EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document b04e5cbe-708c-11eb-9ac9-01aa75ed71a1

Consolidated text: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

02014R0808 — SV — 28.01.2021 — 006.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 808/2014

av den 17 juli 2014

om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

(EGT L 227 31.7.2014, s. 18)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/669 av den 28 april 2016

  L 115

33

29.4.2016

►M2

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1997 av den 15 november 2016

  L 308

5

16.11.2016

►M3

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1077 av den 30 juli 2018

  L 194

44

31.7.2018

►M4

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/936 av den 6 juni 2019

  L 149

58

7.6.2019

►M5

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1009 av den 10 juli 2020

  L 224

1

13.7.2020

►M6

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/73 av den 26 januari 2021

  L 27

9

27.1.2021
▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 808/2014

av den 17 juli 2014

om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs regler för genomförandet av förordning (EU) nr 1305/2013 vad gäller presentationen av landsbygdsprogram, förfaranden och tidsplaner för godkännande och ändringar av landsbygdsprogram och nationella ramar, innehållet i nationella ramar, information om och publicitet åt landsbygdsprogram, genomförandet av vissa landsbygdsutvecklingsåtgärder, uppföljning och utvärdering samt rapportering.

Artikel 2

Innehållet i landsbygdsprogram och nationella ramar

Presentationen av innehållet i landsbygdsprogram enligt artikel 27 förordning (EU) nr 1303/2013 och artikel 8 förordning (EU) nr 1305/2013, i nationella program för gemensamma instrument för obegränsade garantier och värdepapperisering för kapitallättnad som genomförs av Europeiska investeringsbanken (EIB) enligt artikel 28 förordning (EU) nr 1303/2013 och i nationella ramar enligt artikel 6.3 förordning (EU) nr 1305/2013 ska fastställas i enlighet med bilaga I till denna förordning.

Artikel 3

Antagande av nationella ramar

Sådana nationella ramar som avses i artikel 6.3 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska antas i enlighet med artikel 29 förordning (EU) nr 1303/2013.

Artikel 4

Ändringar av landsbygdsprogram

1.  

Förslag till ändring av landsbygdsprogram och särskilda program för att inrätta och driva nationella landsbygdsnätverk ska bland annat innehålla följande information:

a) 

Den typ av ändring som föreslås.

b) 

Skälen till ändringen och/eller problem i genomförandet som motiverar ändringen.

c) 

De effekter som ändringen förväntas få.

d) 

Ändringens inverkan på indikatorer.

▼M6 —————

▼M2

2.  
►M6  Programändringar av den typ som avses i artikel 11 a i förordning (EU) nr 1305/2013 får föreslås högst fyra gånger under programperioden. ◄

▼M6

För alla andra typer av ändringar gemensamt

a) 

får det för varje kalenderår och varje program lämnas in ett enda ändringsförslag, med undantag för år 2025 då fler än ett enda ändringsförslag får lämnas in för ändringar som uteslutande gäller anpassningen av finansieringsplanen, inbegripet eventuella ändringar av indikatorplanen,

b) 

får det för varje program lämnas in fyra ytterligare ändringsförslag under programperioden.

▼M2

Det högsta antal ändringar som avses i första och andra styckena ska inte tillämpas

▼M5

a) 

om det behöver vidtas nödåtgärder på grund av naturkatastrofer, andra katastrofer eller allvarliga klimathändelser som formellt har erkänts av den behöriga nationella offentliga myndigheten, eller på grund av en betydande och plötslig förändring i de socioekonomiska villkoren i medlemsstaten eller regionen, inbegripet betydande och plötsliga demografiska förändringar till följd av migration eller flyktingmottagande; om en ändring av landsbygdsprogrammet för att hantera covid-19-krisen kombineras med ändringar som inte är kopplade till krisen ska detta stycke tillämpas på alla kombinerade ändringar, förutsatt att förslaget om ändring av landsbygdsprogrammet lämnas in till kommissionen senast den 30 juni 2021,

▼M6

b) 

om en ändring är nödvändig till följd av en ändring av unionens regelverk, inbegripet en ändring som rör förlängning av landsbygdsprogrammets period eller en ändring med avseende på tillgängligheten av ytterligare medel för återhämtning av unionens jordbrukssektor och landsbygdsområden i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/2220 ( 1 )

▼M2

c) 

som en följd av den resultatöversyn som avses i artikel 21 i förordning (EU) nr 1303/2013,

d) 

vid en ändring av det planerade EJFLU-bidrag per år som avses i artikel 8.1 h i i förordning (EU) nr 1305/2013 till följd av utvecklingen i den årliga fördelning per medlemsstat som avses i artikel 58.7 i den förordningen; de föreslagna ändringarna får omfatta följdändringar i beskrivningen av åtgärderna,

e) 

vid ändringar gällande införandet av finansieringsinstrument som avses i artikel 37 i förordning (EU) nr 1303/2013, eller

f) 

vid ändringar gällande införandet av den nya avgränsning som avses i artikel 32.5 b i förordning (EU) nr 1305/2013.

▼M6

3.  
Medlemsstaterna ska senast den 30 september 2022 lämna in sin sista programändring av den typ som avses i artikel 11 a iii i förordning (EU) nr 1305/2013 till kommissionen.

Andra typer av programändringar ska lämnas in till kommissionen senast den 30 september 2025.

▼B

4.  
När en programändring ändrar någon av uppgifterna i den tabell i den nationella ramen som avses i artikel 6.3 andra stycket i förordning (EU) nr 1305/2013 ska godkännandet av programändringen utgöra ett godkännande av motsvarande revidering av den tabellen.

Artikel 5

Ändring av nationella ramar

1.  
Artikel 30 i förordning (EU) nr 1303/2013, artikel 11 i förordning (EU) nr 1305/2013 och artikel 4.1 b och c i den här förordningen ska i tillämpliga delar gälla för ändringar av nationella ramar.
2.  
Medlemsstater som har valt att lämna in nationella ramar som innehåller den tabell som avses i artikel 6.3 andra stycket i förordning (EU) nr 1305/2013, får lämna in ändringar av den nationella ramen vad gäller den tabellen till kommissionen med hänsyn till graden av genomförande av deras olika program.
3.  

Efter att ha godkänt de ändringar som avses i punkt 2, ska kommissionen anpassa de finansieringsplaner som avses i artikel 8.1 h förordning (EU) nr 1305/2013 i de berörda programmen till den reviderade tabellen, under förutsättning att

a) 

det totala EJFLU-bidraget per program för hela programperioden inte ändras,

b) 

det totala EJFLU-anslaget till medlemsstaten i fråga inte ändras,

c) 

den årliga fördelningen för programmet för de år som föregår året då översynen görs inte ändras,

d) 

det årliga EJFLU-anslaget till medlemsstaten i fråga inte överskrids,

e) 

EJFLU:s totala finansiering av miljö- och klimatrelaterade åtgärder enligt artikel 59.6 förordning (EU) nr 1305/2013 inte överskrids.

▼M2

4.  
Med undantag för nödåtgärder till följd av naturkatastrofer, andra katastrofer eller allvarliga klimathändelser som formellt har erkänts av den behöriga nationella offentliga myndigheten, eller till följd av en betydande och plötslig förändring i de socioekonomiska villkoren i medlemsstaten eller regionen, inbegripet betydande och plötsliga demografiska förändringar till följd av migration eller flyktingmottagande, ändringar av den rättsliga ramen eller ändringar till följd av den resultatöversyn som avses i artikel 21 i förordning (EU) nr 1303/2013, får begäran om ändring av den nationella ramen enligt punkt 2 lämnas in endast en gång per kalenderår före den 1 april. Genom undantag från artikel 4.2 andra stycket får ändringar i program som följer av en sådan översyn göras utöver de ändringsförslag som lämnats in i enlighet med det stycket.

▼B

5.  
Genomförandeakten som godkänner ändringen ska antas i så god tid att det är möjligt att ändra respektive budgetåtaganden före utgången av det år då översynen lämnades in.

Artikel 6

Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder

1.  
Medlemsstaterna får föreskriva att det ska vara möjligt att täcka deltagarnas kostnader för resa, inkvartering och dagliga utgifter i samband med sådana kunskapsöverförings- och informationsåtgärder som avses i artikel 14 i förordning (EU) nr 1305/2013 samt kostnaderna för avbytare inom jordbruket genom ett system med kuponger eller ett annat system med motsvarande verkan.
2.  

Vad gäller de system som avses i punkt 1 ska medlemsstaterna föreskriva

a) 

att giltighetstiden för kupongen eller motvarande inte får överstiga ett år,

b) 

regler för hur kuponger eller motsvarande förvärvas, i synnerhet att de ska vara knutna till en specifik åtgärd,

c) 

en definition av de särskilda villkor enligt vilka kupongerna kan återbetalas till den aktör som tillhandahåller en kurs eller andra kunskapsöverförings- och informationsåtgärder.

▼M3 —————

▼B

Artikel 8

Affärsplaner

▼M3 —————

▼B

2.  
Om det ges stöd enligt artikel 19.1 a i i förordning (EU) nr 1305/2013 och om affärsplanen hänvisar till användningen av andra landsbygdsutvecklingsåtgärder enligt den förordningen, får medlemsstaterna föreskriva att godkännande av ansökan om stöd också ger tillgång till stöd inom ramen för de åtgärderna. Om en medlemsstat använder sig av denna möjlighet ska den föreskriva att ansökan om stöd ska innehålla den information som behövs för att bedöma stödberättigande enligt de åtgärderna.

▼M1

Artikel 9

1.  
Om åtaganden som gjorts enligt artiklarna 28, 29 och 34 i förordning (EU) nr 1305/2013 avser djurenheter ska de omräkningsfaktorer för omvandling av de olika djurkategorierna till djurenheter som anges i bilaga II tillämpas.
2.  
Om åtaganden enligt artiklarna 28, 29 och 34 i förordning (EU) nr 1305/2013 uttrycks i andra enheter än de som används i bilaga II till den förordningen, får medlemsstaterna beräkna betalningarna på grundval av dessa andra enheter. I sådana fall ska medlemsstaterna säkerställa att de högsta belopp per år som berättigar till stöd från EJFLU och som anges i den bilagan inte överskrids.
3.  
Stöd enligt artiklarna 28, 29 och 34 i förordning (EU) nr 1305/2013 kan inte beviljas per djurenhet, utom när det gäller sådant stöd för åtaganden att föda upp lokala raser som riskerar att försvinna från djurhållningen som avses i artikel 28.10 b i den förordningen.

▼B

Artikel 10

Standardantaganden om merkostnader och inkomstbortfall

1.  
Medlemsstaterna får fastställa stödbeloppet för de åtgärder eller insatstyper som avses i artiklarna 28–31 och artiklarna 33 och 34 i förordning (EU) nr 1305/2013 på grundval av standardantaganden om merkostnader och inkomstbortfall.
2.  

Medlemsstaterna ska se till att dessa beräkningar och motsvarande stöd som avses i punkt 1

a) 

endast innehåller kontrollerbara element,

b) 

är baserade på siffror som fastställts av vederbörlig expertis,

c) 

tydligt anger upphovet till de använda siffrorna,

d) 

är differentierade för att, vid behov, ta hänsyn till regionala eller lokala förhållanden och aktuell markanvändning,

e) 

inte innehåller element som är kopplade till investeringskostnader.

Artikel 11

Kombinerade åtaganden och kombinerade åtgärder

1.  
Olika åtaganden om miljö- och klimatvänligt jordbruk enligt artikel 28 förordning (EU) nr 1305/2013, åtaganden om ekologiskt jordbruk enligt artikel 29 i den förordningen, åtaganden om djurens välbefinnande enligt artikel 33 i samma förordning och åtaganden om miljö- och klimatvänligt skogsbruk enligt artikel 34 i nämnda förordning får kombineras, under förutsättning att de kompletterar varandra och är förenliga med varandra. Medlemsstaterna ska foga förteckningen över tillåtna kombinationer till sina landsbygdsprogram.
2.  
Om åtgärder eller olika åtaganden i samma åtgärd eller olika åtgärder som avses i punkt 1 kombineras, ska medlemsstaterna för att bestämma nivån på stödet ta hänsyn till det särskilda inkomstbortfall och särskilda merkostnader som följer av kombinationen.
3.  
Om en insats faller under två eller flera åtgärder eller under två eller flera olika typer av insatser får medlemsstaterna klassificera utgifterna under den dominerande åtgärden eller insatstypen. Den bidragssats som är specifik för den dominerande åtgärden eller insatstypen ska tillämpas.

Artikel 12

Nationella landsbygdsnätverk

1.  
Medlemsstaterna ska fastställa bestämmelser om inrättande och drift av det nationella landsbygdsnätverk som avses i artikel 54 förordning (EU) nr 1305/2013 och om inledning av dess handlingsplan senast 12 månader efter kommissionens godkännande av landsbygdsprogrammet eller det särskilda programmet för att inrätta och driva det nationella landsbygdsnätverket, enligt vad som är tillämpligt.
2.  
Den struktur som krävs för att driva det nationella landsbygdsnätverket ska inrättas antingen inom de behöriga nationella eller regionala myndigheterna eller externt, genom upphandlingsförfaranden eller som en kombination av båda. Strukturen måste kunna utföra åtminstone de verksamheter som avses i artikel 54.3 b i förordning (EU) nr 1305/2013.
3.  
Om en medlemsstat har valt ett särskilt program för att inrätta och driva det nationella landsbygdsnätverket, ska det programmet innehålla de delar som avses i del 3 i bilaga I till denna förordning.

Artikel 13

Information och publicitet

1.  
Förvaltningsmyndigheten ska lägga fram en informations- och kommunikationsstrategi samt alla ändringar av denna till övervakningskommittén för kännedom. Strategin ska lämnas in senast sex månader efter antagandet av landsbygdsprogrammet. Förvaltningsmyndigheten ska underrätta övervakningskommittén minst en gång per år om vilka framsteg som gjorts i genomförandet av informations- och kommunikationsstrategin och om sin analys av resultaten samt om planerad information och kommunikation under det följande året.
2.  
Närmare regler för förvaltningsmyndighetens och stödmottagarnas ansvar för information och publicitet fastställs i bilaga III.

Artikel 14

Uppföljnings- och utvärderingssystem

1.  

Det gemensamma uppföljnings- och utvärderingssystem som avses i artikel 67 förordning (EU) nr 1305/2013 ska omfatta följande delar:

a) 

En interventionslogik som visar samspelet mellan prioriteringar, fokusområden och åtgärder.

b) 

En uppsättning gemensamma indikatorer för kontext, resultat och utfall, däribland indikatorer som ska användas för fastställandet av kvantifierade mål i förhållande till fokusområden för landsbygdsutveckling och en uppsättning fördefinierade indikatorer för resultatöversynen.

c) 

Gemensamma utvärderingsfrågor som anges i bilaga V.

d) 

Datainsamling, lagring och översändande.

e) 

Regelbunden rapportering om uppföljnings- och utvärderingsverksamhet.

f) 

Utvärderingsplanen.

g) 

Förhands- och efterhandsutvärderingar och all annan utvärderingsverksamhet kopplad till landsbygdsprogrammet, inklusive sådana som krävs för att uppfylla de ökade behoven för de årliga genomföranderapporter för 2017 och 2019 som avses i artikel 50.4 och 50.5 i förordning (EU) nr 1303/2013 och artikel 75.3 och 75.4 i förordning (EU) nr 1305/2013.

h) 

Stöd så att det är möjligt för alla aktörer som ansvarar för uppföljning och utvärdering att fullgöra sina skyldigheter.

2.  
De gemensamma kontext-, resultat- och aktivitetsindikatorerna för landsbygdsutvecklingspolitiken anges i bilaga IV. I den bilagan identifieras också de indikatorer som ska användas för fastställandet av kvantifierade mål för fokusområden för landsbygdsutveckling. Vid fastställandet av de delmål och mål för resultatramen som avses i punkt 2 i bilaga II till förordning (EU) nr 1303/2013 ska medlemsstaterna antingen använda de fördefinierade resultatindikatorer som anges i punkt 5 i bilaga IV till denna förordning eller ersätta och/eller komplettera dessa indikatorer med andra relevanta utfallsindikatorer som definieras i landsbygdsprogrammet.
3.  
De dokument om tekniskt stöd som anges i bilaga VI ska utgöra en del av uppföljnings- och utvärderingssystemet.

▼M5

4.  
För typer av insatser där ett potentiellt bidrag till fokusområden som avses i artikel 5 första stycket led 2 a, artikel 5 första stycket leden 5 a–d och artikel 5 första stycket led 6 a i förordning (EU) nr 1305/2013 identifieras, för typer av insatser där ett potentiellt bidrag till integration av tredjelandsmedborgare identifieras eller för typer av insatser som stöder lindring av effekterna av covid-19-krisen samt återhämtningsåtgärder, ska den elektroniska registrering av insatserna som avses i artikel 70 i förordning (EU) nr 1305/2013 med hjälp av flaggor identifiera de fall där en insats har en komponent som bidrar till ett eller flera av dessa fokusområden eller mål.

▼B

Artikel 15

Årlig genomföranderapport

Presentationen av den årliga genomföranderapport som avses i artikel 75 förordning (EU) nr 1305/2013 anges i bilaga VII till den här förordningen.

Artikel 16

Utvärderingsplan

Minimikraven för den utvärderingsplan som avses i artikel 56.1 i förordning (EU) nr 1303/2013 anges i del 1 punkt 9 i bilaga I till den här förordningen.

Artikel 17

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

DEL 1

Presentation av landsbygdsprogrammens innehåll

1.    Titel på landsbygdsprogrammet

2.    Medlemsstat och administrativ region

a) 

Det geografiska område som programmet omfattar.

b) 

Klassificering av regionen.

3.    Förhandsutvärdering

Gäller inte nationella program för gemensamma instrument som genomförs av Europeiska investeringsbanken (EIB) enligt artikel 28 i förordning (EU) nr 1303/2013

a) 

En beskrivning av processen, inbegripet tidsplaner för de viktigaste händelserna och delrapporter för de viktigaste faserna i landsbygdsprogrammets utveckling.

b) 

En strukturerad tabell över rekommendationerna från förhandsbedömningen och hur dessa har hanterats.

c) 

Den fullständiga rapporten om förhandsutvärderingen (inbegripet kraven för strategisk miljöbedömning) ska bifogas landsbygdsprogrammet.

4.    Styrkor, svagheter, möjligheter och hot (Swot-analys) samt identifiering av behov

Gäller inte nationella program för gemensamma instrument som genomförs av Europeiska investeringsbanken (EIB) enligt artikel 28 i förordning (EU) nr 1303/2013

a) 

En Swot-analys som innehåller följande avsnitt:

i) 

En övergripande beskrivning av den nuvarande situationen inom programområdet som bygger på gemensamma och programspecifika kontextindikatorer och andra aktuella kvalitativa uppgifter.

ii) 

Styrkor som har identifierats i programområdet.

iii) 

Svagheter som har identifierats i programområdet.

iv) 

Möjligheter som har identifierats i programområdet.

v) 

Hot som har identifierats i programområdet.

vi) 

En strukturerad tabell med uppgifter för de gemensamma och programspecifika kontextindikatorerna.

b) 

En behovsbedömning med utgångspunkt i Swot-analysen för varje unionsprioritering för landsbygdsutvecklingen (nedan kallad prioritering) och för varje fokusområde samt för de tre övergripande målen (miljö, inklusive de särskilda behoven hos Natura 2000-områdena enligt den prioriterade åtgärdsramen ( 2 ), begränsning av och anpassning till klimatförändringar, innovation).

5.    Beskrivning av strategin

a) 

En motivering av de behov som har valts ut för att behandlas i landsbygdsprogrammet, och valet av mål, prioriteringar, fokusområden och fastställandet av mål med utgångspunkt i resultatet av Swot-analysen och behovsbedömningen. I förekommande fall, en motivering av tematiska delprogram som ingår i programmet. Motiveringen ska särskilt visa att de krav som avses i artikel 8.1 c i och iv i förordning (EU) nr 1305/2013 är uppfyllda.

b) 

Kombinationen och motiveringen av landsbygdsutvecklingsåtgärderna för varje fokusområde, inbegripet en motivering av att tilldelningen av finansiella medel till programmets åtgärder är tillräcklig för att de fastställda målen ska kunna uppnås, i enlighet med artikel 8.1 c ii och iii i förordning (EU) nr 1305/2013. Den kombination av åtgärder som ingår i interventionslogiken ska bygga på uppgifter från Swot-analysen och den motivering och prioritering av behoven som avses i led a.

c) 

En beskrivning av hur de övergripande målen ska hanteras, inbegripet de särskilda krav som avses i artikel 8.1 c v i förordning (EU) nr 1305/2013.

d) 

En sammanfattande tabell över interventionslogiken med de prioriteringar och fokusområden som har valts för landsbygdsprogrammet, de kvantifierade målen och de åtgärdskombinationer som ska användas för att uppnå dem, inklusive de planerade utgifterna. Den sammanfattande tabellen ska genereras automatiskt från de uppgifter som lämnas i punkt 5 b och punkt 11, med utgångspunkt i det elektroniska system för datautbyte (SFC2014) som avses i artikel 4 a och b i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 184/2014 ( 3 ).

e) 

En beskrivning av rådgivningskapaciteten för att se till att det ges tillräckligt med råd och stöd i fråga om de rättsliga kraven och för åtgärder i samband med innovation för att visa de åtgärder som har vidtagits enligt artikel 8.1 c vi i förordning (EU) nr 1305/2013.

6.

Bedömning av förhandsvillkor med följande strukturerade tabeller:

a) 

Information om bedömningen av tillämpligheten av förhandsvillkor.

b) 

För varje tillämpligt allmänt och prioriteringsanknutet förhandsvillkor i en tabell:

i) 

En bedömning av huruvida villkoret är uppfyllt.

ii) 

En förteckning över de prioriteringar/fokusområden som villkoret gäller. I del 4 finns en vägledande förteckning över prioriteringar/fokusområden och åtgärder som är särskilt relevanta för varje förhandsvillkor.

iii) 

En förteckning över relevanta villkor samt en bedömning av huruvida de är uppfyllda.

iv) 

Hänvisningar till de strategier, rättsakter eller andra dokument, med hänvisningar till de berörda avsnitten och artiklarna, som styrker att ett visst kriterium är uppfyllt.

c) 

Två separata tabeller, en för de allmänna förhandsvillkor som ska tillämpas och en för de prioriteringsanknutna förhandsvillkor som ska tillämpas och som inte alls eller endast delvis är uppfyllda. Båda tabellerna ska innehålla följande uppgifter:

i) 

Identifiering av det kriterium som inte är uppfyllt.

ii) 

Åtgärder som ska vidtas för att uppfylla vart och ett av dessa kriterier.

iii) 

Tidsfrister för dessa åtgärder.

iv) 

Organ som ansvarar för att kriteriet uppfylls.

7.

Beskrivning av resultatöversynen

Gäller inte nationella program för gemensamma instrument som genomförs av Europeiska investeringsbanken (EIB) enligt artikel 28 i förordning (EU) nr 1303/2013

a) 

I förekommande fall, information om val av de indikatorer som avses i artikel 14.2, delmål, avgörande genomförandesteg samt fördelning av resultatreserven. De fastställda målen ska vara motiverade inom ramen för strategin, i enlighet med punkt 5 a.

b) 

En tabell över tilldelningen av resultatreserven för varje prioritering och för varje indikator:

▼M6

i) 

Mål för 2025. Målen ska inte innefatta ytterligare nationell finansiering enligt punkt 12 och statligt stöd i form av ytterligare nationell finansiering enligt punkt 13, och de ytterligare medel som avses i artikel 58a i förordning (EU) nr 1305/2013.

▼B

ii) 

Delmål för 2018 med utgångspunkt i målen.

Om det sammanlagda EJFLU-belopp som tilldelats resultatreserven skiljer sig från den proportionella fördelningen ( 4 ) av den sammanlagda nationella tilldelningen av EJFLU-resultatreserven i partnerskapsavtalet till alla nationella och regionala program, med undantag för de nationella program för gemensamma instrument som genomförs av EIB som avses i artikel 28 i förordning (EU) nr 1303/2013 och de specifika program för inrättande och drift av nationella landsbygdsnätverk som avses i artikel 54.1 andra stycket i förordning (EU) nr 1305/2013, ska det ges en motivering till beloppet för tilldelningen av resultatreserven.

8.

Beskrivning av de utvalda åtgärderna

1) Beskrivning av de allmänna villkor som gäller för mer än en åtgärd, inklusive, i förekommande fall, definition av landsbygdsområde, utgångsläge, tvärvillkor, användning av finansieringsinstrument, användning av förskott och gemensamma bestämmelser för investeringar, inbegripet bestämmelserna i artiklarna 45 och 46 i förordning (EU) nr 1305/2013.

I förekommande fall ska förteckningen över tillåtna kombinationer av åtaganden enligt artikel 11.1 fogas till landsbygdsprogrammet.

2) Beskrivning av åtgärden, inbegripet följande uppgifter:

a) 

Rättslig grund.

b) 

En allmän beskrivning av åtgärden, inbegripet dess interventionslogik och åtgärdens bidrag till fokusområden och övergripande mål.

▼M6

c) 

Omfattning, stödnivå, stödberättigade mottagare och, i förekommande fall, metod för beräkning av stödbelopp eller stödnivå fördelat på delåtgärd och/eller typ av insats, vid behov. För varje typ av insats, en specificering av stödberättigande kostnader, villkor för berättigande, tillämpliga belopp och stödnivåer och principer för fastställandet av urvalskriterier. När stöd ges till ett finansieringsinstrument som genomförs enligt artikel 38.4 första stycket leden a och b i förordning (EU) nr 1303/2013 ska det anges en beskrivning av typen av finansieringsinstrument, allmänna kategorier av slutmottagare, allmänna kategorier av stödberättigande kostnader och högsta stödnivå. En separat beskrivning ska tillhandahållas för de åtgärder eller delar av åtgärder som finansieras med de ytterligare medel som avses i artikel 58a i förordning (EU) nr 1305/2013.

▼B

d) 

En beskrivning av möjligheten att kontrollera åtgärder och/eller typer av insatser:

i) 

Risk(er) i genomförandet av åtgärder och/eller typer av insatser.

ii) 

Begränsningsåtgärder.

iii) 

Övergripande bedömning av åtgärden och/eller typen av insatser.

När det gäller åtgärden enligt artikel 28 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska beskrivningen innehålla en tabell som visar förbindelsen mellan åtaganden om miljö- och klimatvänligt jordbruk och metoderna för att verifiera och kontrollera dem.

e) 

En separat beskrivning av varje åtgärd och/eller typ av insats enligt följande:

1.    Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder (artikel 14 i förordning (EU) nr 1305/2013)

— 
Definition av lämplig kapacitet hos organ som tillhandahåller kunskapsöverförings- och informationstjänster i form av kvalificerad personal och regelbunden utbildning för att de ska kunna utföra sin uppgift.
— 
Definition av längden på och innehållet i de utbytes- och besöksprogram inom jord- och skogsbruket som avses i artikel 3 i den delegerade förordningen (EU) nr 807/2014.

2.    Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster inom jordbruket (artikel 15 i förordning (EU) nr 1305/2013)

— 
Allmänna principer för att se till att det finns lämpliga resurser i form av regelbundet utbildad och kvalificerad personal, rådgivningserfarenhet och tillförlitlighet inom det område där de erbjuder rådgivning. Identifiering av de delar som rådgivningen ska omfatta.

3.    Kvalitetssystem för jordbruksprodukter och livsmedel (artikel 16 i förordning (EU)nr 1305/2013)

— 
Angivelse av stödberättigande kvalitetssystem, inbegripet system för certifiering av jordbruksföretag, för jordbruksprodukter, bomull eller livsmedel, som är erkända på nationell nivå och bekräftelse på att dessa kvalitetssystem uppfyller de kriterier som fastställs i artikel 16.1 b i förordning (EU) nr 1305/2013.
— 
Angivelse av stödberättigande system för certifiering av jordbruksprodukter på frivillig basis som enligt erkännande från medlemsstaterna uppfyller unionens riktlinjer.

4.    Investeringar i fysiska tillgångar (artikel 17 i förordning (EU) nr 1305/2013)

— 
Definition av icke-produktiva investeringar.
— 
Definition av kollektiva investeringar.
— 
Definition av integrerade projekt.
— 
Definition och identifiering av stödberättigande Natura 2000-områden och andra stödberättigande områden med högt naturvärde.
— 
Beskrivning av inriktningen på stödet till jordbruksföretag i enlighet med den Swot-analys som har utförts för den prioritering som avses i artikel 5.2 i förordning (EU) nr 1305/2013.
— 
En förteckning över nya krav att följa som införs genom unionslagstiftningen för de stöd som kan beviljas enligt artikel 17.6 i förordning (EU) nr 1305/2013.
— 
I förekommande fall, de miniminormer för energieffektivitet som avses i artikel 13 c i den delegerade förordningen (EU) nr 807/2014.
— 
I förekommande fall, en definition av de tröskelvärden som avses i artikel 13 e i den delegerade förordningen (EU) nr 807/2014.

▼M3

5.    Jordbruks- och affärsutveckling (artikel 19 i förordning (EU) nr 1305/2013)

— 
Definition av småbruk enligt artikel 19.1 a iii i förordning (EU) nr 1305/2013.
— 
Definition av de åtgärder som avses i artikel 2.1 s i förordning (EU) nr 1305/2013 (”dag för etablering”).
— 
Definition av övre och nedre gränser enligt artikel 19.4 femte stycket i förordning (EU) nr 1305/2013.
— 
Särskilda villkor för stöd till unga jordbrukare som inte etablerar sig som ensam ansvarig för jordbruksföretaget i enlighet med artikel 2.1 och 2.2 i den delegerade förordningen (EU) nr 807/2014.
— 
Information om tillämpningen av den tidsfrist som avses i artikel 2.3 i den delegerade förordningen (EU) nr 807/2014.
— 
En sammanfattning av kraven i affärsplanen.
— 
Användning av möjligheten att kombinera olika åtgärder och genom affärsplanen ge de unga jordbrukarna tillgång till dessa åtgärder.
— 
Områden som omfattas av diversifiering.

▼B

6.    Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen på landsbygden (artikel 20 i förordning (EU) nr 1305/2013)

— 
Definition av småskalig infrastruktur, inbegripet sådan småskalig turistinfrastruktur som avses i artikel 20.1 e i förordning (EU) nr 1305/2013.
— 
Om tillämpligt, särskilda undantag för att tillåta stöd till mer storskalig infrastruktur för investeringar i bredband och förnybar energi.
— 
De miniminormer för energieffektivitet som avses i artikel 13 c i den delegerade förordningen (EU) nr 807/2014.
— 
Definition av de tröskelvärden som avses i artikel 13 e i den delegerade förordningen (EU) nr 807/2014.

7.    Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft (artikel 21 i förordning (EU) nr 1305/2013)

— 
Definition och motivering av den storlek på skogsbruksföretaget över vilken stöd endast får beviljas på villkor att en skogsbruksplan eller ett likvärdigt instrument lämnas in som är förenliga med hållbart skogsbruk.
— 
Definition av likvärdigt instrument.

Beskogning och skapande av skogsmark

— 
Identifiering av arter, områden och metoder som ska användas för att undvika olämplig beskogning enligt artikel 6 a i den delegerade förordningen (EU) nr 807/2014, inbegripet en beskrivning av miljö- och klimatförhållandena i de områden där beskogning planeras i enlighet med artikel 6 b i den förordningen.
— 
Definition av de lägsta miljökrav som avses i artikel 6 i den delegerade förordningen (EU) nr 807/2014.

Inrättande av system för trädjordbruk

— 
Specifikation av det minsta och största antal träd som ska planteras och som ska stå kvar tills de är fullväxta, per hektar och skogsart som ska användas i enlighet med artikel 23.2 i förordning (EU) nr 1305/2013.
— 
Angivelse av förväntade miljöfördelar med de system som får stöd.

Förebyggande och återställande av skador som uppstår till följd av skogsbränder och naturkatastrofer och andra katastrofer

— 
När så är relevant, en förteckning över arter av organismer som är skadliga för växter och som kan leda till en katastrof.
— 
Identifiering av skogsområden där risken för skogsbränder enligt den berörda skogsskyddsplanen anses vara medelhög till hög.
— 
När det gäller förebyggande åtgärder som rör skadedjursangrepp och sjukdomar, en beskrivning av en relevant katastrof underbyggd med vetenskapliga bevis, inbegripet, i förekommande fall, rekommendationer från offentliga vetenskapliga organisationer om hantering av skadedjur och sjukdomar.

Investeringar som förbättrar skogsekosystemens klimattålighet och miljövärde

— 
Definition av typer av stödberättigande investeringar och deras förväntade inverkan på miljön och/eller rekreationsvärde för allmänheten.

8.    Inrättande av producentgrupper och producentorganisationer (artikel 27 i förordning (EU)nr 1305/2013)

— 
Beskrivning av det officiella förfarandet för erkännande av grupperna och organisationerna.

9.    Miljö- och klimatvänligt jordbruk (artikel 28 i förordning (EU) nr 1305/2013)

— 
Identifiering och definition av det relevanta utgångsläget. Detta ska omfatta tillämpliga bindande normer enligt avdelning VI kapitel I i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 ( 5 ), relevanta kriterier och minimiverksamheter som fastställs i artikel 4.1 c ii och iii i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 ( 6 ), de relevanta minimikraven för användning av gödselmedel och växtskyddsmedel och andra relevanta bindande krav enligt nationell lagstiftning.
— 
Minimikraven för gödselmedel måste bl.a. omfatta de riktlinjer för god jordbrukssed som introducerats inom ramen för direktiv 91/676/EEG ( 7 ) för gårdar utanför nitratkänsliga zoner, samt krav avseende fosforföroreningar. Minimikraven för växtskyddsmedel måste bl.a. omfatta de allmänna principer för integrerat växtskydd som införs genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG ( 8 ), krav på licens för att använda produkterna och på att utbildningsskyldigheter ska vara uppfyllda, krav på säker lagring, kontroll av maskiner för spridning av växtskyddsmedel och regler för användning av växtskyddsmedel nära vatten och andra känsliga områden i enlighet med nationell lagstiftning.
— 
En tabell som visar sambandet mellan åtaganden om miljö- och klimatvänligt jordbruk och berörda vanliga jordbruksmetoder samt relevanta delar av referensnivån (utgångsläget), dvs. god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt lagstadgade förvaltningskrav, minimikrav för gödselmedel och växtskyddsmedel, övriga relevanta nationella/regionala krav och minimiaktiviteter.
— 
Förteckning över lokala raser som riskerar att försvinna från djurhållningen och växtgenetiska resurser som hotas av genetisk utarmning.
— 
Beskrivning av metoden och av de agronomiska antaganden och parametrar, inklusive en beskrivning av de baskrav som avses i artikel 28.3 i förordning (EU) nr 1305/2013, som är relevanta för varje typ av åtagande och som ligger till grund för de beräkningar som används för att motivera merkostnader, inkomstbortfall till följd av åtagandet och transaktionskostnadernas storlek. I förekommande fall ska metoden ta hänsyn till stöd som beviljats i enlighet med förordning (EU) nr 1307/2013, inbegripet betalning för klimat- och miljövänliga jordbruksmetoder, för att utesluta dubbelfinansiering. I förekommande fall, den omräkningsmetod som används för andra enheter i enlighet med artikel 9 i den förordningen.

10.    Ekologiskt jordbruk (artikel 29 i förordning (EU) nr 1305/2013)

— 
Identifiering och definition av det relevanta utgångsläget. Detta ska omfatta tillämpliga bindande normer enligt avdelning VI kapitel I i förordning (EU) nr 1306/2013, relevanta kriterier och minimiverksamheter som fastställs i artikel 4.1 c ii och iii i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013, de relevanta minimikraven för användning av gödselmedel och växtskyddsmedel och andra relevanta bindande krav enligt nationell lagstiftning.
— 
Beskrivning av metoden och av de agronomiska antaganden och parametrar, inklusive en beskrivning av de baskrav som avses i artikel 29.2 i förordning (EU) nr 1305/2013, som är relevanta för varje typ av åtagande och som ligger till grund för de beräkningar som används för att motivera merkostnader, inkomstbortfall till följd av åtagandet och transaktionskostnadernas storlek. I förekommande fall ska metoden ta hänsyn till stöd som beviljats i enlighet med förordning (EU) nr 1307/2013, inbegripet betalning för klimat- och miljövänliga jordbruksmetoder, för att utesluta dubbelfinansiering. I förekommande fall, den omräkningsmetod som används för andra enheter i enlighet med artikel 9 i den förordningen.

11.    Stöd inom ramen för Natura 2000 och ramdirektivet för vatten (artikel 30 i förordning (EU) nr 1305/2013)

— 
För Natura 2000: De områden som utsetts för att genomföra rådets direktiv 92/43/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG ( 9 ) och de skyldigheter för jordbrukare som följer av motsvarande nationella och/eller regionala förvaltningsbestämmelser.
— 
Om andra avgränsade naturskyddsområden med miljöbegränsningar väljs ut för att få stöd inom ramen för denna åtgärd ska det lämnas en specifikation av platserna och deras bidrag till genomförandet av artikel 10 i direktiv 92/43/EEG.
— 
För stöd enligt ramdirektivet för vatten: Definition av väsentliga ändringar i typen av markanvändning och beskrivning av kopplingarna till det åtgärdsprogram för den förvaltningsplan för avrinningsdistrikt som avses i artikel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG ( 10 ) (nedan kallat ramdirektivet för vatten).
— 
Identifiering och definition av utgångsläget. För Natura 2000-stöd ska detta innefatta god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden i enlighet med artikel 94 och bilaga II till förordning (EU) nr 1306/2013 och de relevanta kriterier och minimiverksamheter som avses i artikel 4.1 c ii och iii i förordning (EU) nr 1307/2013. För stöd enligt ramdirektivet för vatten ska detta innefatta bindande normer som fastställts enligt avdelning VI kapitel I i förordning (EU) nr 1306/2013 och de relevanta kriterier och minimiverksamheter som fastställts enligt artikel 4.1 c ii och iii i förordning (EU) nr 1307/2013.
— 
Angivelse av sambandet mellan genomförandet av åtgärden och den prioriterade åtgärdsramen (artikel 8.4 i direktiv 92/43/EEG).
— 
Identifiering av de begränsningar/nackdelar som kan ligga till grund för att bevilja stöd och angivelse av obligatoriska metoder.
— 
Beskrivning av den metod och de agronomiska antaganden, inbegripet den beskrivning av baskrav som avses i artikel 30.3 i förordning (EU) nr 1305/2013 för direktiven 92/43/EEG och 2009/147/EG och i artikel 30.4 i den förordningen för ramdirektivet för vatten, som används som referens för beräkningarna som motiverar merkostnader och förlorad inkomst till följd av nackdelarna i de berörda områdena i samband med genomförandet av direktiven 92/43/EEG, 2009/147/EG och ramdirektivet för vatten. I förekommande fall ska metoden ta hänsyn till stöd som beviljats för klimat- och miljövänliga jordbruksmetoder i enlighet med förordning (EU) nr 1307/2013, för att utesluta dubbelfinansiering.

12.    Stöd till områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar (artikel 31 i förordning (EU) nr 1305/2013)

— 
Definition av den arealgräns per jordbruksföretag som medlemsstaten utgår från vid beräkning av nedtrappningen av stödet.

Angivande av områden med naturliga och andra särskilda begränsningar

— 
Beskrivning av den lokala enhetsnivå som tillämpas för angivande av områdena.
— 
Beskrivning av hur metoden tillämpas, inklusive de kriterier som avses i artikel 32 i förordning (EU) nr 1305/2013 för att avgränsa de tre kategorier av områden som avses i den artikeln, inbegripet en beskrivning och resultatet av den noggranna avvägning som ska göras för andra områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar än bergsområden.

13.    Djurens välbefinnande (artikel 33 i förordning (EU) nr 1305/2013)

— 
Definition och identifiering av de nationella krav och unionskrav som motsvarar de bindande normer som fastställts enligt avdelning VI kapitel I i förordning (EU) nr 1306/2013.
— 
Beskrivning av den metod och de agronomiska/zootekniska antaganden och parametrar, inbegripet den beskrivning av de baskrav som avses i artikel 33.2 i förordning (EU) nr 1305/2013 och som är relevanta för varje specifik typ av åtaganden, som används som referens för de beräkningar som motiverar merkostnader och förlorad inkomst till följd av det åtagande som gjorts.

14.    Tjänster för miljö- och klimatvänligt skogsbruk samt skogsskydd (artikel 34 i förordning (EU) nr 1305/2013)

— 
Definition och motivering av den företagsstorlek över vilken stöd endast får beviljas på villkor att det lämnas in en skogsbruksplan eller ett likvärdigt instrument.
— 
Definition av likvärdigt instrument.
— 
Identifiering av relevanta bindande krav som fastställs i den nationella skogslagen eller annan relevant nationell lagstiftning.
— 
Beskrivning av den metod och de antaganden och parametrar, inbegripet den beskrivning av baskraven som avses i artikel 34.2 i förordning (EU) nr 1305/2013 som är relevanta för varje specifik typ av åtaganden, som används som referens för de beräkningar som motiverar merkostnader och förlorad inkomst till följd av det åtagande som gjorts.

15.    Samarbete (artikel 35 i förordning (EU) nr 1305/2013)

— 
Specifikation av egenskaperna hos pilotprojekt, kluster, nätverk, korta leveranskedjor och lokala marknader.

▼M3

16.    Riskhantering (artiklarna 36–39a i förordning (EU) nr 1305/2013)

▼B

— 
Beskrivning av mekanismer som garanterar att det inte förekommer någon överkompensation.

Skörde-, djur- och växtförsäkring

— 
En beskrivning av villkoren för att försäkringsavtal ska vara stödberättigande, som minst ska omfatta
a) 

de särskilda risker som försäkringen täcker,

b) 

de särskilda ekonomiska förluster som täcks.

— 
Regler som ska användas för att fastställa beräkningen av den andel av en jordbrukares genomsnittliga årliga produktion som har förstörts.

Gemensamma fonder för allvarliga klimathändelser, djur- och växtsjukdomar, angrepp av skadegörare och miljöolyckor

— 
Principer för finansieringsarrangemang, inrättande och förvaltning av de gemensamma fonderna, som framför allt ska innefatta
a) 

en förteckning över de allvarliga klimathändelser, djur- eller växtsjukdomar, eller miljöolyckor som kan leda till att ersättning betalas ut till jordbrukarna, inbegripet geografisk omfattning i förekommande fall,

b) 

de kriterier som ska användas för att bedöma om en viss händelse ska föranleda utbetalning av ersättning till jordbrukare,

c) 

de metoder som ska användas för att beräkna de merkostnader som utgör ekonomiska förluster,

d) 

en beräkning av de administrativa kostnaderna,

e) 

den metod som ska användas för att fastställa beräkningen av den andel av den genomsnittliga årsproduktionen för en jordbrukare som har förstörts,

f) 

eventuella begränsningar av de kostnader som berättigar till ett finansiellt bidrag,

— 
den kortaste och längsta löptiden för ett kommersiellt lån, om ett sådant utgör källan till den finansiella ersättning som ska betalas ut av den gemensamma fonden.

Inkomststabiliserande verktyg

— 
Principer för finansieringsarrangemang, inrättande och förvaltning av de gemensamma fonderna, för beviljande av ersättning till jordbrukare, som framför allt ska innefatta
a) 

beräkning av de administrativa kostnaderna,

b) 

regler som ska användas för att fastställa beräkningen av inkomstminskningen,

c) 

eventuella begränsningar av de kostnader som berättigar till ett finansiellt bidrag.

— 
Den kortaste och längsta löptiden för ett kommersiellt lån, om ett sådant utgör källan till den finansiella ersättning som ska betalas ut av den gemensamma fonden.

17.    Lokalt ledd utveckling (Leader) (artikel 35 i förordning (EU) nr 1303/2013, artiklarna 43 och 44 i förordning (EU) nr 1305/2013)

— 
Beskrivning av de obligatoriska delar i den lokalt ledda utvecklingen som Leader-åtgärden består av: Förberedande stöd, genomförande av insatser inom ramen för strategin för den lokalt ledda utvecklingen, förberedelse och genomförande av samarbetsverksamhet i den lokala aktionsgruppen (nedan kallad LAG-gruppen), löpande kostnader och ledningskostnader (dvs. kostnader för att främja strategin), enligt artikel 35.1 i förordning (EU) nr 1303/2013.
— 
Beskrivning av användningen av det Leader-startpaket som avses i artikel 43 i förordning (EU) nr 1305/2013 som särskild typ av förberedande stöd, i förekommande fall.
— 
Beskrivning av de system för löpande inlämning av ansökningar om Leader-samarbetsprojekt som avses i artikel 44.3 i förordning (EU) nr 1305/2013.
— 
Förfarandet och tidsplanen för att välja lokala utvecklingsstrategier.
— 
Motivering av valet av geografiska områden för genomförande av lokala utvecklingsstrategier vars invånare inte omfattas av de gränser som fastställs i artikel 33.6 i förordning (EU) nr 1303/2013.
— 
Samordning med de andra europeiska struktur- och investeringsfonderna när det gäller lokalt ledd utveckling, även i fråga om möjliga lösningar när det gäller att använda alternativet med en samordnande fond och eventuella övergripande komplementariteter mellan struktur- och investeringsfonderna i finansieringen av det förberedande stödet.
— 
Möjlighet att betala ut förskott eller ej.
— 
Definition av uppgifterna som utförs av förvaltande myndighet, utbetalande organ och LAG-grupper inom ramen för Leader, särskilt när det gäller ett icke-diskriminerande och öppet urvalsförfarande och objektiva kriterier för att välja ut de insatser som avses i artikel 34.3 b i förordning (EU) nr 1303/2013.
— 
Beskrivning av de samordningsmekanismer som planeras och komplementariteter med insatser som får stöd inom ramen för andra landsbygdsutvecklingsåtgärder, särskilt när det gäller
— 
investeringar i annan verksamhet än jordbruk och nyetableringsstöd enligt artikel 19 i förordning (EU) nr 1305/2013,
— 
investeringar enligt artikel 20 i förordning (EU) nr 1305/2013,
— 
samarbete enligt artikel 35 i förordning (EU) nr 1305/2013, särskilt genomförande av lokala utvecklingsstrategier av offentlig-privata partnerskap.

9.

Utvärderingsplan som innehåller följande avsnitt

Gäller inte nationella program för gemensamma instrument som genomförs av Europeiska investeringsbanken (EIB) enligt artikel 28 i förordning (EU) nr 1303/2013

1.   Mål och syfte

En redovisning av målen och syftet med utvärderingsplanen. Utgångspunkten ska vara att se till att det görs en tillräcklig och ändamålsenlig utvärdering, särskilt för att få fram den information som krävs för programmets styrning, de årliga genomföranderapporterna 2017 och 2019 och efterhandsutvärderingen, och för att se till att de uppgifter som krävs för utvärderingen av landsbygdsprogrammet finns tillgängliga.

2.   Styrning och samordning

Kortfattad beskrivning av uppföljnings- och utvärderingsrutinerna för landsbygdsprogrammet, där de viktigaste organ som deltar och deras ansvarsområden anges. Förklaring av på vilket sätt utvärderingsinsatser är kopplade till landsbygdsprogrammets genomförande, med avseende på innehåll och tidsplan.

3.   Ämneområden för utvärdering och utvärderingsverksamhet

Vägledande beskrivning av de ämnesområden för utvärdering och utvärderingsaktiviteter som planeras, inklusive, men inte begränsat till, de utvärderingskrav som föreskrivs i förordning (EU) nr 1303/2013 och förordning (EU) nr 1305/2013. Beskrivningen ska omfatta

a) 

den verksamhet som krävs för att utvärdera bidraget från var och en av unionens prioriteringar för landsbygdsutveckling enligt artikel 5 i förordning (EU) nr 1305/2013 till de mål för landsbygdsutvecklingen som fastställs i artikel 4 i den förordningen, en bedömning av värden för resultat- och effektindikatorer, en analys av nettoeffekter, tematiska frågor, inbegripet delprogram, övergripande frågor, nationellt landsbygdsnätverk, bidrag till strategier för lokalt ledd utveckling,

b) 

planerat stöd till utvärderingen på LAG-gruppsnivå,

c) 

programspecifika inslag, såsom arbete som behövs för att utveckla metoder eller ta itu med särskilda politikområden.

4.   Data och information

Kortfattad beskrivning av systemet för att registrera, bevara, hantera och rapportera statistiska uppgifter om genomförandet av programmet för landsbygdsutveckling och för att tillhandahålla uppföljningsdata för utvärdering. Kartläggning av datakällor som ska användas, informationsluckor, potentiella institutionella frågor rörande uppgiftslämnande och föreslagna lösningar. Detta avsnitt ska visa att lämpliga system för datahantering kommer att vara i drift i tid.

5.   Tidsplan

Viktiga milstolpar för programperioden, och vägledande beskrivning av tidsåtgången för att säkerställa att resultaten är tillgängliga i god tid.

6.   Kommunikation

Beskrivning av hur utvärderingsresultaten kommer att spridas till målgrupper, inklusive en beskrivning av de mekanismer som inrättats för att följa upp användningen av utvärderingsresultat.

7.   Resurser

Beskrivning av de resurser som krävs och planeras för att genomföra utvärderingen, inbegripet uppgift om den administrativa kapaciteten, uppgifter, finansiella resurser, it-behov. Beskrivning av kapacitetsbyggande verksamhet som planeras för att se till att utvärderingsplanen kan genomföras fullt ut.

10.

►M6  Finansieringsplan som omfattar separata strukturerade tabeller för leden a–d, där de uppgifter som avses i led e till Europeiska unionens återhämtningsinstrument anges separat. ◄

a)    Det årliga bidraget från EJFLU

i) 

för alla typer av regioner som avses i artikel 59.3 i förordning (EU) nr 1305/2013,

ii) 

för de belopp som avses i artikel 59.4 f i förordning (EU) nr 1305/2013 och de medel som överförts till EJFLU enligt artikel 58.6 i den förordningen,

iii) 

för resurser som tilldelas resultatreserven i enlighet med artikel 20 i förordning (EU) nr 1303/2013.

b)

Den enda EJFLU-bidragsnivån för samtliga åtgärder fördelade efter typ av region i enlighet med artikel 59.3 i förordning (EU) nr 1305/2013.

c)

Fördelningen per åtgärd eller typ av insats med en särskild EJFLU-bidragsnivå:

i) 

Totalt unionsbidrag, EJFLU-bidragsnivå och vägledande fördelning av det totala unionsbidraget per fokusområde ( 11 ).

ii) 

För de åtgärder som avses i artiklarna 17 och 30 i förordning (EU) nr 1305/2013, det totala unionsbidrag som avsatts för de insatser som avses i artikel 59.6 i den förordningen.

iii) 

För tekniskt stöd, det totala unionsbidrag och den EJFLU-bidragsnivå som används i enlighet med artikel 51.3 i förordning (EU) nr 1305/2013.

iv) 

För de utgifter som hänför sig till rättsliga åtaganden gentemot stödmottagare, som uppstått inom ramen för åtgärder i enlighet med förordning (EG) nr 1698/2005, vilka inte har någon motsvarighet under programperioden 2014–2020, det totala unionsbidraget och EJFLU-bidragsnivån.

▼M6

v) 

För de insatser som genomförts i enlighet med artiklarna 38 och 39 i förordning (EU) nr 1305/2013 där medlemsstaten har beslutat att fastställa minimiförlusttröskeln till mellan 20 % och 30 % och för insatser som genomförts i enlighet med artikel 37.1 och artikel 39a i förordning (EU) nr 1305/2013, det tillämpliga Ejflu-bidraget och den preliminära bidragsnivån.

▼M4

När en åtgärd eller en typ av insats med en särskild Ejflu-bidragsnivå bidrar till de finansieringsinstrument som avses i artikel 38.1 b och c i förordning (EU) nr 1303/2013, ska tabellen innehålla separata angivelser av bidragsnivåerna för finansieringsinstrument och för andra insatser samt ett vägledande Ejflu-belopp som motsvarar det planerade bidraget till finansieringsinstrumentet.

▼B

För den åtgärd som avses i artikel 17 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska det EJFLU-bidrag som avsatts för insatser som omfattas av artikel 59.6 i den förordningen motsvara åtgärdens bidrag till de prioriteringar som fastställs i artikel 5.4 och 5.5 i den förordningen.

▼M3

När det gäller de mellanliggande betalningar som avses i artikel 36 i förordning (EU) nr 1306/2013, utbetalning vid slutbetalning som avses i artikel 37 och avslutande av räkenskaperna som avses i artikel 51 i samma förordning, ska det Ejflu-bidrag som ska betalas för det berörda programmets stödberättigande offentliga utgifter respekteras på åtgärdsnivå.

▼B

d)

För varje delprogram, en vägledande fördelning per åtgärd av det totala unionsbidraget per åtgärd.

▼M6

e)

För de ytterligare medel som avses i artikel 58a i förordning (EU) nr 1305/2013:
i) 

Det årliga bidraget.

ii) 

Den bidragsnivå som är tillämplig för de åtgärder som får stöd.

iii) 

Fördelningen utifrån åtgärder och fokusområden.

iv) 

Bidrag för tekniskt bistånd.

v) 

När en åtgärd eller en typ av insats genomförs med bidrag från de finansieringsinstrument som avses i artikel 38.1 b och c i förordning (EU) nr 1303/2013, ska tabellen innehålla separata angivelser av bidragsnivåerna för finansieringsinstrument och ett vägledande stöd från Europeiska unionens återhämtningsinstrument som motsvarar det planerade bidraget till finansieringsinstrumentet.

vi) 

För de insatser som genomförts i enlighet med artiklarna 38 och 39 i förordning (EU) nr 1305/2013 där medlemsstaten har beslutat att fastställa minimiförlusttröskeln till mellan 20 % och 30 % och för insatser som genomförts i enlighet med artikel 37.1 och artikel 39a i förordning (EU) nr 1305/2013, det tillämpliga bidraget från Europeiska unionens återhämtningsinstrument och den preliminära bidragsnivån.

▼B

11.

Indikatorplan som omfattar separata strukturerade tabeller med följande uppgifter:

▼M6

a) 

Per fokusområde, de kvantifierade målen, åtföljda av planerade utfall och planerade sammanlagda offentliga utgifter för de åtgärder som har valts för fokusområdet, inbegripet delsummor för dessa planerade utfall och planerade sammanlagda utgifter som finansieras med de ytterligare medel som avses i artikel 58a i förordning (EU) nr 1305/2013.

▼B

b) 

För jordbruk och skogsbruk, en detaljerad beräkning av de mål för prioriteringar som fastställs i artikel 5.4 och artikel 5.5 d och e i förordning (EU) nr 1305/2013.

c) 

Åtgärdernas ytterligare kvalitativa bidrag till andra fokusområden.

▼M6

d) 

För planerade sammanlagda offentliga utgifter som rör stöd i enlighet med artikel 36 i förordning (EU) nr 1305/2013, där minimiförlusttröskelvärdet är under 30 %.

▼B

12.

Ytterligare nationell finansiering:

För de åtgärder och insatser som omfattas av artikel 42 i fördraget, en tabell över ytterligare nationell finansiering per åtgärd i enlighet med artikel 82 i förordning (EU) nr 1305/2013, inbegripet beloppen per åtgärd och angivelse av att kriterierna enligt den förordningen är uppfyllda.

13.

Delar som behövs för bedömningen av statligt stöd:

För de åtgärder och insatser som inte omfattas av artikel 42 i fördraget: den tabell över stödordningar som omfattas av artikel 81.1 i förordning (EU) nr 1305/2013 som ska användas för genomförandet av programmen, inklusive stödordningens namn, samt EJFLU-bidrag, nationell medfinansiering och ytterligare nationell finansiering. Det måste säkerställas att unionens regler för statligt stöd följs under hela programperioden.

Tabellen ska åtföljas av ett åtagande från medlemsstaten om att när så krävs enligt reglerna för statligt stöd eller enligt särskilda villkor i ett beslut om godkännande av statligt stöd, ska sådana åtgärder anmälas enskilt i enlighet med artikel 108.3 i fördraget.

14.

Information om komplementaritet med följande avsnitt:

Gäller inte nationella program för gemensamma instrument som genomförs av Europeiska investeringsbanken (EIB) enligt artikel 28 i förordning (EU) nr 1303/2013

1. Beskrivning av metoder för komplementaritet och samstämmighet

— 
med andra unionsinstrument och, särskilt med struktur- och investeringsfonderna och pelare 1, inbegripet förgröning och andra instrument i den gemensamma jordbrukspolitiken,
— 
mellan ett nationellt program och en uppsättning regionala program, om en medlemsstat har valt att lämna in sådana enligt artikel 6.2 i förordning (EU) nr 1305/2013.

2. I förekommande fall, information om komplementariteten med andra unionsinstrument, däribland Life ( 12 ).

15.

En redogörelse för programmets genomförandestruktur, med följande avsnitt:

För nationella program som är avsedda för gemensamma instrument som genomförs av EIB enligt artikel 28 i förordning (EU) nr 1303/2013 ska endast leden a, b och c i denna punkt tillämpas

a) 

Medlemsstatens utnämning av alla de myndigheter som avses i artikel 65.2 i förordning (EU) nr 1305/2013 och en kortfattad beskrivning av den förvaltnings- och kontrollstruktur för programmet som avses i artikel 8.1 m i i förordning (EU) nr 1305/2013 samt de arrangemang som avses i artikel 74.3 i förordning (EU) nr 1303/2013.

b) 

Planerad sammansättning av övervakningskommittén.

c) 

Bestämmelser som säkerställer att programmet ges publicitet, inklusive via det nationella landsbygdsnätverket, med hänvisning till den informations- och publicitetsstrategi som avses i artikel 13.

d) 

Beskrivning av mekanismerna för att skapa samstämmighet med lokala utvecklingsstrategier som genomförs inom ramen för Leader, verksamhet som planeras inom ramen för den samarbetsåtgärd som avses i artikel 35 i förordning (EU) nr 1305/2013, de grundläggande tjänster och åtgärder för förnyelse av samhällen på landsbygden som avses i artikel 20 i den förordningen, samt andra medel från struktur- och investeringsfonderna.

e) 

Beskrivning av de åtgärder för att minska stödmottagarnas administrativa börda som avses i artikel 27.1 i förordning (EU) nr 1303/2013.

f) 

Beskrivning av användningen av tekniskt stöd, inbegripet åtgärder i samband med förberedelse, förvaltning, uppföljning, utvärdering, information och kontroll av programmet och dess genomförande, samt verksamhet i samband med föregående eller efterföljande programperioder i enlighet med artikel 59.1 i förordning (EU) nr 1303/2013.

16.

Åtgärder som vidtas för att engagera partner

Gäller inte nationella program för gemensamma instrument som genomförs av Europeiska investeringsbanken (EIB) enligt artikel 28 i förordning (EU) nr 1303/2013

Förteckning över åtgärder som vidtagits för att engagera partner; sammanfattning av innehåll och resultat av samråd som hållits i detta hänseende.

17.

Nationella landsbygdsnätverk

Gäller inte nationella program för gemensamma instrument som genomförs av Europeiska investeringsbanken (EIB) enligt artikel 28 i förordning (EU) nr 1303/2013

En beskrivning av följande:

a) 

Förfarandet och tidsplanen för inrättandet av det nationella landsbygdsnätverket.

b) 

Den planerade organisationen av det nationella landsbygdsnätverket, dvs. hur organisationer och myndigheter som arbetar med landsbygdsutveckling, inbegripet partner i enlighet med artikel 54.1 i förordning (EU) nr 1305/2013, ska involveras och hur nätverksverksamhet ska underlättas.

c) 

En sammanfattande beskrivning av de viktigaste kategorierna för den verksamhet som ska bedrivas av det nationella landsbygdsnätverket i enlighet med målen för programmet.

d) 

De tillgängliga resurserna för att inrätta och driva det nationella landsbygdsnätverket.

18.

Förhandsbedömning av verifierbarhet, kontrollerbarhet och felrisk

Gäller inte nationella program för gemensamma instrument som genomförs av Europeiska investeringsbanken (EIB) enligt artikel 28 i förordning (EU) nr 1303/2013

— 
Redogörelse från den förvaltande myndigheten och det utbetalande organet om verifierbarheten och kontrollerbarheten hos de åtgärder som stöds inom ramen för programmet för landsbygdsutveckling.
— 
Redogörelse från det funktionellt oberoende organ som avses i artikel 62.2 i förordning (EU) nr 1305/2013, som bekräftar att beräkningarna av standardiserade kostnader, merkostnader och förlorad inkomst är tillräckliga och riktiga.

19.

Övergångsbestämmelser

Gäller inte nationella program för gemensamma instrument som genomförs av Europeiska investeringsbanken (EIB) enligt artikel 28 i förordning (EU) nr 1303/2013

— 
Beskrivning av övergångsvillkoren per åtgärd.
— 
Vägledande överföringstabell.

20.

Tematiska delprogram

20.1    Swot-analys och identifiering av behov

a) 

Analys baserad på Swot-metoden som innehåller följande avsnitt:

i) 

Övergripande beskrivning av temat för delprogrammet som bygger på gemensamma och programspecifika kontextindikatorer och kvalitativa uppgifter.

ii) 

Styrkor som identifierats med avseende på temat för delprogrammet.

iii) 

Svagheter med avseende på temat för delprogrammet.

iv) 

Möjligheter med avseende på temat för delprogrammet.

v) 

Hot med avseende på temat för delprogrammet.

b) 

Behovsbedömning, med utgångspunkt i Swot-analysen för varje prioritering, fokusområde och övergripande mål (miljö, begränsning av och anpassning till klimatförändringarna, innovation) som det tematiska delprogrammet bidrar till.

20.2    Beskrivning av strategin

a) 

Om inte alla de behov som fastställs i punkt 20.1 b kan behandlas i det tematiska delprogrammet; en motivering av de behov som har valts ut och valet av mål, prioriteringar och fokusområden med utgångspunkt i resultatet av Swot-analysen och behovsbedömningen.

b) 

Kombinationen och motiveringen av landsbygdsutvecklingsåtgärderna för varje fokusområde som det tematiska delprogrammet bidrar till, inbegripet en motivering av att tilldelningen av finansiella medel till programmets åtgärder är tillräcklig för att de fastställda målen ska kunna uppnås, i enlighet med artikel 8.1 c ii och iii i förordning (EU) nr 1305/2013. Den kombination av åtgärder som ingår i interventionslogiken ska bygga på resultatet av Swot-analysen och, i förekommande fall, motiveringen och prioriteringen av behoven under punkt a.

c) 

En beskrivning av hur de övergripande temana ska hanteras, inbegripet de särskilda krav som avses i artikel 8.1 c v i förordning (EU) nr 1305/2013.

d) 

En tabell över interventionslogiken med de prioriteringar och fokusområden som har valts för det delprogrammet, de kvantifierade målen och de åtgärdskombinationer som ska användas för att uppnå dem, inklusive de planerade utgifterna. Den sammanfattande tabellen ska genereras automatiskt utifrån den information som lämnas i punkt 5 b och i punkt 11 med utgångspunkt i SFC2014.

20.3

Indikatorplan som omfattar separata strukturerade tabeller med följande uppgifter:

a) 

Per fokusområde, de kvantifierade målen, åtföljda av planerade utfall och planerade sammanlagda offentliga utgifter för de åtgärder som har valts för fokusområdet.

b) 

För jordbruk och skogsbruk, en detaljerad beräkning av de mål för prioriteringar som fastställs i artikel 5.4 och artikel 5.5 d och e i förordning (EU) nr 1305/2013.

DEL 2

Presentation av innehållet i nationella ramar

1.    Beskrivning av den nationella ramen

2.    Medlemsstat

a) Det geografiska område som omfattas av ramen.

b) Klassificering av regionerna.

3.    Allmän beskrivning av förbindelserna mellan den nationella ramen, partnerskapsavtalet och landsbygdsprogrammen

▼M6

4.    Tabell med en sammanfattning, per region och år, av det sammanlagda Ejflu-bidraget till medlemsstaten för programperioden i sin helhet, utan de ytterligare medel som avses i artikel 58a i förordning (EU) nr 1305/2013, med separat angivelse av bidrag från dessa ytterligare medel till medlemsstaten för åren 2021 och 2022

▼B

5.    Beskrivning av åtgärderna

1. Beskrivning av de allmänna villkor som tillämpas på mer än en åtgärd, i förekommande fall inklusive en definition av landsbygdsområde, utgångslägen, tvärvillkor, avsedd användning av finansieringsinstrument, avsedd användning av förskott.

2. Beskrivning av åtgärden, inbegripet följande uppgifter:

a) 

Rättslig grund.

b) 

Allmän beskrivning av åtgärden, inbegripet de allmänna principerna för interventionslogiken och åtgärdens bidrag till fokusområden och övergripande mål.

▼M6

c) 

Omfattning, stödnivå, stödberättigade mottagare och, i förekommande fall, metod för beräkning av stödbelopp eller stödnivå fördelat på delåtgärd och/eller typ av insats, vid behov. För varje typ av insats, en specificering av stödberättigande kostnader, villkor för berättigande, tillämpliga belopp och stödnivåer och principer för fastställandet av urvalskriterier. När stöd ges till ett finansieringsinstrument som genomförs enligt artikel 38.4 första stycket leden a och b i förordning (EU) nr 1303/2013 ska det anges en beskrivning av typen av finansieringsinstrument, allmänna kategorier av slutmottagare, allmänna kategorier av stödberättigande kostnader och högsta stödnivå. En separat beskrivning ska tillhandahållas för de åtgärder eller delar av åtgärder som finansieras med de ytterligare medel som avses i artikel 58a i förordning (EU) nr 1305/2013.

▼B

d) 

Allmänna principer för åtgärdernas verifierbarhet och kontrollerbarhet och, när så är relevant, metoden för att beräkna stödbeloppet.

e) 

I förekommande fall, en särskild beskrivning av varje åtgärd enligt del 1 punkt 8.2.

6.    I förekommande fall, ytterligare nationell finansiering:

För de åtgärder och insatser som omfattas av artikel 42 i fördraget, en tabell över ytterligare nationell finansiering per åtgärd i enlighet med artikel 82 i förordning (EU) nr 1305/2013, inbegripet en angivelse av att kriterierna enligt den förordningen är uppfyllda.

7.    I förekommande fall, de delar som behövs för bedömningen av statligt stöd:

För de åtgärder och insatser som inte omfattas av artikel 42 i fördraget, den tabell över stödordningar som omfattas av artikel 81.1 i förordning (EU) nr 1305/2013 som ska användas för genomförandet av programmen, inklusive stödordningens namn och referenser, samt EJFLU-bidrag, nationell medfinansiering och ytterligare nationell finansiering. Det måste säkerställas att unionens regler för statligt stöd följs under de berörda programmens hela period.

Tabellen ska åtföljas av ett åtagande från medlemsstaten om att när så krävs enligt reglerna om statligt stöd eller enligt särskilda villkor i ett beslut om godkännande av statligt stöd, ska sådana åtgärder anmälas enskilt i enlighet med artikel 108.3 i fördraget.

Redogörelse av om åtgärden/insatsen täcks av statligt stöd enligt den nationella ramen eller enligt de berörda landsbygdsprogrammen.

DEL 3

Presentation av innehållet i det nationella landsbygdsnätverkets program

1.    Namnet på det specifika nationella landsbygdsnätverksprogrammet

2.    Medlemsstat och administrativ region

a) 

Det geografiska område som omfattas av programmet.

b) 

Klassificering av regionen.

3.    Förhandsutvärdering

a) Beskrivning av processen, inbegripet tidsplaner för de viktigaste händelserna och delrapporter för de viktigaste faserna i det nationella landsbygdsnätverksprogrammets utveckling.

b) Strukturerad tabell med rekommendationer från förhandsbedömningen och hur dessa har hanterats.

c) Den fullständiga rapporten från förhandsbedömningen ska bifogas som bilaga till det nationella landsbygdsnätverksprogrammet.

4.    Utvärderingsplan som ska innehålla följande avsnitt

1.   Mål och syfte

En redovisning av målen och syftet med utvärderingsplanen. Utgångspunkten ska vara att se till att görs en tillräcklig och ändamålsenlig utvärdering, särskilt för att få fram den information som krävs för programmets styrning, för de årliga genomföranderapporterna 2017 och 2019 och efterhandsutvärderingen, samt för att se till att de uppgifter som krävs för utvärderingen av det nationella landsbygdsnätverksprogrammet finns tillgängliga.

2.   Styrning och samordning

Kortfattad beskrivning av uppföljnings- och utvärderingsrutinerna för det nationella landsbygdsnätverksprogrammet, där de viktigaste organ som deltar och deras ansvarsområden anges. Förklaring av på vilket sätt utvärderingsinsatser är kopplade till det nationella landsbygdsnätverksprogrammets genomförande, med avseende på innehåll och tidsplan.

3.   Ämnesområden för utvärdering och utvärderingsverksamhet

Vägledande beskrivning av de ämnesområden för utvärdering som berör det nationella landsbygdsnätverksprogrammet och de utvärderingsaktiviteter som planeras, inklusive, men inte begränsat till, de utvärderingskrav som föreskrivs i förordning (EU) nr 1303/2013 och förordning (EU) nr 1305/2013. Beskrivningen ska omfatta den verksamhet som krävs för att utvärdera programmets bidrag till målen för det nationella landsbygdsnätverket, en bedömning av resultatindikatorvärdena och en analys av nettoeffekterna. Programspecifika delar såsom arbete som krävs för att utveckla metoder eller för att behandla specifika politikområden.

4.   Data och information

Kortfattad beskrivning av systemet för att registrera, bevara, hantera och rapportera statistiska uppgifter om genomförandet av det nationella landsbygdsnätverksprogrammet och för att tillhandahålla data för utvärdering. Kartläggning av datakällor som ska användas, informationsluckor, potentiella institutionella frågor rörande uppgiftslämnande och föreslagna lösningar. Detta avsnitt ska visa att lämpliga system för datahantering kommer att vara i drift i tid.

5.   Tidsplan

Viktiga milstolpar för programperioden, och vägledande beskrivning av tidsåtgången för att säkerställa att resultaten är tillgängliga i god tid.

6.   Kommunikation

Beskrivning av hur utvärderingsresultaten kommer att spridas till målgrupper, inklusive en beskrivning av de mekanismer som inrättats för att följa upp användningen av utvärderingsresultat.

7.   Resurser

Beskrivning av de resurser som krävs och planeras för att genomföra utvärderingsplanen, inbegripet uppgift om den administrativa kapaciteten, uppgifter, finansiella resurser, it-behov. Beskrivning av kapacitetsbyggande verksamhet som planeras för att se till att utvärderingsplanen kan genomföras fullt ut.

▼M6

5.

Finansieringsplan som ska innehålla följande:

a) 

Det årliga Ejflu-bidraget, utan de ytterligare medel som avses i artikel 58a i förordning (EU) nr 1305/2013.

b) 

Unionens totala bidrag och Ejflu-bidragsnivån.

c) 

För de ytterligare medel som avses i artikel 58a i förordning (EU) nr 1305/2013:

i) 

Det årliga bidraget.

ii) 

Det totala bidraget och bidragsnivån.

▼B

6.

En redogörelse för hur programmet ska genomföras, som ska innehålla följande avsnitt:

a) 

Medlemsstatens utnämning av alla de myndigheter som avses i artikel 65.2 i förordning (EU) nr 1305/2013 och en kortfattad beskrivning av den förvaltnings- och kontrollstruktur för programmet som avses i artikel 8.1 m i i förordning (EU) nr 1305/2013 samt de arrangemang som avses i artikel 74.3 i förordning (EU) nr 1303/2013.

b) 

Planerad sammansättning av övervakningskommittén.

c) 

En beskrivning av uppföljnings- och utvärderingssystemen.

7.

Nationellt landsbygdsnätverk

En beskrivning av följande:

a) 

Förfarandet och tidsplanen för att inrätta det nationella landsbygdsnätverket.

b) 

Det planerade inrättandet och den planerade driften av det nationella landsbygdsnätverket, dvs. hur organisationer och myndigheter som arbetar med landsbygdsutveckling, inbegripet partner i enlighet med artikel 54.1 i förordning (EU) nr 1305/2013, ska involveras och hur nätverksverksamhet ska underlättas.

Om en medlemsstat har valt att stödja det nationella landsbygdsnätverket genom det särskilda landsbygdsnätverksprogrammet och regionala program, information om komplementariteten mellan dem.

c) 

En sammanfattande beskrivning av de viktigaste kategorierna för den verksamhet som ska bedrivas av det nationella landsbygdsnätverket i enlighet med målen för programmet.

d) 

De tillgängliga resurserna för att inrätta och driva det nationella landsbygdsnätverket.

DEL 4

Vägledande förteckning över prioriteringar/fokusområden och åtgärder som är särskilt relevanta för förhandsvillkoren (prioriteringsanknutna och allmänna) som avses i del 1 punkt 6 b ii1.  SÄRSKILDA FÖRHANDSVILLKOR FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING

Unionsprioritering för landsbygdsutveckling (LU)/Tematiskt mål (TM) i förordningen om gemensamma bestämmelser

Förhandsvillkor

Kriterier för uppfyllande

Tillämplighet för fokusområden, åtgärder

Enligt bilaga V till förordning (EU) nr 1305/2013.

Enligt bilaga V till förordning (EU) nr 1305/2013.

Enligt bilaga V till förordning (EU) nr 1305/2013.

LU-prioritering 3: Främja organisationen av livsmedelskedjan, inbegripet bearbetning och marknadsföring av jordbruksprodukter, djurens välbefinnande och riskhanteringen inom jordbruket

TM 5: Främja en anpassning till klimatförändringar samt riskförebyggande och riskhantering

3.1  Riskförebyggande och riskhantering: Det finns nationella eller regionala riskbedömningar för katastrofhantering där anpassningen till klimatförändringarna beaktas.

—  Det finns ett nationellt eller regionalt förfarande för riskbedömning som omfattar följande delar:

— En beskrivning av den process, de metoder och de icke-konfidentiella uppgifter som använts vid riskbedömningen samt av de riskbaserade kriterierna för prioritering av investeringar.

— Det ingår en beskrivning av scenarier med en risk och scenarier med flera risker.

— I tillämpliga fall beaktande av nationella strategier för anpassning till klimatförändringar.

Fokusområde: 3B

Åtgärder enligt artiklarna 18, 24 och 36–39 i förordning (EU) nr 1305/2013

LU-prioritering 4: Återställa, bevara och förbättra de ekosystem som är relaterade till jord- och skogsbruket

TM 5: Främja en anpassning till klimatförändringar samt riskförebyggande och riskhantering

TM 6: Bevara och skydda miljön och främja ett effektivt resursutnyttjande

4.1  Villkor för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden: Normer för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden för mark som avses i avdelning VI kapitel I i förordning (EU) nr 1306/2013 fastställs på nationell nivå.

—  Normer för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden fastställs i nationell lagstiftning och specificeras i programmen.

Fokusområde(n): 4A, 4B, 4C

Åtgärder enligt artiklarna 28, 29 och 30 i förordning (EU) nr 1305/2013

4.2  Minimikrav för gödselmedel och växtskyddsmedel: De minimikrav på gödselmedel och växtskyddsmedel som avses i avdelning III kapitel I artikel 28 i förordning (EU) nr 1305/2013 fastställs på nationell nivå.

—  De minimikrav på gödselmedel och växtskyddsmedel som avses i avdelning III kapitel I i förordning (EU) nr 1305/2013 specificeras i programmen.

Fokusområde(n): 4A, 4B, 4C

Åtgärder enligt artiklarna 28 och 29 i förordning (EU) nr 1305/2013

4.3  Andra tillämpliga nationella normer: Tillämpliga bindande nationella normer fastställs med avseende på avdelning III kapitel I artikel 28 i förordning (EU) nr 1305/2013.

—  Tillämpliga bindande nationella normer specificeras i programmen.

Fokusområde(n): 4A, 4B, 4C

Åtgärder enligt artiklarna 28 och 29 i förordning (EU) nr 1305/2013

LU-prioritering 5: Främja resurseffektivitet och stödja övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi inom jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukssektorn

TM 4: Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer

TM 6: Att bevara och skydda miljön och främja ett effektivt resursutnyttjande

5.1  Energieffektivitet: Åtgärder har genomförts för att främja kostnadseffektiva förbättringar avseende effektiv slutanvändning av energi och kostnadseffektiva investeringar i energieffektivitet vid uppförande eller renovering av byggnader.

—  Åtgärderna är följande:

— Åtgärder för att säkerställa att minimikrav har fastställts för byggnaders energiprestanda i överensstämmelse med artiklarna 3, 4 och 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU (1).

— Åtgärder som är nödvändiga för att upprätta ett system för certifiering av byggnaders energiprestanda i överensstämmelse med artikel 11 i direktiv 2010/31/EU.

— Åtgärder för att säkerställa strategisk planering för energieffektivitet i enlighet med artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU (2).

— Åtgärder som överensstämmer med artikel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG (3) om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster för att se till att slutförbrukare, så långt det är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och proportionerligt i förhållande till möjliga energibesparingar, har individuella mätare.

Fokusområde(n): 5B

Åtgärder enligt artiklarna 17, 19, 20 och 35 i förordning (EU) nr 1305/2013

5.2  Vattensektorn: Att det finns a) en prispolitik för vatten som ger vattenförbrukarna tillräckliga incitament till effektiv användning av vattenresurserna, och b) ett lämpligt bidrag från de olika vattenanvändningarna till kostnadstäckning för vattentjänster till ett belopp som fastställs i den godkända förvaltningsplanen för avrinningsdistrikt för investeringar som stöds av programmen.

Inom sektorer som erhåller EJFLU-stöd har en medlemsstat säkerställt att de olika vattenanvändningsverksamheterna bidrar till kostnadstäckningen för vattentjänster per sektor i enlighet med artikel 9.1 första strecksatsen i ramdirektivet för vatten, när så är lämpligt med beaktande av kostnadstäckningens sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter liksom geografiska och klimatiska förhållanden i den eller de regioner som påverkas.

Fokusområde: 5A

Åtgärder enligt artiklarna 17 och 35 i förordning (EU) nr 1305/2013

5.3  Förnybar energi: Det har genomförts åtgärder för att främja produktion och distribution av energi från förnybara energikällor (4).

— Öppna stödsystem, prioritering av nättillgång eller garanterad och prioriterad tillgång till styrning samt offentliggjorda standardbestämmelser som tillämpas vid fördelning av kostnaderna för tekniska anpassningar ska ha införts i överensstämmelse med artiklarna 14.1, 16.2 och 16.3 i direktiv 2009/28/EG.

— Medlemsstaten ska ha antagit en nationell plan för förnybar energi i överensstämmelse med artikel 4 i direktiv 2009/28/EG.

Fokusområde: 5C

Åtgärder enligt artiklarna 17, 19, 20 och 35 i förordning (EU) nr 1305/2013

LU-prioritering 6: Främja social delaktighet, fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling på landsbygden

TM 2: Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik (bredbandsmålet)

6.1  Infrastruktur för nästa generations nät: Det finns nationella eller regionala planer för nästa generations accessinfrastruktur där man tar hänsyn till regionala åtgärder för att nå unionens mål för tillgång till internet med hög kapacitet, med inriktning på områden där marknaden i enlighet med unionens regler om konkurrens och statligt stöd inte kan erbjuda öppen infrastruktur av kvalitet till ett överkomligt pris eller erbjuda tillgängliga tjänster till utsatta grupper.

—  Det finns en nationell eller regional plan för nästa generations accessinfrastruktur som innehåller

— en plan för infrastrukturinvesteringar som grundar sig på en ekonomisk analys och som beaktar befintlig privat och offentlig infrastruktur och planerade investeringar,

— modeller för hållbara investeringar som främjar konkurrens och ger tillgång till öppna, ekonomiskt överkomliga och framtidssäkra infrastrukturer och tjänster av god kvalitet,

— åtgärder för att stimulera privata investeringar.

Fokusområde: 6C

Åtgärder enligt artiklarna 20 och 35 i förordning (EU) nr 1305/2013

(1)   

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda (EUT L 153, 18.6.2010, s. 13).

(2)   

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 1).

(3)   

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG av den 5 april 2006 om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster och om upphävande av rådets direktiv 93/76/EEG (EUT L 114, 27.4.2006, s. 64).

(4)   

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140, 5.6.2009, s. 16).2.  ALLMÄNNA FÖRHANDSVILLKOR

Förhandsvillkor

Kriterier för uppfyllande

Tillämplighet för fokusområden, åtgärder

Enligt bilaga XI del II i förordning (EU) nr 1303/2013.

Enligt bilaga XI del II i förordning (EU) nr 1303/2013.

1.  Anti-diskriminering

Att det finns administrativ kapacitet för genomförande och tillämpning av unionsrätt och unionsstrategier om antidiskriminering på området för de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Former, i överensstämmelse med medlemsstaternas institutionella och rättsliga ramar, för involvering av organ som ansvarar för att främja lika behandling av alla personer genom hela processen för utarbetande och genomförande av programmen, inklusive rådgivning om lika behandling i verksamhet inom de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

— Former för utbildning för personal hos de myndigheter som berörs av förvaltning och styrning av de europeiska struktur- och investeringsfonderna vad gäller unionsrätt och unionsstrategier om antidiskriminering.

Fokusområde: 6B

Åtgärder enligt artiklarna 14, 15 och 35 i förordning (EU) nr 1305/2013, Leader

2.  Jämställdhet

Att det finns administrativ kapacitet för genomförande och tillämpning av unionsrätt och unionsstrategier om jämställdhet på området för de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Former, i överensstämmelse med medlemsstaternas institutionella och rättsliga ramar, för involvering av organ som ansvarar för jämställdhetsfrågor genom hela processen för utarbetande och genomförande av programmen, inklusive rådgivning om jämställdhet i verksamhet inom de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

— Former för utbildning för personal hos de myndigheter som berörs av förvaltning och styrning av de europeiska struktur- och investeringsfonderna vad gäller unionsrätt och unionsstrategier om jämställdhet samt om integrering av jämställdhetsperspektivet.

Fokusområde(n): 6A, 6B

Åtgärder enligt artiklarna 14, 15, 19, 20 och 35 i förordning (EU) nr 1305/2013, Leader

3.  Funktionshinder

Att det finns administrativ kapacitet för genomförande och tillämpning av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning på området för de europeiska struktur- och investeringsfonderna i enlighet med rådets beslut 2010/48/EG (1).

Former, i överensstämmelse med medlemsstaternas institutionella och rättsliga ramar, för samråd med och involvering av organ som ansvarar för att skydda rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och andra berörda parter genom hela processen för utarbetande och genomförande av programmen.

Former för utbildning för personal hos de myndigheter som berörs av förvaltning och styrning av de europeiska struktur- och investeringsfonderna vad gäller unionsrätt och unionsstrategier om personer med funktionsnedsättning, inklusive tillgänglighet och den praktiska tillämpningen av FN-konventionen såsom den återges i unionens lagstiftning och nationell lagstiftning, i enlighet med vad som är lämpligt.

— Former för att säkerställa övervakning av genomförandet av artikel 9 i FN-konventionen i samband med de europeiska struktur- och investeringsfonderna genom hela processen för utarbetande och genomförande av programmen.

Fokusområde(n): 6A, 6B

Åtgärder enligt artiklarna 19, 20 och 35 i förordning (EU) nr 1305/2013, Leader

4.  Offentlig upphandling

Att det finns former för effektiv tillämpning av unionsrätten om offentlig upphandling på området för de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Former för effektiv tillämpning av unionens regler för offentlig upphandling genom lämpliga mekanismer.

Former för öppna förfaranden för tilldelning av avtal.

Former för utbildning och informationsspridning för personal som berörs av de europeiska struktur- och investeringsfondernas genomförande.

— Former för att säkerställa förvaltningens kapacitet att genomföra och tillämpa unionens regler för offentlig upphandling.

Fokusområde(n): 2A, 5A, 5B, 5C, 6B

Åtgärder enligt artiklarna 14, 15, 17, 19, 20, 21 e och 35 i förordning (EU) nr 1305/2013, Leader

5.  Statligt stöd

Att det finns former för effektiv tillämpning av unionens regler om statligt stöd på området för de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Former för effektiv tillämpning av unionens regler om statligt stöd.

Former för utbildning och informationsspridning för personal som berörs av de europeiska struktur- och investeringsfondernas genomförande.

— Former för att öka förvaltningens kapacitet att genomföra och tillämpa unionens regler om statligt stöd.

Samtliga fokusområden och åtgärder, förutsatt att insatserna inom ramen för dem inte omfattas av artikel 42 i fördraget.

6.  Lagstiftning om miljökonsekvensbedömningar och strategiska miljöbedömningar

Att det finns former för effektiv tillämpning av unionens lagstiftning om miljökonsekvensbedömningar och strategiska miljöbedömningar

Former för effektiv tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU (2) (miljökonsekvensbedömningar) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG (3) strategiska miljöbedömningar.

Former för utbildning och informationsspridning för personal som berörs av genomförandet av direktiven om miljökonsekvensbedömningar och strategiska miljöbedömningar.

— Former för att säkra tillräcklig förvaltningskapacitet.

Fokusområde(n): 2A, 3A, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 6A, 6C

Åtgärder enligt artiklarna 17, 19, 20, 21, och artiklarna 28–35 i förordning (EU) nr 1305/2013

7.  Statistiksystem och resultatindikatorer

Att det finns en statistisk bas som räcker till för utvärderingar av programmens effektivitet och genomslag.

Att det finns ett system av resultatindikatorer för att välja ut de åtgärder som mest effektivt bidrar till de önskade resultaten, mäta framstegen mot resultaten och bedöma genomslaget.

Former för insamling och sammanställning av statistisk i rätt tid som innehåller följande:

Kartläggning av källor och mekanismer som garanterar statistisk validering.

Former för publicering av och offentlighet för aggregerad statistik.

Ett verkningsfullt system av resultatindikatorer för Eruf och Sammanhållningsfonden vilket omfattar

val av resultatindikatorer för varje enskilt program, vilka ger information om vad som motiverar urvalet av de politiska åtgärder som finansieras inom programmet,

fastställandet av mål för dessa indikatorer,

varje indikators samstämmighet med följande krav: tillförlitlighet och statistisk validering för varje indikator, tydlighet vid normativ tolkning, anpassning till politiken och uppgifternas aktualitet.

— Garantier för att man i all verksamhet som finansieras av programmet använder sig av ett verkningsfullt system av indikatorer.

Tillämpligt men redan uppfyllt, genom det gemensamma uppföljnings- och utvärderingssystemet

(1)   

Rådets beslut av den 26 november 2009 om ingående från Europeiska gemenskapens sida av Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (EUT L 23, 27.1.2010, s. 35).

(2)   

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (EUT L 26, 28.1.2012, s. 1).

(3)   

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan (EGT L 197, 21.7.2001, s. 30).

DEL 5Koder för åtgärder och delåtgärder

Åtgärd inom ramen för förordning (EU) nr 1305/2013 eller förordning (EU) nr 1303/2013

Åtgärdskod enligt den här förordningen

Delåtgärd för planeringsändamål

Kod för delåtgärden enligt den här förordningen

Artikel 14 i förordning (EU) nr 1305/2013

Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder

1

Stöd till yrkesutbildnings- och kompetensutvecklingsåtgärder

1.1

Stöd till demonstrationsverksamhet och informationsåtgärder

1.2

Stöd till kortvariga utbytes- och besöksprogram inom jord- och skogsbruk

1.3

Artikel 15 i förordning (EU) nr 1305/2013

Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster inom jordbruket

2

Stöd för att dra nytta av användningen av rådgivningstjänster

2.1

Stöd till inrättande av företagslednings-, avbytar- och rådgivningstjänster, liksom rådgivningstjänster inom skogsbruket

2.2

Stöd för att främja fortbildning av rådgivare

2.3

Artikel 16 i förordning (EU) nr 1305/2013

Kvalitetssystem för jordbruksprodukter och livsmedel

3

Stöd till första deltagande i kvalitetssystem

3.1

Stöd till informationsåtgärder och främjande åtgärder som genomförs av producentgrupper på den inre marknaden

3.2

Artikel 17 i förordning (EU) nr 1305/2013

Investeringar i fysiska tillgångar

4

Stöd till investeringar i jordbruksföretag

4.1

Stöd till investeringar i beredning och saluföring och/eller utveckling av jordbruksprodukter

4.2

Stöd till investeringar i infrastruktur som avser utveckling, modernisering eller anpassning av jord- och skogsbruket

4.3

Stöd till icke-produktiva investeringar som är knutna till fullgörandet av målen för miljö- och klimatvänligt jordbruk

4.4

Artikel 18 i förordning (EU) nr 1305/2013

Återställande av produktionspotential inom jordbruket som skadats av naturkatastrofer samt införande av lämpliga förebyggande åtgärder

5

Stöd till investeringar i förebyggande åtgärder som syftar till att minska konsekvenserna av sannolika naturkatastrofer, allvarliga klimathändelser och andra katastrofer

5.1

Stöd till investeringar för återställande av jordbruksmark och produktionspotential inom jordbruket som skadats i samband med naturkatastrofer, allvarliga klimathändelser och andra katastrofer

5.2

Artikel 19 i förordning (EU) nr 1305/2013

Jordbruks- och affärsutveckling

6

Nyetableringsstöd till unga jordbrukare

6.1

Nyetableringsstöd för annan verksamhet än jordbruksverksamhet i landsbygdsområden

6.2

Etableringsstöd för utveckling av småbruk

6.3

Stöd till investeringar för att skapa och utveckla annan verksamhet än jordbruk

6.4

Betalningar till jordbrukare som är stödberättigade enligt ordningen för småbrukare, som permanent överlåter sitt företag till en annan jordbrukare

6.5

Artikel 20 i förordning (EU) nr 1305/2013

Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen på landsbygden

7

Stöd för utarbetande och uppdatering av planer för utveckling av kommuner och samhällen på landsbygden och deras grundläggande tjänster och av skydds- och förvaltningsplaner för Natura 2000-områden och andra områden med högt naturvärde

7.1

Stöd till investeringar som syftar till upprättande, förbättring eller utvidgning av alla typer av småskalig infrastruktur, inklusive investeringar i förnybar energi och energibesparing

7.2

Stöd till bredbandsinfrastruktur, inklusive dess upprättande, förbättring och utvidgning, passiv bredbandsinfrastruktur och tillhandahållande av tillgång till bredband och offentlig e-förvaltning

7.3

Stöd till investeringar som syftar till upprättande, förbättring och utvidgning av grundläggande tjänster för landsbygdsbefolkningen, inbegripet fritid och kultur, och den tillhörande infrastrukturen

7.4

Stöd till investeringar för offentligt bruk i infrastruktur för rekreationsändamål, turistinformation och småskalig turistinfrastruktur

7.5

Stöd till utredningar och investeringar i samband med underhåll, restaurering och uppgradering av natur- och kulturarvet i landsbygdssamhällen, på landsbygden och i områden med högt naturvärde, inbegripet socioekonomiska aspekter samt åtgärder för att öka miljömedvetenheten

7.6

Stöd till investeringar som är inriktade på omlokalisering av verksamheter och ombyggnad av byggnader eller andra inrättningar i eller i närheten av landsbygdssamhällen och som syftar till att förbättra livskvaliteten eller att förbättra det berörda landsbygdssamhällets miljöprestanda

7.7

Övriga

7.8

Artikel 21 i förordning (EU) nr 1305/2013

Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft

8

Stöd till beskogning och skapande av skogsmark

8.1

Stöd till inrättande och underhåll av system för trädjordbruk

8.2

Stöd till förebyggande av skador på skogar som uppstår till följd av skogsbränder och naturkatastrofer och andra katastrofer

8.3

Stöd till återställande av skador på skogar som uppstår till följd av skogsbränder och naturkatastrofer och andra katastrofer

8.4

Stöd till investeringar som förbättrar skogsekosystemens klimattålighet och miljövärde

8.5

Stöd till investeringar i skogsbruksmetoder och i bearbetning, mobilisering och marknadsföring av skogsbruksprodukter

8.6

Artikel 27 i förordning (EU) nr 1305/2013

Inrättande av producentgrupper och producentorganisationer

9

Inrättande av producentgrupper och producentorganisationer inom jordbruks- och skogssektorn

9

Artikel 28 i förordning (EU) nr 1305/2013

Miljö- och klimatvänligt jordbruk

10

Stöd för åtaganden att bedriva miljö- och klimatvänligt jordbruk

10.1

Stöd för bevarande och hållbar användning och utveckling av genetiska resurser i jordbruket

10.2

Artikel 29 i förordning (EU) nr 1305/2013

Ekologiskt jordbruk

11

Betalning för omställning till ekologiska odlingsmetoder

11.1

Betalning för att bibehålla ekologiska odlingsmetoder

11.2

Artikel 30 i förordning (EU) nr 1305/2013

Stöd inom ramen för Natura 2000 och ramdirektivet för vatten

12

Ersättning för Natura 2000-jordbruksområden

12.1

Ersättning för Natura 2000-skogsbruksområden

12.2

Ersättning för jordbruksområden som omfattas av förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt

12.3

Artikel 31 i förordning (EU) nr 1305/2013

Stöd till områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar

13

Ersättning i bergsområden

13.1

Ersättning för andra områden med väsentliga naturliga begränsningar

13.2

Ersättning för andra områden som påverkas av särskilda begränsningar

13.3

Artikel 33 i förordning (EU) nr 1305/2013

Djurens välbefinnande

14

Stöd för djurens välbefinnande

14

Artikel 34 i förordning (EU) nr 1305/2013

Tjänster för miljö- och klimatvänligt skogsbruk samt skogsskydd

15

Betalning för åtaganden om miljö- och klimatvänligt skogsbruk

15.1

Stöd till bevarande och främjande av skogsgenetiska resurser

15.2

Artikel 35 i förordning (EU) nr 1305/2013

Samarbete

16

Stöd till inrättande och drift av operativa grupper inom det europeiska innovationspartnerskapet för produktivitet och hållbarhet inom jordbruket

16.1

Stöd till pilotprojekt och för utveckling av nya produkter, metoder, processer och tekniker

16.2

Samarbete som bedrivs mellan små aktörer för att utveckla gemensamma arbetsprocesser och dela anläggningar och resurser samt för utveckling och/eller marknadsföring av turismtjänster

16.3

Stöd till horisontellt och vertikalt samarbete mellan aktörer i försörjningskedjan för att inrätta och utveckla korta leveranskedjor och lokala marknader, och till verksamheter i ett lokalt sammanhang som främjar utvecklingen av korta leveranskedjor och lokala marknader

16.4

Stöd till gemensamma åtgärder för begränsning av och anpassning till klimatförändringar och till gemensamma angreppssätt när det gäller miljöprojekt och tillämplig miljöpraxis

16.5

Stöd till horisontellt och vertikalt samarbete mellan aktörer i försörjningskedjan för hållbart tillhandahållande av biomassa för användning i livsmedel och energiproduktion och industriprocesser

16.6

Stöd till andra strategier än lokalt ledda utvecklingsstrategier

16.7

Stöd till upprättande av skogsbruksplaner eller motsvarande instrument

16.8

Stöd för diversifiering av verksamheter inom jordbruket till verksamhet med anknytning till hälso- och sjukvård, social integration, jordbruk med stöd från lokalsamhället samt utbildning i fråga om miljö och livsmedel

16.9

Övriga

16.10

Artikel 36 i förordning (EU) nr 1305/2013

Riskhantering

17

Skörde-, djur- och växtförsäkring

17.1

Gemensamma fonder för allvarliga klimathändelser, djur- och växtsjukdomar, angrepp av skadegörare och miljöolyckor

17.2

Inkomststabiliserande verktyg

17.3

Artikel 40 i förordning (EU) nr 1305/2013

Finansiering av kompletterande nationellt direktstöd för Kroatien

18

Finansiering av kompletterande nationellt direktstöd för Kroatien

18

Artikel 35 i förordning (EU) nr 1303/2013

Stöd till lokalt ledd utveckling inom ramen för Leader

19

Förberedande stöd

19.1

Stöd till genomförande av insatser inom den lokalt ledda utvecklingsstrategin

19.2

Förberedelser inför och genomförande av samarbetsverksamhet i den lokala aktionsgruppen

19.3

Stöd till löpande kostnader och ledningsfunktioner

19.4

Artiklarna 51–54 i förordning (EU) nr 1305/2013

Tekniskt stöd

20

Stöd till tekniskt stöd (annat än inom ramen för det nationella landsbygdsnätverket)

20.1

Stöd för att bilda och driva det nationella landsbygdsnätverket

20.2

▼M5

Artikel 39b i förordning (EU) nr 1305/2013

Exceptionellt tillfälligt stöd till jordbrukare samt små och medelstora företag som påverkas särskilt av covid-19-krisen

21

Exceptionellt tillfälligt stöd till jordbrukare samt små och medelstora företag som påverkas särskilt av covid-19-krisen

21

▼B

DEL 6Unionsprioriteringar för landsbygdsutveckling och fokusområdeskoder

Prioritering

Artikel i förordning (EU) nr 1305/2013 / fokusområdeskod

Fokusområde

Prioritering 1: Främja kunskapsöverföring och innovation inom jord- och skogsbruk och på landsbygden

Artikel 5.1 a = fokusområde 1A

Främja innovation, samarbete, och utveckling av kunskap på landsbygden

Artikel 5.1 b = fokusområde 1B

Stärka banden mellan jordbruk, livsmedelsproduktion och skogsbruk samt forskning och innovation, även för att få till stånd förbättrad miljöförvaltning och miljöprestanda

Artikel 5.1 c = fokusområde 1C

Främja livslångt lärande och yrkesutbildning inom jord- och skogsbruk

Prioritering 2: Förbättra jordbruksföretagens livskraft och konkurrenskraften inom alla typer av jordbruk i alla regioner och främja innovativ jordbruksteknik och hållbart skogsbruk

Artikel 5.2 a = fokusområde 2A

Förbättra jordbruksföretagens ekonomiska resultat och underlätta omstrukturering och modernisering av jordbruksföretagen, särskilt i syfte att öka marknadsdeltagande och marknadsinriktning samt diversifiering av jordbruket

Artikel 5.2 b = fokusområde 2B

Underlätta inträdet i jordbrukssektorn för jordbrukare med tillräcklig kompetens och i synnerhet generationsskiften

Prioritering 3: Främja livsmedelskedjans organisation, inbegripet bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter, djurens välbefinnande och riskhanteringen inom jordbruket

Artikel 5.3 a = fokusområde 3A

Förbättra primärproducenternas konkurrenskraft genom att på ett bättre sätt integrera dem i livsmedelskedjan med hjälp av kvalitetssystem, skapa mervärde för jordbruksprodukter, säljfrämjande åtgärder på lokala marknader och inom korta leveranskedjor, producentgrupper och producentorganisationer samt branschorganisationer

Artikel 5.3 b = fokusområde 3B

Stödja riskförebyggande insatser och riskhantering inom jordbruket

Prioritering 4: Återställa, bevara och förbättra de ekosystem som är relaterade till jord- och skogsbruket

Artikel 5.4 a = fokusområde 4A

Återställa, bevara och förstärka den biologiska mångfalden, inklusive inom Natura 2000-områden, och i områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar, samt jordbruk med höga naturvärden samt de europeiska landskapens karaktär

Artikel 5.4 b = fokusområde 4B

Förbättra vattenförvaltningen, inbegripet hanteringen av gödselmedel och växtskyddsmedel

Artikel 5.4 c = fokusområde 1C

Förebygga markerosion och förbättra markskötseln

Prioritering 5: Främja resurseffektivitet och stödja övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi inom jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukssektorn

Artikel 5.5 a = fokusområde 5A

Effektivisera vattenanvändningen inom jordbruket

Artikel 5.5 b = fokusområde 5B

Effektivisera energianvändningen inom jordbruket och vid livsmedelsbearbetning

Artikel 5.5 c = fokusområde 5C

Främja en hållbar samhällsekonomi genom att underlätta tillgången till och användningen av energi från förnybara källor och öka användningen av biprodukter, avfall, restprodukter och andra råvaror som inte är avsedda till livsmedel

Artikel 5.5 d = fokusområde 5D

Minska jordbrukens utsläpp av växthusgaser och ammoniak

Artikel 5.5 e = fokusområde 5E

Främja bevarande av kolsänkor och kolbindning inom jordbruk och skogsbruk

Prioritering 6: Främja social delaktighet, fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling på landsbygden

Artikel 5.6 a = fokusområde 6A

Främja diversifiering, skapande samt utveckling av småföretag och arbetstillfällen

Artikel 5.6 b = fokusområde 6B

Främja lokal utveckling på landsbygden

Artikel 5.6 c = fokusområde 6C

Öka tillgängligheten till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik på landsbygden

▼M1
BILAGA IIOmräkningsfaktorer för omvandling av djur till djurenheter (DE) enligt artikel 9.1 och 9.2

1.  Tjurar, kor och andra nötkreatur över två år, hästdjur över sex månader

1,0 DE

2.  Nötkreatur från sex månader till två år

0,6 DE

3.  Nötkreatur under sex månader

0,4 DE

4.  Får och getter

0,15 DE

5.  Avelssuggor > 50 kg

0,5 DE

6.  Andra grisar

0,3 DE

7.  Värphöns

0,014 DE

8.  Andra fjäderfän

0,03 DE

För de kategorier eller underkategorier av djur som anges i denna tabell kan omräkningsfaktorerna i undantagsfall komma att höjas eller sänkas med hänsyn till vetenskapliga rön som förklaras och är väl motiverade i landsbygdsprogrammen.

Andra djurkategorier får läggas till i undantagsfall. Omräkningsfaktorerna för sådana kategorier ska fastställas med hänsyn till särskilda omständigheter och vetenskapliga rön som förklaras och är väl motiverade i landsbygdsprogrammen.

▼B
BILAGA III

Information och publicitet enligt artikel 13

DEL 1

Informations- och publicitetssåtgärder

1.    Förvaltningsmyndigheternas ansvar

1.1    Informations- och publicitetsstrategi

Den förvaltande myndigheten ska se till att informations- och publicitetsåtgärder genomförs i enlighet med myndighetens informations- och publicitetsstrategi som åtminstone ska omfatta följande:

a) 

Strategins syften och målgrupper.

b) 

En beskrivning av innehållet i informations- och publicitetsåtgärderna.

c) 

En preliminär budget för strategin.

d) 

En beskrivning av de administrativa organ, inklusive personal, som ansvarar för att genomföra informations- och publicitetsåtgärderna.

e) 

En beskrivning av det nationella landsbygdsnätverkets roll och hur dess kommunikationsplan enligt artikel 54.3 vi i förordning (EU) nr 1305/2013 kommer att bidra till genomförandet av strategin.

f) 

En beskrivning av hur informations- och publicitetsåtgärderna ska bedömas med avseende på genomslag och kännedom om politiken, de operativa programmen och verksamheten samt EJFLU:s och unionens roll.

g) 

En årlig uppdatering med de informations- och publicitetsåtgärder som ska genomföras under det följande året.

1.2    Information för potentiella stödmottagare

Den förvaltande myndigheten ska se till att potentiella stödmottagare har tillgång till relevant information, inklusive uppdaterade uppgifter i förekommande fall, och ta hänsyn till tillgängligheten av elektroniska tjänster eller andra kommunikationstjänster för vissa potentiella stödmottagare, åtminstone avseende följande:

a) 

Information om finansieringsmöjligheter och utlysning av ansökningsomgångar inom ramen för landsbygdsprogrammen.

b) 

De administrativa förfaranden som ska följas för att komma i fråga för finansiering inom ramen för landsbygdsprogrammen.

c) 

Förfarandena för granskning av ansökningar om stöd.

d) 

Villkoren för stödberättigande och/eller kriterierna för urval och bedömning av de projekt som ska finansieras.

e) 

Namnen på personer eller kontakter på nationell, regional eller lokal nivå som kan förklara hur landsbygdsprogrammen fungerar och kriterier för urval och bedömning av insatserna.

f) 

Uppgift om att stödmottagarna ansvarar för att informera allmänheten om målet med insatsen och det stöd som verksamheten får från EJFLU i enlighet med del 1 avsnitt 2. Den förvaltande myndigheten kan begära att de potentiella stödmottagarna i sina ansökningar ska föreslå preliminär kommunikationsverksamhet som står i rimlig proportion till verksamhetens omfattning.

g) 

Information om förfarandena för hantering av klagomål inom ramen för artikel 74.3 i förordning (EU) nr 1303/2013.

1.3    Information till allmänheten

Den förvaltande myndigheten ska informera allmänheten om innehållet i landsbygdsprogrammet, dess antagande av kommissionen och dess uppdateringar, och de största framstegen i genomförandet av programmet och dess avslutning, samt dess bidrag till att uppfylla de prioriteringar för unionen som anges i partnerskapsavtalet.

Den förvaltande myndigheten ska se till att det inrättas en enda webbplats eller en enda webbportal som tillhandahåller den information som avses i punkterna 1.1 och 1.2 samt första stycket i den här punkten. Upprättandet av den enda webbplatsen ska inte hindra ett smidigt genomförande av EJFLU och inte begränsa potentiella mottagares och aktörers tillgång till informationen. Åtgärderna för att informera allmänheten ska omfatta de delar som fastställs i del 2 punkt 1.

1.4    Deltagande av organ som agerar som mellanhänder

Den förvaltande myndigheten ska, bl.a. genom det nationella landsbygdsnätverket, se till att organ som kan fungera som mellanhänder deltar i informationsåtgärderna för potentiella stödmottagare, och särskilt

a) 

partner som avses i artikel 5 i förordning (EU) nr 1303/2013,

b) 

europeiska informationscentrum samt kommissionens representationskontor och Europaparlamentets informationskontor i medlemsstaterna,

c) 

utbildnings- och forskningsinstitutioner.

1.5    Beslut om stöd

Den förvaltande myndigheten ska se till att stödmottagarna i beslutet om stöd blir upplysta om att insatserna finansieras av ett program som delvis är finansierat av EJFLU och om åtgärden och prioriteringen i det berörda landsbygdsprogrammet.

2.    Stödmottagarnas ansvar

2.1

I alla informations- och kommunikationsåtgärder som stödmottagaren vidtar ska EJFLU:s stöd till verksamheten visas genom följande:

a) 

Unionens emblem.

b) 

En hänvisning till stödet från EJFLU.

När en informations- eller publicitetsåtgärd rör en insats eller flera insatser som är medfinansierade av mer än en fond, kan hänvisningen i led b ersättas med en hänvisning till de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

2.2

Under verksamhetens genomförande ska stödmottagaren informera allmänheten om stödet från EJFLU på följande sätt:

a) 

Om stödmottagaren har en webbplats för yrkesmässig användning ska där finnas en kort beskrivning av insatsen där kopplingen framgår mellan webbplatsens syfte och stödet till insatsen, i proportion till stödnivån, inbegripet dess syften och resultat, där unionens finansiella stöd lyfts fram.

▼M1

b) 

När det gäller insatser som inte omfattas av led c och där det totala offentliga stödet överskrider 50 000 euro ska minst en affisch (minst i A3-storlek) eller en upplysningstavla med information om projektet, som framhäver det finansiella stödet från unionen, sättas upp på en plats som är väl synlig för allmänheten. Medlemsstaterna får dock besluta att detta krav inte ska tillämpas på, eller att tröskeln ska höjas för, insatser enligt artikel 21.1 leden a och b (när det gäller inkomstbortfall och underhållskostnader) och artiklarna 28–31, 33, 34 och 40 i förordning (EU) nr 1305/2013. Medlemsstaterna får också besluta att detta krav inte ska tillämpas på, eller att tröskeln ska höjas för, andra insatser som inte medför en investering där det, på grund av den finansierade insatsens karaktär, inte är möjligt att hitta en lämplig placering av en affisch eller tavla. En upplysningstavla ska sättas upp i de lokaler som används av de lokala aktionsgrupper som finansieras genom Leader.

▼B

c) 

En tillfällig skylt av betydande storlek ska sättas upp för varje insats som innebär finansiering av infrastruktur eller byggverksamhet för vilka det totala offentliga stödet överstiger 500 000 euro, på en plats som är tydligt synlig för allmänheten.

Senast tre månader efter det att en insats har avslutats ska stödmottagaren sätta upp en permanent plakett eller skylt av betydande storlek på en plats som är tydligt synlig för allmänheten för varje insats som uppfyller följande kriterier:

i) 

Det totala offentliga stödet till verksamheten överstiger 500 000 euro.

ii) 

Insatsen består i inköp av ett fysiskt föremål eller finansiering av infrastruktur eller byggverksamhet.

Denna skylt ska innehålla uppgifter om namnet på och huvudsyftet med insatsen och framhäva det finansiella stödet från unionen.

Skyltar, affischer, plaketter och webbplatser ska innehålla en beskrivning av projektet/insatsen och de delar som avses i del 2 punkt 1. Den informationen ska uppta minst 25 % av utrymmet på affischen, plaketten eller webbplatsen.

DEL 2

Tekniska kännetecken för informations- och publicitetsåtgärder

1.    Logotyp och slogan

Varje informations- och publicitetsåtgärd ska innehålla följande element:

a) 

Unionsemblemet i enlighet med den grafiska profil som anges på http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, tillsammans med följande förklaring av unionens roll:

”Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden”.

▼M2

b) 

För de insatser och de åtgärder som finansieras av Leader, Leader-logotypen:

image

▼B

2.    Informations- och kommunikationsmaterial

Publikationer (t.ex. broschyrer, foldrar och nyhetsbrev) och affischer om åtgärder och insatser som medfinansieras av EJFLU ska innehålla en tydlig anvisning på titelsidan om unionens deltagande, liksom unionens emblem om det nationella eller regionala emblemet också används. Publikationer ska innehålla hänvisningar till det organ som ansvarar för innehållet i informationen samt till den förvaltningsmyndighet som har utsetts att genomföra EJFLU-bidraget och/eller det nationella stödet i fråga.

Om informationen görs tillgänglig genom elektroniska medel (webbplatser, databaser för potentiella stödmottagare) eller i form av audiovisuellt material, ska den första punkten tillämpas på motsvarande sätt.

Webbplatser som berör EJFLU ska

a) 

nämna EJFLU:s bidrag, åtminstone på hemsidan,

b) 

innehålla en hyperlänk till kommissionens webbplats om EJFLU.
BILAGA IV

Gemensamma kontext-, resultat och utfallsindikatorer enligt artikel 14.2

1.    Kontextindikatorer

C1.

Befolkning

C2.

Åldersstruktur

C3.

Territorium

C4.

Befolkningstäthet

C5.

Sysselsättningsgrad ( *1 )

C6.

Egenföretagande

C7.

Arbetslöshet

C8.

BNP per capita (*1) 

C9.

Fattigdom (*1) 

C10.

Ekonomisk struktur

C11.

Sysselsättningsstruktur

C12.

Arbetsproduktivitet per ekonomisk sektor

C13.

Sysselsättning per ekonomisk sektor

C14.

Arbetsproduktivitet inom jordbruket

C15.

Arbetsproduktivitet inom skogsbruket

C16.

Arbetsproduktivitet inom livsmedelsindustrin

C17.

Jordbruksföretag (gårdar)

C18.

Jordbruksareal

C19.

Jordbruksareal som används för ekologiskt jordbruk

C20.

Bevattnad mark

C21.

Djurenheter

C22.

Arbetskraft i jordbruket

C23.

Åldersstruktur hos driftsledare inom jordbruket

C24.

Jordbruksutbildning hos driftsledare inom jordbruket

C25.

Jordbrukets faktorinkomst (*1) 

C26.

Jordbrukets företagsinkomst (*1) 

C27.

Jordbrukets totala faktorproduktivitet (*1) 

C28.

Fastställd bruttokapitalbildning inom jordbruket

C29.

Skog eller skogsmarker

C30.

Turistinfrastruktur

C31.

Landtäcke

▼M2

C32.

Områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar

▼B

C33.

Jordbruksintensitet

C34.

Natura 2000-områden

C35.

Index över odlingslandskapets fåglar (*1) 

C36.

Bevarandestatus för livsmiljöer inom jordbruksområden (gräsmark)

C37.

Jordbruk med högt naturvärde (*1) 

C38.

Skyddad skog

C39.

Vattenanvändning i jordbruket (*1) 

C40.

Vattenkvalitet (*1) 

C41.

Organiskt material i åkermark (*1) 

C42.

Jorderosion orsakad av vatten (*1) 

C43.

Produktion av förnybar energi från jord- och skogsbruket

C44.

Energianvändning i jordbruk, skogsbruk och livsmedelsindustri

C45.

Utsläpp från jordbruket (*1) 

2.    Resultatindikatorer

R1

:

Procentandel jordbruksföretag med stöd från ett landsbygdsprogram för investeringar i omstrukturering eller modernisering (fokusområde 2A)

R2

:

Förändring i jordbruksproduktionen på företag som erhåller stöd/ÅAE (årsarbetsenhet) (fokusområde 2A) ( *2 )

R3

:

Procentandel jordbruksföretag med stöd från ett landsbygdsprogram för affärsutvecklingsplaner/investeringar för unga jordbrukare (fokusområde 2B)

R4

:

Procentandel jordbruksföretag som får stöd för deltagande i kvalitetssystem, lokala marknader och korta leveranskedjor, samt producentgrupper/producentorganisationer (fokusområde 3A)

R5

:

Procentandel jordbruksföretag som deltar i system för riskhantering (fokusområde 3B)

R6

:

Procentandel skog eller annan trädbevuxen mark som omfattas av åtagande som stöder biologisk mångfald (fokusområde 4A)

R7

:

Procentandel jordbruksmark som omfattas av åtagande som stöder biologisk mångfald och/eller landskap (fokusområde 4A)

R8

:

Procentandel jordbruksmark som omfattas av åtagande för att förbättra vattenförvaltning (fokusområde 4B)

R9

:

Procentandel skogsbruksmark som omfattas av åtagande för att förbättra vattenförvaltning (fokusområde 4B)

R10

:

Procentandel jordbruksmark som omfattas av åtagande för att förbättra markskötsel och/eller förebygga jorderosion (fokusområde 4C)

R11

:

Procentandel skogsbruksmark som omfattas av åtagande för att förbättra markskötsel och/eller förebygga jorderosion (fokusområde 4C)

R12

:

Procentandel bevattnad mark som ställs om till effektivare bevattningssystem (fokusområde 5A)

R13

:

Ökad effektivitet i vattenanvändningen inom jordbruket i projekt som får stöd genom landsbygdsprogrammet (fokusområde 5A) (*2) 

R14

:

Ökad effektivitet i energianvändningen inom jordbruket och livsmedelsindustrin i projekt som får stöd genom landsbygdsprogrammet (fokusområde 5B) (*2) 

R15

:

Förnybar energi som framställs från projekt som fått stöd (fokusområde 5C) (*2) 

R16

:

Procentandel djurenheter som berörs av investeringar i djurförvaltning som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser och/eller ammoniak (fokusområde 5D)

R17

:

Procentandel jordbruksmark som omfattas av åtagande för att minska utsläppen av växthusgaser och/eller ammoniak (fokusområde 5D)

R18

:

Minskade utsläpp av metan och dikväveoxid (fokusområde 5D) (*2) 

R19

:

Minskade ammoniakutsläpp (fokusområde 5D) (*2) 

R20

:

Procentandel jordbruks- och skogsbruksmark som omfattas av åtagande som bidrar till koldioxidbindning eller bevarande av kolsänkor (fokusområde 5E)

R21

:

Arbetstillfällen som skapats i projekt som får stöd (fokusområde 6A)

R22

:

Procentandel av landsbygdsbefolkningen som omfattas av lokala utvecklingsstrategier (fokusområde 6B)

R23

:

Procentandel av landsbygdsbefolkningen som får ta del av förbättrade tjänster/infrastrukturer (fokusområde 6B)

R24

:

Arbetstillfällen som skapats i projekt som får stöd (Leader) (fokusområde 6B)

R25

:

Procentandel av landsbygdsbefolkningen som får ta del av nya eller förbättrade tjänster/infrastrukturer (informations- och kommunikationsteknik – IKT) (fokusområde 6C)

Indikatorer i kursiv stil är också målindikatorer som omfattas av punkt 4.

3.    Utfallsindikatorer för landsbygdsutvecklingNummer

Utfallsindikatorer

Åtgärdskoder (artiklar i förordning (EU) nr 1305/2013 eller förordning (EU) nr 1303/2013)

O.1

Offentliga utgifter, totalt (*1)

Alla åtgärder

O.2

Sammanlagd investering

4 (artikel 17), 5 (artikel 18), 6.4 (artikel 19), 7.2–7.8 (artikel 20), 8.5 och 8.6 (artikel 21) (förordning (EU) nr 1305/2013)

O.3

Antal åtgärder/insatser som får stöd

1 (artikel 14), 2 (artikel 15), 4 (artikel 17), 7 (artikel 20), 8.5 och 8.6 (artikel 21), 9 (artikel 27), 17.2 och 17.3 (artikel 36) (förordning (EU) nr 1305/2013)

▼M5

O.4

Antal stödmottagare/företag som får stöd

3 (artikel 16), 4.1 (artikel 17), 5 (artikel 18), 6 (artikel 19), 8.1–8.4 (artikel 21), 11 (artikel 29), 12 (artikel 30), 13 (artikel 31), 14 (artikel 33), 17.1 (artikel 36), 21 (artikel 39b) (förordning (EU) nr 1305/2013)

▼B

O.5

Sammanlagd areal (ha)

4 (artikel 17), 8.1–8.5 (artikel 21), 10 (artikel 28), 11 (artikel 29), 12 (artikel 30), 13 (artikel 31), 15 (artikel 34) (förordning (EU) nr 1305/2013)

O.6

Fysisk areal som får stöd (ha)

10 (artikel 28) (förordning (EU) nr 1305/2013)

O.7

Antal kontrakt som får stöd

10 (artikel 28), 15 (artikel 34) (förordning (EU) nr 1305/2013)

O.8

Antal djurenheter som får stöd

14 (artikel 33), 4 (artikel 17) (förordning (EU) nr 1305/2013)

O.9

Antal företag som har deltagit i de system som fått stöd

9 (artikel 27), 16.4 (artikel 35), 17.2 och 17.3 (artikel 36) (förordning (EU) nr 1305/2013)

O.10

Antal jordbrukare som omfattas av utbetalningar

17.2 och 17.3 (artikel 36) (förordning (EU) nr 1305/2013)

O.11

Antal anordnade utbildningsdagar

1 (artikel 14 i förordning (EU) nr 1305/2013)

O.12

Antal deltagande i utbildning

1 (artikel 14 i förordning (EU) nr 1305/2013)

O.13

Antal stödmottagare som fått rådgivning

2 (artikel 15 i förordning (EU) nr 1305/2013)

O.14

Antal utbildade rådgivare

2 (artikel 15 i förordning (EU) nr 1305/2013)

O.15

Invånare som omfattas av förbättrade tjänster/infrastrukturer (it eller andra)

7 (artikel 20 i förordning (EU) nr 1305/2013)

O.16

Antal grupper inom det europeiska innovationspartnerskapet som får stöd, antal insatser inom grupper inom det europeiska innovationspartnerskapet som får stöd samt antal och typ av partner i det europeiska innovationspartnerskapets grupper

16 (artikel 35 i förordning (EU) nr 1305/2013)

O.17

Antal samarbetsprojekt som får stöd (andra än det europeiska innovationspartnerskapet)

16 (artikel 35 i förordning (EU) nr 1305/2013)

O.18

Befolkning som omfattas av LAG-gruppen

19 (artikel 32 i förordning (EU) nr 1303/2013)

O.19

Antal LAG-grupper som valts ut

19 (artikel 32 i förordning (EU) nr 1303/2013)

O.20

Antal Leader-projekt som får stöd

19 (artikel 35.1 b i förordning (EU) nr 1303/2013)

O.21

Antal samarbetsprojekt som får stöd

19 (artikel 35.1 c i förordning (EU) nr 1303/2013)

O.22

Antal och typ av projektansvariga

19 (artikel 35.1 b i förordning (EU) nr 1303/2013)

O.23

Unikt identifieringsnummer för LAG-grupp som deltar i samarbetsprojektet

19 (artikel 35.1 c i förordning (EU) nr 1303/2013)

O.24

Antal tematiska och analytiska utbyten som inrättats med stöd av det nationella landsbygdsnätverket

Nätverksarbete (artikel 54 i förordning (EU) nr 1305/2013)

O.25

Antal kommunikationsverktyg för det nationella landsbygdsnätverket

Nätverksarbete (artikel 54 i förordning (EU) nr 1305/2013)

O.26

Antal verksamheter inom det europeiska nätverket för landsbygdsutveckling som det nationella landsbygdsnätverket har deltagit i

Nätverksarbete (artikel 54 i förordning (EU) nr 1305/2013)

(*1)   

Denna indikator motsvarar den resultatramsindikator som fastställs i artikel 5.2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 215/2014 av den 7 mars 2014 om tillämpningsföreskrifter till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden och om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden när det gäller metoder för stöd till klimatförändringsmål, fastställande av delmål och mål i resultatramen samt nomenklaturen för insatskategorier för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (EUT L 69, 8.3.2014, s. 65).

4.    Målindikatorer

T1

:

Procentandelen utgifter inom ramen för artiklarna 14, 15 och 35 i förordning (EU) nr 1305/2013 i förhållande till de sammanlagda utgifterna för landsbygdsprogrammet (fokusområde 1A)

T2

:

Sammanlagt antal samarbetsprojekt som fått stöd inom ramen för samarbetsåtgärden (artikel 35 i förordning (EU) nr 1305/2013) (grupper, nätverk/kluster, pilotprojekt …) (fokusområde 1B)

T3

:

Totalt antal deltagare som utbildats enligt artikel 14 förordning (EU) nr 1305/2013 (fokusområde 1C)

T4

:

Procentandel jordbruksföretag med stöd från ett landsbygdsprogram för investeringar i omstrukturering eller modernisering (fokusområde 2A)

T5

:

Procentandel jordbruksföretag med stöd från ett landsbygdsprogram för affärsutvecklingsplaner/investeringar för unga jordbrukare (fokusområde 2B)

T6

:

Procentandel jordbruksföretag som får stöd för deltagande i kvalitetssystem, lokala marknader och korta leveranskedjor, samt producentgrupper/producentorganisationer (fokusområde 3A)

T7

:

Procentandel jordbruksföretag som deltar i system för riskhantering (fokusområde 3B)

T8

:

Procentandel skog eller annan trädbevuxen areal som omfattas av åtagande som stöder biologisk mångfald (fokusområde 4A)

T9

:

Procentandel jordbruksmark som omfattas av åtagande som stöder biologisk mångfald och/eller landskap (fokusområde 4A)

T10

:

Procentandel jordbruksmark som omfattas av åtagande för att förbättra vattenförvaltning (fokusområde 4B)

T11

:

Procentandel skogsbruksmark som omfattas av åtagande för att förbättra vattenförvaltning (fokusområde 4B)

T12

:

Procentandel jordbruksmark som omfattas av åtagande för att förbättra markskötsel och/eller förebygga jorderosion (fokusområde 4C)

T13

:

Procentandel skogsbruksmark som omfattas av åtagande för att förbättra markskötsel och/eller förebygga jorderosion (fokusområde 4C)

T14

:

Procentandel bevattnad mark som ställs om till effektivare bevattningssystem (fokusområde 5A)

T15

:

Sammanlagda investeringar i energieffektivitet (fokusområde 5B)

T16

:

Sammanlagda investeringar i produktion av förnybar energi (fokusområde 5C)

T17

:

Procentandel djurenheter som berörs av investeringar i djurförvaltning som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser och/eller ammoniak (fokusområde 5D)

T18

:

Procentandel jordbruksmark som omfattas av åtagande för att minska utsläppen av växthusgaser och/eller ammoniak (fokusområde 5D)

T19

:

Procentandel jordbruks- och skogsbruksmark som omfattas av åtagande som bidrar till koldioxidbindning och bevarande av kolsänkor (fokusområde 5E)

T20

:

Arbetstillfällen som skapats i projekt som får stöd (fokusområde 6A)

T21

:

Procentandel av landsbygdsbefolkningen som omfattas av lokala utvecklingsstrategier (fokusområde 6B)

T22

:

Procentandel av landsbygdsbefolkningen som får ta del av förbättrade tjänster/infrastrukturer (fokusområde 6B)

T23

:

Arbetstillfällen som skapats i projekt som får stöd (Leader) (fokusområde 6B)

T24

:

Procentandel av landsbygdsbefolkningen som får ta del av nya eller förbättrade tjänster/infrastrukturer (IKT) (fokusområde 6C)

5.    Föreslagna indikatorer för resultatramen 

Indikatorer

Närstående aktivitetsindikator

Prioritering 2 (P2):

Summa offentliga utgifter P2 (euro)

O.1

Antal jordbruksföretag med stöd från ett landsbygdsprogram för investeringar i omstrukturering eller modernisering (fokusområde 2A) + jordbruksföretag med stöd från ett landsbygdsprogram för affärsutvecklingsplaner/investeringar för unga jordbrukare (fokusområde 2B)

O.4

Prioritering 3

(P3)

Summa offentliga utgifter P3 (euro)

O.1

Antal jordbruksföretag som får stöd för deltagande i kvalitetssystem, lokala marknader och korta leveranskedjor, samt producentgrupper/producentorganisationer (fokusområde 3A)

O.4, O.9

Antal jordbruksföretag som deltar i system för riskhantering (fokusområde 3B)

O.4, O.9

Prioritering 4

(P4)

Summa offentliga utgifter P4 (euro)

O.1

Jordbruksmark som omfattas av åtagande som bidrar till biologisk mångfald (fokusområde 4A) + förbättrar vattenförvaltning (fokusområde 4B) + förbättrar markskötsel och/eller förebygger jorderosion (fokusområde 4C)

O.5

Prioritering 5

(P5)

Summa offentliga utgifter P5 (euro)

O.1

Antal investeringar i energibesparingar och energieffektivitet (fokusområde 5B) + i förnybar energiproduktion (fokusområde 5C)

O.3

Jordbruks- och skogsbruksmark som omfattas av förvaltning för att främja koldioxidbindning eller bevarande av kolsänkor (fokusområde 5E) + jordbruksmark som omfattas av åtagande för att minska utsläppen av växthusgaser och/eller ammoniak (fokusområde 5D) + bevattnad mark som ställs om till effektivare bevattningssystem (fokusområde 5A)

O.5

Prioritering 6

(P6)

Summa offentliga utgifter P6 (euro)

O.1

Antal insatser som får stöd för att förbättra grundläggande tjänster och infrastrukturer i landsbygdsområden (fokusområdena 6B och 6C)

O.3

Befolkning som omfattas av LAG-gruppen (fokusområde 6B)

O.18
BILAGA V

Gemensamma utvärderingsfrågor för landsbygdsutveckling

Utvärderingsfrågor i samband med fokusområden

För varje fokusområde som ingår i landsbygdsprogrammet ska tillhörande fråga besvaras i de utökade årliga genomföranderapporter som lämnas in 2017 och 2019, och i efterhandsutvärderingsrapporten.

1. 

Fokusområde 1A: I vilken utsträckning har insatserna inom landsbygdsprogrammet bidragit till innovation, samarbete och utveckling av en kunskapsbas i landsbygdsområden?

2. 

Fokusområde 1B: I vilken utsträckning har insatserna inom landsbygdsprogrammet stärkt banden mellan jordbruk, livsmedelsproduktion och skogsbruk samt forskning och innovation, även för att få till stånd förbättrad miljöförvaltning och miljöprestanda?

3. 

Fokusområde 1C: I vilken utsträckning har insatserna inom landsbygdsprogrammet bidragit till livslångt lärande och yrkesutbildning inom jordbruks- och skogsbrukssektorn?

4. 

Fokusområde 2A: I vilken utsträckning har insatserna inom landsbygdsprogrammet bidragit till att förbättra den regionala ekonomiska utvecklingen, omstruktureringen och moderniseringen av de jordbruksföretag som fått stöd, särskilt genom att öka deras deltagande på marknaden och diversifiera jordbruksverksamheten?

5. 

Fokusområde 2B: I vilken utsträckning har insatserna inom landsbygdsprogrammet underlättat inträdet i jordbrukssektorn för jordbrukare med tillräcklig kompetens och i synnerhet generationsskiften.

6. 

Fokusområde 3A: I vilken utsträckning har insatserna inom landsbygdsprogrammet förbättrat primärproducenternas konkurrenskraft genom att på ett bättre sätt integrera dem i livsmedelskedjan med hjälp av kvalitetssystem, skapa mervärde för jordbruksprodukter, främja lokala marknader och korta leveranskedjor, producentgrupper och producentorganisationer samt branschorganisationer?

7. 

Fokusområde 3B: I vilken utsträckning har insatserna inom landsbygdsprogrammet bidragit till riskförebyggande och riskhantering inom jordbruket?

8. 

Fokusområde 4A: I vilken utsträckning har insatserna inom landsbygdsprogrammet bidragit till att återställa, bevara och förbättra den biologiska mångfalden, bland annat inom Natura 2000-områden, områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar och jordbruk med högt naturvärde, och det europeiska landskapet?

9. 

Fokusområde 4B: I vilken utsträckning har insatserna inom landsbygdsprogrammet bidragit till bättre vattenförvaltning, inbegripet hantering av gödselmedel och växtskyddsmedel?

10. 

Fokusområde 4C: I vilken utsträckning har insatserna inom landsbygdsprogrammet bidragit till att förhindra jorderosion och förbättra markförvaltning?

11. 

Fokusområde 5A: I vilken utsträckning har insatserna inom landsbygdsprogrammet bidragit till att effektivisera vattenanvändningen inom jordbruket?

12. 

Fokusområde 5B: I vilken utsträckning har insatserna inom landsbygdsprogrammet bidragit till att effektivisera energianvändningen inom jordbruket och vid livsmedelsbearbetning?

13. 

Fokusområde 5C: I vilken utsträckning har insatserna inom landsbygdsprogrammet bidragit till tillgång till och användning av förnybara energikällor, biprodukter, avfall, rester och andra råvaror som är avsedda för andra bio-ekonomiska ändamål än livsmedel?

14. 

Fokusområde 5D: I vilken utsträckning har insatserna inom landsbygdsprogrammet bidragit till att minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak från jordbruket?

15. 

Fokusområde 5E: I vilken utsträckning har insatserna inom landsbygdsprogrammet bidragit till bevarande av kolsänkor och kolinbindning inom jordbruk och skogsbruk?

16. 

Fokusområde 6A: I vilken utsträckning har insatserna inom landsbygdsprogrammet bidragit till diversifiering, skapande och utveckling av småföretag och arbetstillfällen?

17. 

Fokusområde 6B: I vilken utsträckning har insatserna inom landsbygdsprogrammet bidragit till lokal utveckling på landsbygden?

18. 

Fokusområde 6C: I vilken utsträckning har insatserna inom landsbygdsprogrammet bidragit till ökad tillgång till, användning av och kvalitet på informations- och kommunikationsteknik (IKT) i landsbygdsområden?

Utvärderingsfrågor som rör andra aspekter av landsbygdsprogrammet

Följande frågor ska besvaras i de utökade årliga genomföranderapporter som lämnas in 2017 och 2019 och i efterhandsutvärderingsrapporten.

19. 

I vilken omfattning har synergieffekter mellan prioriteringar och fokusområden ökat effektiviteten i programmet för landsbygdsutveckling?

20. 

I vilken utsträckning har tekniskt stöd bidragit till att uppnå de mål som anges i artikel 59 förordning (EU) nr 1303/2013 och artikel 51.2 förordning (EU) nr 1305/2013?

21. 

I vilken utsträckning har det nationella landsbygdsnätverket bidragit till att uppnå de mål som anges i artikel 54.2 förordning (EU) nr 1305/2013?

Utvärderingsfrågor när det gäller unionens mål

Följande frågor ska besvaras i de utökade årliga genomföranderapporter som lämnas in 2019 och i efterhandsutvärderingsrapporten.

22. 

I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet bidragit till Europa 2020-strategins överordnade mål att öka sysselsättningsgraden för befolkningen i åldrarna 20–64 år till minst 75 %?

23. 

I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet bidragit Europa 2020-strategins överordnade mål att 3 % av EU:s BNP ska investeras i forskning och utveckling och innovation?

24. 

I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet bidragit till begränsning av och anpassning till klimatförändringar, till att uppnå Europa 2020-strategins överordnade mål om att utsläppen av växthusgaser ska minskas med minst 20 % jämfört med 1990 års nivåer och med 30 % på vissa villkor, till att öka andelen förnybar energi i den slutgiltiga energiförbrukningen till 20 % och till att höja energieffektiviteten med 20 %?

25. 

I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet bidragit till att uppnå Europa 2020-strategins överordnade mål om att minska antalet EU-invånare som lever under den nationella fattigdomsgränsen?

26. 

I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet bidragit till att förbättra miljön och till att uppnå målet för EU:s strategi för biologisk mångfald om att hejda förlusten av biologisk mångfald och förstörelsen av ekosystemtjänster, samt återställa dem?

27. 

I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet bidragit till den gemensamma jordbrukspolitikens mål att främja jordbrukets konkurrenskraft?

28. 

I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet bidragit till den gemensamma jordbrukspolitikens mål att säkra en hållbar förvaltning av naturresurser och klimatåtgärder?

29. 

I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet bidragit till den gemensamma jordbrukspolitikens mål att uppnå en territoriellt balanserad utveckling av landsbygdsekonomin och landsbygdsamhällena, inbegripet skapande och bibehållande av arbetstillfällen?

30. 

I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet bidragit till att främja innovation?
BILAGA VI

Centrala delar i den tekniska dokumentationen för uppföljnings- och utvärderingssystemet

En av de viktigaste delarna i uppföljnings- och utvärderingssystemet för landsbygdsutveckling är det tekniska stöd som ges till medlemsstaterna, utvärderare och andra utvärderingsintressenter för att bygga upp utvärderingskapacitet och att höja kvaliteten och öka konsekvensen i utvärderingsverksamheten. Kommissionen ska, i samarbete med medlemsstaterna, utarbeta teknisk dokumentation som behandlar följande:

1. 

Informationsblad för var och en av de gemensamma indikatorerna, med en definition av indikatorn, koppling till interventionslogiken, måttenhet, metod för att få fram värden, uppgifter som krävs samt uppgiftskällor, information om datainsamling, inbegripet ansvarigt organ och insamlingsfrekvens, rapporteringskrav.

2. 

Metodvägledning för att hjälpa medlemsstater och utvärderare att uppfylla kraven i uppföljnings- och utvärderingssystemet, som omfattar systemets olika delar, inbegripet utvärderingsmetoder och tillvägagångssätt, samt tillhandahållande av stöd i särskilda frågor, t.ex. utvärdering av lokalt ledd utveckling.

3. 

Vägledning för förhandsutvärdering av landsbygdsprogram som omfattar syftet med förhandsutvärderingar, processen och rollerna för de aktörer som är inblandade, samt arbetets omfattning, samt metodologiskt stöd för lämpliga tillvägagångssätt och metoder samt en verktygslåda med vägledande mallar.

4. 

Vägledning för utformning av utvärderingsplaner som omfattar syftet och fördelarna med en utvärderingsplan, de delar som ska ingå samt rekommendationer om lämpliga processer för att upprätta den. Överväganden i samband med styrning och genomförande omfattas, samt vägledande mallar för olika aspekter av arbetet.

5. 

Vägledning för användning och upprättande av proxyindikatorer, som är särskilt inriktad på regionala landsbygdsprogram och som beskriver syftet med och egenskaperna hos proxyindikatorer och anger uppgifter och metoder som kan användas i fall där det behövs proxyvariabler.

6. 

Vägledning för indikatorplanen, som ska omfatta delar som ska ingå, regler som ska tillämpas och tabellmallar.

7. 

Vägledning för uppföljningen, som ska omfatta delar som ska ingå i de årliga genomföranderapporterna, regler som ska tillämpas och tabellmallar.

8. 

Vägledning för bedömningen av värden för kompletterande resultatindikatorer som ska omfatta fastställande av relevant population för projekt, urvalsstrategier, lämpliga metoder, uppgiftskällor och bedömningstekniker.

9. 

Vägledning för bedömningen av konsekvenserna av landsbygdsprogrammen, som ska omfatta syfte för och användning av effektindikatorer, kopplingar mellan landsbygdsutvecklingspolitik och andra politikområden och faktorer som påverkar effektindikatorvärden samt föreslagna metoder för att beräkna nettoeffekten av landsbygdsutvecklingsinsatser.

10. 

Vägledning för att besvara de gemensamma utvärderingsfrågorna för landsbygdsutveckling, inbegripet kopplingar till interventionslogik och gemensamma indikatorer, samt förslag till ytterligare uppgifter, bedömningskriterier, och en uppsättning möjliga tillvägagångssätt som kan användas för att besvara frågorna.

11. 

Vägledning om efterhandsutvärderingen av landsbygdsprogrammen 2014–2020 som omfattar syfte, process och omfattning för arbetet, tillhandahåller metodologiskt stöd och identifierar god praxis, samt innefattar vägledande mallar för olika aspekter på arbetet.
BILAGA VII

Struktur och innehåll i de årliga genomföranderapporterna (enligt artikel 50 i förordning (EU) nr 1303/2013 och artikel 75 i förordning (EU) nr 1305/2013)

1.    Central information om genomförandet av programmet och dess prioriteringar

a)    Finansiella uppgifter

Uppgifter om det finansiella genomförandet som för varje åtgärd och fokusområde ska innehålla en redovisning av de uppgifter som uppstått och som har tagits upp i utgiftsdeklarationerna. Redovisningen ska omfatta de sammanlagda offentliga utgifterna samt de finansiella återkrav och korrigeringar som medlemsstaterna har gjort under föregående kalenderår.

b)    Allmänna och programspecifika indikatorer och kvantifierade målvärden

▼M6

Information om genomförandet av landsbygdsprogrammet, mätt med gemensamma och särskilda indikatorer, däribland de framsteg som har gjorts i förhållande till de särskilda målen för varje fokusområde och verkligt utfall jämfört med planerat utfall i indikatorplanen. Från och med den årliga genomföranderapport som ska lämnas in 2017, de framsteg som har gjorts mot de delmål och mål som anges i resultatramen (tabell F). Ytterligare information om läget i genomförandet av landsbygdsprogrammet tillhandahålls genom uppgifter om finansiella åtaganden per åtgärd och fokusområde, och tillhörande förväntade framsteg mot målen.

▼B

Tabeller:

▼M6

— 
Tabell A: Utgifterna per åtgärd och fokusområde, med separat angivelse av informationen för de ytterligare medel som avses i artikel 58a i förordning (EU) nr 1305/2013

▼B

— 
Tabell B: Realiserade utfallsindikatorer per åtgärd och fokusområde

▼M5

— 
Tabell C: Fördelning på relevanta utfall och åtgärder efter typ av område, kön och/eller ålder, efter insats för insatser som bidrar till integration av tredjelandsmedborgare och efter insats och typ av stöd för insatser som stöder lindring av effekterna av covid-19-krisen samt återhämtningsåtgärder

▼B

— 
Tabell D: Framsteg mot målen
— 
Tabell E: Övervakning av övergångsbestämmelser
— 
Tabell F: Uppfyllande av indikatorer för resultatramen

2.    Framstegen i genomförandet av utvärderingsplanen ska presenteras enligt följande:

a) 

En beskrivning och motivering av eventuella förändringar i utvärderingsplanen för landsbygdsprogrammet under året.

b) 

En beskrivning av den utvärderingsverksamhet som genomförts under året (med hänvisning till avsnitt 3 i utvärderingsplanen) *.

c) 

En beskrivning av den verksamhet som bedrivits i samband med tillhandahållande och förvaltning av data (i förhållande till avsnitt 4 i utvärderingsplanen) *.

d) 

En förteckning över avslutade utvärderingar, inklusive hänvisningar till om de har offentliggjorts på internet.

e) 

En sammanfattning av genomförda utvärderingar, med fokus på utvärderingsresultat.

f) 

En beskrivning av den kommunikationsverksamhet som bedrivits i samband med publicering av utvärderingsresultat (i förhållande till avsnitt 6 i utvärderingsplanen) *.

g) 

En beskrivning av uppföljningen av utvärderingsresultatet (i förhållande till avsnitt 6 i utvärderingsplanen).*

* Det ska göras en hänvisning till utvärderingsplanen. Eventuella problem i genomförandet ska beskrivas tillsammans med de lösningar som har genomförts eller föreslagits.

3.    Frågor som påverkar resultatet av programmet och de åtgärder som vidtagits

Beskrivning av de åtgärder som den förvaltande myndigheten och övervakningskommittén har vidtagit för att säkra kvaliteten och effektiviteten i programmets genomförande och särskilt i fråga om problem som har uppstått i förvaltningen av programmet och eventuella korrigerande åtgärder som vidtagits, särskilt i fråga om kommissionens synpunkter.

4.    Åtgärder som vidtagits för att uppfylla krav på tekniskt stöd och publicitet för programmet

a) Om åtgärder omfattas av tekniskt stöd för att inrätta och driva det nationella landsbygdsnätverket, ska rapporten innehålla en beskrivning av de åtgärder som har vidtagits och läget i fråga om inrättandet av nätverket och genomförandet av dess handlingsplan.

b) Åtgärder som vidtagits för att skapa publicitet för programmet (artikel 13 i den här förordningen).

5.    Åtgärder som vidtagits för att uppfylla förhandsvillkoren (2017 och 2016 i förekommande fall)

Beskrivning av de åtgärder som vidtagits per prioritering/fokusområde/åtgärd för att uppfylla de tillämpliga prioriteringsanknutna och allmänna förhandsvillkor som inte hade uppfyllts eller endast delvis hade uppfyllts när landsbygdsprogrammet antogs. Det ska göras en hänvisning till de kriterier som inte eller bara delvis har uppfyllts, för varje strategi, rättsakt eller andra relevanta dokument, inklusive hänvisningar till relevanta avsnitt och artiklar, till de organ som ansvarar för genomförandet. Vid behov kan medlemsstaterna lämna förklaringar eller ytterligare information för att komplettera beskrivningen.

6.    Beskrivning av genomförandet av delprogram

De årliga rapporter om genomförandet som lämnas in 2017 och 2019 ska även omfatta information om genomförandet mätt med allmänna och särskilda indikatorer, bl.a. om de framsteg som har gjorts i förhållande till de mål som fastställts i indikatorplanen för delprogrammet samt uppnådda utfall och utgifter jämfört med planerat utfall och planerade utgifter enligt delprogrammet.

7.    Bedömning av informationen och framstegen mot att nå programmets mål

De årliga rapporter om genomförandet som lämnas in 2017 och 2019 ska även omfatta följande information från utvärderingarna:

Rapportering och kvantifiering av programmets resultat, särskilt genom bedömning av de kompletterande resultatindikatorerna och de relevanta utvärderingsfrågorna.

De årliga rapporter om genomförandet som lämnas in 2019 ska även omfatta följande information från utvärderingarna:

Rapporter om de framsteg som har gjorts för att nå målen för programmet och dess bidrag till unionsstrategin för smart och hållbar utveckling för alla, bl.a. genom bedömning av programmets nettobidrag till förändringar i värdena för den gemensamma jordbrukspolitikens effektindikatorer och de relevanta utvärderingsfrågorna.

8.    Genomförande av åtgärder för att ta hänsyn till principerna i artiklarna 6, 7 och 8 i förordning (EU) nr 1303/2013

De årliga genomföranderapporter som lämnas in 2017 och 2019 ska även omfatta följande information:

a)    Främjande av jämlikhet mellan kvinnor och män och icke-diskriminering (artikel 7 i förordning (EU) nr 1303/2013)

Bedömning av åtgärder för att se till att jämställdhet mellan män och kvinnor och integration av jämställdhetsperspektivet genomgående beaktas och främjas vid förberedelse och genomförande av program, inbegripet vad gäller uppföljning, rapportering och utvärdering.

b)    Hållbar utveckling (artikel 8 i förordning (EU) nr 1303/2013)

Bedömning av åtgärder som vidtagits för att se till att målen för och genomförandet av EJFLU överensstämmer med principen om hållbar utveckling och med unionens mål att bevara, skydda och förbättra miljön enligt artiklarna 11 och 91.1 i fördraget, med hänsyn till principen att förorenaren betalar.

Dessutom ges information om stödet för målen vad gäller klimatförändringar (spårning av klimatförändringar).

c)    Rollen för de partner som avses i artikel 5 i förordning (EU) nr 1303/2013, när det gäller genomförandet av programmet

Bedömning av åtgärder som har vidtagits för att se till att de partner som avses i artikel 5.1 i förordning (EU) nr 1303/2013 får delta i utarbetandet av framstegsrapporter och i hela genomförandet av programmen, bl.a. genom att delta i programmens övervakningskommittéer enligt artikel 48 i den förordningen och i det nationella landsbygdsnätverkets verksamhet.

9.    Framsteg i fråga om att införa det integrerade tillvägagångssättet

De årliga genomföranderapporter som lämnas in 2019 ska även innehålla följande uppgifter:

Beskrivning av framstegen när det gäller att införa ett integrerat tillvägagångssätt för att använda EJFLU och andra EU-finansieringsinstrument till stöd för den territoriella utvecklingen i landsbygdsområden, däribland genom lokala utvecklingsstrategier.

10.    Rapport om genomförande av finansieringsinstrument (artikel 46 i förordning (EU) nr 1303/2013)

De årliga genomföranderapporterna ska också som bilaga innehålla

en särskild rapport om insatserna, även finansieringsinstrumenten. Innehållet i den här rapporten fastställs i artikel 46.2 i förordning (EU) nr 1303/2013 och den ska lämnas in genom de europeiska struktur- och investeringsfondernas mall.( 1 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/2220 av den 23 december 2020 om fastställande av vissa övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) under åren 2021 och 2022, och om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013 vad gäller resurser och fördelningen av sådant stöd under åren 2021 och 2022 och förordningarna (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och (EU) nr 1307/2013 vad gäller resurser och tillämpning under åren 2021 och 2022 (EUT L 437, 28.12.2020, s. 1),

( 2 ) Artikel 8.4 i rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7).

( 3 ) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 184/2014 av den 25 februari 2014 om fastställande av villkoren för det elektroniska systemet för datautbyte mellan medlemsstaterna och kommissionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden och om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden och om antagande av nomenklaturen för insatskategorier för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden inom målet Europeiskt territoriellt samarbete i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 om särskilda bestämmelser för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt samarbete (EUT L 57, 27.2.2014, s. 7).

( 4 ) Användandet av EJFLU:s samlade bidrag till vart och ett av programmen i fråga.

( 5 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 549).

( 6 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 608).

( 7 ) Rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (EGT L 375, 31.12.1991, s. 1).

( 8 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel (EUT L 309, 24.11.2009, s. 71).

( 9 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 26.1.2010, s. 7).

( 10 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).

( 11 ) Den vägledande fördelningen av det totala unionsbidraget per fokusområde ska användas för beräkning av landsbygdsprogrammets bidrag till de tematiska mål och klimatförändringsmål som avses i artikel 15.1 a iv i förordning (EU) nr 1303/2013, beslut om innehållna betalningar i enlighet med artiklarna 19.5 och 22.6 i den förordningen och, i förekommande fall, beräkningen av de belopp som ska avsättas enligt artikel 59.6 i förordning (EU) nr 1305/2013.

( 12 ) Artikel 8.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1293/2013 av den 11 december 2013 om inrättandet av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) och om upphävande av förordning (EG) nr 614/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 185).

( *1 Kontextindikatorer som införlivar effektindikatorer från den gemensamma jordbrukspolitiken

( *2 Kompletterande resultatindikatorer

Top