, förutsatt att det/de uppfyller kraven i avsnitt 4.

I stället för att avlägsna grundstammarna får leverantören vidta lämpliga åtgärder för att se till att de åter uppfyller kraven.

▼M1

Artikel 21

Sundhetskrav för certifierat material och moderplantor för certifierat material

1.  
Certifierat material och moderplantor för certifierat material ska vid okulärbesiktning av anläggningar, frilandsodlingar och partier befinnas vara fria från de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilagorna I och II och omfattas av kraven i bilaga IV för berörda släkten eller arter. Okulärbesiktningen ska utföras av det ansvariga officiella organet och, i förekommande fall, av leverantören.

Det ansvariga officiella organet och, i förekommande fall, leverantören ska utföra provtagning och testning av certifierat material och moderplantor för certifierat material med avseende på de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga II och med beaktande av kraven i bilaga IV, för berörda släkten eller arter och kategorier.

Om det är oklart huruvida de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I förekommer ska det ansvariga officiella organet och, i förekommande fall, leverantören utföra provtagning och testning av det certifierade materialet eller moderplantorna för certifierat material.

2.  
När det gäller provtagning och testning enligt punkt 1 ska medlemsstaterna använda protokoll från EPPO eller andra internationellt erkända protokoll. Om det inte finns några sådana protokoll ska det ansvariga officiella organet använda relevanta protokoll som fastställts på nationell nivå. Medlemsstaterna ska i sådana fall på begäran översända dessa protokoll till övriga medlemsstater och till kommissionen.

Det ansvariga officiella organet och, i förekommande fall, leverantören ska sända proverna till laboratorier som är officiellt godtagna av det ansvariga officiella organet.

3.  
I händelse av ett positivt testresultat för någon av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilagorna I och II, med avseende på berörda släkten eller arter, ska leverantören avlägsna det angripna certifierade materialet eller de angripna moderplantorna för certifierat material från närheten av annat certifierat material eller andra moderplantor för certifierat material i enlighet med artikel 20.7 eller artikel 20.8, eller vidta lämpliga åtgärder i enlighet med bilaga IV.
4.  
Åtgärder för att säkerställa att kraven i punkt 1 är uppfyllda finns i bilaga IV för berörda släkten eller arter och kategorier.

▼M2

5.  

Punkt 1 ska inte tillämpas på

a) 

certifierat material och moderplantor för certifierat material under kryokonservering,

b) 

certifierat material om materialet har producerats i områden där det är känt att de relevanta skadegörarna inte förekommer eller områden som fastställts vara fria från de relevanta skadegörarna i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder (Requirements for the establishment of pest free areas, ISPM nr 4 (1995), Rom, IPPC, FAO 2017).

▼B

Artikel 22

▼M1

Krav för jord för certifierat material och moderplantor för certifierat material

▼B

1.  
Moderplantor för certifierat material får endast odlas i jord som är fri från samtliga skadegörare som förtecknas i bilaga III, för berörda släkten eller arter, och som är värdar för virus som påverkar dessa släkten eller arter. Frihet från dessa virusbärande skadegörare ska fastställas genom provtagning och tester.

Provtagningen ska utföras av det ansvariga officiella organet och, i förekommande fall, av leverantören.

Provtagningen och testerna ska utföras innan moderplantorna för det certifierade materialet har planterats och ska upprepas under växtperioden om det finns misstanke om förekomst av de skadegörare som avses i punkt 1.

Provtagningen och testerna ska utföras med beaktande av klimatförhållandena och biologin hos de skadegörare som förtecknas i bilaga III, i fall där dessa skadegörare är relevanta för det certifierade materialet eller moderplantorna för det certifierade materialet.

2.  
Provtagning och tester ska inte utföras om växter som är värdar för de skadegörare som förtecknas i bilaga III, för det släkte eller den art som avses, inte har odlats i den jord där produktionen sker under en period på minst fem år och om det inte råder några tvivel beträffande frånvaron av relevanta skadegörare i jorden.

Provtagning och tester ska inte utföras när det ansvariga officiella organet på grundval av en officiell inspektion drar slutsatsen att jorden är fri från alla skadegörare som förtecknas i bilaga III, för de släkten eller arter som avses, och som är värdar för virus som påverkar dessa släkten eller arter.

▼M1

Såvida inte annat anges ska provtagning och testning inte utföras på certifierade fruktplantor.

▼B

3.  
Vid provtagning och tester enligt punkt 1 ska medlemsstaterna använda protokoll från EPPO eller andra internationellt erkända protokoll. Om det inte finns några sådana protokoll ska medlemsstaterna använda relevanta protokoll som fastställts på nationell nivå. Medlemsstaterna ska i sådana fall på begäran översända dessa protokoll till övriga medlemsstater och kommissionen.AVSNITT 4

Krav för CAC-material

Artikel 23

Villkor för CAC-material utom grundstammar som inte tillhör någon sort

1.  

CAC-material, utom grundstammar som inte tillhör någon sort, får saluföras endast om det uppfyller följande krav:

a) 

Det har producerats från en identifierad källa för material som dokumenterats av leverantören.

b) 

Det överensstämmer med sortbeskrivningen, i enlighet med artikel 25.

c) 

Det uppfyller sundhetskraven i artikel 26.

d) 

Det är förenligt med artikel 27 beträffande defekter.

2.  
Åtgärderna för att uppfylla kraven i punkt 1 ska vidtas av leverantören.
3.  

Om CAC-material inte längre uppfyller kraven i punkt 1 ska leverantören vidta en av följande åtgärder:

a) 

Avlägsna det berörda materialet från annat CAC-material.

b) 

Vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att materialet åter uppfyller kraven.

Artikel 24

Villkor för CAC-material i fall där grundstammar inte tillhör någon sort

1.  

För grundstammar som inte tillhör någon sort ska CAC-materialet uppfylla följande krav:

a) 

Det överensstämmer med artbeskrivningen.

b) 

Det uppfyller sundhetskraven i artikel 26.

c) 

Det är förenligt med artikel 27 beträffande defekter.

2.  
Åtgärderna för att uppfylla kraven i punkt 1 ska vidtas av leverantören.
3.  

Om CAC-material inte längre uppfyller kraven i punkt 1 ska leverantören vidta en av följande åtgärder:

a) 

Avlägsna det berörda materialet från annat CAC-material.

b) 

Vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att materialet åter uppfyller kraven.

Artikel 25

Överensstämmelse med sortbeskrivningen

1.  

CAC-materialets överensstämmelse med sortbeskrivningen ska fastställas genom en bedömning av uttrycket av sortens egenskaper. Bedömningen ska baseras på någon av följande faktorer:

a) 

Den officiella beskrivningen för registrerade sorter, enligt vad som avses i kommissionens genomförandedirektiv 2014/97/EU och för sorter som skyddas genom en växtförädlarrätt.

b) 

Den beskrivning som åtföljer ansökan, för sorter som är föremål för en ansökan om registrering i någon medlemsstat enligt vad som avses i genomförandedirektiv 2014/97/EU.

c) 

Den beskrivning som åtföljer ansökan om en växtförädlarrätt.

d) 

Den officiellt erkända sortbeskrivning som avses i artikel 7.2 c iii i direktiv 2008/90/EG.

2.  
CAC-materialets överensstämmelse med sortbeskrivningen ska regelbundet kontrolleras genom en bedömning av uttrycket av sortens egenskaper hos det berörda CAC-materialet.

▼M1

Artikel 26

Sundhetskrav för CAC-material

1.  
CAC-material ska vid okulärbesiktning som leverantören utför på anläggningar, av frilandsodlingar och av partier i produktionsledet befinnas vara praktiskt taget fritt från de skadegörare som förtecknas i bilagorna I och II för berörda släkten och arter, såvida inte annat anges i bilaga IV.

Leverantören ska utföra provtagning och testning av den identifierade källan för materialet eller av CAC-materialet med avseende på de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga II och med beaktande av kraven i bilaga IV, för berörda släkten eller arter och kategorier.

Om det är oklart huruvida de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I förekommer ska leverantören utföra provtagning och testning av den berörda identifierade källan för materialet eller av det berörda CAC-materialet.

Förökningsmaterial för CAC-material och CAC-fruktplantor i partier efter produktionsledet får endast saluföras om de befinns vara fria från tecken eller symtom på de skadegörare som förtecknas i bilagorna I och II, vid okulärbesiktning som leverantören utför.

Leverantören ska utföra de åtgärder för säkerställande av att kraven i punkt 1 är uppfyllda som anges i bilaga IV, med avseende på berörda släkten eller arter och kategorier.

▼M2

2.  

Punkt 1 ska inte tillämpas på

a) 

CAC-material under kryokonservering,

b) 

CAC-material om materialet har producerats i områden där det är känt att de relevanta skadegörarna inte förekommer eller områden som fastställts vara fria från de relevanta skadegörarna i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder (Requirements for the establishment of pest free areas, ISPM nr 4 (1995), Rom, IPPC, FAO 2017).

▼B

Artikel 27

Krav avseende defekter

CAC-material ska vid okulärbesiktning vara praktiskt taget fritt från defekter. Skador, missfärgningar, sårvävnad och torkskador ska betraktas som defekter om de påverkar kvaliteten och användbarheten som förökningsmaterial.

▼M1

Artikel 27a

Krav avseende produktionsanläggning, produktionsplats eller område

Förutom sundhetskraven och kraven för jord i artiklarna 9, 10, 11, 16, 17, 21, 22 och 26 ska förökningsmaterial och fruktplantor produceras i enlighet med de krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område som anges i bilaga IV, i syfte att begränsa förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i den bilagan med avseende på berörda släkten eller arter.

▼BKAPITEL 3

SÄRSKILDA KRAV FÖR LEVERANTÖRER SOM BEDRIVER PRODUKTION ELLER FÖRÖKNING AV FÖRÖKNINGSMATERIAL OCH FRUKTPLANTOR

Artikel 28

Plan för att identifiera och övervaka kritiska moment i produktionsprocessen

Medlemsstaterna ska se till att leverantörerna tillämpar en plan för att identifiera och övervaka kritiska moment i produktionsprocessen för förökningsmaterial och fruktplantor, och att denna är avpassad efter berörda släkten och arter. Planen ska minst omfatta följande:

a) 

Plantornas lokalisering och antal.

b) 

Odlingstid.

c) 

Förökningsmoment.

d) 

Förpacknings-, lagrings- och transportmoment.

Artikel 29

Att hålla övervakningsinformation tillgänglig för granskning

1.  
Medlemsstaterna ska se till att leverantörerna dokumenterar den övervakning av kritiska moment som avses i artikel 6.1 i direktiv 2008/90/EG, och på begäran gör dokumentationen tillgänglig för granskning.
2.  
Dokumentationen ska hållas tillgänglig under minst tre år efter det att det berörda materialet producerats.
3.  
Medlemsstaterna ska se till att leverantörerna dokumenterar fältbesiktningar, provtagning och tester så länge som förökningsmaterialet och fruktplantorna står under deras kontroll, och i minst tre år efter det att förökningsmaterialet och fruktplantorna har avlägsnats eller saluförts.KAPITEL 4

OFFICIELLA INSPEKTIONER

Artikel 30

Allmänna krav för officiella inspektioner

1.  
Officiella inspektioner ska innefatta okulärbesiktningar och, i tillämpliga fall, provtagning och tester.
2.  

Vid officiella inspektioner ska det ansvariga officiella organet särskilt beakta följande:

a) 

Lämplighet och faktisk användning av olika metoder vid leverantörens kontroll av samtliga kritiska moment i produktionsprocessen.

b) 

Generell kompetens hos leverantörens personal för att utföra de åtgärder som anges i artikel 6.1 i direktiv 2008/90/EG.

3.  
Medlemsstaterna ska se till att de ansvariga officiella organen tar fram och sparar dokumentation med resultat och datum för alla fältbesiktningar, provtagningar och tester som de utfört.KAPITEL 5

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 31

Införlivande

1.  
Medlemsstaterna ska senast den 31 december 2016 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 januari 2017.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.  
Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

▼M2

Artikel 32

Övergångsbestämmelser

Medlemsstaterna får till och med den 31 december 2029 tillåta saluföring av utsäde och fröplantor som producerats från moderplantor för utgångsmaterial, elitmaterial och certifierat material eller CAC-material som fanns före den 1 januari 2017 och som har officiellt certifierats eller uppfyller villkoren för att betecknas som CAC-material före den 31 december 2029. När sådant material saluförs ska det identifieras genom en hänvisning till denna artikel på etiketten och i ett dokument.

▼B

Artikel 33

Upphävande

Direktiven 93/48/EEG och 93/64/EEG ska upphöra att gälla.

Artikel 34

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 35

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

▼M1
BILAGA I

Förteckning över reglerade EU-icke-karantänskadegörare för vilka det krävs okulärbesiktning och vid osäkerhet provtagning och testning i enlighet med artiklarna 9.1, 10.1, 16.1, 21.1, 21.1 och 26.1Släkte eller art

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Castanea sativa Mill.

Svampar och algsvampar

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

 

 

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

 

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

 

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

 

Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma

 

Chestnut mosaic agent

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

Svampar och algsvampar

 

Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO ]

 

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

 

Insekter och kvalster

 

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

 

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

 

Nematoder

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Corylus avellana L.

Bakterier

 

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

 

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

 

Svampar och algsvampar

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Insekter och kvalster

 

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Cydonia oblonga Mill. och Pyrus L.

Bakterier

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

 

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

 

Svampar och algsvampar

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

 

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

 

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

 

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

 

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

 

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

 

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Insekter och kvalster

 

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

 

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

 

Nematoder

 

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

 

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

 

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Ficus carica L.

Bakterier

 

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

 

Svampar och algsvampar

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Insekter och kvalster

 

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

 

Nematoder

 

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

 

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

 

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

 

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma

 

Fig mosaic agent [FGM000]

Fragaria L.

Bakterier

 

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

 

Svampar och algsvampar

 

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

 

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

 

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Insekter och kvalster

 

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

 

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

 

Nematoder

 

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

 

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma

 

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

 

►M2  Candidatusaustralienseet al ◄

 

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

 

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

 

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

 

Clover phyllody phytoplasma [PHYP03]

 

Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYP75]

Juglans regia L.

Bakterier

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

 

Svampar och algsvampar

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

 

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

 

Insekter och kvalster

 

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Malus Mill.

Bakterier

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

 

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

 

Svampar och algsvampar

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

 

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

 

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

 

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Insekter och kvalster

 

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

 

Nematoder

 

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Olea europaea L.

Bakterier

 

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

 

Nematoder

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma

 

Olive leaf yellowing-associated virus [OLYAV0]

Olive vein yellowing-associated virus [OVYAV0]

Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV]

Pistacia vera L.

Svampar och algsvampar

 

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Nematoder

 

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus domestica L. och Prunus dulcis (Miller) Webb

Bakterier

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

 

Svampar och algsvampar

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Insekter och kvalster

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Nematoder

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus armeniaca L.

Bakterier

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

 

Svampar och algsvampar

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Insekter och kvalster

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Nematoder

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus avium L. och Prunus cerasus L.

Bakterier

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

 

Svampar och algsvampar

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

 

Insekter och kvalster

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Nematoder

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus persica (L.) Batsch och Prunus salicina Lindley

Bakterier

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

 

Svampar och algsvampar

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Insekter och kvalster

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Nematoder

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Ribes L.

Svampar och algsvampar

 

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

 

Insekter och kvalster

 

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

 

Nematoder

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma

Aucuba mosaic agent och blackcurrant yellows agent kombinerat

Rubus L.

Bakterier

 

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Svampar och algsvampar

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Insekter och kvalster

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Vaccinium L.

Bakterier

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Svampar och algsvampar

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Godronia cassandrae (anamorf Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]
BILAGA II

Förteckning över reglerade EU-icke-karantänskadegörare för vilka det krävs okulärbesiktning och i vissa fall provtagning och testning i enlighet med artiklarna 9.2, 9.4, 10.1, 16.1, 21.1 och 26.1 samt bilaga IVSläkte eller art

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare

▼M2

Castanea sativa Mill.

Svampar och algsvampar

Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]

▼M1

Citrus L., Fortunella Swingle och Poncirus Raf.

Bakterier

 

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

 

Svampar och algsvampar

 

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

 

Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma

 

Citrus cristacortis agent [CSCC00]

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Citrus impietratura agent [CSI000]

Citrus leaf blotch virus [CLBV00]

Citrus psorosis virus [CPSV00]

Citrus tristeza virus (EU-isolat) [CTV000]

Citrus variegation virus [CVV000]

Hop stunt viroid [HSVD00]

Corylus avellana L.

Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma

 

Äpplemosiakvirus (apple mosaic virus) [APMV00]

Cydonia oblonga Mill.

Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma

 

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Apple rubbery wood agent [ARW000]

Apple stem grooving virus [ASGV00]

Apple stem-pitting virus [ASPV00]

Pear bark necrosis agent [PRBN00]

Pear bark split agent [PRBS00]

Pear blister canker viroid [PBCVD0]

Pear rough bark agent [PRRB00]

Quince yellow blotch agent [ARW000]

Fragaria L.

Bakterier

 

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Svampar och algsvampar

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Nematoder

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

 

Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma

Arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus) [ARMV00]

Hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus) [RPRSV0]

Strawberry crinkle virus [SCRV00]

Latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) [SLRSV0]

Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]

Strawberry mottle virus [SMOV00]

Strawberry vein banding virus [SVBV00]

Tomatsvartringvirus (tomato black ring virus) [TBRV00]

Juglans regia L

Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma

 

Körsbärsbladrullvirus (cherry leaf roll virus) [CLRV00]

Malus Mill.

Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]

Apple flat limb agent [AFL000]

Äpplemosiakvirus (apple mosaic virus) [APMV00]

Apple rubbery wood agent [ARW000]

Apple scar skin viroid [ASSVD0]

Apple star crack agent [APHW00]

Apple stem grooving virus [ASGV00]

Apple stem-pitting virus [ASPV00]

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Fruktsjukdomar: kattäpple (chat fruit) [APCF00], buckeläpple (green crinkle) [APGC00], bumpy fruit of Ben Davis, rough skin [APRSK0], stjärnsprickor (star crack), korkring (russet ring) [APLP00], russet wart

Olea europaea L.

Svampar och algsvampar

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma

Arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus) [ARMV00]

Körsbärsbladrullvirus (cherry leaf roll virus) [CLRV00]

Latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) [SLRSV0]

Prunus dulcis (Miller) Webb

Bakterier

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Äpplemosiakvirus (apple mosaic virus) [APMV00]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Sjarkavirus (plum pox virus) [PPV000]

Plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus) [PDV000]

Prunusringfläckvirus (prunus necrotic ringspot virus) [PNRSV0]

Prunus armeniaca L.

Bakterier

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Äpplemosiakvirus (apple mosaic virus) [APMV00]

Apricot latent virus [ALV000]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Sjarkavirus (plum pox virus) [PPV000]

Plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus) [PDV000]

Prunusringfläckvirus (prunus necrotic ringspot virus) [PNRSV0]

Prunus avium L. och Prunus cerasus L.

Bakterier

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Äpplemosiakvirus (apple mosaic virus) [APMV00]

Arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus) [ARMV00]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR] Cherry green ring mottle virus [CGRMV0]

Körsbärsbladrullvirus (cherry leaf roll virus) [CLRV00]

Cherry mottle leaf virus [CMLV00]

Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0]

Little cherry virus 1 och 2 [LCHV10], [LCHV20]

Sjarkavirus (plum pox virus) [PPV000]

Plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus) [PDV000]

Prunusringfläckvirus (prunus necrotic ringspot virus) [PNRSV0]

Hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus) [RPRSV0]

Latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) [SLRSV0]

Tomatsvartringvirus (tomato black ring virus) [TBRV00]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley, och andra arter av Prunus L. som är mottagliga för sjarkavirus (plum pox virus) när det gäller Prunus L.-hybrider

Bakterier

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Äpplemosiakvirus (apple mosaic virus) [APMV00]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0]

Sjarkavirus (plum pox virus) [PPV000]

Plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus) [PDV000]

Prunusringfläckvirus (prunus necrotic ringspot virus) [PNRSV0]

Prunus persica (L.) Batsch

Bakterier

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Äpplemosiakvirus (apple mosaic virus) [APMV00]

Apricot latent virus [ALV000]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]

Sjarkavirus (plum pox virus) [PPV000]

Plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus) [PDV000]

Prunusringfläckvirus (prunus necrotic ringspot virus) [PNRSV0]

Latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) [SLRSV0]

Pyrus L.

Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Apple rubbery wood agent [ARW000]

Apple stem grooving virus [ASGV00]

Apple stem-pitting virus [ASPV00]

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Pear bark necrosis agent [PRBN00]

Pear bark split agent [PRBS00]

Pear blister canker viroid [PBCVD0]

Pear rough bark agent [PRRB00]

Quince yellow blotch agent [ARW000]

Ribes L.

Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma

Arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus) [ARMV00]

Blackcurrant reversion virus [BRAV00]

Gurkmosaikvirus (cucumber mosaic virus) [CMV000]

Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00]

Hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus) [RPRSV0]

Latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) [SLRSV0]

Rubus L.

Svampar och algsvampar

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma

Äpplemosiakvirus (apple mosaic virus) [APMV00]

Arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus) [ARMV00]

Svarthallonnekrosvirus (black raspberry necrosis virus) [BRNV00]

Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Gurkmosaikvirus (cucumber mosaic virus) [CMV000]

Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00]

 

Bladspräcklighetsvirus (raspberry leaf mottle virus) [RLMV00]

Hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus) [RPRSV0]

Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00]

Raspberry yellow spot [RYS000]

Rubus gulnätvirus (yellow net virus) [RYNV00]

Latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) [SLRSV0]

Tomatsvartringvirus (tomato black ring virus) [TBRV00]

Vaccinium L.

►M2  
Svampar och algsvampar
Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]  ◄
Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma
Blueberry mosaic associated ophiovirus [BLMAV0]
Blueberry red ringspot virus [BRRV00]
Blueberry scorch virus [BLSCV0]
Blueberry shock virus [BLSHV0]
Blueberry shoestring virus [BSSV00]
Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]
Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]
Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB]
BILAGA III

Förteckning över reglerade EU-icke-karantänskadegörare vars förekomst i jord regleras genom artiklarna 11.1, 11.2, 17.1, 17.2, 22.1 och 22.2Släkte eller art

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Fragaria L.

Nematoder

 

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Juglans regia L.

Nematoder

 

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Olea europaea L.

Nematoder

 

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Pistacia vera L.

Nematoder

 

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Prunus avium L. och Prunus cerasus L.

Nematoder

 

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch och Prunus salicina Lindley

Nematoder

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Ribes L.

Nematoder

 

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Rubus L.

Nematoder

 

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
BILAGA IV

Krav på åtgärder för varje släkte eller art och kategori i enlighet med artiklarna 10.4, 16.4, 21.4 och 26.2.

Förökningsmaterial ska uppfylla de krav avseende EU-karantänskadegörare och karantänskadegörare för skyddad zon som föreskrivs i de genomförandeakter som antagits i enlighet med förordning (EU) 2016/2031, samt de åtgärder som antagits i enlighet med artikel 30.1 i den förordningen.

Det ska dessutom uppfylla följande krav per berörda släkten eller arter och kategori:

1.    Castanea sativa Mill.

(a)    Material av alla kategorier

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och testning

Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I.

▼M2

(b)    Utgångsmaterial

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

I de fall en avvikelse är tillåten för produktion av utgångsmaterial på friland under icke insektsskyddade förhållanden, i enlighet med kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/925 ( 2 ), ska följande krav tillämpas:

i) 

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

— 
Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin utgångsmaterial ska produceras i områden som är fria från Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller
— 
inga symtom på Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr får observeras på förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin utgångsmaterial vid produktionsanläggningen under den senaste avslutade växtperioden.
ii) 

Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in ’t Veld

— 
Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin utgångsmaterial ska produceras i områden som är fria från Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in ’t Veld, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller
— 
inga symtom på Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in ’t Veld får observeras på förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin utgångsmaterial vid produktionsanläggningen under den senaste avslutade växtperioden.

c)    Elitmaterial

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i) 

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

— 
Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial ska produceras i områden som är fria från Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller
— 
inga symtom på Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr får observeras på förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial vid produktionsanläggningen under den senaste avslutade växtperioden.
ii) 

Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in ’t Veld

— 
Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial ska produceras i områden som är fria från Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in ’t Veld, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller
— 
inga symtom på Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in ’t Veld får observeras på förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial vid produktionsanläggningen under den senaste avslutade växtperioden.

d)    Certifierat material och CAC-material

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i) 

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

— 
Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna certifierat material och CAC-material ska produceras i områden som är fria från Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller
— 
inga symtom på Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr får observeras på förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna certifierat material och CAC-material vid produktionsanläggningen under den senaste avslutade växtperioden, eller
— 
förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna certifierat material och CAC-material som uppvisar symtom på Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ska gallras ut, återstående förökningsmaterial och fruktplantor ska inspekteras varje vecka och inga symtom får observeras på produktionsplatsen under minst tre veckor före avsändandet.
ii) 

Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in ’t Veld

— 
Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna certifierat material och CAC-material ska produceras i områden som är fria från Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in ’t Veld, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller
— 
inga symtom på Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in ’t Veld får observeras på förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna certifierat material och CAC-material vid produktionsanläggningen under den senaste avslutade växtperioden,
eller
— 
— 
förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna certifierat material och CAC-material som uppvisar symtom på Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in ’t Veld vid produktionsanläggningen och alla växter inom en radie på 2 m från det symtomatiska förökningsmaterialet och de symtomatiska fruktplantorna ska gallras ut och destrueras, inbegripet vidhäftande jord,
och
— 
när det gäller alla växter inom en radie på 10 m från det symtomatiska förökningsmaterialet och de symtomatiska fruktplantorna samt allt återstående förökningsmaterial och alla återstående fruktplantor från det berörda partiet gäller följande:
— 
Inga symtom på Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in ’t Veld får observeras på det förökningsmaterialet och de fruktplantorna vid minst två inspektioner inom tre månader efter påvisandet av symtomatiskt förökningsmaterial och symtomatiska frukplantor vid tidpunkter som är lämpliga för att upptäcka skadegöraren, och under denna tremånadersperiod får inga behandlingar för att bekämpa symtom av Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in ’t Veld genomföras, och
— 
efter den tremånadersperioden
— 
får inga symtom på Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in ’t Veld observeras på detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor vid produktionsanläggningen, eller
— 
ska ett representativt prov av det förökningsmaterial och de fruktplantor som ska förflyttas testas och befinnas vara fritt från Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in ’t Veld,
och
— 
när det gäller allt annat förökningsmaterial och alla andra fruktplantor vid produktionsanläggningen gäller följande:
— 
Inga symtom på Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in ’t Veld får observeras på detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor vid produktionsanläggningen, eller
— 
ett representativt prov av det förökningsmaterial och de fruktplantor som ska förflyttas har testats och befunnits vara fritt från Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in ’t Veld.

▼M1

2.    Citrus L., Fortunella Swingle och Poncirus Raf.

a)    Utgångsmaterial

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras två gånger om året.

Provtagning och testning

Alla moderplantor för utgångsmaterial ska genomgå provtagning och testning varje år med avseende på förekomst av Spiroplasma citri Saglio et al.. Alla moderplantor för utgångsmaterial ska genomgå provtagning och testning tre år efter att de godtagits som moderplantor för utgångsmaterial och därefter med tre års mellanrum med avseende på förekomst av Citrus tristeza virus (EU-isolat).

Alla moderplantor för utgångsmaterial ska genomgå provtagning och testning sex år efter att de godtagits som moderplantor för utgångsmaterial och därefter med sex års mellanrum, med avseende på förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom Citrus tristeza virus (EU-isolat) och Spiroplasma citri, som förtecknas i bilaga II samt vid osäkerhet när det gäller förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I.

b)    Elitmaterial

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras två gånger om året med avseende på Citrus tristeza virus (EU-isolat), Spiroplasma citri Saglio et al. och Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året med avseende på alla reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom Citrus tristeza virus (EU-isolat), Spiroplasma citri Saglio et al. och Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, som förtecknas i bilaga I och bilaga II.

Provtagning och testning

När det gäller moderplantor för elitmaterial som har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska alla moderplantor för elitmaterial genomgå provtagning och testning vart tredje år med avseende på förekomst av Citrus tristeza virus (EU-isolat). Ett representativt urval av moderplantor för elitmaterial ska genomgå provtagning och testning vart tredje år med avseende på förekomst av Spiroplasma citri Saglio et al.

När det gäller moderplantor för elitmaterial som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska ett representativt urval av moderplantorna för elitmaterial genomgå provtagning och testning varje år med avseende på förekomst av Citrus tristeza virus (EU-isolat) och Spiroplasma citri Saglio et al., så att alla moderplantor har testats inom en tidsperiod på två år. I händelse av ett positivt testresultat för Citrus tristeza virus (EU-isolat) ska alla moderplantor för elitmaterial i produktionsanläggningen genomgå provtagning och testning. Ett representativt urval av moderplantorna för elitmaterial som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska genomgå provtagning och testning vart sjätte år, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare utom Citrus tristeza virus (EU-isolat) och Spiroplasma citri som förtecknas i bilaga I och bilaga II.

c)    Certifierat material

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras två gånger om året med avseende på Citrus tristeza virus (EU-isolat), Spiroplasma citri Saglio et al. och Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året med avseende på alla reglerade EU-icke-karantänskadegörare utom Citrus tristeza virus (EU-isolat), Spiroplasma citri Saglio et al. och Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley som förtecknas i bilaga I och bilaga II.

Provtagning och testning

När det gäller moderplantor för certifierat material som har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska ett representativt urval av moderplantorna för certifierat material genomgå provtagning och testning varje år med avseende på förekomst av Citrus tristeza virus (EU-isolat) och Spiroplasma citri Saglio et al., så att alla moderplantor har testats inom en tidsperiod på åtta år.

När det gäller moderplantor för certifierat material som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska ett representativt urval av moderplantorna för certifierat material genomgå provtagning och testning varje år med avseende på förekomst av Citrus tristeza virus (EU-isolat) och Spiroplasma citri Saglio et al., så att alla moderplantor har testats inom en tidsperiod på tre år. Ett representativt urval av moderplantorna för certifierat material som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska genomgå provtagning och testning vid osäkerhet om förekomsten av de skadegörare utom Citrus tristeza virus (EU-isolat) som förtecknas i bilaga I och bilaga II.

I händelse av ett positivt testresultat för Citrus tristeza virus (EU-isolat) ska alla moderplantor för certifierat material i produktionsanläggningen genomgå provtagning och testning.

d)    Elitmaterial och certifierat material

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i) 

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna elitmaterial och certifierat material ska produceras i områden där det är känt att Citrus tristeza virus (EU-isolat), Spiroplasma citri Saglio et al. och Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley inte förekommer, eller

ii) 

när det gäller förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna elitmaterial och certifierat material som har odlats i insektsskyddade anläggningar får inga symtom på Spiroplasma citri Saglio et al. eller Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley ha observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna under den senaste avslutade odlingssäsongen, och materialet ska ha genomgått slumpmässig provtagning och testning med avseende på Citrus tristeza virus (EU-isolat) före saluföring, eller

iii) 

när det gäller förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material som inte har odlats i insektsskyddade anläggningar får inga symtom på Spiroplasma citri Saglio et al. eller Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley ha observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna under den senaste avslutade odlingssäsongen, och ett representativt urval av materialet ska ha genomgått provtagning och testning med avseende på Citrus tristeza virus (EU-isolat) före saluföring, eller

iv) 

när det gäller förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material som inte har odlats i insektsskyddade anläggningar:

— 
Symtom på Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley eller Spiroplasma citri Saglio et al. får ha observerats på högst 2 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin certifierat material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och det förökningsmaterialet och de fruktplantorna samt alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten ska ha gallrats ut och omedelbart destruerats. och
— 
Ett representativt urval av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin certifierat material har genomgått provtagning och testning med avseende på Citrus tristeza virus (EU-isolat) före saluföring, och högst 2 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin certifierat material i produktionsanläggningen har befunnits vara positiva under den senaste avslutade odlingssäsongen. Det förökningsmaterialet och de fruktplantorna har gallrats ut och omedelbart destruerats. Förökningsmaterial och fruktplantor i den omedelbara närheten har genomgått slumpmässig provtagning och testning, och allt förökningsmaterial och alla fruktplantor som har befunnits vara positiva har gallrats ut och omedelbart destruerats.

e)    CAC-material

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och testning

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska vara producerade från en identifierad källa för material, som genom okulärbesiktning, provtagning och testning har befunnits vara fri från de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga II.

Om den identifierade källan för material har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska ett representativt urval av materialet genomgå provtagning och testning vart åttonde år med avseende på förekomst av Citrus tristeza virus (EU-isolat).

Om den identifierade källan för material inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska ett representativt urval av materialet genomgå provtagning och testning vart tredje år med avseende på förekomst av Citrus tristeza virus (EU-isolat).

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i) 

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras i områden där det är känt att Citrus tristeza virus (EU-isolat), Spiroplasma citri Saglio et al. och Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley inte förekommer, eller

ii) 

när det gäller förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material som har odlats i insektsskyddade anläggningar får inga symtom på Spiroplasma citri Saglio et al. eller Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley ha observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna under den senaste avslutade odlingssäsongen, och materialet ska ha genomgått slumpmässig provtagning och testning med avseende på Citrus tristeza virus (EU-isolat) före saluföring, eller

iii) 

när det gäller förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material som inte har odlats i insektsskyddade anläggningar får inga symtom på Spiroplasma citri Saglio et al. eller Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley ha observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten ska ha gallrats ut och omedelbart destruerats, och ett representativt urval av materialet ska ha genomgått provtagning och testning med avseende på Citrus tristeza virus (EU-isolat) före saluföring, eller

iv) 

när det gäller förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material som inte har odlats i insektsskyddade anläggningar:

— 
Symtom på Spiroplasma citri Saglio et al. eller Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley får ha observerats på högst 2 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och det förökningsmaterialet och de fruktplantorna samt alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats.
— 
Ett representativt urval av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material har genomgått provtagning och testning med avseende på Citrus tristeza virus (EU-isolat) före saluföring, och högst 2 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen har befunnits vara positiva under den senaste avslutade odlingssäsongen. Det förökningsmaterialet och de fruktplantorna har gallrats ut och omedelbart destruerats. Förökningsmaterial och fruktplantor i den omedelbara närheten har genomgått slumpmässig provtagning och testning, och allt förökningsmaterial och alla fruktplantor som har befunnits vara positiva har gallrats ut och omedelbart destruerats.

3.    Corylus avellana L.

Material av alla kategorier

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och testning

Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I och bilaga II.

4.    Cydonia oblonga Mill.

a)    Material av alla kategorier

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska ha utförts under den senaste avslutade odlingssäsongen med avseende på Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.. För alla reglerade EU-icke-karantänskadegörare utom Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. ska okulärbesiktningar utföras en gång om året.

b)    Utgångsmaterial

Provtagning och testning

Alla moderplantor för utgångsmaterial ska genomgå provtagning och testning femton år efter att de godtagits som moderplantor för utgångsmaterial och därefter med femton års mellanrum, med avseende på förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom virusliknande sjukdomar och viroider, som förtecknas i bilaga II samt vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I.

▼M2 —————

▼M1

c)    Elitmaterial

Provtagning och testning

Ett representativt urval av moderplantor för elitmaterial ska genomgå provtagning och testning vart femtonde år, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom virusliknande sjukdomar och viroider, som förtecknas i bilaga II samt vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I.

d)    Certifierat material

Provtagning och testning

Ett representativt urval av moderplantor för certifierat material ska genomgå provtagning och testning vart femtonde år, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom virusliknande sjukdomar och viroider, som förtecknas i bilaga II samt vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I.

Certifierade fruktplantor ska genomgå provtagning och testning vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I och bilaga II.

e)    Elitmaterial och certifierat material

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i) 

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna elitmaterial och certifierat material ska produceras i områden där det är känt att Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. inte förekommer, eller

ii) 

förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorierna elitmaterial och certifierat material i produktionsanläggningen har inspekterats under den senaste avslutade odlingssäsongen, och allt förökningsmaterial och alla fruktplantor som har uppvisat symtom på Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. samt alla värdplantor i närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats.

f)    CAC-material

Provtagning och testning

Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I och bilaga II.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i) 

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras i områden där det är känt att Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. inte förekommer, eller

ii) 

förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen har inspekterats under den senaste avslutade odlingssäsongen, och allt förökningsmaterial och alla fruktplantor som har uppvisat symtom på Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. samt alla värdplantor i närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats.

5.    Ficus carica L.

Material av alla kategorier

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och testning

Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I.

6.    Fragaria L.

a)    Material av alla kategorier

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras två gånger om året under odlingssäsongen. Bladverket hos Fragaria L. ska genomgå okulärbesiktning med avseende på förekomst av Phytophthora fragariaeC.J. Hickman.

För förökningsmaterial och fruktplantor som har producerats genom mikroförökning och som bevaras under en period som är kortare än tre månader krävs bara en okulärbesiktning under denna period.

b)    Utgångsmaterial

Provtagning och testning

Alla moderplantor för utgångsmaterial ska genomgå provtagning och testning ett år efter att de godtagits som moderplantor för utgångsmaterial, och därefter en gång per odlingssäsong, med avseende på förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga II, samt vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I.

c)    Elitmaterial

Provtagning och testning

Ett representativt urval av rötter ska genomgå provtagning och testning i händelse av symtom på Phytophthora fragariae C.J Hickman på bladverket. Provtagning och testning ska utföras om symtomen på arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus), hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), strawberry crinkle virus, latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus), strawberry mild yellow edge virus, strawberry vein banding virus och tomatsvartringvirus (tomato black ring virus) är otydliga vid okulärbesiktning. Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus), Phytophthora fragariae C.J. Hickman, hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), strawberry crinkle virus, latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus), strawberry mild yellow edge virus, strawberry vein banding virus, och tomatsvartringvirus (tomato black ring virus), som förtecknas i bilaga I och bilaga II.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i) 
— 
Phytophthora fragariae C.J. Hickman
— 
Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial ska produceras i områden där det är känt att Phytophthora fragariae C.J. Hickman inte förekommer, eller
— 
inga symtom på Phytophthora fragariae C.J. Hickman har observerats på bladverket hos förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och allt angripet förökningsmaterial och alla angripna fruktplantor och plantor i ett omgivande område med en radie på minst 5 meter har markerats, undantagits från skörd och saluföring samt destruerats efter att förökningsmaterial och fruktplantor som inte är angripna har avlägsnats.
— 
Xanthomonas fragariae Kennedy & King
— 
Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial ska produceras i områden där det är känt att Xanthomonas fragariae Kennedy & King inte förekommer, eller
— 
inga symtom på Xanthomonas fragariae Kennedy & King har observerats på förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats.
ii) 
— 
Phytophthora fragariae C.J. Hickman
— 
Det ska vara en viloperiod under vilken det berörda förökningsmaterialet och de berörda fruktplantorna inte får odlas, som ska vara minst tio år mellan fynd av Phytophthora fragariae C.J. Hickman och nästa plantering, eller
— 
fältens odlingshistorik och historik avseende jordburna sjukdomar ska registreras.
— 
Xanthomonas fragariae Kennedy & King
— 
Det ska vara en viloperiod under vilken det berörda förökningsmaterialet och de berörda fruktplantorna inte får odlas, som ska vara minst ett år mellan fynd av Xanthomonas fragariae Kennedy & King och nästa plantering.
iii) 

Krav avseende reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom Xanthomonas fragariae Kennedy & King och Phytophthora fragariae C.J. Hickman och utom virus:

— 
Procentandelen förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial i produktionsanläggningen som under den senaste avslutade odlingssäsongen har uppvisat symtom på någon av följande reglerade EU-icke-karantänskadegörare får inte överstiga
— 
0,05 % när det gäller Aphelenchoides besseyi,
— 
0,1 % när det gäller Strawberry multiplier disease phytoplasma,
— 
0,2 % när det gäller
Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.,
Candidatus Phytoplasma pruni,
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.,
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold,
Verticillium dahliae Kleb,
— 
0,5 % när det gäller
Chaetosiphon fragaefolii Cockerell,
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,
Meloidogyne hapla Chitwood,
Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu,
— 
1 % när det gäller Pratylenchus vulnus Allen & Jensen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla värdplantor i närheten ska ha gallrats ut och destruerats, och
— 
i händelse av ett positivt testresultat för förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial som uppvisar symtom på arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus), hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), strawberry crinkle virus, latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus), strawberry mild yellow edge virus, strawberry vein banding virus eller tomatsvartringvirus (tomato black ring virus), ska det berörda förökningsmaterialet och de berörda fruktplantorna gallras ut och omedelbart destrueras.
iv) 

Krav för alla virus:

Symtom på alla de virus som förtecknas i bilaga I och bilaga II har observerats på högst 1 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin elitmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa plantor samt alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten ska ha gallrats ut och omedelbart destruerats.

d)    Certifierat material

Provtagning och testning

Ett representativt urval av rötter ska genomgå provtagning och testning i händelse av symtom på Phytophthora fragariae C.J Hickman på bladverket. Provtagning och testning ska utföras om symtomen på arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus), hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), strawberry crinkle virus, latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus), strawberry mild yellow edge virus, strawberry vein banding virus och tomatsvartringvirus (tomato black ring virus) är otydliga vid okulärbesiktning. Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus), Phytophthora fragariae C.J. Hickman, hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), strawberry crinkle virus, latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus), strawberry mild yellow edge virus, strawberry vein banding virus, och tomatsvartringvirus (tomato black ring virus), som förtecknas i bilaga I och bilaga II.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i) 
— 
Phytophthora fragariae C.J. Hickman
— 
Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial ska produceras i områden där det är känt att Phytophthora fragariae C.J. Hickman inte förekommer, eller
— 
inga symtom på Phytophthora fragariae C.J. Hickman har observerats på bladverket hos förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin certifierat material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och allt angripet förökningsmaterial och alla angripna fruktplantor och plantor i ett omgivande område med en radie på minst 5 meter har markerats, undantagits från skörd och saluföring samt destruerats efter att plantor som inte är angripna har avlägsnats.
— 
Xanthomonas fragariae Kennedy & King
— 
Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material ska produceras i områden där det är känt att Xanthomonas fragariae Kennedy & King inte förekommer, eller
— 
symtom på Xanthomonas fragariae Kennedy & King har observerats på högst 2 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin certifierat material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten ska ha gallrats ut och omedelbart destruerats.
ii) 
— 
Phytophthora fragariae C.J. Hickman
— 
Det ska vara en viloperiod under vilken det berörda förökningsmaterialet och de berörda fruktplantorna inte får odlas, som ska vara minst tio år mellan fynd av Phytophthora fragariae C.J. Hickman och nästa plantering, eller
— 
fältens odlingshistorik och historik avseende jordburna sjukdomar ska registreras.
— 
Xanthomonas fragariae Kennedy & King
— 
Det ska vara en viloperiod under vilken det berörda förökningsmaterialet och de berörda fruktplantorna inte får odlas, som ska vara minst ett år mellan fynd av Xanthomonas fragariae Kennedy & King och nästa plantering.
iii) 

Krav avseende reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom Xanthomonas fragariae Kennedy & King och Phytophthora fragariae C.J. Hickman och utom virus:

— 
Procentandelen förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material i produktionsanläggningen som under den senaste avslutade odlingssäsongen har uppvisat symtom på någon av följande reglerade EU-icke-karantänskadegörare får inte överstiga
— 
0,1 % när det gäller Phytonemus pallidus Banks,
— 
0,5 % när det gäller
Aphelenchoides besseyi Christie,
Strawberry multiplier disease phytoplasma,
— 
1 % när det gäller
Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie,
Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier,
Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.,

▼M2 —————

▼M1

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis,
Candidatus Phytoplasma pruni,
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.,
Chaetosiphon fragaefolii Cockerell,
Clover phyllody phytoplasma,
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,
Meloidogyne hapla Chitwood Chitwood,
Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu,
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen,
Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen,
— 
2 % när det gäller
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold,
Verticillium dahliae Kleb, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla värdplantor i närheten ska ha gallrats ut och destruerats, och
— 
i händelse av ett positivt testresultat för förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material som uppvisar symtom på arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus), hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), strawberry crinkle virus, latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus), strawberry mild yellow edge virus, strawberry vein banding virus eller tomatsvartringvirus (tomato black ring virus), ska det berörda förökningsmaterialet och de berörda fruktplantorna gallras ut och omedelbart destrueras.
iv) 

Krav för alla virus

Symtom på alla de virus som förtecknas i bilaga I och bilaga II har observerats på högst 2 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin certifierat material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten ska ha gallrats ut och omedelbart destruerats.

e)    CAC-material

Provtagning och testning

Ett representativt urval av rötter ska genomgå provtagning och testning i händelse av symtom på Phytophthora fragariae C.J Hickman på bladverket. Provtagning och testning ska utföras om symtomen på arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus), hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), strawberry crinkle virus, latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus), strawberry mild yellow edge virus, strawberry vein banding virus och tomatsvartringvirus (tomato black ring virus) är otydliga vid okulärbesiktning. Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus), Phytophthora fragariae C.J. Hickman, hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), strawberry crinkle virus, latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus), strawberry mild yellow edge virus, strawberry vein banding virus, och tomatsvartringvirus (tomato black ring virus), som förtecknas i bilaga I och bilaga II.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i) 
— 
Phytophthora fragariae C.J. Hickman
— 
Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial ska produceras i områden där det är känt att Phytophthora fragariae C.J. Hickman inte förekommer, eller
— 
inga symtom på Phytophthora fragariae C.J. Hickman har observerats på bladverket hos förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och allt angripet förökningsmaterial och alla angripna fruktplantor och plantor i ett omgivande område med en radie på minst 5 meter har markerats, undantagits från skörd och saluföring samt destruerats efter att förökningsmaterial och fruktplantor som inte är angripna har avlägsnats.
— 
Xanthomonas fragariae Kennedy & King
— 
Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras i områden där det är känt att Xanthomonas fragariae Kennedy & King inte förekommer, eller
— 
inga symtom på Xanthomonas fragariae Kennedy & King har observerats på förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut, eller
— 
symtom på Xanthomonas fragariae Kennedy & King har observerats på högst 5 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten ska ha gallrats ut och omedelbart destruerats.
ii) 

Krav för virus:

I händelse av ett positivt testresultat för förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material som uppvisar symtom på arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus), hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), strawberry crinkle virus, latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus), strawberry mild yellow edge virus, strawberry vein banding virus eller tomatsvartringvirus (tomato black ring virus), ska det berörda förökningsmaterialet och de berörda fruktplantorna gallras ut och omedelbart destrueras.

7.    Juglans regia L.

a)    Material av alla kategorier

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

b)    Utgångsmaterial

Provtagning och testning

Alla blommande moderplantor för utgångsmaterial ska genomgå provtagning och testning ett år efter att de godtagits som moderplantor för utgångsmaterial och därefter med ett års mellanrum, med avseende på förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga II, samt vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I.

c)    Elitmaterial

Provtagning och testning

Ett representativt urval av moderplantor för elitmaterial ska genomgå provtagning och testning varje år, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I och bilaga II.

d)    Certifierat material

Provtagning och testning

Ett representativt urval av moderplantor för certifierat material ska genomgå provtagning och testning vart tredje år, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I och bilaga II.

Certifierade fruktplantor ska genomgå provtagning och testning vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I och bilaga II.

e)    CAC-material

Provtagning och testning

Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I och bilaga II.

8.    Malus Mill.

a)    Material av alla kategorier

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

b)    Utgångsmaterial

Provtagning och testning

Alla moderplantor för utgångsmaterial ska genomgå provtagning och testning femton år efter att de godtagits som moderplantor för utgångsmaterial och därefter med femton års mellanrum, med avseende på förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom virusliknande sjukdomar och viroider, som förtecknas i bilaga II samt vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

I de fall en avvikelse är tillåten för produktion av utgångsmaterial på friland under icke insektsskyddade förhållanden, i enlighet med kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/925, ska följande krav tillämpas avseende Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider och Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.:

i) 

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

— 
Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin utgångsmaterial ska produceras i områden där det är känt att Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider inte förekommer, eller
— 
inga symtom på Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin utgångsmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats.
ii) 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

— 
Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin utgångsmaterial ska produceras i områden där det är känt att Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. inte förekommer, eller
— 
Förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin utgångsmaterial i produktionsanläggningen har inspekterats under den senaste avslutade odlingssäsongen, och allt förökningsmaterial och alla fruktplantor som har uppvisat symtom på Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. samt alla värdplantor i närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats.

c)    Elitmaterial

Provtagning och testning

När det gäller moderplantor för elitmaterial som har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska ett representativt urval av moderplantorna för elitmaterial genomgå provtagning och testning vart femtonde år med avseende på förekomst av Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

När det gäller moderplantor för elitmaterial som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska ett representativt urval av moderplantorna för elitmaterial genomgå provtagning och testning vart tredje år med avseende på förekomst av Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider. Ett representativt urval av moderplantorna för elitmaterial ska genomgå provtagning och testning vart femtonde år på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider och virusliknande sjukdomar och viroider, som förtecknas i bilaga II samt vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I.

▼M2

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i) 

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

— 
Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial ska produceras i områden där det är känt att Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider inte förekommer, eller
— 
inga symtom på Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider får observeras på förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial vid produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska växter i den omedelbara närheten ska gallras ut och omedelbart destrueras.
ii) 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

— 
Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial ska produceras i områden där det är känt att Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. inte förekommer, eller
— 
förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial vid produktionsanläggningen ska inspekteras under den senaste avslutade odlingssäsongen, och allt förökningsmaterial och alla fruktplantor som uppvisar symtom på Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. samt alla värdplantor i närheten ska omedelbart gallras ut och destrueras.

▼M1

d)    Certifierat material

Provtagning och testning

När det gäller moderplantor för certifierat material som har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska ett representativt urval av moderplantorna för certifierat material genomgå provtagning och testning vart femtonde år med avseende på förekomst av Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

När det gäller moderplantor för certifierat material som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska ett representativt urval av moderplantorna för certifierat material genomgå provtagning och testning vart femte år med avseende på förekomst av Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider. Ett representativt urval av moderplantor för certifierat material ska genomgå provtagning och testning vart femtonde år, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider och virusliknande sjukdomar och viroider, som förtecknas i bilaga II samt vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I.

Certifierade fruktplantor ska genomgå provtagning och testning vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I och bilaga II.

▼M2

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i) 

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

— 
Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material ska produceras i områden där det är känt att Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider inte förekommer, eller
— 
inga symtom på Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider får observeras på förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material vid produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska växter i den omedelbara närheten ska gallras ut och omedelbart destrueras, eller
— 
symtom på Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider får observeras på högst 2 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin certifierat material vid produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla symtomatiska växter i den omedelbara närheten ska gallras ut och omedelbart destrueras, och ett representativt prov av det återstående asymtomatiska förökningsmaterialet och de asymtomatiska fruktplantorna i de partier där symtomatiskt förökningsmaterial och symtomatiska fruktplantor påträffades har testats och befunnits vara fria från Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.
ii) 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

— 
Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material ska produceras i områden där det är känt att Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. inte förekommer, eller
— 
förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material vid produktionsanläggningen ska inspekteras under den senaste avslutade odlingssäsongen, och allt förökningsmaterial och alla fruktplantor som uppvisar symtom på Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. samt alla värdplantor i närheten ska omedelbart gallras ut och destrueras.

▼M2 —————

▼M1

f)    CAC-material

Provtagning och testning

Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I och bilaga II.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i) 

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

— 
Förökningsmaterial och fruktplantor i CAC-kategorin ska produceras i områden där det är känt att Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider inte förekommer, eller
— 
inga symtom på Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i CAC-kategorin i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller
— 
symtom på Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider har observerats på högst 2 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, och ett representativt urval av återstående asymtomatiskt förökningsmaterial och asymtomatiska fruktplantor i de partier där symtomatiskt förökningsmaterial och symtomatiska plantor påträffades har testats och befunnits vara fria från Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.
ii) 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

— 
Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras i områden där det är känt att Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. inte förekommer, eller
— 
förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen har inspekterats under den senaste avslutade odlingssäsongen, och allt förökningsmaterial och alla fruktplantor som har uppvisat symtom på Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. samt alla värdplantor i närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats.

9.    Olea europaea L.

a)    Material av alla kategorier

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

b)    Utgångsmaterial

Provtagning och testning

Alla moderplantor för utgångsmaterial ska genomgå provtagning och testning tio år efter att de godtagits som moderplantor för utgångsmaterial och därefter med tio års mellanrum, med avseende på förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga II samt vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I.

c)    Elitmaterial

Provtagning och testning

Ett representativt urval av moderplantor för elitmaterial ska genomgå provtagning så att alla plantor har testats inom en tidsperiod på trettio år, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I och bilaga II.

d)    Certifierat material

Provtagning och testning

När det gäller moderplantor som används för produktion av utsäde (nedan kallade moderplantor för utsäde) ska ett representativt urval av dessa moderplantor för utsäde genomgå provtagning så att alla plantor har testats inom en tidsperiod på fyrtio år, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I och bilaga II. När det gäller andra moderplantor än moderplantor för utsäde ska ett representativt urval av dessa plantor genomgå provtagning så att alla plantor har testats inom en tidsperiod på trettio år, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I och bilaga II.

e)    CAC-material

Provtagning och testning

Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I och bilaga II.

10.    Pistacia vera L.

Material av alla kategorier

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och testning

Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I.

11.    Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus persica (L.) Batsch och Prunus salicina Lindley

a)    Utgångsmaterial

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras två gånger om året med avseende på Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, sjarkavirus (plum pox virus), Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. och Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie (Prunus persica (L.) Batsch och Prunus salicina Lindley). Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året med avseende på alla de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, sjarkavirus (plum box virus), Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. och Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, som förtecknas i bilaga I och bilaga II.

Provtagning och testning

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin utgångsmaterial av Prunus armeniaca L. , Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L. och Prunus dulcis (Miller) Webb ska produceras från moderplantor som har testats under den senaste avslutade odlingssäsongen och som befunnits vara fria från sjarkavirus (plum pox virus).

Utgångsmaterial i form av grundstammar av Prunus cerasifera Ehrh. och Prunus domestica L. ska produceras från moderplantor som har testats under den senaste avslutade odlingssäsongen och befunnits vara fria från sjarkavirus (plum pox virus). Utgångsmaterial i form av grundstammar av Prunus cerasifera Ehrh. och Prunus domestica L. ska produceras från moderplantor som har testats under de föregående fem odlingssäsongerna och befunnits vara fria från Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Alla blommande moderplantor för utgångsmaterial ska genomgå provtagning och testning med avseende på plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus) och prunusringfläckvirus (prunus necrotic ringspot virus) ett år efter att de godtagits som moderplantor för utgångsmaterial och därefter med ett års mellanrum. När det gäller Prunus persica ska alla blommande moderplantor för utgångsmaterial genomgå provtagning ett år efter att de godtagits som moderplantor för utgångsmaterial och testas med avseende på Peach latent mosaic viroid. Alla träd som avsiktligt planterats för pollineringsändamål och, i förekommande fall, de viktigaste pollineringsträden i omgivningen ska genomgå provtagning och testning med avseende på plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus) och prunusringfläckvirus (prunus necrotic ringspot virus).

Alla moderplantor för utgångsmaterial ska genomgå provtagning fem år efter att de godtagits som moderplantor för utgångsmaterial och därefter med fem års mellanrum, och testas med avseende på Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider och sjarkavirus (plum pox virus). Alla moderplantor för utgångsmaterial ska genomgå provtagning tio år efter att de godtagits som moderplantor för utgångsmaterial och därefter med tio års mellanrum, och testas med avseende på de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus), sjarkavirus (plum pox virus) och prunusringfläckvirus (prunus necrotic ringspot virus), som är relevanta för arten enligt förteckningen i bilaga II, samt vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I. Ett representativt urval av moderplantorna för utgångsmaterial ska genomgå provtagning och testning vid osäkerhet om förekomsten av Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al..

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

I de fall en avvikelse är tillåten för produktion av utgångsmaterial på friland under icke insektsskyddade förhållanden, i enlighet med kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/925, ska följande krav tillämpas avseende Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, sjarkavirus (plum pox virus), Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. och Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie:

i) 

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

— 
Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin utgångsmaterial ska produceras i områden där det är känt att Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider inte förekommer, eller
— 
inga symtom på Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin utgångsmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller
— 
förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin utgångsmaterial i produktionsanläggningen ska isoleras från andra värdplantor. Produktionsanläggningens isoleringsavstånd ska bestämmas med hänsyn till regionala förhållanden, typen av förökningsmaterial, förekomst av Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider och sjarkavirus (plum pox virus) i det berörda området samt de risker som fastställts av den behöriga myndigheten på grundval av en inspektion.
ii) 

Sjarkavirus (plum pox virus)

— 
Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin utgångsmaterial ska produceras i områden där det är känt att sjarkavirus (plum pox virus) inte förekommer, eller
— 
inga symtom på sjarkavirus (plum pox virus) har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin utgångsmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller
— 
förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin utgångsmaterial i produktionsanläggningen ska isoleras från andra värdplantor. Produktionsanläggningens isoleringsavstånd ska bestämmas med hänsyn till regionala förhållanden, typen av förökningsmaterial, förekomsten av sjarkavirus (plum pox virus) i det berörda området samt de risker som fastställts av den behöriga myndigheten på grundval av en inspektion.
iii) 

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

— 
Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin utgångsmaterial ska produceras i områden där det är känt att Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie inte förekommer, eller
— 
inga symtom på Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin utgångsmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats.
iv) 

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

— 
Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin utgångsmaterial ska produceras i områden där det är känt att Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. inte förekommer, eller
— 
inga symtom på Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin utgångsmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats.

b)    Elitmaterial, certifierat material och CAC-material

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

c)    Elitmaterial

Provtagning och testning

(i) 

Moderplantor som har bevarats i insektsskyddade anläggningar

Ett representativt urval av moderplantor för elitmaterial ska genomgå provtagning vart tredje år och testas med avseende på förekomst av plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus), prunusringfläckvirus (prunus necrotic ringspot virus) och sjarkavirus (plum pox virus). Ett representativt urval av moderplantor för elitmaterial ska genomgå provtagning vart tionde år och testas med avseende på förekomst av Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

(ii) 

Moderplantor som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar

Ett representativt urval av moderplantor för elitmaterial, utom sådana som är avsedda för produktion av grundstammar, ska genomgå provtagning varje år och testas med avseende på förekomst av sjarkavirus (plum pox virus) så att alla plantor har testats inom en tidsperiod på tio år.

Ett representativt urval av moderplantor för elitmaterial som är avsedda för produktion av grundstammar ska genomgå provtagning varje år och testas med avseende på förekomst av sjarkavirus (plum pox virus) och befinnas vara fria från denna reglerade EU-icke-karantänskadegörare. Ett representativt urval av moderplantor för elitmaterial av Prunus domestica L. som är avsedda för produktion av grundstammar måste genomgå provtagning och testning under de föregående fem odlingssäsongerna med avseende på förekomst av Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, och ha befunnits vara fria från denna reglerade EU-icke-karantänskadegörare.

Ett representativt urval av moderplantor för elitmaterial ska genomgå provtagning och testning vid osäkerhet om förekomsten av Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Ett representativt urval av moderplantor för elitmaterial ska genomgå provtagning och testning vart tionde år på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus), prunusringfläckvirus (prunus necrotic ringspot virus) och sjarkavirus (plum pox virus), som förtecknas i bilaga II samt vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I.

— 
Blommande moderplantor
Ett representativt urval av blommande moderplantor för elitmaterial ska genomgå provtagning varje år och testas med avseende på Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus) och prunusringfläckvirus (prunus necrotic ringspot virus), på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor.
När det gäller Prunus persica (L.) Batsch ska ett representativt urval av blommande moderplantor för elitmaterial genomgå provtagning en gång om året och testas med avseende på Peach latent mosaic viroid, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor. Ett representativt urval av träd som avsiktligt planterats för pollineringsändamål och, i förekommande fall, de viktigaste pollineringsträden i omgivningen ska genomgå provtagning och testning med avseende på plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus) och prunusringfläckvirus (prunus necrotic ringspot virus), på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa träd.
— 
Icke blommande moderplantor
Ett representativt urval av icke blommande moderplantor för elitmaterial som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska genomgå provtagning och testning vart tredje år med avseende på förekomst av plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus), prunusringfläckvirus (prunus necrotic ringspot virus) och Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor.

d)    Certifierat material

Provtagning och testning

i) 

Moderplantor som har bevarats i insektsskyddade anläggningar

Ett representativt urval av moderplantor för certifierat material ska genomgå provtagning vart femte år och testas med avseende på förekomst av plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus), prunusringfläckvirus (prunus necrotic ringspot virus) och sjarkavirus (plum pox virus), så att alla plantor har blivit testade inom en tidsperiod på femton år. Ett representativt urval av moderplantor för certifierat material ska genomgå provtagning vart femtonde år och testas med avseende på förekomst av Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

ii) 

Moderplantor som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar

Ett representativt urval av moderplantor för certifierat material ska genomgå provtagning vart tredje år och testas med avseende på förekomst av sjarkavirus (plum pox virus), så att alla plantor har testats inom en tidsperiod på femton år.

Ett representativt urval av moderplantor för certifierat material som är avsedda för produktion av grundstammar ska genomgå provtagning varje år och testas med avseende på sjarkavirus (plum pox virus) och befinnas vara fria från den reglerade EU-icke-karantänskadegöraren. Ett representativt urval av moderplantor för certifierat material av Prunus cerasifera Ehrh. och Prunus domestica L. som är avsedda för produktion av grundstammar har genomgått provtagning under de föregående fem odlingssäsongerna och testats med avseende på förekomst av Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, och har befunnits vara fria från denna reglerade EU-icke-karantänskadegörare.

Ett representativt urval av moderplantor för certifierat material ska genomgå provtagning och testning vid osäkerhet om förekomsten av Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Ett representativt urval av moderplantor för certifierat material ska genomgå provtagning vart femtonde år och testas på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus), prunusringfläckvirus (prunus necrotic ringspot virus) och sjarkavirus (plum pox virus), som förtecknas i bilaga II samt vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I.

— 
Blommande moderplantor
Ett representativt urval av blommande moderplantor för certifierat material ska genomgå provtagning varje år och testas med avseende på Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus) och prunusringfläckvirus (prunus necrotic ringspot virus), på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor. När det gäller Prunus persica (L.) Batsch ska ett representativt urval av blommande moderplantor för certifierat material genomgå provtagning en gång om året och testas med avseende på Peach latent mosaic viroid, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor. Ett representativt urval av träd som avsiktligt planterats för pollineringsändamål och, i förekommande fall, de viktigaste pollineringsträden i omgivningen ska genomgå provtagning och testning med avseende på plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus) och prunusringfläckvirus (prunus necrotic ringspot virus), på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa träd.
— 
Icke blommande moderplantor
Ett representativt urval av icke blommande moderplantor för certifierat material som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska genomgå provtagning vart tredje år och testas med avseende på förekomst av Candidatus Phytoplasma prunorum, plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus) och prunusringfläckvirus (prunus necrotic ringspot virus), på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor.

e)    Elitmaterial och certifierat material

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i) 

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

— 
Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna elitmaterial och certifierat material ska produceras i områden där det är känt att Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider inte förekommer, eller
— 
inga symtom på Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorierna elitmaterial och certifierat material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats. eller
— 
symtom på Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider har observerats på högst 1 % av förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, och ett representativt urval av återstående asymtomatiskt förökningsmaterial och asymtomatiska fruktplantor i de partier där symtomatiska plantor påträffades har testats och befunnits vara fria från Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.
ii) 

Sjarkavirus (plum pox virus)

— 
Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna elitmaterial och certifierat material ska produceras i områden där det är känt att sjarkavirus (plum pox virus) inte förekommer, eller
— 
inga symtom på sjarkavirus (plum pox virus) har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorierna elitmaterial och certifierat material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller
— 
symtom på sjarkavirus (plum pox virus) har observerats på högst 1 % av förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, och ett representativt urval av återstående asymtomatiskt förökningsmaterial och asymtomatiska fruktplantor i de partier där symtomatiska plantor påträffades har testats och befunnits vara fria från sjarkavirus (plum pox virus).
iii) 

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

— 
Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna elitmaterial och certifierat material ska produceras i områden där det är känt att Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie inte förekommer, eller
— 
inga symtom på Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorierna elitmaterial och certifierat material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller
— 
symtom på Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie har observerats på högst 2 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin certifierat material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten ska ha gallrats ut och omedelbart destruerats.
iv) 

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

— 
Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna elitmaterial och certifierat material ska produceras i områden där det är känt att Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. inte förekommer, eller
— 
inga symtom på Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorierna elitmaterial och certifierat material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller
— 
symtom på Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. har observerats på högst 2 % av förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten ska ha gallrats ut och omedelbart destruerats.

f)    CAC-material

Provtagning och testning

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras från en identifierad källa för material som har testats under de tre föregående odlingssäsongerna och som befunnits vara fria från sjarkavirus (plum pox virus).

Utgångsmaterial i form av grundstammar av CAC-material av Prunus cerasifera Ehrh. och Prunus domestica L. ska produceras från en identifierad källa för material från vilken ett representativt urval har genomgått provtagning och testning inom de föregående fem åren och befunnits vara fria från Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider och sjarkavirus (plum pox virus).

Ett representativt urval av förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska genomgå provtagning och testning vid osäkerhet om förekomsten av Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al..

Ett representativt urval av CAC-fruktplantor som inte uppvisar några symtom på sjarkavirus (plum pox virus) vid en okulärbesiktning ska genomgå provtagning och testning på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av sjarkavirus (plum pox virus), och om det finns symtomatiska plantor i den omedelbara närheten.

Vid upptäckt av förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material som uppvisar symtom på Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider i produktionsanläggningen vid en okulärbesiktning, ska ett representativt urval av återstående asymtomatiskt förökningsmaterial och asymtomatiska fruktplantor i kategorin CAC-material i de partier där symtomatiskt förökningsmaterial och symtomatiska fruktplantor påträffades genomgå provtagning och testning med avseende på förekomst av Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider och sjarkavirus (plum pox virus), som förtecknas i bilaga I och bilaga II.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i) 

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

— 
Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras i områden där det är känt att Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider inte förekommer, eller
— 
inga symtom på Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller
— 
symtom på Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider har observerats på högst 1 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, och ett representativt urval av återstående asymtomatiskt förökningsmaterial och asymtomatiska fruktplantor i de partier där symtomatiska plantor påträffades har testats och befunnits vara fria från Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, eller
— 
symtom på Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie och Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. har observerats på högst 2 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten ska ha gallrats ut och omedelbart destruerats.
ii) 

Sjarkavirus (plum pox virus)

— 
Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras i områden där det är känt att sjarkavirus (plum pox virus) inte förekommer, eller
— 
inga symtom på sjarkavirus (plum pox virus) har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller
— 
symtom på sjarkavirus (plum pox virus) har observerats på högst 1 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, och ett representativt urval av återstående asymtomatiskt förökningsmaterial och asymtomatiska fruktplantor i de partier där symtomatiska plantor påträffades har testats och befunnits vara fria från sjarkavirus (plum pox virus).
iii) 

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

— 
Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna elitmaterial och certifierat material ska produceras i områden där det är känt att Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie inte förekommer, eller
— 
inga symtom på Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller
— 
symtom på Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie har observerats på högst 2 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten ska ha gallrats ut och omedelbart destruerats.
iv) 

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

— 
Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras i områden där det är känt att Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. inte förekommer, eller
— 
inga symtom på Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller
— 
symtom på Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. har observerats på högst 2 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten ska ha gallrats ut och omedelbart destruerats.

12.    Pyrus L.

a)    Material av alla kategorier

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

b)    Utgångsmaterial

Provtagning och testning

Alla moderplantor för utgångsmaterial ska genomgå provtagning och testning femton år efter att de godtagits som moderplantor för utgångsmaterial och därefter med femton års mellanrum, med avseende på förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom virusliknande sjukdomar och viroider, som förtecknas i bilaga II samt vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

I de fall en avvikelse är tillåten för produktion av utgångsmaterial på friland under icke insektsskyddade förhållanden, i enlighet med kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/925, ska följande krav tillämpas avseende Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider och Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.:

i) 

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

▼M2

— 
Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin utgångsmaterial ska produceras i områden som är fria från Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller
— 
inga symtom på Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider får observeras på förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin utgångsmaterial vid produktionsanläggningen under de tre senaste odlingssäsongerna, och alla symtomatiska växter i den omedelbara närheten ska gallras ut och omedelbart destrueras.

▼M1

ii) 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

— 
Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin utgångsmaterial ska produceras i områden där det är känt att Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. inte förekommer, eller
— 
förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin utgångsmaterial i produktionsanläggningen har inspekterats under den senaste avslutade odlingssäsongen, och allt förökningsmaterial och alla fruktplantor som har uppvisat symtom på Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. samt alla värdplantor i närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats.

c)    Elitmaterial

Provtagning och testning

När det gäller moderplantor för elitmaterial som har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska ett representativt urval av moderplantorna för elitmaterial genomgå provtagning och testning vart femtonde år med avseende på förekomst av Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider.

När det gäller moderplantor för elitmaterial som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska ett representativt urval av moderplantorna för elitmaterial genomgå provtagning och testning vart tredje år med avseende på förekomst av Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider. Ett representativt urval av moderplantorna för elitmaterial ska genomgå provtagning och testning vart femtonde år på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider och virusliknande sjukdomar och viroider, som förtecknas i bilaga II samt vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I.

d)    Certifierat material

Provtagning och testning

När det gäller moderplantor för certifierat material som har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska ett representativt urval av moderplantorna för certifierat material genomgå provtagning och testning vart femtonde år med avseende på förekomst av Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider.

När det gäller moderplantor för certifierat material som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska ett representativt urval av moderplantorna för certifierat material genomgå provtagning och testning vart femte år med avseende på förekomst av Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider. Ett representativt urval av moderplantorna för certifierat material ska genomgå provtagning och testning vart femtonde år, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider och virusliknande sjukdomar och viroider, som förtecknas i bilaga II samt vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I.

Certifierade fruktplantor ska genomgå provtagning och testning vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I och bilaga II.

e)    Elitmaterial och certifierat material

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i) 

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

▼M2

— 
Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna elitmaterial och certifierat material ska produceras i områden som är fria från Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller
— 
inga symtom på Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider får observeras på förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna elitmaterial och certifierat material vid produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska växter i den omedelbara närheten ska gallras ut och omedelbart destrueras, eller
— 
förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna elitmaterial och certifierat material vid produktionsanläggningen och alla växter i den omedelbara närheten som har uppvisat symtom på Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider vid okulärbesiktningar under de tre senaste odlingssäsongerna ska gallras ut och omedelbart destrueras.

▼M1

ii) 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

— 
Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna elitmaterial och certifierat material ska produceras i områden där det är känt att Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. inte förekommer, eller
— 
förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorierna elitmaterial och certifierat material i produktionsanläggningen har inspekterats under den senaste avslutade odlingssäsongen, och allt förökningsmaterial och alla fruktplantor som har uppvisat symtom på Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. samt alla värdplantor i närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats.

f)    CAC-material

Provtagning och testning

Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I och bilaga II.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i) 

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

▼M2

— 
Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras i områden som är fria från Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller
— 
inga symtom på Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider får observeras på förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material vid produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska växter i den omedelbara närheten ska gallras ut och omedelbart destrueras, eller
— 
förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material vid produktionsanläggningen och alla växter i den omedelbara närheten som har uppvisat symtom på Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider vid okulärbesiktningar under de tre senaste odlingssäsongerna ska gallras ut och omedelbart destrueras.

▼M1

ii) 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

— 
Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras i områden där det är känt att Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. inte förekommer, eller
— 
förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen har inspekterats under den senaste avslutade odlingssäsongen, och allt förökningsmaterial och alla fruktplantor som har uppvisat symtom på Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. samt alla värdplantor i närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats.

13.    Ribes L.

a)    Utgångsmaterial

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras två gånger om året.

Provtagning och testning

Alla moderplantor för utgångsmaterial ska genomgå provtagning och testning fyra år efter att de godtagits som moderplantor för utgångsmaterial och därefter med fyra års mellanrum, med avseende på förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga II, samt vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I.

b)    Elitmaterial, certifierat material och CAC-material

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och testning

Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I och bilaga II.

c)    Elitmaterial

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

Procentandelen förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial i produktionsanläggningen som under den senaste avslutade odlingssäsongen har uppvisat symtom på Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer får inte överstiga 0,05 % och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor och alla närliggande värdplantor har gallrats ut och destruerats.

d)    Certifierat material

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

Procentandelen förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material i produktionsanläggningen som under den senaste avslutade odlingssäsongen har uppvisat symtom på Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer får inte överstiga 0,5 % och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla närliggande värdplantor har gallrats ut och destruerats.

14.    Rubus L.

a)    Utgångsmaterial

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras två gånger om året.

Provtagning och testning

Alla moderplantor för utgångsmaterial ska genomgå provtagning och testning två år efter att de godtagits som moderplantor för utgångsmaterial och därefter med två års mellanrum, med avseende på förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga II, samt vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I.

b)    Elitmaterial

Okulärbesiktning

Då förökningsmaterial och fruktplantor odlas på friland eller i kruka ska okulärbesiktningar utföras två gånger om året.

För förökningsmaterial och fruktplantor som har producerats genom mikroförökning och som bevaras under en period som är kortare än tre månader krävs bara en okulärbesiktning under denna period.

Provtagning och testning

Provtagning och testning ska utföras om symtomen på arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus), hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), strawberry crinkle virus, latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) och tomatsvartringvirus (tomato black ring virus) är otydliga vid okulärbesiktning. Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus), hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) och tomatsvartringvirus (tomato black ring virus), som förtecknas i bilaga I och bilaga II.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i) 

I händelse av ett positivt testresultat för förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial som uppvisar symtom på arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus), hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) eller tomatsvartringvirus (tomato black ring virus), ska det berörda förökningsmaterialet och de berörda fruktplantorna gallras ut och omedelbart destrueras.

ii) 

Krav för reglerade EU-icke-karantänskadegörare utom arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus), hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) och tomatsvartringvirus (tomato black ring virus):

Procentandelen förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial i produktionsanläggningen som under den senaste avslutade odlingssäsongen har uppvisat symtom på någon av följande reglerade EU-icke-karantänskadegörare får inte överstiga

— 
0,1 % när det gäller
Agrobacterium spp. Conn.,
Rhodococcus fascians Tilford, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla värdplantor i närheten ska ha gallrats ut och destruerats, och
iii) 

Krav för alla virus:

Symtom på alla de virus som förtecknas i bilagorna I och II har observerats på högst 0,25 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin elitmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten ska ha gallrats ut och omedelbart destruerats.

c)    Certifierat material

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och testning

Provtagning och testning ska utföras om symtomen på arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus), hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), strawberry crinkle virus, latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) och tomatsvartringvirus (tomato black ring virus) är otydliga vid okulärbesiktning. Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus), hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) och tomatsvartringvirus (tomato black ring virus), som förtecknas i bilaga I och bilaga II.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i) 

I händelse av ett positivt testresultat för förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material som uppvisar symtom på arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus), hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) eller tomatsvartringvirus (tomato black ring virus), ska det berörda förökningsmaterialet och de berörda fruktplantorna gallras ut och omedelbart destrueras.

ii) 

Krav för reglerade EU-icke-karantänskadegörare utom arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus), hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) och tomatsvartringvirus (tomato black ring virus):

Procentandelen förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material i produktionsanläggningen som under den senaste avslutade odlingssäsongen har uppvisat symtom på någon av följande reglerade EU-icke-karantänskadegörare får inte överstiga

— 
0,5 % när det gäller Resseliella theobaldi Barnes,
— 
1 % när det gäller
Agrobacterium spp. Conn.,
Rhodococcus fascians Tilford, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla värdplantor i närheten ska ha gallrats ut och destruerats,
iii) 

Krav för alla virus

Symtom på alla de virus som förtecknas i bilaga I och bilaga II har observerats på högst 0,5 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin certifierat material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten ska ha gallrats ut och omedelbart destruerats.

d)    CAC-material

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och testning

Provtagning och testning ska utföras om symtomen på arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus), hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), strawberry crinkle virus, latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) och tomatsvartringvirus (tomato black ring virus) är otydliga vid okulärbesiktning. Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus), hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) och tomatsvartringvirus (tomato black ring virus), som förtecknas i bilaga I och bilaga II.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

I händelse av ett positivt testresultat för förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material som uppvisar symtom på arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus), hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) eller tomatsvartringvirus (tomato black ring virus), ska det berörda förökningsmaterialet och de berörda fruktplantorna gallras ut och omedelbart destrueras.

15.    Vaccinium L.

a)    Utgångsmaterial

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras två gånger om året.

Provtagning och testning

Alla moderplantor för utgångsmaterial ska genomgå provtagning och testning fem år efter att de godtagits som moderplantor för utgångsmaterial och därefter med fem års mellanrum, med avseende på förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga II, samt vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I.

b)    Elitmaterial

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras två gånger om året.

Provtagning och testning

Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I och bilaga II.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i) 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn

— 
Inga symtom på Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn har observerats i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen.
ii) 

Diaporthe vaccinii Shear

— 
Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial ska produceras i områden där det är känt att Diaporthe vaccinii Shear inte förekommer, eller
— 
inga symtom på Diaporthe vaccinii Shear har observerats i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen.
iii) 

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin och Godronia cassandrae (anamorf Topospora myrtilli) Peck

— 
Procentandelen förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial i produktionsanläggningen som under den senaste avslutade odlingssäsongen har uppvisat symtom på någon av följande reglerade EU-icke-karantänskadegörare får inte överstiga
— 
0,1 % när det gäller Godronia cassandrae (anamorf Topospora myrtilli) Peck,
— 
0,5 % när det gäller Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla värdplantor i närheten ska ha gallrats ut och destruerats.

▼M2

iv) 

Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in ’t Veld

— 
Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial ska produceras i områden som är fria från Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in ’t Veld, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller
— 
inga symtom på Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in ’t Veld får observeras på förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial vid produktionsanläggningen under den senaste avslutade växtperioden.

▼M1

c)    Certifierat material och CAC-material

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och testning

Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I och bilaga II.

d)    Certifierat material

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i) 

Diaporthe vaccinii Shear

— 
Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material ska produceras i områden där det är känt att Diaporthe vaccinii Shear inte förekommer, eller
— 
inga symtom på Diaporthe vaccinii Shear har observerats i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen.
ii) 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn, Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin och Godronia cassandrae (anamorf Topospora myrtilli) Peck

— 
Procentandelen förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material i produktionsanläggningen som under den senaste avslutade odlingssäsongen har uppvisat symtom på någon av följande reglerade EU-icke-karantänskadegörare får inte överstiga
— 
0,5 % när det gäller
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn,
Godronia cassandrae (anamorf Topospora myrtilli) Peck,
— 
1 % när det gäller Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla värdplantor i närheten ska ha gallrats ut och destruerats..

▼M2

iii) 

Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in ’t Veld

— 
Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material ska produceras i områden som är fria från Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in ’t Veld, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller
— 
inga symtom på Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in ’t Veld får observeras på förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material vid produktionsanläggningen under den senaste avslutade växtperioden,
eller
— 
— 
förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material som uppvisar symtom på Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in ’t Veld vid produktionsanläggningen och alla växter inom en radie på 2 m från det symtomatiska förökningsmaterialet och de symtomatiska fruktplantorna ska gallras ut och destrueras, inbegripet vidhäftande jord,
och
— 
när det gäller alla växter inom en radie på 10 m från det symtomatiska förökningsmaterialet och de symtomatiska fruktplantorna samt allt återstående förökningsmaterial och alla återstående fruktplantor från det berörda partiet gäller följande:
— 
Inga symtom på Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in ’t Veld får observeras på det förökningsmaterialet och de fruktplantorna vid minst två inspektioner inom tre månader efter påvisandet av symtomatiskt förökningsmaterial och symtomatiska frukplantor vid tidpunkter som är lämpliga för att upptäcka skadegöraren, och under denna tremånadersperiod får inga behandlingar för att bekämpa symtom av Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in ’t Veld genomföras, och
— 
efter den tremånadersperioden
— 
får inga symtom på Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in ’t Veld observeras på detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor vid produktionsanläggningen, eller
— 
har ett representativt prov av det förökningsmaterial och de fruktplantor som ska förflyttas testats och befunnits vara fritt från Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in ’t Veld,
och
— 
— 
när det gäller allt annat förökningsmaterial och alla andra fruktplantor vid produktionsanläggningen gäller följande:
— 
Inga symtom på Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in ’t Veld får observeras på detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor vid produktionsanläggningen, eller
— 
ett representativt prov av det förökningsmaterial och de fruktplantor som ska förflyttas har testats och befunnits vara fritt från Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in ’t Veld.

e)    CAC-material

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

— 
Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in ’t Veld
— 
Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras i områden som är fria från Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in ’t Veld, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller
— 
inga symtom på Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in ’t Veld får observeras på förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material vid produktionsanläggningen under den senaste avslutade växtperioden,
eller
— 
— 
förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material som uppvisar symtom på Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in ’t Veld vid produktionsanläggningen och alla växter inom en radie på 2 m från det symtomatiska förökningsmaterialet och de symtomatiska fruktplantorna ska gallras ut och destrueras, inbegripet vidhäftande jord, och
— 
när det gäller alla växter inom en radie på 10 m från det symtomatiska förökningsmaterialet och de symtomatiska fruktplantorna samt allt återstående förökningsmaterial och alla återstående fruktplantor från det berörda partiet gäller följande:
— 
Inga symtom på Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in ’t Veld får observeras på det förökningsmaterialet och de fruktplantorna vid minst två inspektioner inom tre månader efter påvisandet av symtomatiskt förökningsmaterial och symtomatiska frukplantor vid tidpunkter som är lämpliga för att upptäcka skadegöraren, och under denna tremånadersperiod får inga behandlingar för att bekämpa symtom av Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in ’t Veld genomföras, och efter den tremånadersperioden
— 
får inga symtom på Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in ’t Veld observeras på detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor vid produktionsanläggningen, eller
— 
har ett representativt prov av det förökningsmaterial och de fruktplantor som ska förflyttas testats och befunnits vara fritt från Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in ’t Veld,
och
— 
när det gäller allt annat förökningsmaterial och alla andra fruktplantor vid produktionsanläggningen gäller följande:
— 
Inga symtom på Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in ’t Veld får observeras på detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor vid produktionsanläggningen, eller
— 
ett representativt prov av det förökningsmaterial och de fruktplantor som ska förflyttas har testats och befunnits vara fritt från Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in ’t Veld.

▼B
BILAGA V

Högsta tillåtna antal generationer på friland under icke insektsskyddade förhållanden och längsta tillåtna livstid för moderplantor för elitmaterial av olika släkten/arter, i enlighet med artikel 19.1

Castanea sativa Mill.

Elitmaterial

En moderplanta för elitmaterial, i den mening som avses i artikel 15.2 a får uppförökas i högst två generationer.

Då en moderplanta för elitmaterial, i den mening som avses i artikel 15.2 a, utgörs av en grundstam får den uppförökas i högst tre generationer.

Grundstammar som ingår i moderplantor för elitmaterial ska bestå av elitmaterial av första generationen.

Citrus L., Fortunella Swingle och Poncirus Raf.

Elitmaterial

En moderplanta för elitmaterial, i den mening som avses i artikel 15.2 a får uppförökas i högst en generation.

Då en moderplanta för elitmaterial, i den mening som avses i artikel 15.2 a, utgörs av en grundstam får den uppförökas i högst tre generationer.

Grundstammar som ingår i moderplantor för elitmaterial ska bestå av elitmaterial av första generationen.

Corylus avellana L.

Elitmaterial

En moderplanta för elitmaterial, i den mening som avses i artikel 15.2 a får uppförökas i högst två generationer.

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

Elitmaterial

En moderplanta för elitmaterial, i den mening som avses i artikel 15.2 a får uppförökas i högst två generationer.

Då en moderplanta för elitmaterial, i den mening som avses i artikel 15.2 a, utgörs av en grundstam får den uppförökas i högst tre generationer.

Grundstammar som ingår i moderplantor för elitmaterial ska bestå av elitmaterial av första generationen.

Ficus carica L.

Elitmaterial

En moderplanta för elitmaterial, i den mening som avses i artikel 15.2 a får uppförökas i högst två generationer.

Fragaria L.

Elitmaterial

En moderplanta för elitmaterial, i den mening som avses i artikel 15.2 a får uppförökas i högst fem generationer.

Juglans regia L.

Elitmaterial

En moderplanta för elitmaterial, i den mening som avses i artikel 15.2 a får uppförökas i högst två generationer.

Olea europaea L.

Elitmaterial

En moderplanta för elitmaterial, i den mening som avses i artikel 15.2 a får uppförökas i högst en generation.

▼M2

Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch och Prunus salicina Lindl.

▼B

Elitmaterial

En moderplanta för elitmaterial, i den mening som avses i artikel 15.2 a får uppförökas i högst två generationer.

Då en moderplanta för elitmaterial, i den mening som avses i artikel 15.2 a, utgörs av en grundstam får den uppförökas i högst tre generationer.

Grundstammar som ingår i moderplantor för elitmaterial ska bestå av elitmaterial av första generationen.

Prunus avium och P. cerasus

Elitmaterial

En moderplanta för elitmaterial, i den mening som avses i artikel 15.2 a får uppförökas i högst två generationer.

Då en moderplanta för elitmaterial, i den mening som avses i artikel 15.2 a, utgörs av en grundstam får den uppförökas i högst tre generationer.

Grundstammar som ingår i moderplantor för elitmaterial ska bestå av elitmaterial av första generationen.

Ribes L.

Elitmaterial

En moderplanta för elitmaterial, i den mening som avses i artikel 15.2 a får uppförökas i högst tre generationer. Moderplantor får användas som moderplantor i högst sex år.

Rubus L.

Elitmaterial

En moderplanta för elitmaterial, i den mening som avses i artikel 15.2 a får uppförökas i högst två generationer. Moderplantor av varje generation får användas som moderplantor i högst fyra år.

Vaccinium L.

Elitmaterial

En moderplanta för elitmaterial, i den mening som avses i artikel 15.2 a får uppförökas i högst två generationer.( 1 ) Kommissionens genomförandedirektiv 2014/97/EU av den 15 oktober 2014 om genomförande av rådets direktiv 2008/90/EG vad gäller registrering av leverantörer och sorter samt den gemensamma sortlistan (se sidan 16 i detta nummer av EUT).

( 2 ) Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/925 av den 29 maj 2017 om tillfälligt tillstånd för vissa medlemsstater att certifiera utgångsmaterial av vissa arter av fruktplantor som produceras på friland under icke insektsskyddade förhållanden och om upphävande av genomförandebeslut (EU) 2017/167 (EUT L 140, 31.5.2017, s. 7)

Top