EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 78374e14-2052-11ec-bd8e-01aa75ed71a1

Consolidated text: Europeiska centralbankens beslut (EU) 2017/934 av den 16 november 2016 om delegeringen av beslut om betydelsen av enheter som står under tillsyn (ECB/2016/41)

02016D0041(01) — SV — 26.09.2021 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2017/934

av den 16 november 2016

om delegeringen av beslut om betydelsen av enheter som står under tillsyn (ECB/2016/41)

(EGT L 141 1.6.2017, s. 18)

Ändrat genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2021/1437 av den 3 augusti 2021

  L 314

1

6.9.2021
▼B

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2017/934

av den 16 november 2016

om delegeringen av beslut om betydelsen av enheter som står under tillsyn (ECB/2016/41)Artikel 1

Definitioner

I detta beslut avses med

1.

ändring av ett beslut om betydelse : ett beslut som antas efter en omprövning av betydelsen enligt artikel 43.3 eller 52.1 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17), som ändrar eller upphäver ett ECB-beslut där en enhet eller grupp under tillsyn har klassificerats som betydande enligt artikel 6.4 i förordning (EU) nr 1024/2013,

2.

deltagande medlemsstat : en deltagande medlemsstat såsom den definieras i artikel 2.1 i förordning (EU) nr 1024/2013,

3.

betydande enhet som står under tillsyn : en betydande enhet som står under tillsyn såsom den definieras i artikel 2.16 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17),

4.

enhet som står under tillsyn : en enhet som står under tillsyn såsom den definieras i artikel 2.20 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17),

5.

grupp som står under tillsyn : en grupp som står under tillsyn såsom den definieras i artikel 2.21 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17),

6.

betydande grupp som står under tillsyn : en betydande grupp som står under tillsyn såsom den definieras i artikel 2.22 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17),

7.

delegerat beslut : ett beslut som antas med stöd av ECB-rådets delegering av befogenhet enligt beslut (EU) 2017/933 (ECB/2016/40),

8.

chefer för arbetsenheter : chefer för ECB:s arbetsenheter till vilka befogenheten att anta ändringar av beslut om betydelse delegeras,

▼M1

9.

känslig natur : ett särdrag eller en faktor som kan få negativa konsekvenser för ECB:s anseende och/eller att den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) kan fungera på ett effektivt och enhetligt sätt, vilket bl.a. inkluderar: a) den berörda enheten som står under tillsyn är, eller har varit, föremål för omfattande tillsynsåtgärder, t.ex. åtgärder för tidigt ingripande, b) utkastet till beslut kan efter antagandet leda till ett prejudikat som i framtiden kan binda ECB, c) utkastet till beslut kan efter antagandet uppfattas negativt av pressen eller allmänheten eller d) en nationell behörig myndighet som har inlett ett nära samarbete med ECB meddelar att den inte stöder utkastet till ECB-beslut.

▼B

Artikel 2

Delegering av ändringar av beslut om betydelse

1.  
I enlighet med artikel 4 i beslut (EU) 2017/933 (ECB/2016/40) delegerar härmed ECB-rådet befogenheten att anta ändringar av beslut om betydelse till de chefer för arbetsenheter som har nominerats av direktionen i enlighet med artikel 5 i det beslutet.
2.  
En ändring av ett beslut om betydelse ska endast antas genom delegerat beslut om kriterierna för att anta delegerade beslut enligt artikel 3 är uppfyllda.

▼M1

3.  
En ändring av ett beslut om betydelse ska inte antas genom ett delegerat beslut om bedömningens komplexitet eller sakens känsliga natur gör att beslutet måste antas enligt ett förfarande med implicit godkännande.
4.  

Delegeringen av beslutsbefogenheter i enlighet med punkt 1 tillämpas på:

a) 

ECB:s antagande av tillsynsbeslut,

b) 

ECB:s antagande av instruktioner, enligt artikel 7 i förordning (EU) nr 1024/2013, till nationella behöriga myndigheter med vilka ECB inlett ett nära samarbete.

5.  
Chefer för arbetsenheter ska lämna en ändring av ett beslut om betydelse som uppfyller kriterierna för att anta delegerade beslut enligt artikel 3 till tillsynsnämnden och ECB-rådet för att antas enligt förfarandet med implicit godkännande, om tillsynsbedömningen av det beslutet om en ändring av ett beslut om betydelse direkt påverkar tillsynsbedömningen av ett annat beslut som ska antas enligt förfarandet med implicit godkännande.

▼B

Artikel 3

Kriterier för att anta delegerade beslut

1.  
En ändring av ett beslut om betydelse som klassificerar en enhet som står under tillsyn som betydande inom en betydande grupp som står under tillsyn ska genomföras genom delegerat beslut om kriterierna för att avgöra betydelse på högsta konsolideringsnivå i de deltagande medlemsstaterna i enlighet med bestämmelserna i del IV i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) alltjämt är uppfyllda för den betydande gruppen under tillsyn.
2.  
En ändring av ett beslut om betydelse som upphör att klassificera en enhet som står under tillsyn som betydande inom en betydande grupp som står under tillsyn ska genomföras genom delegerat beslut om kriterierna för att avgöra betydelse på högsta konsolideringsnivå i de deltagande medlemsstaterna i enlighet med bestämmelserna i del IV i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) alltjämt är uppfyllda för den betydande gruppen under tillsyn, även om enheten under tillsyn har upphört att ingå i denna grupp.
3.  
En ändring av ett beslut om betydelse som upphör att klassificera en betydande enhet eller grupp som står under tillsyn som betydande ska endast genomföras genom delegerat beslut om kriterierna för att avgöra betydelse på högsta konsolideringsnivå i de deltagande medlemsstaterna i enlighet med bestämmelserna i del IV i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) inte längre är uppfyllda.
4.  
En ändring av ett beslut om betydelse som förändrar namnet på en betydande enhet som står under tillsyn ska genomföras genom delegerat beslut om ECB inte har underrättats om ytterligare information som är relevant för klassificeringen av den enhet som står under tillsyn.
5.  
En ändring av ett beslut om betydelse får inte genomföras genom delegerat beslut om den relevanta enheten eller gruppen under tillsyn har klassificerats som betydande i enlighet med artikel 59 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17).
6.  
En ändring av ett beslut om betydelse får inte genomföras genom delegerat beslut om ECB får en skriftlig inlaga som ifrågasätter klassificeringen av en enhet som står under tillsyn som betydande eller mindre betydande.

Artikel 4

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Top