EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 7e2877be-1e32-11e9-8d04-01aa75ed71a1

Consolidated text: Rådets förordning (EG) nr 1236/2005 av den 27 juni 2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

02005R1236 — SV — 14.02.2018 — 012.003


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1236/2005

av den 27 juni 2005

om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

(EGT L 200 30.7.2005, s. 1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

 M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1377/2006 av den 18 september 2006

  L 255

3

19.9.2006

 M2

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1791/2006 av den 20 november 2006

  L 363

1

20.12.2006

 M3

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 675/2008 av den 16 juli 2008

  L 189

14

17.7.2008

 M4

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1226/2010 av den 20 december 2010

  L 336

13

21.12.2010

 M5

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1352/2011 av den 20 december 2011

  L 338

31

21.12.2011

 M6

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 517/2013 av den 13 maj 2013

  L 158

1

10.6.2013

 M7

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 585/2013 av den 20 juni 2013

  L 169

46

21.6.2013

►M8

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 37/2014 av den 15 januari 2014

  L 18

1

21.1.2014

►M9

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 775/2014 av den 16 juli 2014

  L 210

1

17.7.2014

►M10

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2015/1113 av den 6 maj 2015

  L 182

10

10.7.2015

►M11

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/2134 av den 23 november 2016

  L 338

1

13.12.2016

►M12

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2018/181 av den 18 oktober 2017

  L 40

1

13.2.2018


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 079, 16.3.2006, s.  32 (1236/2005)

►C2

Rättelse, EGT L 157, 20.6.2017, s.  22 (2016/2134)

►C3

Rättelse, EGT L 302I, 28.11.2018, s.  3 (2016/2134)
▼B

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1236/2005

av den 27 juni 2005

om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffningKAPITEL I

Syfte, tillämpningsområde och definitioner

▼M11

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs unionsregler för handel med tredjeländer med varor som kan användas till dödsstraff eller till tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, och regler för tillhandahållande av förmedlingstjänster, tekniskt bistånd, utbildning avseende och reklam för sådana varor.

▼B

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

▼M11

a)  tortyr: varje handling genom vilken allvarlig smärta eller svårt fysiskt eller psykiskt lidande medvetet tillfogas någon antingen för sådana syften som att erhålla information eller en bekännelse av denna person eller en tredje person, att straffa personen för en gärning som denna person eller en tredje person har begått eller misstänks ha begått eller att hota eller tvinga personen eller en tredje person, eller av något skäl som har sin grund i någon form av diskriminering, under förutsättning att smärtan eller lidandet åsamkas av eller på anstiftan eller med samtycke eller medgivande av en offentlig tjänsteman eller någon annan person som handlar såsom företrädare för det allmänna. Med tortyr avses dock inte smärta eller lidande som enbart uppkommer genom eller är förknippade med lagenliga påföljder. Dödsstraff får under inga omständigheter anses som en lagenlig påföljd.

b)  annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning: varje handling genom vilken tillräckligt allvarlig smärta eller svårt fysiskt eller psykiskt lidande tillfogas någon, under förutsättning att smärtan eller lidandet åsamkas av eller på anstiftan eller med samtycke eller medgivande av en offentlig tjänsteman eller någon annan person som handlar som företrädare för det allmänna. Med annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning avses dock inte smärta eller lidande som enbart uppkommer genom eller är förknippade med lagenliga påföljder. Dödsstraff får under inga omständigheter anses som en lagenlig påföljd.

c)  brottsbekämpande myndighet: en myndighet med ansvar för att förebygga, upptäcka, undersöka, bekämpa och bestraffa brott, inbegripet men inte begränsat till polis, åklagare, rättsliga myndigheter, offentliga eller privata fängelsemyndigheter och i förekommande fall statens säkerhetstjänst och militära myndigheter.

d)  export: utförsel av varor från unionens tullområde, däribland utförsel av varor som kräver tulldeklaration och utförsel av varor efter förvaring i frizon i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 ( 1 ).

e)  import: införsel av varor till unionens tullområde, däribland tillfällig förvaring, uppläggning i frizon, hänförande till ett särskilt förfarande och övergång till fri omsättning i den mening som avses i förordning (EU) nr 952/2013.

▼B

f)  tekniskt bistånd: allt tekniskt stöd som avser reparation, utveckling, tillverkning, provning, underhåll, hopmontering eller någon annan teknisk tjänst och som kan ha formen av anvisningar, råd, utbildning, överföring av praktiska kunskaper eller färdigheter eller konsulttjänster. Tekniskt bistånd innefattar muntliga former av bistånd och bistånd på elektronisk väg.

g)  museum: en permanent institution utan vinstintresse som verkar i samhällets tjänst och för dess utveckling, som är öppen för allmänheten och som förvärvar, bevarar, bedriver forskning om, förmedlar och ställer ut materiellt vittnesbörd om människor och deras miljö i studie-, utbildnings- och rekreationssyfte.

▼M11

h)  behörig myndighet: en myndighet i en medlemsstat, enligt förteckningen i bilaga I, som i enlighet med artikel 8 har rätt att besluta om tillståndsansökningar eller att förbjuda en exportör att använda unionens generella exporttillstånd.

i) med sökande: avses

1. exportören, när det gäller export som avses i artiklarna 3, 5 eller 7b,

2. den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som transporterar varorna inom unionens tullområde, när det gäller transitering som avses i artikel 4a,

3. tillhandahållaren av tekniskt bistånd, när det gäller tillhandahållande av tekniskt bistånd som avses i artikel 3,

4. det museum som kommer att visa varorna, när det gäller den import och det tillhandahållande av tekniskt bistånd som avses i artikel 4, och

▼C3

5. tillhandahållaren eller förmedlaren av tekniskt bistånd, när det gäller det tillhandahållande av tekniskt bistånd som avses i artikel 7a eller förmedlingstjänster som avses i artikel 7e.

▼M11

j)  unionens tullområde: de områden som avses i artikel 4 i förordning (EU) nr 952/2013.

k)

  förmedlingstjänster:

1. förhandling eller organisering av transaktioner för inköp, försäljning eller leverans av relevanta varor från ett tredjeland till ett annat tredjeland, eller

2. försäljning eller inköp av relevanta varor som finns i ett tredjeland för överföring till ett annat tredjeland.

I denna förordning undantas endast tillhandahållande av stödtjänster från denna definition. Med stödtjänster avses transport, finansiella tjänster, försäkring och återförsäkring samt allmän reklam och säljfrämjande åtgärder.

l)  förmedlare: varje fysisk eller juridisk person, enhet eller organ, inbegripet partnerskap, som är bosatt eller etablerat i en medlemsstat och som tillhandahåller tjänster som definieras i led k från unionen, varje fysisk person som är medborgare i en medlemsstat, oavsett var denna är bosatt, som tillhandahåller sådana tjänster från unionen, och varje juridisk person, enhet eller organ som har inrättats eller bildats enligt en medlemsstats lagstiftning, oavsett etableringsort, och som tillhandahåller sådana tjänster från unionen.

m)  tillhandahållare av tekniskt bistånd: varje fysisk eller juridisk person, enhet eller organ, inbegripet partnerskap, som är bosatt eller etablerat i en medlemsstat och som tillhandahåller sådant tekniskt bistånd som definieras i led f från unionen, varje fysisk person som är medborgare i en medlemsstat, oavsett var denna är bosatt, som tillhandahåller sådant bistånd från unionen, och varje juridisk person, enhet eller organ som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning, oavsett etableringsort, och som tillhandahåller sådant bistånd från unionen.

n)  exportör: varje fysisk eller juridisk person, enhet eller organ, inbegripet partnerskap, på vars vägnar en exportdeklaration upprättas, dvs. den person, den enhet eller det organ som vid tidpunkten för exportdeklarationens godkännande har ett avtal med mottagaren i det berörda tredjelandet och som har befogenhet att besluta om att föra ut varan ur unionens tullområde. Om inget sådant exportkontrakt har ingåtts eller om innehavaren av kontraktet inte agerar på egna vägnar, avses med exportör den person, den enhet eller det organ som har befogenhet att avgöra om varan ska föras ut från unionens tullområde. När förfoganderätten över varorna innehas av en person, en enhet eller ett organ med etableringsort utanför unionen enligt kontraktet, ska den kontraktsslutande part som är bosatt eller etablerad i unionen anses vara exportör.

o)  unionens generella exporttillstånd: ett exporttillstånd för export enligt definitionen i led d till vissa bestämmelseländer som är tillgängligt för alla exportörer som uppfyller villkoren och kraven för användning av detta tillstånd enligt bilaga IIIb.

p)  individuellt tillstånd: ett tillstånd som beviljas

1. en bestämd exportör för export enligt definitionen i led d till en slutanvändare eller mottagare i ett tredjeland och som omfattar en eller flera varor,

2. en bestämd förmedlare för tillhandahållande av förmedlingstjänster enligt definitionen i led k, till en slutanvändare eller mottagare i ett tredjeland och som omfattar en eller flera varor, eller

3. en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som transporterar varor inom unionens tullområde för transitering enligt definitionen i led s.

q)  globalt tillstånd: ett tillstånd som beviljas en bestämd exportör eller förmedlare för en typ av vara som anges i bilaga III eller bilaga IIIa, som kan vara giltigt för

1. export enligt definitionen i led d till en eller flera angivna slutanvändare i ett eller flera angivna tredjeländer,

2. export enligt definitionen i led d till en eller flera angivna distributörer i ett eller flera angivna tredjeländer, när exportören är en tillverkare av sådana varor som ingår i punkt 3.2 eller 3.3 i bilaga III eller i del 1 i bilaga IIIa,

3. tillhandahållande av förmedlingstjänster avseende överföring av varor som finns i ett tredjeland till en eller flera angivna slutanvändare i ett eller flera angivna tredjeländer,

4. tillhandahållande av förmedlingstjänster avseende överföring av varor som finns i ett tredjeland till en eller flera angivna distributörer i ett eller flera angivna tredjeländer, när förmedlaren är en tillverkare av sådana varor som ingår i punkt 3.2 eller 3.3 i bilaga III eller i del 1 i bilaga IIIa.

r)  distributör: en ekonomisk aktör som utför grossistverksamhet avseende varor som anges i punkt 3.2 eller 3.3 i bilaga III eller i del 1 i bilaga IIIa, t.ex. upphandling av sådana varor från tillverkare eller innehav, leverans eller export av sådana varor. Grossistverksamhet med sådana varor omfattar inte upphandling av vare sig ett sjukhus, en farmaceut eller en läkare som enbart syftar till att tillhandahålla allmänheten sådana varor.

s)  transitering: transport inom unionens tullområde av icke-unionsvaror som passerar genom unionens tullområde för leverans till ett bestämmelseland/en bestämmelseort utanför unionens tullområde.

▼BKAPITEL II

Varor som inte har något annat praktiskt användningsområde än dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

Artikel 3

Exportförbud

▼M11

1.  All export av varor som, som anges i bilaga II ska förbjudas, oberoende av varornas ursprung.

Bilaga II ska omfatta varor som inte har något annat praktiskt användningsområde än dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

En förmedlare ska förbjudas att tillhandahålla personer, enheter eller organ i ett tredjeland tekniskt bistånd som rör varor som anges i bilaga II, oavsett om ersättning utgår eller inte.

▼B

2.  Trots vad som sägs i punkt 1 får den behöriga myndigheten bevilja tillstånd för export av de varor som anges i bilaga II samt för tillhandahållande av tillhörande tekniskt bistånd, om det påvisas att varorna i det tredjeland till vilket de skall exporteras endast kommer att offentligt visas upp i ett museum med hänsyn till deras historiska betydelse.

Artikel 4

Importförbud

▼M11

1.  All import av varor som anges i bilaga II ska förbjudas, oberoende av varornas ursprung.

Det ska vara förbjudet för personer, enheter eller organ inom unionen att ta emot tekniskt bistånd som rör sådana varor som anges i bilaga II från personer, enheter eller organ i ett tredjeland, oavsett om ersättning utgår eller inte.

▼B

2.  Trots vad som sägs i punkt 1 får den behöriga myndigheten bevilja tillstånd för import av de varor som anges i bilaga II samt för tillhandahållande av tillhörande tekniskt bistånd, om det påvisas att varorna i destinationsmedlemsstaten endast kommer att offentligt visas upp i ett museum med hänsyn till deras historiska betydelse.

▼M11

Artikel 4a

Förbud mot transitering

1.  All transitering av varor som anges i bilaga II ska förbjudas.

2.  Trots vad som sägs i punkt 1 får den behöriga myndigheten bevilja tillstånd för transitering av sådana varor som anges i bilaga II, om det påvisas att varorna i bestämmelselandet endast kommer att offentligt visas upp i ett museum med hänsyn till deras historiska betydelse.

Artikel 4b

Förbud mot förmedlingsverksamhet

En förmedlare ska förbjudas att tillhandahålla personer, enheter eller organ i ett tredjeland förmedlingstjänster som avser varor som anges i bilaga II, oberoende av varornas ursprung.

Artikel 4c

Förbud mot utbildning

En tillhandahållare av tekniskt bistånd eller en förmedlare ska förbjudas att tillhandahålla eller erbjuda personer, enheter eller organ i ett tredjeland tekniskt bistånd i form av utbildning i användningen av varor som anges i bilaga II.

Artikel 4d

Mässor

Alla fysiska och juridiska personer, enheter och organ, inklusive partnerskap, oberoende av om de är bosatta eller etablerade i en medlemsstat, ska förbjudas att på en utställning eller mässa i unionen visa eller saluföra alla sådana varor som anges i bilaga II, om det inte påvisas att en sådan visning eller saluföring, mot bakgrund av utställningens eller mässans natur, varken är avgörande för eller främjar försäljningen eller tillhandahållandet av dessa varor till personer, enheter eller organ i ett tredjeland.

Artikel 4e

Reklam

Alla fysiska och juridiska personer, enheter och organ, inklusive partnerskap, oberoende av om de är bosatta eller etablerade i en medlemsstat, som säljer eller köper reklamplats eller reklamtid i unionen, alla fysiska personer som är medborgare i en medlemsstat och som säljer eller köper reklamplats eller reklamtid i unionen, samt alla juridiska personer, enheter eller organ som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning och som säljer eller köper reklamplats eller reklamtid i unionen ska förbjudas att till eller från personer, enheter eller organ i ett tredjeland sälja eller köpa reklamplats i tryckta medier eller på internet eller reklamtid i television eller radio i samband med varor som förtecknas i bilaga II.

Artikel 4f

Nationella åtgärder

1.  Utan att det påverkar tillämpliga unionsbestämmelser, inklusive förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet, får medlemsstaterna anta eller behålla nationella åtgärder som begränsar transport, finansiella tjänster, försäkring eller återförsäkring, allmän reklam eller marknadsföring i samband med varor som anges i bilaga II.

2.  Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla alla åtgärder som antas enligt punkt 1. Befintliga åtgärder ska anmälas senast den 17 februari 2017. Nya åtgärder, ändringar och upphävanden ska anmälas innan de träder i kraft.

▼BKAPITEL III

Varor som kan användas för tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

Artikel 5

Krav på exporttillstånd

▼M11

1.  Tillstånd ska krävas för all export av varor som anges i bilaga III, oberoende av varornas ursprung. Tillstånd ska dock inte krävas för varor som endast passerar unionens tullområde, dvs. varor som inte tilldelas någon annan av tullen godkänd behandling eller användning än förfarandet för extern transitering enligt artikel 226 i förordning (EU) nr 952/2013, inbegripet förvaring av varor som inte klassificeras som unionsvaror i en frizon.

Bilaga III ska endast omfatta följande varor som kan användas för tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning:

a) Varor som främst används för brottsbekämpning.

b) Varor där det, med tanke på deras utformning och tekniska egenskaper, finns en betydande risk för att de används för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Bilaga III ska inte omfatta följande:

a) Vapen som kontrolleras genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012 ( 2 ).

b) Varor med dubbla användningsområden som kontrolleras genom rådets förordning (EG) nr 428/2009 ( 3 ).

c) Varor som kontrolleras i enlighet med rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp ( 4 ).

▼B

2.  Punkt 1 skall inte tillämpas på export till de områden i medlemsstaterna som dels anges i bilaga IV, dels inte ingår i gemenskapens tullområde, under förutsättning att varorna används av en myndighet vars uppdrag är brottsbekämpning i både det land eller område i vilket bestämmelseorten är belägen och i moderlandsdelen av den medlemsstat till vilken detta område hör. Tullmyndigheterna eller andra relevanta myndigheter skall ha rätt att kontrollera huruvida detta villkor är uppfyllt och får, i avvaktan på en sådan kontroll, besluta att exporten inte får äga rum.

3.  Punkt 1 skall inte tillämpas på export till tredjeländer, under förutsättning att varorna används av militär eller civil personal i en medlemsstat, om denna personal deltar i en av EU:s eller Förenta nationernas operationer för fredsbevarande eller krishantering i det berörda tredjelandet eller i en operation som grundar sig på överenskommelser mellan medlemsstaterna och tredjeländer på försvarsområdet. Tullmyndigheterna och andra relevanta myndigheter skall ha rätt att kontrollera huruvida detta villkor är uppfyllt. I avvaktan på sådan kontroll får inte exporten äga rum.

Artikel 6

Kriterier för beviljande av exporttillstånd

▼M11

1.  Beslut beträffande ansökningar om exporttillstånd avseende export av de varor som anges i bilaga III ska fattas av den behöriga myndigheten med beaktande av alla relevanta faktorer, i synnerhet huruvida en ansökan om tillstånd för en i allt väsentligt identisk export har avslagits av en annan medlemsstat under de senaste tre åren, och med beaktande av den avsedda slutanvändningen och risken för omdirigering.

▼B

2.  Den behöriga myndigheten skall inte bevilja något tillstånd om det finns rimliga skäl att anta att varor som anges i bilaga III skulle kunna användas till tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, inbegripet kroppslig bestraffning utdömd av domstol, av en brottsbekämpande myndighet eller någon fysisk eller juridisk person i ett tredjeland.

Den behöriga myndigheten skall ta hänsyn till

 tillgängliga internationella domstolsavgöranden,

 resultat som härrör från Förenta nationernas behöriga organ, Europarådet och EU samt rapporter från Europarådets Europeiska kommitté till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning samt Förenta nationernas särskilda rapportör om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Annan relevant information, bland annat tillgängliga nationella domstolsavgöranden, rapporter eller annan information som sammanställts av det civila samhällets organisationer samt information om de exportbegränsningar för varorna i bilagorna II och III som bestämmelselandet tillämpar, får beaktas.

▼M11

3.  Följande regler ska tillämpas på kontroll av den avsedda slutanvändningen och risken för omdirigering.

3.1. Om tillverkaren av varor som anges i punkt 3.2 eller 3.3 i bilaga III begär tillstånd för export av sådana varor till en distributör, ska den behöriga myndigheten göra en bedömning av de avtalsarrangemang som träffats av tillverkaren och distributören och de åtgärder som de vidtar för att se till att dessa varor och, i tillämpliga fall, de produkter som de kommer att ingå i inte kommer att användas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

3.2. Om ett tillstånd söks för export av varor som anges i punkt 3.2 eller 3.3. i bilaga III till en slutanvändare kan den behöriga myndigheten, vid bedömning av risken för omdirigering, beakta gällande avtalsarrangemang och det slutanvändarintyg som slutanvändaren undertecknat, om ett sådant intyg finns. Om slutanvändarintyg saknas åligger det exportören att visa vem som kommer att vara slutanvändare och hur varorna kommer att användas. Om exportören underlåter att ge tillräcklig information om slutanvändaren och slutanvändningen, ska den behöriga myndigheten anses ha rimliga skäl att anta att varorna kan komma att användas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

4.  När den behöriga myndigheten bedömer en ansökan om globalt tillstånd ska de utöver kriterierna i punkt 1 även beakta huruvida exportören tillämpar åtgärder som är proportionella och tillräckliga för att säkerställa efterlevnad av bestämmelserna och målen i denna förordning och kraven och villkoren för tillståndet.

Artikel 6a

Förbud mot transitering

Alla fysiska och juridiska personer, enheter eller organ, inbegripet partnerskap, oavsett om de är bosatta eller etablerade i en medlemsstat eller inte, ska förbjudas att utföra transiteringar av varor som anges i bilaga III om de har kännedom om att en del av en leverans av sådana varor är avsedd att användas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning i ett tredjeland.

▼B

Artikel 7

Nationella åtgärder

1.  Trots vad som sägs i artiklarna 5 och 6 får en medlemsstat anta eller behålla ett förbud avseende export och import av benfängsel, kedjor för att binda samman flera personer och bärbara elchocksanordningar.

2.  En medlemsstat får införa krav på exporttillstånd avseende handfängsel som har ett totalt mått, inklusive kedjor och mätt från det ena fängslets yttersta kant till det andra fängslets yttersta kant, som överstiger 240 mm i låst läge. Den berörda medlemsstaten skall tillämpa bestämmelserna i kapitlen III och IV för sådana handfängsel.

3.  Medlemsstaterna skall till kommissionen anmäla alla åtgärder som vidtas enligt punkterna 1 och 2. Befintliga åtgärder skall anmälas senast den 30 juli 2006. Senare åtgärder skall meddelas innan de träder i kraft.

▼M11

Artikel 7a

Krav på tillstånd för vissa tjänster

1.  Det ska krävas tillstånd för varje tillhandahållande från en tillhandahållare av tekniskt bistånd eller en förmedlare av följande tjänster till personer, enheter eller organ i ett tredjeland, oavsett om ersättning utgår eller inte:

a) Tekniskt bistånd som rör varor som anges i bilaga III, oberoende av varornas ursprung.

b) Förmedlingstjänster som avser varor som anges i bilaga III, oberoende av varornas ursprung.

2.  När beslut fattas om ansökningar om tillstånd för tillhandahållande av förmedlingstjänster som avser varor som anges i bilaga III ska artikel 6 gälla i tillämpliga delar.

När beslut fattas om ansökningar om tillstånd för tillhandahållande av tekniskt bistånd som rör varor som anges i bilaga III ska kriterierna i artikel 6 beaktas för att utvärdera följande:

a) Huruvida det tekniska biståndet ska tillhandahållas personer, enheter eller organ som kan komma att använda de varor som det tekniska biståndet avser till tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

b) Huruvida det tekniska biståndet ska användas för att reparera, utveckla, tillverka, prova, underhålla eller montera ihop varor som anges i bilaga III för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, eller tillhandahållas personer, enheter eller organ som kan komma att använda de varor som det tekniska biståndet avser till tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

3.  Punkt 1 ska inte tillämpas på tillhandahållandet av tekniskt bistånd om

a) det tekniska biståndet tillhandahålls en brottsbekämpande myndighet i en medlemsstat eller militär eller civil personal i en medlemsstat enligt vad som anges i artikel 5.3 första meningen,

b) det tekniska biståndet består av tillhandahållande av information som är allmänt tillgänglig, eller

c) det tekniska biståndet är det minimum som erfordras för installation, drift, underhåll och reparation av sådana varor som anges i bilaga III och för vilka exporttillstånd har beviljats av en behörig myndighet i enlighet med denna förordning.

4.  Trots vad som sägs i punkt 1 får en medlemsstat behålla ett förbud avseende tillhandahållande av förmedlingstjänster som avser benfängsel, kedjor för att binda samman flera personer och bärbara elchocksanordningar. När en medlemsstat behåller ett sådant förbud ska den till kommissionen anmäla de åtgärder som har vidtagits senast den 17 februari 2017 och meddela kommissionen om dessa åtgärder ändras eller upphävs.KAPITEL IIIa

Varor som kan användas till dödsstraff

Artikel 7b

Krav på exporttillstånd

1.  För varje export av varor som anges i bilaga IIIa ska ett tillstånd krävas, oberoende av varornas ursprung. Tillstånd ska dock inte krävas för varor som endast passerar unionens tullområde, dvs. de varor som inte tilldelas någon annan av tullen godkänd behandling eller användning än förfarandet för extern transitering enligt artikel 226 i förordning (EU) nr 952/2013, inbegripet förvaring av varor som inte klassificeras som unionsvaror i en frizon.

Bilaga IIIa ska endast omfatta varor som kan användas till dödsstraff och som har godkänts eller som faktiskt har använts till dödsstraff i ett eller flera tredjeländer som inte har avskaffat dödsstraffet. Bilaga IIIa ska inte omfatta följande:

a) Vapen som kontrolleras genom förordning (EU) nr 258/2012.

b) Varor med dubbla användningsområden som kontrolleras genom förordning (EG) nr 428/2009.

c) Varor som kontrolleras i enlighet med gemensam ståndpunkt 2008/944/Gusp.

2.  Om export av läkemedel kräver exporttillstånd enligt denna förordning och exporten också omfattas av tillståndskrav i enlighet med internationella konventioner om narkotika och psykotropa ämnen, till exempel 1971 års konvention om psykotropa ämnen, får medlemsstater använda ett enda förfarande för att uppfylla åtagandena i denna förordning och i relevant konvention.

Artikel 7c

Kriterier för beviljande av exporttillstånd

1.  Beslut beträffande ansökningar om exporttillstånd avseende export av de varor som anges i bilaga IIIa ska fattas av den behöriga myndigheten med beaktande av alla relevanta faktorer, i synnerhet huruvida en ansökan om tillstånd för en i allt väsentligt identisk export har avslagits av en annan medlemsstat under de senaste tre åren, och med beaktande av den avsedda slutanvändningen och risken för omdirigering.

2.  Den behöriga myndigheten ska inte bevilja tillstånd om det finns rimliga skäl att anta att varor som anges i bilaga IIIa skulle kunna användas till dödsstraff i ett tredjeland.

3.  Följande regler ska tillämpas på kontroll av den avsedda slutanvändningen och risken för omdirigering.

3.1. Om tillverkaren av varor som anges i del 1 i bilaga IIIa begär tillstånd för export av sådana varor till en distributör, ska den behöriga myndigheten göra en bedömning av de avtalsarrangemang som träffats av tillverkaren och distributören och av de åtgärder som de vidtar för att säkerställa att varorna inte kommer att användas till dödsstraff.

3.2. Om ett tillstånd söks för export av varor som anges i del 1 i bilaga IIIa till en slutanvändare kan den behöriga myndigheten, vid bedömning av risken för omdirigering, beakta gällande avtalsarrangemang och slutanvändarintyget som slutanvändaren undertecknat, om ett sådant intyg finns. Om slutanvändarintyg saknas åligger det exportören att visa vem som kommer att vara slutanvändare och hur varorna kommer att användas. Om exportören underlåter att ge tillräcklig information om slutanvändaren och slutanvändningen ska den behöriga myndigheten anses ha rimliga skäl att anta att varorna skulle kunna användas till dödsstraff.

3.3. Kommissionen får, i samarbete med behöriga myndigheter i medlemsstaterna, anta riktlinjer för bästa praxis om bedömningen av slutanvändning och av det syfte som det tekniska biståndet ska användas till.

4.  När de behöriga myndigheterna bedömer en ansökan om globalt tillstånd ska de utöver kriterierna i punkt 1 även beakta huruvida exportören tillämpar åtgärder som är proportionella och tillräckliga för att säkerställa efterlevnad av bestämmelserna och målen i denna förordning och kraven och villkoren för tillståndet.

Artikel 7d

Förbud mot transitering

Alla fysiska och juridiska personer, enheter och organ, inbegripet partnerskap, oavsett om de är bosatta eller etablerade i en medlemsstat, ska förbjudas att utföra transiteringar av varor som anges i bilaga IIIa om de har kännedom om att en del av en leverans av sådana varor är avsedd att användas till dödsstraff i ett tredjeland.

Artikel 7e

Krav på tillstånd för vissa tjänster

1.  Det ska krävas tillstånd för varje tillhandahållande från en tillhandahållare av tekniskt bistånd eller en förmedlare av följande tjänster till personer, enheter eller organ i ett tredjeland, oavsett om ersättning utgår eller inte:

a) Tekniskt bistånd som rör varor som anges i bilaga IIIa, oberoende av varornas ursprung.

b) Förmedlingstjänster som avser varor som anges i bilaga IIIa, oberoende av varornas ursprung.

2.  När beslut fattas om ansökningar om tillstånd för tillhandahållande av förmedlingstjänster som avser varor som anges i bilaga IIIa ska artikel 7c gälla i tillämpliga delar.

När beslut fattas om ansökningar om tillstånd för tillhandahållande av tekniskt bistånd som rör varor som anges i bilaga IIIa ska kriterierna i artikel 7c beaktas för att bedöma följande:

a) Huruvida det tekniska biståndet ska tillhandahållas personer, enheter eller organ som kan komma att använda de varor som det tekniska biståndet avser till dödsstraff.

b) Huruvida det tekniska biståndet ska användas för att reparera, utveckla, tillverka, prova, underhålla eller montera ihop varor som anges i bilaga IIIa för, eller tillhandahållas personer, enheter eller organ som kan komma att använda de varor som det tekniska biståndet avser till dödsstraff.

3.  Punkt 1 ska inte tillämpas på tillhandahållandet av tekniskt bistånd om

a) det tekniska biståndet består av tillhandahållande av information som är allmänt tillgänglig, eller

b) det tekniska biståndet är det minimum som erfordras för installation, drift, underhåll och reparation av sådana varor som anges i bilaga IIIa och för vilka exporttillstånd har beviljats av en behörig myndighet i enlighet med denna förordning.

▼BKAPITEL IV

Tillståndsförfaranden

▼M11

Artikel 8

Typer av tillstånd och utfärdande myndigheter

1.  Unionens generella exporttillstånd för viss export enligt bilaga IIIb inrättas genom denna förordning.

Den behöriga myndigheten i den medlemsstat där exportören är bosatt eller etablerad kan förbjuda exportören att använda detta tillstånd om det föreligger skäligen grundad misstanke i fråga om exportörens förmåga att följa villkoren för tillståndet eller en bestämmelse i lagstiftningen om exportkontroll.

Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska utbyta information om alla exportörer som fråntagits rätten att använda unionens generella exporttillstånd, såvida de inte fastställer att en viss exportör inte kommer att försöka exportera produkter som anges i bilaga IIIa genom en annan medlemsstat. Ett säkert och krypterat system för informationsutbyte ska användas för detta syfte.

2.  Ett tillstånd för annan export än den som avses i punkt 1 för vilken tillstånd krävs enligt denna förordning ska beviljas av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där exportören är bosatt eller etablerad, enligt förteckningen i bilaga I. Ett sådant tillstånd kan vara individuellt eller globalt, om det avser varor som anges i bilaga III eller IIIa. Ett tillstånd för sådana varor som anges i bilaga II ska vara ett individuellt tillstånd.

3.  Ett tillstånd för transitering av varor som anges i bilaga II ska beviljas av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den fysiska eller juridiska person eller den enhet eller det organ som transporterar varorna inom unionens tullområde är bosatt eller etablerad, enligt förteckningen i bilaga I. Om denna person eller enhet eller detta organ inte är bosatt eller etablerad i en medlemsstat ska tillståndet beviljas av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där införseln av varorna till unionens tullområde äger rum. Ett sådant tillstånd ska vara ett individuellt tillstånd.

4.  Ett tillstånd för import, för vilken tillstånd krävs enligt denna förordning, ska beviljas av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där museet är etablerat, enligt förteckningen i bilaga I. Ett tillstånd för sådana varor som anges i bilaga II ska vara ett individuellt tillstånd.

5.  Ett tillstånd för tillhandahållande av tekniskt bistånd som rör sådana varor som anges i bilaga II ska beviljas av

a) den behöriga myndigheten i den medlemsstat där tillhandahållaren av tekniskt bistånd är bosatt eller etablerad, enligt förteckningen i bilaga I, eller, om det inte finns någon sådan medlemsstat, den behöriga myndigheten i den medlemsstat där tillhandahållaren av tekniskt bistånd är medborgare eller i enlighet med vars lagstiftning tillhandahållaren har inrättats eller bildats, om biståndet ska tillhandahållas ett museum i ett tredjeland, eller

b) den behöriga myndigheten i den medlemsstat där museet är etablerat, enligt förteckningen i bilaga I, om biståndet ska tillhandahållas ett museum i unionen.

6.  Ett tillstånd för tillhandahållande av tekniskt bistånd som rör de varor som anges i bilaga III eller bilaga IIIa ska beviljas av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där tillhandahållaren av tekniskt bistånd är bosatt eller etablerad, enligt förteckningen i bilaga I, eller, om det inte finns någon sådan medlemsstat, den behöriga myndigheten i den medlemsstat där tillhandahållaren av tekniskt bistånd är medborgare eller i enlighet med vars lagstiftning tillhandahållaren har inrättats eller bildats.

7.  Ett tillstånd för tillhandahållande av förmedlingstjänster som avser de varor som anges i bilaga III eller bilaga IIIa ska beviljas av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där förmedlaren är bosatt eller etablerad, enligt förteckningen i bilaga I, eller, om det inte finns någon sådan medlemsstat, den behöriga myndigheten i den medlemsstat där förmedlaren är medborgare eller i enlighet med vars lagstiftning förmedlaren har inrättats eller bildats. Ett sådant tillstånd ska beviljas för en fastställd kvantitet specifika varor som flyttas mellan två eller flera tredjeländer. Det ska tydligt framgå var varorna finns i ursprungstredjelandet, vem slutanvändaren är och exakt var denna befinner sig.

8.  De sökande ska förse den behöriga myndigheten med all relevant information som krävs för ansökan om ett individuellt eller globalt tillstånd för export eller förmedlingstjänster, ett tillstånd för tekniskt bistånd, ett individuellt importtillstånd eller ett individuellt tillstånd för transitering.

När det gäller export ska de behöriga myndigheterna erhålla fullständig information, i synnerhet om slutanvändare, bestämmelseland och varornas slutanvändning.

När det gäller förmedlingstjänster ska de behöriga myndigheterna i synnerhet erhålla uppgifter om var varorna finns i ursprungstredjelandet, en tydlig beskrivning av varorna och uppgift om de berörda kvantiteterna, tredje parter som är involverade i transaktionen, det tredjeland som är bestämmelseland, slutanvändaren i det landet och exakt var denna befinner sig.

Beviljandet av ett tillstånd får omfattas av ett slutanvändarintyg, om det är lämpligt.

9.  Genom undantag från punkt 8 gäller att när en tillverkare eller en tillverkares representant ska exportera eller sälja och överföra varor som ingår i punkt 3.2 eller 3.3 i bilaga III eller i del 1 i bilaga IIIa till en distributör i ett tredjeland ska tillverkaren lämna uppgifter om de arrangemang som inrättats och de åtgärder som vidtagits för att förhindra att de varor som ingår i punkt 3.2 eller 3.3 i bilaga III kan användas till tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller för att förhindra att de varor som ingår i del 1 i bilaga IIIa kan användas till dödsstraff, information om bestämmelselandet och, om det är känt, information om slutanvändning och slutanvändare av varorna.

10.  På begäran av en nationell förebyggande mekanism som har inrättats genom det fakultativa tilläggsprotokollet till 1984 års konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning kan de behöriga myndigheterna besluta att göra den information som de har erhållit från en sökande om bestämmelseland, mottagare, varornas slutanvändning och slutanvändarna eller, om det är relevant, distributören och de arrangemang och åtgärder som avses i punkt 9, tillgänglig för den begärande nationella förebyggande mekanismen. De behöriga myndigheterna ska höra sökanden innan informationen görs tillgänglig och kan införa restriktioner för hur informationen får användas. De behöriga myndigheterna ska fatta sina beslut i enlighet med nationell rätt och praxis.

11.  Medlemsstaterna ska behandla ansökningar om individuella eller globala tillstånd inom en tidsfrist som ska fastställas i enlighet med nationell rätt eller praxis.

Artikel 9

Tillstånd

1.  Tillstånd för export, import eller transitering ska utfärdas på ett formulär som överensstämmer med förlagan i bilaga V. Tillstånd för förmedlingstjänster ska utfärdas på ett formulär som överensstämmer med förlagan i bilaga VI. Tillstånd för tekniskt bistånd ska utfärdas på ett formulär som överensstämmer med förlagan i bilaga VII. Sådana tillstånd ska vara giltiga i hela unionen. Giltighetstiden för ett tillstånd ska vara mellan tre och tolv månader med möjlighet till förlängning på upp till tolv månader. Giltighetstiden för ett globalt tillstånd ska vara mellan ett och tre år med möjlighet till förlängning på upp till två år.

2.  Ett exporttillstånd som beviljats i enlighet med artikel 6 eller 7c innebär att exportören får tillhandahålla slutanvändaren tekniskt bistånd i den omfattning som erfordras för installation, drift, underhåll och reparation av sådana varor som får exporteras.

3.  Tillstånden får utfärdas på elektronisk väg. De särskilda förfarandena ska fastställas nationellt. De medlemsstater som använder detta alternativ ska informera kommissionen.

4.  Tillstånd för export, import, transitering, tillhandahållande av tekniskt bistånd eller tillhandahållande av förmedlingstjänster ska uppfylla de krav och villkor som den behöriga myndigheten anser vara lämpliga.

5.  De behöriga myndigheterna får i enlighet med denna förordning vägra att bevilja ett tillstånd och får ogiltigförklara, tillfälligt upphäva, ändra eller återkalla ett tillstånd som de en gång har beviljat.

▼B

Artikel 10

Tullformaliteter

1.  När exportören eller importören fullgör tullformaliteter skall denne visa upp det i vederbörlig ordning ifyllda formulär som återfinns i bilaga V som bevis för att det nödvändiga export- eller importtillståndet har erhållits. Om dokumentet inte är upprättat på ett officiellt språk i den medlemsstat där tullformaliteterna fullgörs, får det krävas att exportören eller importören tillhandahåller en översättning till ett sådant officiellt språk.

▼M11

2.  Om det i samband med en tulldeklaration för de varor som anges i bilagorna II, III och IIIa fastställs att det inte har beviljats något tillstånd enligt denna förordning för den avsedda exporten eller importen, ska tullmyndigheterna kvarhålla de varor som deklarerats och informera om möjligheten att ansöka om tillstånd i enlighet med denna förordning. Om det inte görs någon ansökan om tillstånd inom sex månader efter kvarhållandet eller om den behöriga myndigheten avslår en sådan ansökan, ska tullmyndigheterna förfoga över de kvarhållna varorna i enlighet med tillämplig nationell rätt.

Artikel 11

Krav på anmälningar och samråd

1.  En medlemsstat ska meddela övriga medlemsstater och kommissionen när dess behöriga myndigheter enligt förteckningen i bilaga I fattar ett beslut om att avslå ett tillstånd enligt denna förordning eller när de återkallar ett tillstånd de har beviljat. Anmälan ska göras senast trettio dagar efter dagen för beslutet eller återkallandet.

2.  Den behöriga myndigheten ska, via diplomatiska kanaler om så krävs eller är lämpligt, samråda med den eller de myndigheter som under de föregående tre åren har avslagit en ansökan om tillstånd för export, transitering, tillhandahållande av tekniskt bistånd till en person eller enhet eller ett organ i ett tredjeland eller tillhandahållande av förmedlingstjänster enligt denna förordning, om myndigheten tar emot en ansökan som avser export, transitering, tillhandahållande av tekniskt bistånd till en person eller enhet eller ett organ i ett tredjeland eller tillhandahållande av förmedlingstjänster som avser en i stort sett identisk transaktion som i den tidigare ansökan och ändå anser att ett tillstånd bör beviljas.

3.  Om den behöriga myndigheten efter de samråd som avses i punkt 2 beslutar att bevilja ett tillstånd ska den berörda medlemsstaten omedelbart informera övriga medlemsstater och kommissionen om sitt beslut och redogöra för skälen till beslutet, samt i tillämpliga fall lägga fram de uppgifter som har utgjort stöd för beslutet.

4.  Om en vägran att bevilja ett tillstånd grundar sig på ett nationellt förbud i enlighet med artikel 7.1 eller 7a.4, ska den inte utgöra ett beslut om avslag av en ansökan i den mening som avses i punkt 1 i den här artikeln.

5.  Alla anmälningar som krävs enligt denna artikel ska göras via ett säkert och krypterat system för informationsutbyte.

▼BKAPITEL V

Allmänna bestämmelser och slutbestämmelser

▼M11

Artikel 12

Ändring av bilagorna

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a, för att ändra bilagorna I, II, III, IIIa, IIIb, IV, V, VI och VII. Uppgifterna i bilaga I om behöriga myndigheter i medlemsstaterna ska ändras på grundval av information från medlemsstaterna.

Om det, när det gäller ändring av bilaga II, III, IIIa eller IIIb, föreligger tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 15b tillämpas på delegerade akter som antas i enlighet med denna artikel.

▼M11

Artikel 12a

Ansökan om att lägga till varor till en av förteckningarna över varor

1.  Varje medlemsstat får rikta en vederbörligen motiverad begäran till kommissionen om att lägga till varor som är avsedda eller marknadsförda för brottsbekämpning till bilaga II, III eller IIIa. En sådan begäran ska innehålla information om

a) varornas konstruktion och egenskaper,

b) alla ändamål varorna kan användas för, och

c) internationella eller nationella regler som skulle överträdas om varorna skulle användas för brottsbekämpning.

Den begärande medlemsstaten ska, när den riktar sin begäran till kommissionen, också vidarebefordra denna begäran till övriga medlemsstater.

2.  Kommissionen får, inom tre månader från mottagandet av begäran, begära att den ansökande medlemsstaten tillhandahåller kompletterande information, om den anser att begäran inte innehåller en eller flera relevanta punkter eller att det behövs ytterligare information om en eller flera relevanta punkter. Den ska meddela de punkter där kompletterande information behövs. Kommissionen ska vidarebefordra dessa begäranden till de övriga medlemsstaterna. De övriga medlemsstaterna kan också förse kommissionen med ytterligare information för bedömningen av begäran.

3.  Om den anser att det inte är nödvändigt att begära kompletterande uppgifter eller, i förekommande fall, efter mottagandet av de kompletterande uppgifter som den har begärt ska kommissionen, inom tjugo veckor från mottagandet av begäran eller mottagandet av kompletterande information, påbörja förfarandet för antagande av den begärda ändringen eller underrätta den begärande medlemsstaten om skälen till att inte anta den.

▼B

Artikel 13

Utbyte av information mellan medlemsstaternas myndigheter och kommissionen

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 11 skall kommissionen och medlemsstaterna på begäran underrätta varandra om de åtgärder som vidtas i enlighet med denna förordning och lämna varandra relevanta uppgifter som de förfogar över i samband med förordningen, i synnerhet information om tillstånd som beviljats eller vägrats.

2.  De relevanta uppgifterna om tillstånd som beviljats eller vägrats skall åtminstone omfatta typ av beslut, grunderna för beslutet eller en sammanfattning av dessa, namn på mottagarna och, om de inte är desamma, på slutanvändarna samt vilka varor som berörs.

3.  Medlemsstaterna skall, om möjligt i samarbete med kommissionen, sammanställa en offentlig, årlig verksamhetsrapport med information om antalet ansökningar som mottagits, om de varor och länder som berörs av dessa ansökningar och om de beslut som de har fattat beträffande dessa ansökningar. Rapporten får inte innehålla uppgifter vars avslöjande en medlemsstat anser strida mot sina väsentliga säkerhetsintressen.

▼M11

3a.  Kommissionen ska utarbeta en årlig rapport bestående av de årliga verksamhetsrapporter som avses i punkt 3. Den årliga rapporten ska offentliggöras.

▼B

4.  Bortsett från lämnandet av uppgifterna i punkt 2 till den andra medlemsstatens myndigheter och kommissionen skall inte denna artikel påverka tillämpningen av gällande nationella bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt.

5.  Vägran att bevilja ett tillstånd skall inte, om den grundar sig på ett nationellt förbud som antagits i enlighet med artikel 7.1, utgöra ett tillstånd som fått avslag i den mening som avses i punkterna 1, 2 och 3 i den här artikeln.

▼M11

Artikel 13a

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter ska behandlas och utbytas i enlighet med reglerna i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG ( 5 ) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 ( 6 ).

▼B

Artikel 14

Användning av uppgifterna

Utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar ( 7 ) och den nationella lagstiftningen om allmänhetens tillgång till handlingar, skall uppgifter som erhålls i enlighet med denna förordning endast användas för det syfte för vilket de begärdes.

▼M8 —————

▼M11

Artikel 15a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 12 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den 16 december 2016. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 12 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ( 8 ).

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 12 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

▼M11

Artikel 15b

Skyndsamt förfarande

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 15a.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

Artikel 15c

Samordningsgruppen mot tortyr

1.  En samordningsgrupp mot tortyr ska inrättas, med en företrädare för kommissionen som ordförande. Varje medlemsstat ska utse en företrädare till denna grupp.

2.  Gruppen ska undersöka frågor som avser tillämpningen av denna förordning, inbegripet, utan begränsningar, utbyte av information om administrativa metoder och frågor som kan tas upp antingen av ordföranden eller av en företrädare för en medlemsstat.

3.  Samordningsgruppen mot tortyr ska, när den anser det nödvändigt, samråda med de exportörer, förmedlare, tillhandahållare av tekniskt bistånd och andra relevanta aktörer som berörs av den här förordningen.

4.  Kommissionen ska årligen lägga fram en skriftlig rapport för Europaparlamentet om den verksamhet som bedrivits, de undersökningar som gjorts och de samråd som hållits av samordningsgruppen mot tortyr.

Årsrapporten ska utarbetas med vederbörlig hänsyn till behovet av att inte äventyra fysiska eller juridiska personers affärsintressen. Diskussionerna i gruppen ska vara konfidentiella.

Artikel 15d

Översyn

1.  Senast den 31 juli 2020 och därefter vart femte år ska kommissionen se över genomförandet av denna förordning och för Europaparlamentet och rådet lägga fram en heltäckande rapport om genomförandet med bedömning av genomförandets konsekvenser, vilken kan innehålla ändringsförslag. Översynen ska bedöma behovet av att inkludera EU-medborgares verksamhet utomlands. Medlemsstaterna ska förse kommissionen med alla relevanta uppgifter som den behöver för att utarbeta denna rapport.

2.  Rapporten ska innehålla särskilda avsnitt som behandlar följande:

a) Samordningsgruppen mot tortyr och dess verksamhet. Rapporten ska utarbetas med vederbörlig hänsyn till behovet av att inte äventyra fysiska eller juridiska personers affärsintressen. Diskussionerna i gruppen ska vara konfidentiella.

b) Information om de åtgärder som medlemsstaterna vidtar i enlighet med artikel 17.1 och som anmäls till kommissionen i enlighet med artikel 17.2.

▼M8 —————

▼B

Artikel 17

Sanktioner

1.  Medlemsstaterna skall fastställa regler om sanktioner som skall tillämpas mot överträdelser av bestämmelserna i denna förordning och skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de genomförs. Sanktionerna skall vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2.  Medlemsstaterna skall till kommissionen anmäla dessa regler senast den 29 augusti 2006 och utan dröjsmål underrätta kommissionen om senare ändringar som påverkar dessa bestämmelser.

Artikel 18

Territoriellt tillämpningsområde

▼M11

1.  Denna förordning ska ha samma territoriella tillämpningsområde som fördragen, med undantag av artikel 3.1 första stycket, artikel 4.1 första stycket och artiklarna 4a, 5, 6a, 7, 7b, 7d, 8.1–8.4 och 10, som ska tillämpas på

 unionens tullområde,

 de spanska områdena Ceuta och Melilla,

 det tyska området Helgoland.

▼B

2.  Enligt denna förordning skall Ceuta, Helgoland och Melilla anses ingå i gemenskapens tullområde.

Artikel 19

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 30 juli 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼M10
BILAGA I

Förteckning över myndigheter som avses i artiklarna 8 och 11 samt adress för anmälningar till Europeiska kommissionen

A.    Myndigheter i medlemsstaterna

BELGIEN

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50

1210 Brussel

BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale des Analyses économiques et de l'Economie internationale

Service licences

Rue du Progrès 50

1210 Bruxelles

BELGIQUE

Tfn +32 22776713, +32 22775459

Fax +32 22775063

E-post: frieda.coosemans@economie.fgov.be

johan.debontridder@economie.fgov.be

BULGARIEN

Министерство на икономиката

ул.”Славянска” № 8

1052 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Ministry of Economy

8, Slavyanska Str.

1052 Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Tfn +359 29407771

Fax +359 29880727

E-post: exportcontrol@mi.government.bg

TJECKIEN

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Tfn +420 224907638

Fax +420 224214558

E-post: dual@mpo.cz

DANMARK

Bilaga III, nr 2 och 3

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 København K

DANMARK

Tfn +45 72268400

Fax +45 33933510

E-post: jm@jm.dk

Bilaga II och bilaga III, nr 1 och 4

Erhvervs- og Vækstministeriet

Erhvervsstyrelsen

Eksportkontrol

Langelinie Allé 17

2100 København Ø

DANMARK

Tfn +45 35291000

Fax +45 35291001

E-post: eksportkontrol@erst.dk

TYSKLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29–35

65760 Eschborn

DEUTSCHLAND

Tfn +49 61969082217

Fax +49 61969081800

E-post: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

ESTLAND

Strateegilise kauba komisjon

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Tfn +372 6377192

Fax +372 6377199

E-post: stratkom@vm.ee

IRLAND

Licensing Unit

Department of Jobs, Enterprise and Innovation

23 Kildare Street

Dublin 2

ÉIRE

Tfn +353 16312121

Fax +353 16312562

E-post: exportcontrol@djei.ie

GREKLAND

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Ερμού και Κορνάρου 1,

105 63 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Ministry of Development, Competitiveness, Infrastructure, Transport and Networks

General Directorate for International Economic Policy

Directorate of Import-Export Regimes, Trade Defence Instruments

Ermou and Kornarou 1,

105 63 Athens

GREECE

Tfn +30 2103286021-22, +30 2103286051-47

Fax +30 2103286094

E-post: e3a@mnec.gr, e3c@mnec.gr

SPANIEN

Subdirección General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso

Secretaría de Estado de Comercio

Ministerio de Economía y Competitividad

Paseo de la Castellana 162, planta 7

E-28046 Madrid

ESPAÑA

Tfn +34 913492587

Fax +34 913492470

E-post: sgdefensa.sscc@comercio.mineco.es

FRANKRIKE

Ministère des finances et des comptes publics

Direction générale des douanes et droits indirects

Bureau E2

11 Rue des Deux Communes

F-93558 Montreuil Cedex

FRANCE

Tfn +33 157534398

Fax +33 157534832

E-post: dg-e2@douane.finances.gouv.fr

KROATIEN

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Samostalni sektor za trgovinsku politiku i gospodarsku multilateralu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 7–8

10 000 Zagreb

REPUBLIKA HRVATSKA

Tfn +385 16444625 (626)

Fax +385 16444601

ITALIEN

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale

Divisione IV

Viale Boston 25

00144 Roma

ITALIA

Tfn +39 0659932439

Fax +39 0659647506

E-post: polcom4@mise.gov.it

CYPERN

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγών/Εξαγωγών

Ανδρέα Αραούζου 6

1421 Λευκωσία

ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Service

Import/Export Licensing Unit

6 Andreas Araouzos Street

1421 Nicosia

CYPRUS

Tfn +357 22867100, +357 22867197

Fax +357 22375443

E-post: pevgeniou@mcit.gov.cy

LETTLAND

Ārlietu ministrija

K. Valdemāra iela 3

LV-1395 Rīga

LATVIJA

Tfn +371 67016426

Fax +371 67828121

E-post: mfa.cha@mfa.gov.lv

LITAUEN

Bilaga II och bilaga III, nr 1, 2 och 3

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

Viešosios policijos valdybos Licencijavimo skyrius

Saltoniškių g. 19

LT-08105 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Tfn +370 82719767

Fax +370 52719976

E-post: leidimai.pd@policija.lt

Bilaga III, nr 4

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

Žirmūnų g. 139 A,

LT-09120 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Tfn +370 852639264

Fax +370 852639265

E-post: vvkt@vvkt.lt

LUXEMBURG

Ministère de l'Economie

Office des Licences

19–21, boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

BP 113/L-2011 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tfn +352 226162

Fax +352 466138

E-post: office.licences@eco.etat.lu

UNGERN

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Németvölgyi út 37–39

1124 Budapest

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Tfn +36 14585599

Fax +36 14585885

E-post: armstrade@mkeh.gov.hu

ΜΑLTA

Dipartiment tal-Kummerċ

Servizzi ta' Kummerċ

Lascaris

Valletta VLT2000

MALTA

Commerce Department

Trade Services

Lascaris

Valletta VLT2000

MALTA

Tfn +356 21242270

Fax +356 25690286

NEDERLÄNDERNA

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

NEDERLAND

Tfn +31 703485954, +31 703484652

ÖSTERRIKE

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Abteilung ”Außenwirtschaftskontrolle” C2/9

Stubenring 1

1011 Wien

ÖSTERREICH

Tfn +43 1711008341

Fax +43 1711008366

E-post: post.c29@bmwfw.gv.at

POLEN

Ministerstwo Gospodarki

Departament Handlu i Usług

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA/POLAND

Tfn +48 226935553

Fax +48 226934021

E-post: SekretariatDHU@mg.gov.pl

PORTUGAL

Ministério das Finanças

AT-Autoridade Tributária e Aduaneira

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua da Alfândega, n.5, r/c

1149-006 Lisboa

PORTUGAL

Tfn +351 218813843

Fax +351 218813986

E-post: dsl@at.gov.pt

RUMÄNIEN

Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului

Departamentul pentru Comerț Exterior și Relații Internaționale

Direcția Politici Comerciale

Calea Victoriei nr. 152

București, sector 1

Cod poștal 010096

ROMÂNIA

Tfn +40 214010552, +40 214010504, +40 214010507

Fax +40 214010568, +40 213150454

E-post: adrian.berezintu@dce.gov.ro

SLOVENIEN

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Direktorat za turizem in internacionalizacijo

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

REPUBLIKA SLOVENIJA

Tfn +386 14003521

Fax +386 14003611

SLOVAKIEN

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mierová 19

827 15 Bratislava

SLOVENSKO

Tfn +421 248542163

Fax +421 243423915

E-post: lucia.filipkova@economy.gov.sk

FINLAND

Sisäministeriö

Poliisiosasto

PL 26

FI-00023 VALTIONEUVOSTO

FINLAND

Inrikesministeriet

Polisavdelningen

PB 26

FI-00023 STATSRÅDET

SUOMI/FINLAND

Tfn +358 295480171

Fax +358 916044635

E-post: kirjaamo@intermin.fi

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

SE-113 86 Stockholm

SVERIGE

Tfn +46 86904800

Fax +46 8306759

E-post: registrator@kommers.se

FÖRENADE KUNGARIKET

Import av varor som anges i bilaga II

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Import Licensing Branch (ILB)

E-post: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk

Export av varor som anges i bilaga II eller III samt tillhandahållande i den mening som avses i artiklarna 3.1 och 4.1 av tekniskt bistånd som rör de varor som anges i bilaga II

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Export Control Organisation

1 Victoria Street

London

SW1H 0ET

UNITED KINGDOM

Tfn +44 2072154594

Fax +44 2072152635

E-post: eco.help@bis.gsi.gov.uk

B.    Adress för anmälningar till Europeiska kommissionen

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

Office EEAS 02/309

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M9
BILAGA II

Förteckning över varor som avses i artiklarna 3 och 4

Inledande anmärkning:

”KN-numren” i denna bilaga avser varukoder som specificeras i del 2 av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan ( 9 ).

När KN-numret föregås av ”ex” utgör de varor som omfattas av förordning (EG) nr 1236/2005 endast en del av KN-numrets tillämpningsområde och bestäms då av både beskrivningen i denna bilaga och av tillämpningsområdet för KN-numret.

Anm.:

1. Punkterna 1.3 och 1.4 i avsnitt 1 om varor avsedda för avrättning av människor omfattar inte medicintekniska varor.

2. Syftet med kontrollerna i denna bilaga ska inte omintetgöras genom export av varor som inte är underställda kontroll (inklusive anläggningar) men som innehåller en eller flera beståndsdelar vilka är underställda kontroll, när den eller de beståndsdelar som är underställda kontroll utgör huvudbeståndsdelen av varan och det är möjligt att avlägsna den och använda den för andra ändamål.

Anm.:  Vid bedömning huruvida en eller flera beståndsdelar ska betraktas som huvudbeståndsdel ska hänsyn tas till kvantitet, värde, tekniskt kunnande samt andra omständigheter som är av betydelse för att bedöma huruvida en eller flera av de kontrollerade beståndsdelarna är en huvudbeståndsdel av de varor som anskaffas.KN-nummer

Beskrivning

 

1.  Produkter avsedda för avrättning av människor:

▼M11

ex 4421 90 97

ex 8208 90 00

1.1  Galgar, giljotiner och blad till giljotiner

▼M9

ex 8543 70 90

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

1.2  Elektriska stolar för avrättning av människor

ex 9406 00 38

ex 9406 00 80

1.3  Lufttäta kammare av t.ex. stål och glas avsedda för avrättning av människor genom användning av en dödlig gas eller ett dödligt ämne

ex 8413 81 00

ex 9018 90 50

ex 9018 90 60

ex 9018 90 84

1.4  System för automatisk injicering av droger som är avsedda för avrättning av människor genom användning av ett dödligt kemiskt ämne

 

2.  Varor som inte är lämpliga för användning av brottsbekämpande myndigheter i syfte att begränsa människors rörelsefrihet:

ex 8543 70 90

2.1  Anordningar för elchocker avsedda att bäras på kroppen, t.ex. bälten, manschetter och handfängsel som är konstruerade för att begränsa människors rörelsefrihet genom användning av elchocker

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

2.2  Tumfängsel, fingerfängsel, tumskruvar och fingerskruvar

Anm.:

Denna punkt omfattar fängsel och skruvar, oavsett om de är sågtandade eller inte.

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

2.3  Fotfängsel med mellanliggande stång, rörelsebegränsande benvikter, samt kedjor som är avsedda att kedja samman flera människor och som är försedda med sådana fotfängsel eller benvikter

Anm.:

1.  Fotfängsel med mellanliggande stång är bojor eller ringar som sitter runt fotlederna, är utrustade med en låsmekanism och sammanbinds av en stel stång, som vanligtvis är tillverkad av metall.

2.  Denna punkt omfattar fotfängsel med mellanliggande stång och rörelsebegränsande benvikter som är kopplade till vanliga handfängsel via en kedja.

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

2.4  Fängsel som är avsedda att begränsa människors rörelsefrihet och avsedda att fästas i vägg, golv eller tak

ex 9401 61 00

ex 9401 69 00

ex 9401 71 00

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

2.5  Tvångsstolar: stolar som är försedda med bojor eller andra anordningar för att begränsa en människas rörelsefrihet

Anm.:

Denna punkt innebär inte något förbud mot stolar som enbart är försedda med remmar eller bälten.

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 20 80

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.6  Skivor och bänkar försedda med bojor eller andra anordningar för att begränsa en människas rörelsefrihet

Anm.:

Denna punkt innebär inte något förbud mot skivor och bänkar som enbart är försedda med remmar eller bälten.

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.7  Bursängar: sängar med en bur (fyra sidor och ett tak) eller liknande konstruktion som håller en människa instängd, där taket eller en eller flera sidor är försedda med stänger av metall eller annat material, och där buren kan öppnas endast från utsidan

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.8  Nätsängar: sängar med en bur (fyra sidor och ett tak) eller liknande konstruktion som håller en människa instängd, där taket eller en eller flera sidor är försedda med nät, och där buren kan öppnas endast från utsidan

 

3.  Bärbara anordningar som inte är lämpliga för användning av brottsbekämpande myndigheter vid upploppskontroll eller självförsvar:

ex 9304 00 00

3.1  Batonger eller klubbor, tillverkade av metall eller annat material och försedda med metallpiggar

ex 3926 90 97

ex 7326 90 98

3.2  Sköldar med metallpiggar

 

4.  Piskor:

ex 6602 00 00

4.1  Piskor med flera snärtar eller läderremmar, t.ex. knutpiska eller niosvansad katt

ex 6602 00 00

4.2  Piskor med en eller flera snärtar eller läderremmar, försedda med hullingar, krokar, piggar, metalltråd eller liknande föremål som ökar snärtens eller läderremmens verkan
BILAGA III

Förteckning över de varor som avses i artikel 5

Inledande anmärkning:

”KN-numren” i denna bilaga avser varukoder som specificeras i del 2 av bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan.

När KN-numret föregås av ”ex” utgör de varor som omfattas av förordning (EG) nr 1236/2005 endast en del av KN-numrets tillämpningsområde och bestäms då av både beskrivningen i denna bilaga och av tillämpningsområdet för KN-numret.

Anm.:

1. Syftet med kontrollerna i denna bilaga ska inte omintetgöras genom export av varor som inte är underställda kontroll (inklusive anläggningar) men som innehåller en eller flera beståndsdelar vilka är underställda kontroll, när den eller de beståndsdelar som är underställda kontroll utgör huvudbeståndsdelen av varan och det är möjligt att avlägsna den och använda den för andra ändamål.

Anm.:  Vid bedömning huruvida en eller flera beståndsdelar ska betraktas som huvudbeståndsdel ska hänsyn tas till kvantitet, värde, tekniskt kunnande samt andra omständigheter som är av betydelse för att bedöma huruvida en eller flera av de kontrollerade beståndsdelarna är en huvudbeståndsdel av de varor som anskaffas.

2. Kemikalier är i vissa fall förtecknade efter namn och CAS-nummer. Kemikalier med samma strukturformel (inklusive hydrater) omfattas av förteckningen oavsett namn eller CAS-nummer. CAS-nummer anges för att underlätta kontrollen av en särskild kemikalie eller kemisk blandning oavsett nomenklatur. CAS-nummer kan inte användas som enda identifiering eftersom några former av de förtecknade kemikalierna har olika CAS-nummer, och blandningar som innehåller en förtecknad kemikalie kan också ha olika CAS-nummer.KN-nummer

Beskrivning

 

1.  Produkter avsedda att begränsa människors rörelsefrihet:

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

1.1  Bojor och kedjor avsedda att kedja samman flera människor

Anm.:

1.  Bojor är rörelsebegränsande anordningar som består av två klovar eller ringar med en mellanliggande kedja eller stång, och är utrustade med en låsmekanism.

2.  Denna punkt omfattar inte sådana benvikter och kedjor som förbjuds i punkt 2.3 i bilaga II.

3.  Denna punkt omfattar inte ”vanliga handfängsel”. Vanliga handfängsel är handfängsel som uppfyller samtliga följande villkor:

— Totallängden, inklusive kedja och mätt från den ena klovens ytterkant till den andra klovens ytterkant, är mellan 150 och 280 mm när båda klovarna är låsta.

— Omkretsen på insidan av varje klove är högst 165 mm när spärren är ansatt vid det sista hacket som når låsmekanismen.

— Omkretsen på insidan av varje manschett är minst 200 mm när spärren är ansatt vid det första hacket som når låsmekanismen.

— Klovarna har inte modifierats för att orsaka fysisk smärta eller lidande.

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

1.2  Enskilda klovar eller ringar som är utrustade med en låsmekanism och vars omkrets på insidan överstiger 165 mm när spärren är ansatt vid det sista hacket som når låsmekanismen

Anm.:

Denna punkt omfattar halsfängsel och andra enskilda klovar eller ringar som är utrustade med en låsmekanism och kopplade till vanliga handfängsel via en kedja.

ex 6505 00 10

ex 6505 00 90

ex 6506 91 00

ex 6506 99 10

ex 6506 99 90

1.3  Spotthuvor: huvor, inklusive huvor tillverkade av nät, som är försedda med ett munskydd som förhindrar spottning

Anm.:

Denna punkt omfattar spotthuvor som är kopplade till vanliga handfängsel via en kedja.

 

2.  Vapen och utrustning avsedd för upploppskontroll eller självförsvar:

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.1  Bärbara vapen för elektrisk urladdning som kan rikta en elchock mot en enda person åt gången, inklusive men inte begränsat till elektriska batonger, elektriska sköldar, elchockspistoler och elpilsgevär

Anm.:

1.  Denna punkt omfattar inte elektriska bälten och andra anordningar som omfattas av punkt 2.1 i bilaga II.

2.  Denna punkt omfattar inte individuell utrustning för elchocker när den medföljer den person som ska använda den för sitt eget personliga skydd.

ex 8543 90 00

ex 9305 99 00

2.2  Satser som innehåller alla väsentliga komponenter för sammansättning av bärbara vapen för elektrisk urladdning som omfattas av punkt 2.1

Anm.:

Följande varor anses vara väsentliga komponenter:

— Den enhet som avger en elchock.

— Kontakten, även om den ingår i en fjärrkontroll.

— Elektroderna eller, i tillämpliga fall, de ledningar genom vilka elchocken utdelas.

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.3  Fasta eller monterbara vapen för elektrisk urladdning som täcker ett större område och kan rikta elchocker mot flera personer

 

3.  Vapen och utrustning för spridning av oskadliggörande eller irriterande ämnen vid upploppskontroll eller självförsvar samt besläktade ämnen:

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

ex 9304 00 00

3.1  Bärbara vapen och utrustning som antingen utdelar en dos av ett oskadliggörande eller irriterande kemiskt ämne riktat mot en enskild person eller sprider en dos av ett sådant ämne som påverkar ett begränsat område, t.ex. i form av en dimma eller ett moln.

Anm.:

1.  Denna punkt omfattar inte utrustning som omfattas av punkt ML 7 e i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning (1).

2.  Denna punkt omfattar inte individuell bärbar utrustning, även om den innehåller ett kemiskt ämne, när den medföljer den person som ska använda den för sitt eget personliga skydd.

3.  Utöver relevanta kemiska ämnen, t.ex. agens för upploppskontroll eller syntetisk pepparspray (PAVA), ska de varor som omfattas av punkterna 3.3 och 3.4 anses vara oskadliggörande eller irriterande kemiska ämnen.

ex 2924 29 98

3.2  N-vanillinylpelargonamid (PAVA) (CAS RN 2444-46-4)

ex 3301 90 30

3.3  Oljeharts av spansk peppar (oleoresin capsicum) (OC) (CAS 8023-77-6)

ex 2924 29 98

ex 2939 99 00

ex 3301 90 30

ex 3302 10 90

ex 3302 90 10

ex 3302 90 90

ex 3824 90 97

3.4  Blandningar som innehåller minst 0,3 viktprocent PAVA eller OC och ett lösningsmedel (t.ex. etanol, 1-propanol eller hexan) och som i sig själva skulle kunna användas som oskadliggörande eller irriterande agens, särskilt i aerosoler och i vätskeform, eller som skulle kunna användas för tillverkning av oskadliggörande eller irriterande agens

Anm.:

1.  Denna punkt omfattar inte såser och preparat för tillredning av såser, soppor och preparat för tillredning av soppor, samt blandningar för smaksättning och kryddning, förutsatt att PAVA eller OC inte är det enda ingående smakämnet.

2.  Denna punkt omfattar inte läkemedel för vilka ett godkännande för försäljning har beviljats i enlighet med unionslagstiftningen (2).

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

3.5  Fast utrustning för spridning av oskadliggörande eller irriterande kemiska ämnen, som kan fästas på en vägg eller i ett tak inuti en byggnad, som omfattar en behållare med irriterande eller oskadliggörande kemiska agens och som aktiveras med hjälp av fjärrkontroll

Anm.:

Utöver relevanta kemiska ämnen, t.ex. agens för upploppskontroll eller syntetisk pepparspray (PAVA), ska de varor som omfattas av punkterna 3.3 och 3.4 anses vara oskadliggörande eller irriterande kemiska ämnen.

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

ex 9304 00 00

3.6  Fast eller monterbar utrustning för spridning av oskadliggörande eller irriterande kemiska agens som täcker ett större område och inte är avsedd att fästas på en vägg eller i ett tak inuti en byggnad

Anm.:

1.  Denna punkt omfattar inte utrustning som omfattas av punkt ML 7 e i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning.

2.  Denna punkt omfattar även vattenkanoner.

3.  Utöver relevanta kemiska ämnen, t.ex. agens för upploppskontroll eller syntetisk pepparspray (PAVA), ska de varor som omfattas av punkterna 3.3 och 3.4 anses vara oskadliggörande eller irriterande kemiska ämnen.

▼M11 —————

(1)   Senaste version antogs av rådet den 11 mars 2013 (EUT C 90, 27.3.2013, s. 1).

(2)   Se särskilt Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (EUT L 136, 30.4.2004, s. 1.) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (EGT L 311, 28.11.2001, s. 67).

▼M11
BILAGA IIIa

VAROR SOM KAN ANVÄNDAS TILL DÖDSSTRAFF SOM AVSES I ARTIKEL 7bKN-nummer

Beskrivning

 

1.  Produkter som kan användas för avrättning av människor genom dödlig injektion:

 

1.1  Kort- och medellångverkande barbituratbaserade anestetika inklusive, men inte begränsat till:

ex 2933 53 90 [a–f]

ex 2933 59 95 [g och h]

a)  amobarbital (CAS RN 57-43-2)

b)  natriumsalt av amobarbital (CAS RN 64-43-7)

c)  pentobarbital (CAS RN 76-74-4)

d)  natriumsalt av pentobarbital (CAS 57-33-0)

e)  sekobarbital (CAS RN 76-73-3)

f)  natriumsalt av sekobarbital (CAS RN 309-43-3)

g)  tiopental (CAS RN 76-75-5)

h)  natriumsalt av tiopental (CAS RN 71-73-8), också känt som tiopentalnatrium

ex 3003 90 00

ex 3004 90 00

ex 3824 90 96

Anm.:

Denna punkt omfattar också produkter som innehåller något av de anestetika som förtecknas under kort- eller medellångverkande barbituratbaserade anestetika.
BILAGA IIIb

UNIONENS GENERELLA EXPORTTILLSTÅND EU GEA 1236/2005

Del 1 – Varor

Detta generella exporttillstånd omfattar varor som anges i bilaga IIIa till rådets förordning (EG) nr 1236/2005 ( 10 ).

Det omfattar också tillhandahållanden av tekniskt bistånd till slutanvändaren i den omfattning detta bistånd erfordras för installation, drift, underhåll och reparation av sådana varor som får exporteras, om biståndet tillhandahålls av exportören.

Del 2 – Bestämmelseorter/bestämmelseländer

Exporttillstånd enligt förordning (EG) nr 1236/2005 krävs inte för leveranser till ett land eller territorium som ingår i unionens tullområde, som med avseende på tillämpningen av den här förordningen omfattar Ceuta, Helgoland och Melilla (artikel 18.2).

Detta generella exporttillstånd är giltigt inom hela unionen för export till följande bestämmelseorter/bestämmelseländer:

Danska territorier som inte ingår i unionens tullområde:

 Färöarna

 Grönland

Franska territorier som inte ingår i unionens tullområde:

 Franska Polynesien

 De franska sydliga och antarktiska områdena

 Nya Kaledonien och tillhörande områden

 Saint Barthélemy

 Saint-Pierre och Miquelon

 Wallis och Futuna

Nederländska territorier som inte ingår i unionens tullområde:

 Aruba

 Bonaire

 Curaçao

 Saba

 Sint Eustatius

 Sint-Maarten

Relevanta brittiska territorier som inte ingår i unionens tullområde:

 Anguilla

 Bermuda

 Falklandsöarna

 Gibraltar

 Montserrat

 Sankt Helena och tillhörande områden

 Sydgeorgien och Sydsandwichöarna

 Turks- och Caicosöarna

Albanien

Andorra

Argentina

Australien

Benin

Bolivia

Bosnien och Hercegovina

Colombia

Costa Rica

Djibouti

▼M12

Dominikanska Republiken

▼M11

Ecuador

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien Filippinerna

Gabon

Georgien

Guinea-Bissau

Honduras

Island

Kanada

Kap Verde

Kirgizistan

Liberia

Liechtenstein

Mexiko

Moldavien

Mongoliet

Montenegro

Moçambique

Namibia

Nepal

Nya Zeeland

Nicaragua

Norge

Panama

Paraguay

Rwanda

San Marino

▼M12

São Tomé och Príncipe

▼M11

Serbien

Seychellerna

Sydafrika

Schweiz (inklusive Büsingen och Campione d'Italia)

Turkiet

Turkmenistan

Ukraina

Uruguay

Uzbekistan

Venezuela

Östtimor

▼M12

Togo

▼M11

Del 3 – Villkor och krav för användningen av detta generella exporttillstånd

1. Detta generella exporttillstånd får inte användas om

a) exportören har förbjudits att använda detta generella exporttillstånd i enlighet med artikel 8.1 i förordning (EG) nr 1236/2005,

b) de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där exportören är bosatt eller etablerad har informerat exportören om att varorna i fråga, i sin helhet eller delvis, är eller kan tänkas vara avsedda för återexport till tredjeland eller för att användas till dödsstraff i ett tredjeland,

c) exportören vet eller har rimliga skäl att anta att varorna i fråga, i sin helhet eller delvis, är avsedda antingen för återexport till tredjeland eller för att användas till dödsstraff i ett tredjeland,

d) de berörda varorna exporteras till en tullfri zon eller ett frilager på en bestämmelseort som omfattas av detta generella exporttillstånd,

e) exportören är tillverkaren av de berörda läkemedlen och inte har lämnat in ett rättsligt bindande avtal med distributören som förelägger distributören att se till att alla leveranser och överföringar omfattas av ett rättsligt bindande avtal som kräver, helst med avskräckande avtalsenliga påföljder, att kunden

i) inte använder någon av de varor som mottagits från distributören till dödsstraff,

ii) inte levererar eller överför någon av dessa varor till en tredje part, om kunden vet eller har rimliga skäl att anta att varorna är avsedda att användas till dödsstraff, och

iii) ålägger den tredje part till vilken kunden kan leverera eller överföra någon av dessa varor samma krav,

f) exportören inte är tillverkaren av de berörda läkemedlen och inte har fått en undertecknad slutanvändarförklaring från slutanvändaren i bestämmelselandet,

g) exportören av läkemedel inte har ingått ett rättsligt bindande avtal med distributören eller slutanvändare som kräver, helst med avskräckande avtalsenliga påföljder, att distributören eller, om avtalet ingicks av slutanvändaren, slutanvändaren ska inhämta ett förhandsgodkännande från exportören för

i) överlåtelse eller leverans av någon del av transporten till en brottsbekämpande myndighet i ett land eller territorium som inte har avskaffat dödsstraffet,

ii) överlåtelse eller leverans av någon del av transporten till en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som upphandlar relevanta varor för eller tillhandahåller tjänster som inbegriper användning av sådana varor till en sådan brottsbekämpande myndighet, och

iii) återexport eller överföring av någon del av leveransen till ett land eller territorium som inte har avskaffat dödsstraffet, eller

h) exportören av andra varor än läkemedel inte har ingått ett sådant rättsligt bindande avtal som avses i led g med slutanvändaren.

2. Exportörer som använder detta generella exporttillstånd EU GEA 1236/2005 ska underrätta de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där de är bosatta eller etablerade om sin första användning av detta generella exporttillstånd senast 30 dagar efter den dag då den första exporten ägde rum.

Exportörerna ska också rapportera i tulldeklarationen att de använder detta generella exporttillstånd EU GEA 1236/2005 genom att i fält 44 ange relevant kod från Taric-databasen.

3. Medlemsstaterna ska fastställa rapporteringskraven i samband med användningen av detta generella exporttillstånd samt de ytterligare upplysningar som den medlemsstat från vilken exporten sker kan kräva om de produkter som exporteras enligt detta generella exporttillstånd.

En medlemsstat kan kräva att en exportör som är bosatt eller etablerad i den medlemsstaten registrerar sig före den första användningen av detta generella exporttillstånd. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8.1 i förordning (EG) nr 1236/2005 ska registreringen vara automatisk och erkännas av de behöriga myndigheterna till exportören utan dröjsmål, och under alla omständigheter inom tio arbetsdagar från mottagandet.

▼B
BILAGA IV

Förteckning över medlemsstaters territorier som avses i artikel 5.2

DANMARK

 Grönland

FRANKRIKE

 Nya Kaledonien och tillhörande områden

 Franska Polynesien

 De franska sydliga och antarktiska områdena

 Wallis- och Futunaöarna

 Mayotte

 Saint-Pierre-et-Miquelon

TYSKLAND

 Büsingen
BILAGA V

Formulär för export- eller importtillstånd som avses i artikel 9.1

Teknisk specifikation:

Följande formulär skall ha formatet 210 × 297 mm, med en måttvariation på högst 5 mm mindre och 8 mm mer. Fälten är baserade på en måttenhet på en tiondel av en tum horisontellt och en sjättedel av en tum vertikalt. Underavdelningarna är baserade på en måttenhet på en tiondel av en tum horisontellt.

image ►(1) C1  

image

Förklarande noter till formuläret ”Tillstånd för export eller import av varor som kan användas för tortyr (förordning (EG) nr 1236/2005)”

Detta formulär för tillstånd skall användas för att utfärda tillstånd för export eller import av varor i enlighet med förordning (EG) nr 1236/2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Det bör inte användas för att ge tillstånd till tillhandahållande av tekniskt stöd.

Den utfärdande myndigheten är den myndighet som fastställs i artikel 2 h i rådets förordning (EG) nr 1236/2005 som finns i bilaga I till denna förordning.

Tillstånd skall utfärdas på detta ensidiga formulär, som bör vara tryckt på båda sidor. Den behöriga tullmyndigheten skall dra av den exporterade kvantiteten från den totala tillgängliga kvantiteten. Den måste säkerställa att de olika varorna som är föremål för tillstånd tydligt separeras för detta ändamål.

När medlemsstaternas nationella förfaranden kräver ytterligare kopior av formuläret (till exempel för ansökningen) kan detta tillståndsformulär inbegripas i en uppsättning formulär som innehåller nödvändiga kopior enligt tillämpliga nationella regler. I fältet ovanför fält 3 för varje exemplar och i marginalen på vänster sida skall det tydligt anges för vilket ändamål (t.ex. ansökan, kopia för sökanden) de relevanta kopiorna är avsedda. Endast ett exemplar skall utgöra det tillståndsformulär som finns i bilaga V till förordning (EG) nr 1236/2005.Fält 1:

Sökande:

Ange sökandens namn och fullständiga adress.

Sökandens tullnummer kan också anges (frivilligt i de flesta fall).

Typen av sökande bör anges (frivilligt) i relevant fält, med angivande av siffrorna 1, 2 eller 4 med hänvisning till de punkter som anges i definitionen i artikel 2 i i förordning (EG) nr 1236/2005.

Fält 3:

Tillståndsnummer:

Fyll i numret och kryssa antingen i fältet för export eller för import. ►C1  Se artikel 2 d och 2 e och artikel 18 i förordningen ◄ för definitioner av begreppen ”export” och ”import”.

Fält 4:

Förfallodag:

Ange dag (två siffror), månad (två siffror) och år (fyra siffror).

Fält 5:

Ombud/representant:

Ange namn på en vederbörligen bemyndigad representant eller ett vederbörligen bemyndigat (tull)ombud som agerar på sökandens vägnar, om ansökningen inte lämnas in av sökanden. Se också artikel 5 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92.

Fält 6:

Land där varorna finns:

Ange både landet i fråga och relevant landskod från de koder som fastställts i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1172/95 (EGT L 118, 25.5.1995, s. 10). ►C1  Se kommissionens förordning (EG) nr 1779/2002 (EGT L 269, 5.10.2002, s. 6). ◄

Fält 7:

Bestämmelseland:

Ange både landet i fråga och relevant landskod från de koder som fastställts i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1172/95 (EGT L 118, 25.5.1995, s. 10). ►C1  Se kommissionens förordning (EG) nr 1779/2002 (EGT L 269, 5.10.2002, s. 6). ◄

Fält 10:

Varubeskrivning:

Tänk på att inbegripa uppgifter om de berörda varornas förpackning. Observera att varornas värde också kan anges i fält 10.

Om det inte finns tillräckligt utrymme i fält 10, fortsätt på ett bifogat blankt papper, med angivande av tillståndsnummer. Ange numret på bilagorna i fält 16.

Detta formulär är utformat för att användas för upp till tre olika typer av varor (se bilagorna II och III till förordningen). Om det är nödvändigt att ge tillstånd för export eller import av fler än tre typer av varor, bevilja två tillstånd.

Fält 11:

Varunr:

Detta fält behöver endast fyllas i på baksidan av formuläret. Kontrollera att varunumret motsvarar det tryckta varunummer i fält 11 som finns vid sidan av beskrivningen av den relevanta varan.

Fält 14:

Särskilda krav och villkor:

Om det inte finns tillräckligt utrymme i fält 14, fortsätt på ett bifogat blankt papper, med angivande av tillståndsnummer. Ange numret på bilagorna i fält 16.

Fält 16:

Antal bilagor:

Ange antalet bilagor, om sådana förekommer (se förklaringarna till fälten 10 och 14).

▼M11
BILAGA VI

FORMULÄR FÖR TILLSTÅND FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV FÖRMEDLINGSTJÄNSTER SOM AVSES I ARTIKEL 9.1

Teknisk specifikation:

Följande formulär ska ha formatet 210 × 297 mm, med en måttvariation på högst 5 mm mindre och 8 mm mer. Fälten är baserade på en måttenhet på en tiondel av en tum horisontellt och en sjättedel av en tum vertikalt. Underavdelningarna är baserade på en måttenhet på en tiondel av en tum horisontellt.

image

image

Förklarande noter till formuläret

”Tillstånd för tillhandahållande av förmedlingstjänster som avser varor som kan användas till tortyr eller dödsstraff (rådets förordning (EG) nr 1236/2005 ( *1 ))”

Detta formulär för tillstånd ska användas för att utfärda tillstånd för tillhandahållande av förmedlingstjänster i enlighet med förordning (EG) nr 1236/2005.

Den utfärdande myndigheten är den myndighet som definieras i artikel 2 h i förordning (EG) nr 1236/2005. Det är en myndighet som är upptagen i förteckningen över behöriga myndigheter i bilaga I till den förordningen.Fält 1

Ansökande förmedlare

Ange den ansökande förmedlarens namn och fullständiga adress. Förmedlare definieras i artikel 2 led l i förordning (EG) nr 1236/2005.

Fält 3

Tillståndsnummer

Ange numret och kryssa för den ruta som anger om tillståndet är individuellt eller globalt (se artikel 2 p och 2 q i förordning (EG) nr 1236/2005 för definitionerna).

Fält 4

Sista giltighetsdag

Ange dag (två siffror), månad (två siffror) och år (fyra siffror). Giltighetstiden för ett individuellt tillstånd är mellan tre och tolv månader, och för ett globalt tillstånd mellan ett och tre år. När giltighetstiden går ut kan en förlängning vid behov begäras.

Fält 5

Mottagare

Ange namn, adress och huruvida mottagaren i det tredjeland som är bestämmelseland är slutanvändare, distributör som avses i artikel 2 r i förordning (EG) nr 1236/2005 eller en part som har en annan roll i transaktionen.

Om mottagaren är en distributör som också använder en del av leveransen i ett särskilt slutanvändningssyfte, kryssa för både ”Distributör” och ”Slutanvändare” och ange slutanvändningen i fält 11.

Fält 6

Tredjeland där varorna finns

Ange både landet i fråga och relevant landskod från de koder som fastställts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 (1). Se kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 (2).

Fält 7

Tredjeland som är bestämmelseland

Ange både landet i fråga och relevant landskod från de koder som fastställts i enlighet med förordning (EG) nr 471/2009. Se förordning (EU) nr 1106/2012.

Fält 9

Utfärdande medlemsstat

Ange på respektive rad såväl den berörda medlemsstaten som relevant landskod från de koder som fastställts i enlighet med förordning (EG) nr 471/2009. Se förordning (EU) nr 1106/2012.

Fält 11

Slutanvändning

Ge en detaljerad beskrivning av hur varorna kommer att användas, och ange också huruvida slutanvändaren är en brottsbekämpande myndighet enligt definitionen i artikel 2 c i förordning (EG) nr 1236/2005 eller en tillhandahållare av utbildning i användningen av de förmedlade varorna.

Lämna fältet tomt om förmedlingstjänsterna tillhandahålls en distributör, om inte distributören själv använder del av leveransen i ett särskilt slutanvändningssyfte.

Fält 12

Varornas exakta belägenhet i det tredjeland som de ska exporteras ifrån

Ange var varorna finns i det tredjeland från vilket de kommer att tillhandahållas den person eller enhet eller det organ som anges i fält 2. Platsen ska vara en adress i det land som anges i fält 6 eller liknande information som beskriver var varorna finns. Obs! Det är inte tillåtet att ange ett postboxnummer eller en liknande postadress.

Fält 13

Beskrivning av varan

Beskrivningen av varorna bör innehålla en hänvisning till en specifik vara i bilaga III eller bilaga IIIa till förordning (EG) nr 1236/2005. Tänk på att inbegripa uppgifter om de berörda varornas förpackning.

Om det inte finns tillräckligt utrymme i fält 13, fortsätt på ett bifogat blankt papper, med angivande av tillståndsnummer. Ange antalet bilagor i fält 20.

Fält 14

Varunummer

Detta fält behöver endast fyllas i på baksidan av formuläret. Kontrollera att varunumret motsvarar det tryckta varunummer i fält 14 som finns bredvid beskrivningen av den relevanta varan på framsidan.

Fält 15

HS-nummer

HS-numret är en tullkod som tilldelas varorna i Harmoniserade systemet. Om koden från EU:s kombinerade nomenklatur är känd kan den koden användas i stället. Se kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1754 (3) för den gällande versionen av den kombinerade nomenklaturen.

Fält 17

Valuta och värde

Ange valuta och värde genom att ange det pris som ska betalas (utan att konvertera det). Om det priset inte är känt bör ett beräknat värde anges, och föregås av förkortningen BV. Valutan ska anges i den alfabetiska koden enligt ISO 4217:2015.

Fält 18

Särskilda krav och villkor

Fält 18 gäller vara 1, 2 eller 3 (ange vilken) som beskrivs i de ovanstående fälten 14–16. Om det inte finns tillräckligt utrymme i fält 18, fortsätt på ett bifogat blankt papper, med angivande av tillståndsnummer. Ange antalet bilagor i fält 20.

Fält 20

Antal bilagor

Ange antalet bilagor, om sådana förekommer (se förklaringarna till fälten 13 och 18).

(1)   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1172/95 (EUT L 152, 16.6.2009, s. 23).

(2)   Kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7).

(3)   Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1754 av den 6 oktober 2015 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EUT L 285, 30.10.2015, s. 1).
BILAGA VII

FORMULÄR FÖR TILLSTÅND FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TEKNISKT BISTÅND SOM AVSES I ARTIKEL 9.1

Teknisk specifikation:

Följande formulär ska ha formatet 210 × 297 mm, med en måttvariation på högst 5 mm mindre och 8 mm mer. Fälten är baserade på en måttenhet på en tiondel av en tum horisontellt och en sjättedel av en tum vertikalt. Underavdelningarna är baserade på en måttenhet på en tiondel av en tum horisontellt.

image

►(1) C2  

Förklarande noter till formuläret

”Tillstånd för tillhandahållande av tekniskt bistånd som rör varor som kan användas till tortyr eller dödsstraff (rådets förordning (EG) nr 1236/2005 ( *2 ))”

Detta formulär för tillstånd ska användas för att bevilja tillstånd för tillhandahållande av tekniskt bistånd i enlighet med förordning (EG) nr 1236/2005. Om det tekniska biståndet utgör en del av en export för vilken tillstånd har beviljats genom eller i enlighet med förordning (EG) nr 1236/2005 ska detta formulär inte användas, utom i följande fall:

 det tekniska biståndet avser varor som anges i bilaga II till förordning (EG) nr 1236/2005 (se artikel 3.2), eller

 det tekniska bistånd som rör varor som anges i bilaga III eller bilaga IIIa till förordning (EG) nr 1236/2005 omfattar mer än vad som erfordras för installation, drift, underhåll och reparation av de exporterade varorna (se artikel 9.2 och, för varor som anges i bilaga IIIa, del 1 av Unionens generella exporttillstånd EU GEA 1236/2005 i bilaga IIIb till förordning (EG) nr 1236/2005).

Den utfärdande myndigheten är den myndighet som definieras i artikel 2 h i förordning (EG) nr 1236/2005. Det är en myndighet som är upptagen i förteckningen över behöriga myndigheter i bilaga I till den förordningen.

Tillstånd ska utfärdas på detta ensidiga formulär, vid behov med bilagor.Fält 1

Ansökande tillhandahållare av tekniskt bistånd

Ange sökandens namn och fullständiga adress. Tillhandahållare av tekniskt bistånd definieras i artikel 2 m i förordning (EG) nr 1236/2005.

Om det tekniska biståndet utgör del av en export som har beviljats tillstånd ska också sökandens tullnummer om möjligt anges, samt numret på det tillhörande exporttillståndet i fält 14.

Fält 3

Tillståndsnummer

Ange numret och kryssa för den ruta som anger den artikel i förordning (EG) nr 1236/2005 som tillståndet grundas på.

Fält 4

Sista giltighetsdag

Ange dag (två siffror), månad (två siffror) och år (fyra siffror). Giltighetstiden för ett tillstånd är tre till tolv månader. När giltighetstiden går ut kan en förlängning vid behov begäras.

Fält 5

Den verksamhet som bedrivs av den fysiska eller juridiska person eller enhet eller det organ som nämns i fält 2

Ange huvudsaklig verksamhet för den person eller enhet eller det organ som ska tillhandahållas det tekniska biståndet. Termen brottsförebyggande myndighet definieras i artikel 2 c i förordning (EG) nr 1236/2005.

Om den huvudsakliga verksamheten inte finns med i listan, kryssa för ”Inget av ovanstående” och beskriv den huvudsakliga verksamheten med vanliga ord (t.ex. grossist, detaljhandlare, sjukhus).

Fält 6

Tredjeland eller medlemsstat som ska tillhandahållas det tekniska biståndet

Ange både landet i fråga och relevant landskod från de koder som fastställts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 (1). Se kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 (2).

Obs! I fält 6 ska en medlemsstat anges endast om tillståndet är grundat på artikel 4 i förordning (EG) nr 1236/2005.

Fält 7

Typ av tillstånd

Ange om tillhandahållandet av tekniskt bistånd ska ske under en tidsbegränsad period och, om så är fallet, ange i dagar, veckor eller månader den period under vilken tillhandahållaren av tekniskt bistånd ska ge råd, stöd eller utbildning. Ett enda tillhandahållande av tekniskt bistånd avser en specifik begäran om råd eller stöd eller en specifik utbildning (även om det avser en kurs som pågår i flera dagar).

Fält 8

Utfärdande medlemsstat

Ange på respektive rad såväl den berörda medlemsstaten som relevant landskod från de koder som fastställts i enlighet med förordning (EG) nr 471/2009. Se förordning (EU) nr 1106/2012.

Fält 9

Beskrivning av typen av varor som det tekniska biståndet avser

Beskriv vilken typ av varor som det tekniska biståndet avser. Beskrivningen av varorna bör innehålla en hänvisning till en specifik vara i bilaga II, bilaga III eller bilaga IIIa till förordning (EG) nr 1236/2005.

Fält 10

Beskrivning av det tekniska bistånd för vilket tillstånd har beviljats.

Beskriv det tekniska biståndet klart och tydligt. Ange en hänvisning till datum för och nummer på ett avtal som har ingåtts av tillhandahållaren av tekniskt bistånd eller bifoga ett sådant avtal, om så är lämpligt.

Fält 11

Metod för tillhandahållande

Fält 11 ska inte fyllas i om tillståndet är grundat på artikel 4 i förordning (EG) nr 1236/2005.

Om det tekniska biståndet tillhandahålls från ett annat tredjeland än det tredjeland där mottagaren är bosatt eller etablerad, ange både landet i fråga och relevant landskod från de koder som fastställts i enlighet med förordning (EG) nr 471/2009. Se förordning (EU) nr 1106/2012.

Fält 12

Beskrivning av utbildning i användningen av varor som det tekniska biståndet avser

Ange huruvida det tekniska stöd eller den tekniska tjänst som omfattas av definitionen av tekniskt bistånd i artikel 2 f i förordning (EG) nr 1236/2005 åtföljs av utbildning för dem som ska använda varorna. Ange vilken typ av användare som kommer att få sådan utbildning, och ange utbildningsprogrammets mål och innehåll.

Fält 14

Särskilda krav och villkor

Om det inte finns tillräckligt utrymme i fält 14, fortsätt på ett bifogat blankt papper, med angivande av tillståndsnummer. Ange antalet bilagor i fält 16.

Fält 16

Antal bilagor

Ange antalet bilagor, om sådana förekommer (se förklaringarna till fälten 10 och 14).

(1)   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1172/95 (EUT L 152, 16.6.2009, s. 23).

(2)   Kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7).( 1 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).

( 2 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012 av den 14 mars 2012 om genomförande av artikel 10 i FN:s protokoll om olaglig tillverkning av och handel med eldvapen, delar till eldvapen och ammunition, bifogat till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (FN:s protokoll om skjutvapen), och om införande av exporttillstånd, import- och transiteringsåtgärder för skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition (EUT L 94, 30.3.2012, s. 1).

( 3 ) Rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (EUT L 134, 29.5.2009, s. 1).

( 4 ) Rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december 2008 om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av export av militär teknik och krigsmateriel (EUT L 335, 13.12.2008, s. 99).

( 5 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

( 6 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

( 7 ) EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.

( 8 ) EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

( 9 ) EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

( 10 ) Rådets förordning (EG) nr 1236/2005 av den 27 juni 2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (EUT L 200, 30.7.2005, s. 1).

( *1 ) Rådets förordning (EG) nr 1236/2005 av den 27 juni 2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (EUT L 200, 30.7.2005, s. 1).

( *2 ) Rådets förordning (EG) nr 1236/2005 av den 27 juni 2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (EUT L 200, 30.7.2005, s. 1).

Top