EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51ebd018-e61e-11ee-8b2b-01aa75ed71a1

Consolidated text: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens

02021R0241 — SV — 01.03.2024 — 002.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2021/241

av den 12 februari 2021

om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens

(EGT L 057 18.2.2021, s. 17)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2023/435 av den 27 februari 2023

  L 63

1

28.2.2023

►M2

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2024/795 av den 29 februari 2024

  L 795

1

29.2.2024


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 062, 23.2.2021, s.  54 (2021/241)

►C2

Rättelse, EGT L 410, 18.11.2021, s.  197 (2021/241)

►C3

Rättelse, EGT L 137, 25.5.2023, s.  71 ((EU) 2021/241)
▼B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2021/241

av den 12 februari 2021

om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliensKAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH FINANSIERING

Artikel 1

Innehåll

Genom denna förordning inrättas faciliteten för återhämtning och resiliens (faciliteten).

I förordningen fastställs facilitetens mål, dess finansiering, formerna för unionens finansiering inom den och reglerna för tillhandahållandet av sådan finansiering.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1. 

unionsfonder: de fonder som omfattas av en Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för rättvis omställning samt Europeiska havs-,fiskeri- och vattenbruksfonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering (förordningen om gemensamma bestämmelser för 2021–2027).

2. 

ekonomiskt bidrag: icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd inom faciliteten som finns tillgängligt för tilldelning eller som har tilldelats en medlemsstat.

3. 

den europeiska planeringsterminen: det förfarande som anges i artikel 2-a i rådets förordning (EG) nr 1466/97 ( 1 ).

4. 

delmål och mål: mått på framsteg när det gäller att genomföra en reform eller en investering, med delmål som kvalitativa resultat och mål som kvantitativa resultat.

5. 

resiliens: förmågan att hantera ekonomiska, sociala och miljömässiga kriser eller ihållande strukturella förändringar på ett rättvist, hållbart och inkluderande sätt.

6. 

orsaka inte betydande skada: inte stödja eller bedriva ekonomisk verksamhet som medför betydande skada för något miljömål, i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, i förekommande fall.

Artikel 3

Tillämpningsområde

Tillämpningsområdet för faciliteten ska vara politikområden av europeisk betydelse som bygger på följande sex pelare:

a) 

Grön omställning.

b) 

Digital omställning.

c) 

Smart och hållbar tillväxt för alla, inbegripet ekonomisk sammanhållning, sysselsättning, produktivitet, konkurrenskraft, forskning, utveckling och innovation, och en välfungerande inre marknad med starka små och medelstora företag.

d) 

Social och territoriell sammanhållning.

e) 

Hälsa samt ekonomisk, social och institutionell resiliens, inbegripet med målet att bland annat öka krisberedskapen och kapaciteten för krishantering.

(f) 

Strategier för nästa generation, barn och ungdomar, såsom utbildning och kompetens.

Artikel 4

Allmänna och särskilda mål

▼M1

1.  
I linje med de sex pelare som avses i artikel 3 i denna förordning och med den enhetlighet och de synergier som de genererar, inom ramen för covid-19-krisen, ska det allmänna målet för faciliteten vara att främja unionens ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning genom att förbättra medlemsstaternas resiliens, krisberedskap, anpassningsförmåga och tillväxtpotential, lindra krisens sociala och ekonomiska konsekvenser – särskilt för kvinnor, genom att bidra till genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter, genom att stödja den gröna omställningen, genom att bidra till uppnåendet av unionens klimatmål för 2030, som fastställs i artikel 2.11 i förordning (EU) 2018/1999, uppfylla målet om ett klimatneutralt EU senast 2050 och den digitala omställningen, och genom att öka resiliensen, säkerheten och hållbarheten hos unionens energisystem genom den nödvändiga minskningen av beroendet av fossila bränslen och diversifieringen av energiförsörjningen på unionsnivå, inbegripet genom att öka användningen av förnybar energi, energieffektiviteten och energilagringskapaciteten, och på så sätt bidra till uppåtgående ekonomisk och social konvergens, återställa och främja hållbar tillväxt i och integrering av unionens ekonomier, främja skapande av sysselsättning av god kvalitet och bidra till unionens strategiska autonomi såväl som en öppen ekonomi samt skapa europeiskt mervärde.

▼B

2.  
För att uppnå detta allmänna mål ska det särskilda målet för faciliteten vara att ge medlemsstaterna ekonomiskt stöd i syfte att uppnå de delmål och mål för reformer och investeringar som anges i deras planer för återhämtning och resiliens. Detta särskilda mål ska eftersträvas i nära och transparent samarbete med de berörda medlemsstaterna.

Artikel 5

Övergripande principer

1.  
Stöd från faciliteten ska inte, förutom i vederbörligen motiverade fall, ersätta återkommande nationella budgetutgifter och ska respektera additionalitetsprincipen för unionsfinansiering som avses i artikel 9.

▼M1

2.  
Faciliteten ska endast stödja åtgärder som respekterar principen ”orsaka inte betydande skada” som också ska tillämpas på de åtgärder som ingår i REPowerEU-kapitlen, såvida inte annat anges i denna förordning.

▼B

Artikel 6

Medel från Europeiska unionens instrument för återhämtning

1.  

De åtgärder som avses i artikel 1 i förordning (EU) 2020/2094 ska genomföras inom faciliteten enligt följande:

a) 

Genom ett belopp på upp till 312 500 000 000 EUR som avses i artikel 2.2 a ii i förordning (EU) 2020/2094, i 2018 års priser, tillgängligt för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd, om inte annat följer av artikel 3.4 och 3.7 i förordning (EU) 2020/2094.

Enligt artikel 3.1 i förordning (EU) 2020/2094 ska dessa belopp utgöra externa inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.5 i budgetförordningen.

b) 

Genom ett belopp på 360 000 000 000 EUR som avses i artikel 2.2 b i förordning (EU) 2020/2094, i 2018 års priser, tillgängligt för lånestöd till medlemsstater enligt artiklarna 14 och 15 i den här förordningen, om inte annat följer av artikel 3.5 i förordning (EU) 2020/2094.

2.  
De belopp som avses i punkt 1 a får också täcka utgifter för den förberedelse, övervakning, kontroll, revision och utvärdering som krävs för att förvalta faciliteten och för att uppnå dess mål, särskilt studier, expertmöten, samråd med berörda parter, informations- och kommunikationsåtgärder, inbegripet inkluderande utåtriktade insatser, och övergripande information om unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till denna förordnings mål, utgifter för it-nätverk som fokuserar på informationsbehandling och informationsutbyte, gemensamma it-verktyg samt alla andra utgifter för tekniskt och administrativt stöd som kommissionen har för förvaltningen av faciliteten. Utgifterna får också täcka kostnader för annan stödverksamhet såsom kvalitetskontroll och övervakning av projekt på fältet samt kostnader för inbördes rådgivning och experter för bedömning och genomförande av reformer och investeringar.

Artikel 7

Medel från program med delad förvaltning och användning av medel

1.  
Medel som tilldelas medlemsstaterna inom ramen för delad förvaltning får på den berörda medlemsstatens begäran överföras till faciliteten med förbehåll för de villkor som fastställs i de relevanta bestämmelserna i förordningen om gemensamma bestämmelser för 2021–2027. Kommissionen ska förvalta dessa medel direkt i enlighet med artikel 62.1 första stycket a i budgetförordningen. Dessa medel ska användas enbart till förmån för den berörda medlemsstaten.
2.  
Medlemsstaterna får föreslå att i sina planer för återhämtning och resiliens, som uppskattade kostnader, inkludera betalningen för ytterligare tekniskt stöd i enlighet med artikel 7 i förordning (EU) 2021/240 och kontantbidraget i medlemsstatskomponenten enligt de relevanta bestämmelserna i InvestEU-förordningen. Dessa kostnader får inte överstiga 4 % av det totala ekonomiska bidraget för planen för återhämtning och resiliens, och de relevanta åtgärderna enligt planen för återhämtning och resiliens ska uppfylla kraven i denna förordning.

▼M2

3.  
Utan att det påverkar punkt 2 i denna artikel får medlemsstaterna också föreslå att i sina planer för återhämtning och resiliens, som uppskattade kostnader, inkludera kontantbidraget i medlemsstatskomponenten enligt de relevanta bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/523 ( 2 ) uteslutande för åtgärder som stöder investeringar som bidrar till de mål för den europeiska plattformen för strategisk teknik (STEP) som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/795 ( 3 ). Dessa kostnader får inte överstiga 6 % av det totala ekonomiska bidraget för planen för återhämtning och resiliens, och de relevanta åtgärderna enligt planen för återhämtning och resiliens ska uppfylla kraven i den här förordningen.

▼B

Artikel 8

Genomförande

Faciliteten ska genomföras av kommissionen genom direkt förvaltning i enlighet med de relevanta regler som antagits enligt artikel 322 i EUF-fördraget, särskilt budgetförordningen och Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2092 ( 4 ).

Artikel 9

Additionalitet och kompletterande finansiering

Stöd inom faciliteten ska ges utöver det stöd som ges inom andra unionsprogram och -instrument. Reformer och investeringsprojekt kan få stöd från andra unionsprogram och unionsinstrument, under förutsättning att sådant stöd inte täcker samma kostnad.

Artikel 10

Åtgärder som kopplar faciliteten till sund ekonomisk styrning

1.  
Kommissionen ska lägga fram ett förslag för rådet om att helt eller delvis hålla inne åtagandena eller utbetalningarna om rådet i enlighet med artikel 126.8 eller 126.11 i EUF-fördraget beslutar att en medlemsstat inte har vidtagit effektiva åtgärder för att korrigera sitt alltför stora underskott, om inte rådet har fastställt att unionen som helhet befinner sig i en allvarlig konjunkturnedgång i den mening som avses i artiklarna 3.5 och 5.2 i rådets förordning (EG) nr 1467/97 ( 5 ).
2.  

Kommissionen får lägga fram ett förslag för rådet om att helt eller delvis hålla inne åtagandena eller utbetalningarna i vart och ett av följande fall:

a) 

Rådet antar två på varandra följande rekommendationer i samma förfarande vid alltför stora obalanser i enlighet med artikel 8.3 i förordning (EU) nr 1176/2011 på grund av att en medlemsstat har lämnat in en otillräcklig plan för korrigerande åtgärder.

b) 

Rådet antar två på varandra följande beslut i samma förfarande vid alltför stora obalanser i enlighet med artikel 10.4 i förordning (EU) nr 1176/2011 som fastställer bristande efterlevnad från en medlemsstats sida på grund av att den inte har vidtagit de rekommenderade korrigerande åtgärderna.

c) 

Kommissionen finner att en medlemsstat inte har vidtagit sådana åtgärder som avses i förordning (EG) nr 332/2002, och beslutar därför att inte godkänna utbetalningen av det ekonomiska stöd som beviljats medlemsstaten.

d) 

Rådet beslutar att en medlemsstat inte följer det makroekonomiska anpassningsprogram som avses i artikel 7 i förordning (EU) nr 472/2013 eller de åtgärder som har begärts i ett rådsbeslut antaget i enlighet med artikel 136.1 i EUF-fördraget.

I första hand ska innehållande av åtaganden tillämpas, utbetalningar ska hållas inne endast när omedelbara åtgärder begärs och i fall av betydande bristande efterlevnad.

Beslutet om att hålla inne utbetalningar ska tillämpas på de begäranden om utbetalning som lämnas in efter dagen för beslutet om innehållande.

3.  
Ett förslag från kommissionen för ett beslut om att hålla inne åtaganden ska anses vara antaget av rådet om inte rådet genom en genomförandeakt beslutar att förkasta förslaget med kvalificerad majoritet inom en månad från det att kommissionen lagt fram sitt förslag.

Innehållandet av åtaganden ska tillämpas på åtagandena från och med den 1 januari året efter antagande av beslutet om innehållande.

Rådet ska, genom en genomförandeakt, på det förslag från kommissionen som avses i punkterna 1 och 2, anta ett beslut avseende innehållandet av utbetalningar.

4.  
Omfattningen och nivån på det innehållande av åtaganden eller utbetalningar som ska göras ska vara proportionella, respektera principen om likabehandling av medlemsstater samt ta hänsyn till de ekonomiska och sociala förhållandena i den berörda medlemsstaten, särskilt nivån av arbetslöshet, fattigdom eller social utestängning i den berörda medlemsstaten jämfört med unionens genomsnitt och konsekvenserna av innehållandet för den berörda medlemsstatens ekonomi.
5.  

Innehållandet av åtaganden ska begränsas till högst 25 % av åtagandena eller 0,25 % av nominell BNP, beroende på vilket som är lägst, i vart och ett av följande fall:

a) 

Vid det första fallet av bristande efterlevnad av ett förfarande vid alltför stora underskott enligt vad som avses i punkt 1.

b) 

Vid det första fallet av bristande efterlevnad av en plan för korrigerande åtgärder inom ett förfarande vid alltför stora obalanser enligt vad som avses i punkt 2 a.

c) 

Vid bristande efterlevnad av den rekommenderade korrigerande åtgärden inom ett förfarande vid alltför stora obalanser enligt vad som avses i punkt 2 b.

d) 

Vid det första fallet av bristande efterlevnad enligt vad som avses i punkt 2 c och d.

Vid fortsatt bristande efterlevnad får innehållandet av åtaganden överskrida de gränser som anges i första stycket.

6.  

Rådet ska häva innehållandet av åtaganden på förslag från kommissionen, i enlighet med förfarandet i punkt 3 första stycket i denna artikel, i följande fall:

a) 

Om förfarandet vid alltför stora underskott lämnas vilande i enlighet med artikel 9 i förordning (EG) nr 1467/97 eller om rådet i enlighet med artikel 126.12 i EUF-fördraget har beslutat att upphäva beslutet om att ett alltför stort överskott föreligger.

b) 

Om rådet har godkänt den plan för korrigerande åtgärder som den berörda medlemsstaten har lämnat in i enlighet med artikel 8.2 i förordning (EU) nr 1176/2011, eller om förfarandet vid alltför stora obalanser lämnas vilande i enlighet med artikel 10.5 i den förordningen, eller om rådet har avslutat förfarandet vid alltför stora obalanser i enlighet med artikel 11 i den förordningen.

c) 

Om kommissionen finner att en medlemsstat har vidtagit lämpliga åtgärder enligt vad som avses i rådets förordning (EG) nr 332/2002.

d) 

Om kommissionen har beslutat att den berörda medlemsstaten har vidtagit lämpliga åtgärder för att genomföra det makroekonomiska anpassningsprogram som avses i artikel 7 i förordning (EU) nr 472/2013 eller de åtgärder som har begärts i ett rådsbeslut antaget i enlighet med artikel 136.1 i EUF-fördraget.

Efter att rådet har upphävt innehållandet av åtaganden får kommissionen på nytt göra åtaganden som tidigare innehölls utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3.4, 3.7 och 3.9 i förordning (EU) 2020/2094.

Ett beslut om upphävande av innehållandet av utbetalningar ska fattas av rådet på förslag från kommissionen i enlighet med förfarandet i punkt 3 tredje stycket, om de tillämpliga villkoren i första stycket i denna punkt är uppfyllda.

7.  
Kommissionen ska hålla Europaparlamentet informerat om genomförandet av denna artikel. I synnerhet när kommissionen lägger fram ett förslag enligt punkt 1 eller 2, ska den omedelbart informera Europaparlamentet och lämna uppgifter om de åtaganden och utbetalningar som skulle kunna bli föremål för innehållande.

Europaparlamentets ansvariga utskott får uppmana kommissionen att diskutera tillämpningen av denna artikel inom ramen för en strukturerad dialog för att ge Europaparlamentet möjlighet att framföra sina synpunkter. Kommissionen ska ta vederbörlig hänsyn till Europaparlamentets framförda synpunkter.

Kommissionen ska översända förslaget om innehållande eller förslaget om att häva ett sådant innehållande till Europaparlamentet och rådet utan dröjsmål efter att det har antagits. Europaparlamentet får uppmana kommissionen att redogöra för skälen till förslaget.

8.  
Senast den 31 december 2024 ska kommissionen göra en översyn av tillämpningen av denna artikel. Kommissionen ska i det syftet utarbeta en rapport som den ska översända till Europaparlamentet och rådet, vid behov tillsammans med ett lagstiftningsförslag.
9.  
Vid större ändringar i unionens sociala och ekonomiska situation får kommissionen lägga fram ett förslag om översyn av tillämpningen av denna artikel, eller så får Europaparlamentet eller rådet, i enlighet med artikel 225 respektive artikel 241 i EUF-fördraget, uppmana kommissionen att lägga fram ett sådant förslag.

KAPITEL II

EKONOMISKT BIDRAG, TILLDELNINGSPROCESS, LÅN OCH ÖVERSYN

Artikel 11

Högsta ekonomiskt bidrag

1.  

Det högsta ekonomiska bidraget ska beräknas för varje medlemsstat på följande sätt:

a) 

För 70 % av det belopp som avses i artikel 6.1 a, omräknat till löpande priser på grundval av befolkningsmängden, inversen av BNP per capita och den relativa arbetslösheten i varje medlemsstat enligt metoden i bilaga II.

b) 

För 30 % av det belopp som avses i artikel 6.1 a, omräknat till löpande priser, på grundval av befolkningsmängden, inversen av BNP per capita och, i lika andel, förändringen i BNP i fasta priser 2020 och den sammantagna förändringen i BNP i fasta priser för perioden 2020–2021 enligt metoden i bilaga III. Förändringen i BNP i fasta priser för 2020 och den sammantagna förändringen i BNP i fasta priser för perioden 2020–2021 ska grundas på kommissionens höstprognos 2020.

2.  
Beräkningen av det högsta ekonomiska bidraget enligt punkt 1 b ska uppdateras senast den 30 juni 2022 för varje medlemsstat genom att uppgifterna från kommissionens höstprognos 2020 ersätts med de faktiska uppgifterna om förändringen i BNP i fasta priser 2020 och den sammantagna förändringen i BNP i fasta priser under perioden 2020–2021.

Artikel 12

Tilldelning av ekonomiskt bidrag

1.  
Varje medlemsstat får lämna in en begäran upp till dess högsta ekonomiska bidrag enligt artikel 11 för att genomföra sin plan för återhämtning och resiliens.
2.  
Till och med den 31 december 2022 ska kommissionen ställa till förfogande för tilldelning 70 % av det belopp som avses i artikel 6.1 a, omräknat i löpande priser.
3.  
Från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2023 ska kommissionen ställa till förfogande för tilldelning 30 % av det belopp som avses i artikel 6.1 a, omräknat i löpande priser.
4.  
Tilldelningarna enligt punkterna 2 och 3 påverkar inte tillämpningen av artikel 6.2.

Artikel 13

Förfinansiering

1.  
Förutsatt att rådet senast den 31 december 2021 antar det genomförandebeslut som avses i artikel 20.1, och när en medlemsstat begär det i samband med inlämnandet av sin plan för återhämtning och resiliens, ska kommissionen betala ut ett förfinansieringsbelopp på upp till 13 % av det ekonomiska bidraget, och i tillämpliga fall på upp till 13 % av lånet i enlighet med artikel 20.2 och 20.3. Genom undantag från artikel 116.1 i budgetförordningen ska kommissionen göra motsvarande utbetalning, i den mån det är möjligt, inom två månader efter att kommissionen har antagit det rättsliga åtagande som avses i artikel 23.
2.  
Vid förfinansiering enligt punkt 1 i denna artikel ska det ekonomiska bidrag och, i tillämpliga fall, det lån som ska betalas enligt artikel 20.5 a respektive 20.5 h anpassas proportionellt.
3.  
Om det förfinansieringsbelopp av det ekonomiska bidraget enligt punkt 1 i denna artikel överstiger 13 % av det högsta ekonomiska bidrag som har beräknats i enlighet med artikel 11.2 senast den 30 juni 2022, ska nästa utbetalning som godkänns i enlighet med artikel 24.5, och vid behov de efterföljande utbetalningarna, minskas till dess att det överskjutande beloppet har räknats av. Om de efterföljande utbetalningarna är otillräckliga ska det överskjutande beloppet betalas tillbaka.

Artikel 14

Lån

1.  
Till och med den 31 december 2023 får kommissionen på begäran av en medlemsstat bevilja den berörda medlemsstaten ett lån för genomförandet av dess planer för återhämtning och resiliens.
2.  
En medlemsstat får begära lånestöd vid samma tidpunkt som en plan för återhämtning och resiliens enligt artikel 18 lämnas in, eller vid en annan tidpunkt till och med den 31 augusti 2023. I det senare fallet ska begäran åtföljas av en ändrad plan för återhämtning och resiliens med ytterligare delmål och mål.
3.  

En medlemsstats begäran om lånestöd ska innehålla

a) 

skälen till lånestödet, motiverade av ökade finansiella behov som är kopplade till ytterligare reformer och investeringar,

b) 

de ytterligare reformerna och investeringarna i enlighet med artikel 18,

c) 

den högre kostnaden för den berörda planen för återhämtning och resiliens jämfört med de ekonomiska bidrag som planen för återhämtning och resiliens har tilldelats enligt artikel 20.4 a eller b,

▼M1

d) 

i tillämpliga fall, reformer och investeringar i enlighet med artikel 21c.

▼M1

4.  
Lånestödet till den berörda medlemsstatens plan för återhämtning och resiliens får inte vara högre än differensen mellan den totala kostnaden för planen för återhämtning och resiliens, i förekommande fall med ändringar, och det högsta ekonomiska bidraget enligt artikel 11, inklusive, i förekommande fall, de inkomster som avses i artikel 21a samt medel som har överförts från program med delad förvaltning.

▼B

5.  
Den högsta volymen för lånestödet till varje medlemsstat får inte överstiga 6,8 % av 2019 års BNI i löpande priser.

▼M1

6.  
Genom undantag från punkt 5 får lånestödets belopp i undantagsfall ökas, under förutsättning att det finns tillgängliga medel, med hänsyn till den ansökande medlemsstatens behov samt begäranden om lånestöd som andra medlemsstater redan har lämnat in eller planerar att lämna in, och med tillämpning av principerna om likabehandling, solidaritet, proportionalitet och öppenhet. För att främja tillämpningen av dessa principer ska medlemsstaterna senast den 31 mars 2023 underrätta kommissionen om huruvida de har för avsikt att begära lånestöd. Kommissionen ska samtidigt, på lika villkor och utan onödigt dröjsmål för Europaparlamentet och rådet lägga fram en översikt över medlemsstaternas avsikter och det föreslagna fortsatta arbetet med fördelningen av tillgängliga medel. Den underrättelsen om avsikt att begära lånestöd ska inte påverka medlemsstaternas möjlighet att begära lånestöd till och med den 31 augusti 2023, inbegripet när det gäller begäranden som överstiger 6,8 % av BNI där de relevanta villkoren är tillämpliga. Det ska inte heller påverka ingåendet av motsvarande låneavtal efter det att rådets relevanta genomförandebeslut har antagits.

▼B

7.  
Lånet ska betalas ut i delbetalningar under förutsättning att delmålen och målen är uppfyllda i enlighet med artikel 20.5 h.
8.  
Kommissionen ska bedöma en begäran om lånestöd i enlighet med artikel 19. Rådet ska anta ett genomförandebeslut på förslag från kommissionen i enlighet med artikel 20.1. I tillämpliga fall ska planen för återhämtning och resiliens ändras i enlighet med detta.

Artikel 15

Låneavtal

1.  

Innan ett låneavtal ingås med den berörda medlemsstaten ska kommissionen bedöma

a) 

om motiveringen för att begära lånestöd och dess belopp anses vara rimlig och trovärdig i förhållande till de ytterligare reformerna och investeringarna, och

b) 

om de ytterligare reformerna och investeringarna uppfyller kriterierna i artikel 19.3.

2.  

Om kommissionen anser att begäran om lånestöd uppfyller kriterierna i punkt 1, och efter att rådets genomförandebeslut som avses i artikel 20.1 har antagits, ska kommissionen ingå ett låneavtal med den berörda medlemsstaten. Låneavtalet ska, utöver de delar som fastställs i artikel 220.5 i budgetförordningen, innehålla följande delar:

a) 

Lånebeloppet i euro, inbegripet, i förkommande fall, det förfinansierade lånet i enlighet med artikel 13.

b) 

Genomsnittlig löptid; artikel 220.2 i budgetförordningen ska inte tillämpas på denna löptid.

c) 

Prissättningsformeln och den period då lånet är tillgängligt.

d) 

Det högsta antalet delbetalningar och återbetalningsplanen.

e) 

Övriga delar som krävs för genomförandet av lånet i förhållande till de berörda reformerna och investeringsprojekten i enlighet med det beslut som avses i artikel 20.3.

3.  
I enlighet med artikel 220.5 e i budgetförordningen ska kostnader i samband med upplåningen av medel för de lån som avses i denna artikel bäras av de mottagande medlemsstaterna.
4.  
Kommissionen ska fastställa de arrangemang som är nödvändiga för administreringen av utlåningstransaktionerna i samband med lån som beviljas i enlighet med denna artikel.
5.  
En medlemsstat som får ett lån beviljat i enlighet med denna artikel ska öppna ett särskilt konto för hanteringen av det beviljade lånet. Den ska också överföra det kapitalbelopp och den ränta som ska betalas för ett lån till det konto som kommissionen anger i enlighet med de arrangemang som införts i enlighet med punkt 4, 20 bankdagar före motsvarande förfallodag.

Artikel 16

Granskningsrapport

1.  
Senast den 31 juli 2022 ska kommissionen lägga fram en granskningsrapport om genomförandet av faciliteten för Europaparlamentet och rådet.
2.  

Granskningsrapporten ska innehålla följande delar:

a) 

En bedömning av i vilken utsträckning genomförandet av planerna för återhämtning och resiliens är i linje med tillämpningsområdet och bidrar till denna förordnings allmänna mål i enlighet med de sex pelare som avses i artikel 3, inbegripet hur planerna för återhämtning och resiliens tar itu med ojämlikheten mellan kvinnor och män.

b) 

En kvantitativ bedömning av bidraget från planerna för återhämtning och resiliens till

i) 

klimatmålet med minst 37 %,

ii) 

det digitala målet med minst 20 %,

iii) 

var och en av de sex pelare som avses i artikel 3.

c) 

Läget vad gäller genomförandet av planerna för återhämtning och resiliens och iakttagelser och vägledning till medlemsstaterna före den uppdatering av deras planer för återhämtning och resiliens som avses i artikel 18.2.

3.  
Vid utarbetandet av den granskningsrapport som avses i punkt 1 i denna artikel ska kommissionen beakta den resultattavla som avses i artikel 30, de rapporter från medlemsstaterna som avses i artikel 27, och all annan relevant information om uppfyllandet av delmålen och målen i planerna för återhämtning och resiliens från de förfaranden för utbetalning, innehållande och avslutande som avses i artikel 24.
4.  
Europaparlamentets ansvariga utskott får uppmana kommissionen att redogöra för de viktigaste slutsatserna i granskningsrapporten inom ramen för den dialog om återhämtning och resiliens som avses i artikel 26.

KAPITEL III

PLANER FÖR ÅTERHÄMTNING OCH RESILIENS

Artikel 17

Berättigande

1.  
Inom det tillämpningsområde som anges i artikel 3 och för att uppnå de mål som anges i artikel 4 ska medlemsstaterna utarbeta nationella planer för återhämtning och resiliens. Dessa planer ska fastställa den berörda medlemsstatens agenda för reformer och investeringar. De planer för återhämtning och resiliens som berättigar till finansiering inom faciliteten ska omfatta åtgärder för genomförande av reformer och offentliga investeringar i ett övergripande och enhetligt paket, som även kan inkludera offentliga system som syftar till att stimulera privata investeringar.

▼M1

2.  
Åtgärder som har inletts den 1 februari 2020 eller senare ska vara berättigade till finansiering, under förutsättning att de uppfyller kraven i denna förordning.

Nya reformer och investeringar som avses i artikel 21c.1 ska emellertid endast vara berättigade till finansiering om de inletts tidigast den 1 februari 2022.

▼B

3.  
Planerna för återhämtning och resiliens ska vara förenliga med de relevanta landsspecifika utmaningar och prioriteringar som fastställts inom den europeiska planeringsterminen, och med de utmaningar och prioriteringar som fastställts i den senaste rådsrekommendationen om den ekonomiska politiken i euroområdet för de medlemsstater som har euron som valuta. Planerna för återhämtning och resiliens ska också vara förenliga med den information som medlemsstaterna lämnar i de nationella reformprogrammen inom den europeiska planeringsterminen, i sina integrerade nationella energi- och klimatplaner, och uppdateringar av dessa, enligt förordning (EU) 2018/1999, i de territoriella planerna för en rättvis omställning enligt en Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning (förordningen för fonden för en rättvis omställning), i genomförandeplanerna för ungdomsgarantin och i partnerskapsavtal och operativa program inom unionsfonderna.
4.  
Planerna för återhämtning och resiliens ska respektera de övergripande principer som fastställs i artikel 5.
5.  
Om en medlemsstat är undantagen från övervakning och bedömning inom ramen för den europeiska planeringsterminen på grundval av artikel 12 i förordning (EU) nr 472/2013, eller är föremål för övervakning enligt förordning (EG) nr 332/2002, ska den här förordningen tillämpas på den berörda medlemsstaten med avseende på de utmaningar och prioriteringar som identifieras genom de åtgärder som fastställs i dessa förordningar.

Artikel 18

Plan för återhämtning och resiliens

1.  
En medlemsstat som önskar få ett ekonomiskt bidrag i enlighet med artikel 12 ska till kommissionen lämna in en plan för återhämtning och resiliens enligt definitionen i artikel 17.1.
2.  
Efter det att kommissionen gör det belopp som avses i artikel 12.3 tillgängligt för tilldelning får en medlemsstat uppdatera och lämna in den plan för återhämtning och resiliens som avses i punkt 1 i den här artikeln för att ta hänsyn till det uppdaterade högsta ekonomiska bidrag som har beräknats i enlighet med artikel 11.2.
3.  
Den plan för återhämtning och resiliens som läggs fram av den berörda medlemsstaten får lämnas in i ett enda integrerat dokument tillsammans med det nationella reformprogrammet och ska som regel lämnas in officiellt senast den 30 april. Medlemsstaterna får lämna in ett utkast till plan för återhämtning och resiliens från och med den 15 oktober föregående år.
4.  

Planen för återhämtning och resiliens ska vara vederbörligen motiverad och underbyggd. Den ska särskilt innehålla följande delar:

a) 

En förklaring av hur planen för återhämtning och resiliens, genom de åtgärder som ingår i den, utgör ett övergripande och tillräckligt balanserat svar på medlemsstatens ekonomiska och sociala situation, och därigenom på lämpligt sätt bidrar till alla pelare som avses i artikel 3, med beaktande av den berörda medlemsstatens särskilda utmaningar.

b) 

En förklaring av hur planen för återhämtning och resiliens bidrar till att på ett effektivt sätt ta itu med alla eller en betydande del av de utmaningar som fastställs i de relevanta landsspecifika rekommendationerna, inbegripet finanspolitiska aspekter, och, i förekommande fall, rekommendationer utfärdade enligt artikel 6 i förordning (EU) nr 1176/2011, riktade till den berörda medlemsstaten, eller utmaningar som identifierats i andra relevanta dokument officiellt antagna av kommissionen inom den europeiska planeringsterminen.

c) 

En detaljerad förklaring av hur planen för återhämtning och resiliens stärker den berörda medlemsstatens tillväxtpotential, jobbskapande och ekonomiska, sociala och institutionella resiliens, inbegripet genom främjandet av barn- och ungdomspolitik, och lindrar covid-19-krisens ekonomiska och sociala konsekvenser, bidrar till genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter, och därigenom ökar den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen och konvergensen i unionen.

▼M1

ca) 

En förklaring av hur REPowerEU-kapitlet bidrar till att hantera energifattigdomen, inklusive, i relevanta fall, till att på ett lämpligt sätt prioritera behoven hos dem som påverkas av energifattigdom samt till att minska sårbarheterna under de kommande vintersäsongerna.

▼B

d) 

En förklaring av hur planen för återhämtning och resiliens säkerställer att ingen åtgärd för att genomföra reformer och investeringar i planen för återhämtning och resiliens medför betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852 (principen orsaka inte betydande skada).

▼M1

e) 

En kvalitativ förklaring av hur åtgärderna i planen för återhämtning och resiliens förväntas bidra till den gröna omställningen, inbegripet biologisk mångfald, eller till att ta itu med de utmaningar som följer av den, om de står för ett belopp som motsvarar minst 37 % av den totala tilldelningen av planen för återhämtning och resiliens och om åtgärder av den typen i REPowerEU-kapitlet står för ett belopp som motsvarar minst 37 % av den uppskattade totala kostnaden för de åtgärder som ingår i det kapitlet, baserat på den metod för klimatspårning som anges i bilaga VI. Den metoden ska användas i enlighet därmed för åtgärder som inte direkt kan hänföras till ett av insatsområdena i bilaga VI. Koefficienterna för stöd till klimatmålen får höjas upp till ett totalt belopp på 3 % av tilldelningen av planen för återhämtning och resiliens för enskilda investeringar för att ta hänsyn till kompletterande reformåtgärder som på ett trovärdigt sätt ökar deras inverkan på klimatmålen enligt förklaringen i planen för återhämtning och resiliens.

▼B

f) 

En förklaring av hur åtgärderna i planen för återhämtning och resiliens förväntas bidra till den digitala omställningen eller till de utmaningar som följer av den, och huruvida de står för ett belopp som motsvarar minst 20 % av den totala tilldelningen för planen för återhämtning och resiliens, baserat på den metod för digital märkning som anges i bilaga VII, den metoden ska användas i enlighet därmed för åtgärder som inte direkt kan hänföras till ett insatsområde som förtecknas i bilaga VII. Koefficienterna för stöd till de digitala målen får höjas för enskilda investeringar för att ta hänsyn till kompletterande reformåtgärder som ökar deras inverkan på de digitala målen.

g) 

I tillämpliga fall, för investeringar i digital kapacitet och konnektivitet, en självbedömning av säkerhet på grundval av gemensamma objektiva kriterier som fastställer eventuella säkerhetsproblem och redogör för hur dessa problem kommer att hanteras för att efterleva relevant unionsrätt och nationell rätt.

▼M1

h) 

Information om huruvida de åtgärder som ingår i planen för återhämtning och resiliens omfattar gränsöverskridande projekt eller projekt som omfattar flera länder, en förklaring av hur de relevanta åtgärderna i REPowerEU-kapitlet, inbegripet de åtgärder som syftar till att ta itu med utmaningar som har identifierats i kommissionens senaste behovsbedömning, har en dimension eller verkan som är gränsöverskridande eller omfattar flera länder och ett angivande av huruvida de totala kostnaderna för dessa åtgärder står för ett belopp som motsvarar minst 30 % av de uppskattade kostnaderna för REPowerEU-kapitlet.

▼B

i) 

Planerade delmål, mål och en preliminär tidsplan för genomförandet av de reformer och investeringar som ska slutföras senast 31 augusti 2026.

j) 

De planerade investeringsprojekten och den relaterade investeringsperioden.

k) 

Den uppskattade totala kostnaden för de reformer och investeringar som omfattas av den plan för återhämtning och resiliens som lämnats in (även kallad uppskattad total kostnad för planen för återhämtning och resiliens), underbyggd av en lämplig motivering och förklaringar av hur kostnaden överensstämmer med principen om kostnadseffektivitet och står i proportion till de förväntade nationella ekonomiska och sociala effekterna.

l) 

I förekommande fall, information om befintlig eller planerad unionsfinansiering.

m) 

Vilka kompletterande åtgärder som kan komma att behövas.

n) 

En motivering av enhetligheten i planen för återhämtning och resiliens, och en förklaring av dess samstämmighet med de principer, planer och program som avses i artikel 17.

o) 

En förklaring av hur åtgärderna i planen för återhämtning och resiliens förväntas bidra till jämställdhet och lika möjligheter för alla och till integreringen av dessa mål, i linje med principerna 2 och 3 i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, samt med FN:s mål 5 för hållbar utveckling och, när så är relevant, med den nationella jämställdhetsstrategin.

p) 

Arrangemangen för den berörda medlemsstatens effektiva övervakning och genomförande av planen för återhämtning och resiliens, inbegripet de föreslagna delmålen och målen, samt relaterade indikatorer.

▼M1

q) 

En sammanfattning av den samrådsprocess som i enlighet med den nationella rättsliga ramen har genomförts med lokala och regionala myndigheter, arbetsmarknadens parter, det civila samhällets organisationer, ungdomsorganisationer och andra berörda parter, för utarbetandet och, när så är möjligt, genomförandet av planen för återhämtning och resiliens och hur intressenternas synpunkter återspeglas i planen för återhämtning och resiliens, där den sammanfattningen ska kompletteras, när ett REPowerEU-kapitel har inkluderats, genom att ange vilka berörda parter som rådfrågats, resultaten av samrådsprocessen och med en beskrivning av hur de mottagna synpunkterna återspeglades däri.

▼B

r) 

En förklaring av medlemsstatens system för att förebygga, upptäcka och åtgärda korruption, bedrägerier och intressekonflikter vid användning av medel från faciliteten, och arrangemang som syftar till att undvika dubbel finansiering från faciliteten och andra unionsprogram.

s) 

I tillämpliga fall, den begäran om lånestöd och de ytterligare delmål som avses i artikel 14.2 och 14.3, samt dess delar.

t) 

All annan relevant information.

5.  
Vid utarbetandet av sina planer för återhämtning och resiliens får medlemsstaterna begära att kommissionen anordnar ett utbyte av god praxis för att göra det möjligt för de ansökande medlemsstaterna att dra nytta av andra medlemsstaters erfarenheter. Medlemsstaterna får också begära tekniskt stöd inom ramen för instrumentet för tekniskt stöd. Medlemsstaterna ska uppmuntras att främja synergier med andra medlemsstaters planer för återhämtning och resiliens.

Artikel 19

Kommissionens bedömning

1.  
Kommissionen ska bedöma den plan för återhämtning och resiliens eller, i tillämpliga fall, uppdateringen av den planen som medlemsstaten har lämnat in i enlighet med artikel 18.1 eller 18.2 inom två månader efter det officiella inlämnandet, och lägga fram ett förslag till rådets genomförandebeslut i enlighet med artikel 20.1. Vid utförandet av den bedömningen ska kommissionen föra ett nära samarbete med den berörda medlemsstaten. Kommissionen får lämna synpunkter eller begära ytterligare information. Den berörda medlemsstaten ska tillhandahålla den begärda ytterligare informationen och får vid behov revidera planen för återhämtning och resiliens, även efter att planen officiellt har lämnats in. Den berörda medlemsstaten och kommissionen får enas om att vid behov förlänga tidsfristen för bedömningen med en rimlig period.
2.  
När kommissionen bedömer planen för återhämtning och resiliens och fastställer det belopp som ska tilldelas den berörda medlemsstaten, ska kommissionen beakta den analytiska information om den berörda medlemsstaten som finns tillgänglig inom den europeiska planeringsterminen samt den motivering och de delar som tillhandahållits av den medlemsstaten, enligt artikel 18.4, samt all annan relevant information, såsom särskilt den information som ingår i den medlemsstatens nationella reformprogram och integrerade nationella energi- och klimatplan i de territoriella planerna för en rättvis omställning inom förordningen för fonden för en rättvis omställning, i genomförandeplanerna för ungdomsgarantin samt, i tillämpliga fall, information från det tekniska stöd som erhållits via instrumentet för tekniskt stöd.
3.  

Kommissionen ska bedöma relevansen, ändamålsenligheten, effektiviteten och enhetligheten i planen för återhämtning och resiliens, och ska i detta syfte beakta följande kriterier som ska tillämpas i enlighet med bilaga V:

Relevans:

a) 

Om planen för återhämtning och resiliens utgör ett övergripande och tillräckligt balanserat svar på den ekonomiska och sociala situationen, och därigenom på lämpligt sätt bidrar till samtliga de sex pelare som avses i artikel 3, med beaktande av den berörda medlemsstatens särskilda utmaningar och ekonomiska tilldelning.

b) 

Om planen för återhämtning och resiliens bidrar till att effektivt ta itu med alla eller en betydande del av de utmaningar som fastställts i de relevanta landsspecifika rekommendationer, inbegripet finanspolitiska aspekter och, i förekommande fall, rekommendationer utfärdade enligt artikel 6 i förordning (EU) nr 1176/2011 riktade till den berörda medlemsstaten, eller utmaningar som identifierats i andra relevanta dokument officiellt antagna av kommissionen inom den europeiska planeringsterminen.

c) 

Om planen för återhämtning och resiliens förväntas bidra till att effektivt stärka medlemsstatens tillväxtpotential, jobbskapande och ekonomiska, sociala och institutionella resiliens, bidra till genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter, inbegripet genom att främja barn- och ungdomspolitik, och lindra covid-19-krisens ekonomiska och sociala konsekvenser, och därigenom öka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen och konvergensen inom unionen.

d) 

Om planen för återhämtning och resiliens förväntas säkerställa att ingen åtgärd för att genomföra reformer och investeringsprojekt i planen för återhämtning och resiliens medför betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852 (principen orsaka inte betydande skada). Kommissionen ska ge medlemsstaterna teknisk vägledning i detta syfte.

▼M1

da) 

Om REPowerEU-kapitlet omfattar reformer och investeringar enligt artikel 21c vilka bidrar effektivt till energitrygghet, diversifieringen av unionens energiförsörjning, en ökning av användningen av förnybar energi och energieffektiviteten, en ökning av energilagringskapaciteten eller till den nödvändiga minskningen av beroendet av fossila bränslen före 2030.

db) 

Om REPowerEU-kapitlet omfattar reformer och investeringar enligt artikel 21c.2 vilka förväntas ha en dimension eller verkan som är gränsöverskridande eller omfattar flera länder.

▼M1

e) 

Om planen för återhämtning och resiliens innehåller åtgärder som effektivt bidrar till den gröna omställningen, inbegripet biologisk mångfald, eller till att ta itu med de utmaningar som följer av den, om de står för ett belopp som motsvarar minst 37 % av den totala tilldelningen av planen för återhämtning och resiliens och om sådana åtgärder i REPowerEU-kapitlet står för ett belopp som motsvarar minst 37 % av den uppskattade totala kostnaden för de åtgärder som ingår i det kapitlet, baserat på den metod för klimatspårning som anges i bilaga VI. Metoden ska användas i enlighet med detta för åtgärder som inte direkt kan hänföras till ett insatsområde som förtecknas i bilaga VI. Koefficienterna för stöd till klimatmålen får höjas upp till ett totalt belopp på 3 % av tilldelningen av planen för återhämtning och resiliens för enskilda investeringar för att ta hänsyn till kompletterande reformåtgärder som på ett trovärdigt sätt ökar deras inverkan på klimatmålen, efter överenskommelse med kommissionen.

▼B

f) 

Om planen för återhämtning och resiliens innehåller åtgärder som effektivt bidrar till den digitala omställningen eller till hanteringen av de utmaningar som följer av den, och om de står för ett belopp som motsvarar minst 20 % av den totala tilldelningen av planen för återhämtning och resiliens, baserat på den metod för digital märkning som anges i bilaga VII, metoden ska användas i enlighet med detta för åtgärder som inte direkt kan hänföras till ett insatsområde som förtecknas i bilaga VII, koefficienterna för stöd till de digitala målen får höjas för enskilda investeringar för att ta hänsyn till kompletterande reformåtgärder som ökar deras inverkan på de digitala målen.

Ändamålsenlighet:

g) 

Om planen för återhämtning och resiliens förväntas ha en bestående inverkan på den berörda medlemsstaten.

h) 

Om de arrangemang som föreslagits av de berörda medlemsstaterna förväntas säkerställa en effektiv övervakning och ett effektivt genomförande av planen för återhämtning och resiliens, inbegripet den planerade tidsplanen, delmålen och målen samt de relaterade indikatorerna.

Effektivitet:

i) 

Om den motivering som medlemsstaten lämnat för de uppskattade totala kostnaderna för planen för återhämtning och resiliens är rimlig och trovärdig, överensstämmer med principen om kostnadseffektivitet och står i proportion till den förväntade nationella ekonomiska och sociala effekten.

j) 

Om de arrangemang som den berörda medlemsstaten har föreslagit förväntas förebygga, upptäcka och åtgärda korruption, bedrägerier och intressekonflikter vid användning av medel från faciliteten, inbegripet de arrangemang som syftar till att undvika dubbel finansiering från faciliteten och andra unionsprogram.

Enhetlighet:

k) 

Om planen för återhämtning och resiliens innehåller åtgärder för genomförandet av reformer och offentliga investeringsprojekt som utgör samordnade insatser.

4.  
Om den berörda medlemsstaten har begärt ett lån enligt artikel 14 ska kommissionen bedöma huruvida begäran om lån uppfyller kriterierna i artikel 15.1, särskilt om de ytterligare reformer och investeringar för vilka låneansökan gjordes uppfyller bedömningskriterierna i punkt 3.
5.  
Om kommissionen gör en negativ bedömning av en plan för återhämtning och resiliens ska den lämna en vederbörligen motiverad bedömning inom den tidsfrist som anges i punkt 1.
6.  
Vid bedömningen av de planer för återhämtning och resiliens som medlemsstaterna lämnat in får kommissionen ta hjälp av experter.

Artikel 20

Kommissionens förslag och rådets genomförandebeslut

1.  
På förslag från kommissionen ska rådet genom ett genomförandebeslut godkänna bedömningen av den plan för återhämtning och resiliens som medlemsstaten lämnat in i enlighet med artikel 18.1, eller i tillämpliga fall av uppdateringen av den som lämnats in i enlighet med artikel 18.2.
2.  
Om kommissionen gör en positiv bedömning av en plan för återhämtning och resiliens ska kommissionens förslag till rådets genomförandebeslut fastställa de reformer och investeringsprojekt som ska genomföras av medlemsstaten, inklusive delmål och mål och de ekonomiska bidrag som har beräknats i enlighet med artikel 11.
3.  
Om den berörda medlemsstaten begär lånestöd ska kommissionens förslag till rådets genomförandebeslut också ange beloppet för lånestödet enligt artikel 14.4 och 14.6 och de ytterligare reformer och investeringsprojekt som ska genomföras av den medlemsstat som omfattas av lånet, inbegripet de ytterligare delmålen och målen.
4.  

Det ekonomiska bidrag som avses i punkt 2 ska fastställas på grundval av de uppskattade totala kostnaderna för den plan för återhämtning och resiliens som föreslagits av den berörda medlemsstaten, efter bedömning enligt kriterierna i artikel 19.3. Det ekonomiska bidragets belopp ska fastställas på följande sätt:

a) 

Om planen för återhämtning och resiliens på ett tillfredsställande sätt uppfyller de kriterier som anges i artikel 19.3, och beloppet för de uppskattade totala kostnaderna för planen för återhämtning och resiliens är lika med eller högre än det högsta ekonomiska bidrag som har beräknats för den medlemsstaten i enlighet med artikel 11, ska det ekonomiska bidrag som tilldelas den berörda medlemsstaten vara lika med det totala beloppet av det högsta ekonomiska bidrag som har beräknats för den medlemsstaten i enlighet med artikel 11.

b) 

Om planen för återhämtning och resiliens på ett tillfredsställande sätt uppfyller de kriterier som anges i artikel 19.3, och beloppet för de uppskattade totala kostnaderna för planen för återhämtning och resiliens är lägre än det högsta ekonomiska bidrag som har beräknats för den medlemsstaten i enlighet med artikel 11, ska det ekonomiska bidrag som tilldelas medlemsstaten vara lika med beloppet för de uppskattade totala kostnaderna för planen för återhämtning och resiliens.

c) 

Om planen för återhämtning och resiliens inte på ett tillfredsställande sätt uppfyller de kriterier som anges i artikel 19.3 får inget ekonomiskt bidrag tilldelas den berörda medlemsstaten.

5.  

Det kommissionsförslag som avses i punkt 2 ska också fastställa följande:

a) 

Det ekonomiska bidrag som ska betalas ut i delbetalningar när medlemsstaten på ett tillfredsställande sätt har uppnått de relevanta delmål och mål som fastställts för genomförandet av planen för återhämtning och resiliens.

b) 

Det ekonomiska bidrag och, i tillämpliga fall, det lånestödsbelopp som ska betalas ut i form av en förfinansiering i enlighet med artikel 13 efter att planen för återhämtning och resiliens har godkänts.

c) 

En beskrivning av reformerna och investeringsprojekten, samt beloppet för den uppskattade totala kostnaden för planen för återhämtning och resiliens.

▼M1

ca) 

En sammanfattning av de åtgärder som föreslås i REPowerEU-kapitlet som har en dimension eller verkan som är gränsöverskridande eller omfattar flera länder, inbegripet de åtgärder som syftar till att ta itu med utmaningar som har identifierats i kommissionens senaste behovsbedömning; om de uppskattade kostnaderna för dessa åtgärder står för ett belopp som motsvarar mindre än 30 % av de uppskattade kostnaderna för alla åtgärder som ingår i REPowerEU-kapitlet, en förklaring av skälen därtill, särskilt en beskrivning av hur andra åtgärder som ingår i REPowerEU-kapitlet bättre uppfyller de mål som anges i artikel 21c.3 eller att det inte finns tillräckligt många tillgängliga realistiska projekt med en dimension eller verkan som är gränsöverskridande eller omfattar flera länder, särskilt med tanke på facilitetens livslängd.

▼B

d) 

Den tidsgräns, vilken inte bör vara senare än den 31 augusti 2026, inom vilken de slutliga delmålen och målen för både investeringsprojekten och reformerna ska ha uppnåtts.

e) 

Arrangemangen och tidsplanen för övervakningen och genomförandet av planen för återhämtning och resiliens, inbegripet när relevanta åtgärder krävs för att uppfylla kraven i artikel 22.

f) 

Relevanta indikatorer avseende uppfyllandet av de planerade delmålen och målen.

g) 

Arrangemangen för att ge kommissionen fullständig tillgång till underliggande relevanta data.

h) 

I tillämpliga fall, det belopp av lånet som ska betalas ut i delbetalningar och de ytterligare delmål och mål som är kopplade till utbetalningen av lånet.

6.  
De arrangemang och den tidsplan för övervakningen och genomförandet som avses i punkt 5 e, de relevanta indikatorer avseende uppfyllandet av de planerade delmålen och målen som avses i punkt 5 f, de arrangemang för att ge kommissionen fullständig tillgång till underliggande data som avses i punkt 5 g och, när så är lämpligt, de ytterligare delmål och mål som är kopplade till utbetalningen av lånet och som avses i punkt 5 h, ska dessutom återspeglas i en operativ överenskommelse mellan den berörda medlemsstaten och kommissionen efter antagandet av det beslut som avses i punkt 1.
7.  
Rådet ska, som regel, anta de genomförandebeslut som avses i punkt 1 inom fyra veckor efter det att kommissionens förslag har antagits.
8.  
Rådet ska, på förslag från kommissionen, utan onödigt dröjsmål ändra sitt genomförandebeslut som antagits i enlighet med artikel 20.1 så att det inbegriper det uppdaterade högsta ekonomiska bidrag som beräknats i enlighet med artikel 11.2.

Artikel 21

Ändring av medlemsstatens plan för återhämtning och resiliens

1.  
Om planen för återhämtning och resiliens, inbegripet relevanta delmål och mål, helt eller delvis inte längre kan uppnås av den berörda medlemsstaten på grund av objektiva omständigheter, får den berörda medlemsstaten lämna en motiverad begäran till kommissionen om att lägga fram ett förslag om att ändra eller ersätta rådets genomförandebeslut som avses i artikel 20.1 och 20.3. I detta syfte får medlemsstaten föreslå en ändrad eller en ny plan för återhämtning och resiliens. Medlemsstaterna får begära tekniskt stöd för att bereda ett sådant förslag inom ramen för instrumentet för tekniskt stöd.

▼M2

1a.  
Endast i syfte att utnyttja den möjlighet som skapas i artikel 7.3 i denna förordning och i artikel 4.4 i förordning (EU) 2024/795, och utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i den här förordningen, får medlemsstaterna lämna en motiverad begäran till kommissionen om att lägga fram ett förslag om ändring av rådets genomförandebeslut som avses i artikel 20.1 och 20.3 för att inkludera åtgärder som stöder målen i förordning (EU) 2024/795.

▼B

2.  
Om kommissionen anser att de skäl som lagts fram av den berörda medlemsstaten motiverar en ändring av den relevanta planen för återhämtning och resiliens ska kommissionen göra en bedömning av den ändrade eller nya planen för återhämtning och resiliens i enlighet med bestämmelserna i artikel 19, och lägga fram ett förslag om ett nytt genomförandebeslut av rådet i enlighet med artikel 20.1 inom två månader från det att begäran officiellt lämnades in. Den berörda medlemsstaten och kommissionen får vid behov enas om att förlänga den tidsfristen med en rimlig period. Rådet ska, som regel, anta det nya genomförandebeslutet inom fyra veckor efter det att kommissionens förslag har antagits.
3.  
Om kommissionen anser att de skäl som lagts fram av den berörda medlemsstaten inte motiverar en ändring av den relevanta planen för återhämtning och resiliens ska den avslå begäran inom den period som avses i punkt 2, efter att ha gett den berörda medlemsstaten möjlighet att lämna sina synpunkter inom en månad från det att kommissionens slutsatser har meddelats.

▼M1

Kapitel IIIa

REPowerEU

Artikel 21a

Inkomster från utsläppshandelssystemet enligt direktiv 2003/87/EG

1.  
20 000 000 000  EUR i löpande priser, som erhållits i enlighet med artikel 10e i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG ( 6 ), ska göras tillgängliga i form av kompletterande icke återbetalningspliktigt stöd inom ramen för faciliteten för genomförande enligt denna förordning för att göra unionens energisystem mer resilient genom att minska beroendet av fossila bränslen och diversifiera energiförsörjningen på unionsnivå. Enligt artikel 10e i direktiv 2003/87/EG ska dessa belopp utgöra externa inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.5 i budgetförordningen.
2.  
Den andel av beloppet enligt punkt 1 som är tillgänglig för varje medlemsstat ska beräknas på grundval av indikatorerna enligt metoden i bilaga IVa.
3.  
Beloppet enligt punkt 1 ska enbart tilldelas för de åtgärder som avses artikel 21c, med undantag av de åtgärder som avses artikel 21c.3 a. Det får också täcka de utgifter som avses i artikel 6.2.
4.  
Åtagandebemyndiganden som täcker beloppet enligt punkt 1 ska automatiskt göras tillgängliga för det beloppet från och med den 1 mars 2023.
5.  
Varje medlemsstat får lämna in en begäran till kommissionen om tilldelning av ett belopp som inte överstiger dess andel, genom att i sin plan inkludera de reformer och investeringar som avses i artikel 21c och ange de skattade kostnaderna för dessa.
6.  
I rådets genomförandebeslut som antas enligt artikel 20.1 ska fastställas det inkomstbelopp som avses i punkt 1 i den här artikeln och som tilldelas medlemsstaten efter inlämnande av en begäran enligt punkt 5 i den här artikeln. Det motsvarande beloppet ska betalas ut i delbetalningar i enlighet med artikel 24, under förutsättning att det finns medel tillgängliga, när den berörda medlemsstaten på ett tillfredsställande sätt har uppnått de delmål och mål som fastställts för genomförandet av de åtgärder som avses i artikel 21c.

Artikel 21b

Medel från program med delad förvaltning till stöd för REPowerEU-målen

1.  
Inom ramen för de medel som tilldelas dem får medlemsstaterna enligt förordningen om gemensamma bestämmelser 2021–2027 begära stöd för målen i artikel 21c.3 i den här förordningen från program som får stöd från Europeiska regional utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+ och Sammanhållningsfonden, med förbehåll för de villkor som fastställs i artikel 26a i förordningen om gemensamma bestämmelser 2021–2027 och de fondspecifika förordningarna. Sådant stöd ska genomföras i enlighet med förordningen om gemensamma bestämmelser 2021–2027 och de fondspecifika förordningarna.
2.  
Medel får överföras enligt artikel 4a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1755 ( 7 ) för att stödja de åtgärder som avses i artikel 21c i den här förordningen.

Artikel 21c

REPowerEU-kapitlen i planerna för återhämtning och resiliens

1.  
Planerna för återhämtning och resiliens som lämnas in till kommissionen efter den 1 mars 2023 och som kräver användning av ytterligare finansiering enligt artikel 14, 21a eller 21b ska innehålla ett REPowerEU-kapitel med en beskrivning av åtgärder och motsvarande delmål och mål. Åtgärderna i REPowerEU-kapitlet ska antingen bestå av nya reformer och investeringar som har inletts den 1 februari 2022 eller senare, eller av den utökade delen av reformer och investeringar som ingår i det redan antagna genomförandebeslutet av rådet avseende den berörda medlemsstaten.
2.  
Genom undantag från punkt 1 får medlemsstater som omfattas av en minskning av det högsta ekonomiska bidraget i enlighet med artikel 11.2 i REPowerEU-kapitlen även inkludera sådana åtgärder som avses i de redan antagna genomförandebesluten av rådet utan att åtgärderna utökas, upp till ett belopp av uppskattade kostnader som motsvarar den minskningen.
3.  

Reformer och investeringar i REPowerEU-kapitlet ska syfta till att bidra till minst ett av följande mål:

a) 

Att förbättra energiinfrastruktur och energianläggningar för att omedelbart säkerställa försörjningstryggheten när det gäller gas, inbegripet flytande naturgas, särskilt för att diversifiera försörjningen i hela unionens intresse; åtgärder som rör oljeinfrastruktur och oljeanläggningar som är nödvändiga för att omedelbart säkerställa försörjningstryggheten får inkluderas i REPowerEU-kapitlet för en medlemsstat enbart om denna medlemsstat senast den 1 mars 2023 på grund av sitt särskilda beroende av råolja och sitt geografiska läge har varit föremål för det exceptionella och tillfälliga undantaget i artikel 3m.4 i förordning (EU) nr 833/2014.

b) 

Att främja energieffektivitet i byggnader och kritisk energiinfrastruktur, fasa ut fossila bränslen i industrin, öka produktionen och användningen av hållbar biometan och förnybar eller fossilfri vätgas och öka andelen och påskynda utbyggnaden av förnybar energi.

c) 

Att hantera energifattigdom.

d) 

Att skapa incitament till att minska energiefterfrågan.

e) 

Att ta itu med interna och gränsöverskridande flaskhalsar i energiöverföringen och energidistributionen, stödja lagring av el och påskynda integreringen av förnybara energikällor samt stödja transporter med nollutsläpp och infrastruktur för dessa, inklusive järnvägar.

f) 

Att stödja målen i leden a–e genom en påskyndad omskolning för att öka arbetskraftens gröna kompetens och därtill hörandedigitala färdigheter samt genom stöd till värdekedjorna för råvaror av avgörande betydelse och kritisk teknik med koppling till den gröna omställningen.

4.  
REPowerEU-kapitlet ska också innehålla en förklaring av hur åtgärderna i det kapitlet är förenliga med den berörda medlemsstatens insatser för att uppnå de mål som avses i punkt 3, med beaktande av åtgärderna som inbegrips i det redan antagna genomförandebeslutet av rådet, samt en förklaring av det övergripande bidraget från dessa åtgärder och från andra nationella och unionsfinansierade förstärkande eller kompletterande åtgärder till dessa mål.
5.  
De uppskattade kostnaderna för reformerna och investeringarna i REPowerEU-kapitlet ska inte beaktas vid beräkningen av den totala tilldelningen för planen för återhämtning och resiliens enligt artiklarna 18.4 f och 19.3 f.
6.  

Genom undantag från artikel 5.2 samt artiklarna 17.4, 18.4 d och 19.3 d ska principen ”orsaka inte betydande skada” inte vara tillämplig på reformer och investeringar enligt punkt 3 a i den här artikeln, med förbehåll för en positiv bedömning från kommissionen att följande krav är uppfyllda:

a) 

Åtgärden är nödvändig och proportionell med tanke på ett omedelbart säkerställande av försörjningstryggheten i enlighet med punkt 3 a i den här artikeln, med beaktande av renare genomförbara alternativ och riskerna för inlåsningseffekter.

b) 

Den berörda medlemsstaten har vidtagit tillfredsställande ansträngningar för att när så är möjligt begränsa den potentiella skadan för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852 och för att begränsa skadan, särskilt genom andra åtgärder, inbegripet åtgärderna i REPowerEU-kapitlet.

c) 

Åtgärden äventyrar inte uppnåendet av unionens klimatmål för 2030 och EU:s mål om att uppnå klimatneutralitet senast 2050, baserat på kvalitativa överväganden.

d) 

Åtgärden är planerad att vara i drift senast den 31 december 2026.

7.  
Vid utförandet av den bedömning som avses i punkt 6 ska kommissionen föra ett nära samarbete med den berörda medlemsstaten. Kommissionen får lämna synpunkter eller begära ytterligare information. Den berörda medlemsstaten ska tillhandahålla den begärda ytterligare informationen.
8.  
Den inkomst som görs tillgänglig i enlighet med artikel 21a får inte bidra till reformer och investeringar enligt punkt 3 a i den här artikeln.
9.  
De uppskattade totala kostnaderna för de åtgärder som omfattas av en positiv bedömning från kommissionen enligt punkt 6 får inte överstiga 30 % av de uppskattade totala kostnaderna för de åtgärder som ingår i REPowerEU-kapitlet.

Artikel 21d

Förfinansiering från REPowerEU

1.  
Planen för återhämtning och resiliens innehållande ett REPowerEU-kapitel får åtföljas av en begäran om förfinansiering. Under förutsättning att rådet senast den 31 december 2023 antar det genomförandebeslut som avses i artiklarna 20.1 och 21.2, ska kommissionen göra upp till två utbetalningar av förfinansiering till ett totalt belopp av upp till 20 % av den ytterligare finansiering som begärts av den berörda medlemsstaten för att finansiera REPowerEU-kapitlet i enlighet med artiklarna 7, 12, 14, 21a och 21b, med respekt för principen om likabehandling av medlemsstaterna och proportionalitetsprincipen.
2.  
Ingen av de båda utbetalningarna av förfinansiering av medel som överförts enligt villkoren i artikel 26 i förordning (EU) 2021/1060 får överstiga 1 000 000 000  EUR.
3.  

Kommissionen ska genom undantag från artikel 116.1 i budgetförordningen, och under förutsättning att det finns tillgängliga medel, i möjligaste mån göra utbetalningarna av förfinansiering av medel enligt följande:

a) 

Vad gäller den första utbetalningen av förfinansiering, inom två månader efter det att kommissionen och den berörda medlemsstaten har ingått ett avtal som utgör ett rättsligt åtagande som avses i artikel 23.

b) 

Vad gäller den andra utbetalningen, inom tolv månader efter det att rådets genomförandebeslut om godkännande av bedömningen av planen för återhämtning och resiliens innehållande ett REPowerEU-kapitel har trätt i kraft.

4.  
En utbetalning av förfinansiering när det gäller medel som avses i punkt 2 ska göras efter det att information har mottagits från alla medlemsstater om huruvida de avser att begära förfinansiering av sådana medel och, vid behov, i proportion till det totala taket på 1 000 000 000  EUR.
5.  
Vid förfinansiering enligt punkt 1 ska det ekonomiska bidrag som avses i artikel 20.5 a och, i tillämpliga fall, det lån som ska betalas enligt artikel 20.5 h anpassas proportionellt.

▼B

KAPITEL IV

FINANSIELLA BESTÄMMELSER

Artikel 22

Skydd av unionens ekonomiska intressen

1.  
Vid genomförandet av faciliteten ska medlemsstaterna, i egenskap av mottagare eller låntagare av medel inom ramen för faciliteten, vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda unionens ekonomiska intressen och för att säkerställa att användningen av medel i samband med åtgärder som stöds av faciliteten är förenlig med tillämplig unionsrätt och nationell rätt, i synnerhet vad gäller förebyggande, upptäckt och korrigering av bedrägerier, korruption och intressekonflikter. För detta ändamål ska medlemsstaterna tillhandahålla ett effektivt och ändamålsenligt system för intern kontroll och återkrävande av utbetalningar som har skett på felaktiga grunder eller använts felaktigt. Medlemsstaterna kan förlita sig på sina ordinarie nationella system för budgetförvaltning.
2.  

De avtal som avses i artiklarna 15.2 och 23.1 ska föreskriva följande skyldigheter för medlemsstaterna:

a) 

Att regelbundet kontrollera att den tillhandahållna finansieringen har använts korrekt i enlighet med alla tillämpliga regler, och att alla åtgärder för att genomföra reformer och investeringsprojekt inom ramen för planen för återhämtning och resiliens har genomförts korrekt i enlighet med alla tillämpliga regler, särskilt i fråga om förebyggande, upptäckt och korrigering av bedrägerier, korruption och intressekonflikter.

b) 

Att vidta lämpliga åtgärder för att förebygga, upptäcka och åtgärda sådana bedrägerier, korruption och intressekonflikter enligt definitionen i artikel 61.2 och 61.3 i budgetförordningen som skadar unionens ekonomiska intressen, och att vidta rättsliga åtgärder för att återkräva medel som har använts felaktigt, inbegripet i samband med eventuella åtgärder för genomförande av reformer och investeringsprojekt inom ramen för planen för återhämtning och resiliens.

c) 

Att till en begäran om utbetalning bifoga

i) 

en förvaltningsförklaring om att medlen har använts för avsett ändamål, att de uppgifter som lämnats tillsammans med begäran om utbetalning är fullständiga, korrekta och tillförlitliga, och att de kontrollsystem som införts ger tillräckliga garantier för att medlen har förvaltats i enlighet med alla tillämpliga regler, särskilt regler för undvikande av intressekonflikter och förebyggande av bedrägerier, korruption och dubbel finansiering från faciliteten och andra unionsprogram i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning, och

ii) 

en sammanfattning av de revisioner som genomförts, inklusive konstaterade brister och eventuella korrigerande åtgärder som vidtagits.

d) 

Att, i revisions- och kontrollsyfte och för att tillhandahålla jämförbar information om användningen av medel i samband med åtgärder för genomförande av reformer och investeringsprojekt inom ramen för planen för återhämtning och resiliens, samla in och säkerställa tillgång till följande standardiserade kategorier av uppgifter:

i) 

namn på den slutmottagaren av medel,

ii) 

namn på entreprenören och underentreprenören, om slutmottagaren av medel är en upphandlande myndighet i enlighet med unionsrätt eller nationella rätt avseende offentlig upphandling,

iii) 

förnamn, efternamn och födelsedatum för den eller de verkliga huvudmännen för mottagaren av medel eller entreprenören, enligt definitionen i artikel 3.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 ( 8 ),

iv) 

en förteckning över eventuella åtgärder för genomförande av reformer och investeringsprojekt inom ramen för planen för återhämtning och resiliens, det totala offentliga finansieringsbeloppet för dessa åtgärder, med angivande av det belopp som betalats ut inom ramen för faciliteten och andra unionsfonder.

e) 

Att uttryckligen tillåta kommissionen, Olaf, revisionsrätten och, i tillämpliga fall, Eppo att utöva sina rättigheter enligt artikel 129.1 i budgetförordningen, och att ålägga dels alla slutmottagare av medel som har betalats ut för åtgärderna för genomförande av reformer och investeringsprojekt inom ramen för planen för återhämtning och resiliens, dels alla andra personer eller enheter som deltar i genomförandet av dem, att uttryckligen tillåta kommissionen, Olaf, revisionsrätten och, i tillämpliga fall, Eppo att utöva sina rättigheter enligt artikel 129.1 i budgetförordningen, och att införa liknande skyldigheter för alla slutmottagare av utbetalade medel.

f) 

att bevara dokumentation i enlighet med artikel 132 i budgetförordningen.

3.  
De personuppgifter som avses i punkt 2 d i denna artikel får endast behandlas av medlemsstaterna och kommissionen inom ramen för ansvarsfrihets-, revisions- och kontrollförfaranden avseende användningen av medel i samband med genomförandet av de avtal som avses i artiklarna 15.2 och 23.1, och endast under den period då dessa förfaranden pågår. Inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen, i enlighet med artikel 319 i EUF-fördraget, ska faciliteten omfattas av rapporteringskraven inom ramen för den integrerade finansiella rapportering och redovisningsrapportering som avses i artikel 247 i budgetförordningen, och i synnerhet separat i den årliga förvaltnings- och resultatrapporten.
4.  
Kommissionen ska tillhandahålla medlemsstaterna ett integrerat och kompatibelt informations- och övervakningssystem som inbegriper ett enda datautvinnings- och riskgraderingsverktyg för åtkomst och analys av relevanta uppgifter, med sikte på en allmän tillämpning av medlemsstater i det systemet, inbegripet med stöd från instrumentet för tekniskt stöd.
5.  
De avtal som avses i artiklarna 15.2 och 23.1 ska också ge kommissionen rätt att, vid bedrägeri, korruption eller intressekonflikt som påverkar unionens ekonomiska intressen och som inte har åtgärdats av medlemsstaten, eller vid allvarligt åsidosättande av en skyldighet som följer av sådana avtal, proportionellt minska stödet inom ramen för faciliteten och återkräva alla belopp som ska betalas till unionens budget eller begära återbetalning i förtid av lånet.

Vid fastställande av det belopp som ska återkrävas, minskas eller återbetalas i förtid ska kommissionen respektera proportionalitetsprincipen och ta hänsyn till allvaret i det bedrägeri eller den korruption eller intressekonflikt som påverkar unionens ekonomiska intressen, eller i åsidosättandet av en skyldighet. Medlemsstaten ska ges möjlighet att lämna synpunkter innan minskningen görs eller en återbetalning i förtid begärs.

Artikel 23

Åtagande för det ekonomiska bidraget

▼M1

1.  
När rådet har antagit ett genomförandebeslut som avses i artikel 20.1 ska kommissionen med den berörda medlemsstaten ingå ett avtal som utgör ett enskilt rättsligt åtagande i den mening som avses i budgetförordningen. Det rättsliga åtagandet för varje enskild medlemsstat får inte överstiga det totala ekonomiska bidrag som avses i artikel 11.1 a för 2021 och 2022, det uppdaterade ekonomiska bidrag som avses i artikel 11.2 för 2023 och det belopp som beräknats enligt artikel 21a.2.

▼B

2.  
Budgetåtaganden får grundas på övergripande budgetåtaganden, och får när så är lämpligt delas upp i årliga delbetalningar under flera år.

Artikel 24

Regler för utbetalningar, innehållande och avslutande av avtal om ekonomiska bidrag och lån

1.  
Utbetalningarna av ekonomiska bidrag, och i tillämpliga fall, av lånet till den berörda medlemsstaten enligt denna artikel ska göras senast den 31 december 2026 och i enlighet med budgetanslagen och med förbehåll för tillgängliga medel
2.  
När den berörda medlemsstaten har uppfyllt de relevanta överenskomna delmålen och målen i planen för återhämtning och resiliens, som godkänts i enlighet med artikel 20, ska medlemsstaten till kommissionen lämna in en vederbörligen motiverad begäran om utbetalning av det ekonomiska bidraget och, i förekommande fall, av lånet. Medlemsstaterna får lämna in en sådan begäran om utbetalning till kommissionen två gånger per år.
3.  
Kommissionen ska preliminärt och utan onödigt dröjsmål, och senast inom två månader från mottagandet av begäran bedöma huruvida de relevanta delmål och mål som anges i rådets genomförandebeslut som avses i artikel 20.1 har uppnåtts på ett tillfredsställande sätt. För att delmålen och målen ska anses ha uppnåtts på ett tillfredsställande sätt får åtgärder avseende delmål och mål som tidigare har uppnåtts på ett tillfredsställande sätt inte ha upphävts av den berörda medlemsstaten. Vid bedömningen ska även de operativa överenskommelser som avses i artikel 20.6 beaktas. Kommissionen får ta hjälp av experter.
4.  
Om kommissionen gör en positiv preliminär bedömning av det tillfredställande uppnåendet av de relevanta delmålen och målen ska den överlämna sina resultat till Ekonomiska och finansiella kommittén och begära att den yttrar sig angående det tillfredställande uppnåendet av de relevanta delmålen och målen. Kommissionen ska ta Ekonomiska och finansiella kommitténs yttrande i beaktande vid sin bedömning.
5.  
Om kommissionen gör en positiv bedömning ska den utan onödigt dröjsmål anta ett beslut om godkännande av utbetalningen av det ekonomiska bidraget, och i tillämpliga fall av lånet, i enlighet med budgetförordningen. Ett sådant beslut ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 35.2.
6.  
►C3  Om kommissionen, till följd av den bedömning som avses i punkt 3, konstaterar att de delmål och mål som anges i rådets genomförandebeslut som avses i artikel 20.1 inte har uppnåtts på ett tillfredsställande sätt, ◄ ska utbetalningen av hela eller delar av det ekonomiska bidraget, och i tillämpliga fall, av lånet hållas inne. Den berörda medlemsstaten får lämna sina synpunkter inom en månad efter det att kommissionens bedömning meddelats.

Innehållandet ska upphävas först när den berörda medlemsstaten har vidtagit de åtgärder som krävs för att säkerställa att de delmål och mål som anges i rådets genomförandebeslut som avses i artikel 20.1 uppnås på ett tillfredsställande sätt.

7.  
Genom undantag från artikel 116.2 i budgetförordningen ska tidsfristen för utbetalning börja löpa från och med dagen då beslutet om godkännande av utbetalningen meddelades till den berörda medlemsstaten enligt punkt 5 i den här artikeln, eller från och med dagen då upphävandet av ett innehållande meddelades enligt punkt 6 andra stycket i den här artikeln.
8.  
Om den berörda medlemsstaten inte har vidtagit de åtgärder som krävs inom sex månader från innehållandet, ska kommissionen minska beloppet för det ekonomiska bidraget, och i tillämpliga fall, av lånet proportionellt, efter det att den berörda medlemsstaten har fått möjlighet att lämna sina synpunkter inom två månader från det att slutsatserna meddelades.
9.  
Om den berörda medlemsstaten inte har gjort några konkreta framsteg med avseende på relevanta delmål och mål inom 18 månader från dagen för antagandet av rådets genomförandebeslut som avses i artikel 20.1, ska kommissionen avsluta de avtal som avses i artiklarna 15.2 och 23.1 och dra tillbaka beloppet för det ekonomiska bidraget utan att det påverkar tillämpningen av artikel 14.3 i budgetförordningen. Eventuell förfinansiering i enlighet med artikel 13 ska återkrävas i sin helhet. Kommissionen ska fatta ett beslut om avslutande av avtal som avses i artiklarna 15.2 och 23.1 och, i tillämpliga fall, återkrävande av förfinansieringen, efter att ha gett den berörda medlemsstaten möjlighet att lämna sina synpunkter inom två månader från det att bedömningen att det inte har gjorts några konkreta framsteg har meddelats.
10.  
I undantagsfall får antagandet av beslutet om godkännande av utbetalningen av det ekonomiska bidraget, och i tillämpliga fall, av lånet i enlighet med punkt 5 skjutas upp i högst tre månader.

KAPITEL V

INSTITUTIONELLA BESTÄMMELSER

Artikel 25

Öppenhet och insyn

1.  
Kommissionen ska, samtidigt och på lika villkor och utan onödigt dröjsmål, tillställa Europaparlamentet och rådet de planer för återhämtning och resiliens som officiellt lämnats in av medlemsstaterna och de förslag till rådets genomförandebeslut som avses i artikel 20.1, vilka har offentliggjorts av kommissionen.
2.  
Den information som kommissionen tillställer rådet eller något av dess förberedande organ inom ramen för denna förordning eller dess genomförande ska samtidigt göras tillgänglig för Europaparlamentet, vid behov under iakttagande av sekretessarrangemang. Relevanta resultat av de diskussioner som förs i rådets förberedande organ ska delges Europaparlamentets behöriga utskott.
3.  
Den berörda medlemsstaten får begära att kommissionen tar bort känslig eller konfidentiell information vars röjande skulle hota allmänintressen i medlemsstaten. I sådana fall ska kommissionen samarbeta med Europaparlamentet och rådet avseende hur den borttagna informationen kan göras tillgänglig för dem på ett konfidentiellt sätt i enlighet med tillämpliga regler.
4.  
Kommissionen ska ge Europaparlamentets ansvariga utskott en översikt över sina preliminära slutsatser om huruvida de relevanta delmålen och målen i medlemsstaternas planer för återhämtning och resiliens har uppnåtts på ett tillfredsställande sätt.
5.  
Europaparlamentets ansvariga utskott får uppmana kommissionen att redogöra för läget i bedömningen av planerna för återhämtning och resiliens inom ramen för den dialog om återhämtning och resiliens som avses i artikel 26.

▼M1

Artikel 25a

Öppenhet gällande slutmottagare

1.  
Varje medlemsstat ska skapa en användarvänlig offentlig portal med uppgifter om de 100 slutmottagare som erhåller det största finansieringsbeloppet för genomförandet av åtgärder inom ramen för faciliteten. Medlemsstaterna ska uppdatera dessa uppgifter två gånger om året.
2.  

För de slutmottagare som avses i punkt 1 ska följande information offentliggöras:

a) 

För en juridisk person, mottagarens fullständiga juridiska namn och registreringsnummer för mervärdesskatt eller skatteregistreringsnummer om sådana finns tillgängliga eller en annan unik identifieringskod fastställd på nationell nivå.

b) 

För en fysisk person, mottagarens för- och efternamn.

c) 

Det belopp som erhållits av varje mottagare samt därmed sammanhängande åtgärder för vilka en medlemsstat har erhållit finansiering inom ramen för faciliteten.

3.  
Den information som avses i artikel 38.3 i budgetförordningen ska inte offentliggöras.
4.  
Om personuppgifter offentliggörs ska de berörda medlemsstaterna ta bort den information som avses i punkt 2 två år efter utgången av det budgetår då finansieringen betalats till slutmottagaren.
5.  
Kommissionen ska centralisera medlemsstaternas offentliga portaler och offentliggöra de uppgifter som avses i punkt 1 i den resultattavla för återhämtning och resiliens som avses i artikel 30.

▼B

Artikel 26

Dialog om återhämtning och resiliens

1.  

För att stärka dialogen mellan unionens institutioner, särskilt Europaparlamentet, rådet och kommissionen, och säkerställa större insyn och ansvarsskyldighet får Europaparlamentets ansvariga utskott bjuda in kommissionen varannan månad för att diskutera följande frågor:

a) 

Läget vad gäller återhämtning, resiliens och anpassningsförmåga i unionen samt de åtgärder som vidtagits enligt denna förordning.

b) 

Medlemsstaternas planer för återhämtning och resiliens.

c) 

Bedömningen av medlemsstaternas planer för återhämtning och resiliens.

d) 

De viktigaste resultaten från den granskningsrapport som avses i artikel 16.2.

e) 

Läget vad gäller uppnåendet av delmålen och målen i medlemsstaternas planer för återhämtning och resiliens.

f) 

Förfaranden för utbetalning, innehållande och avslutande, inklusive eventuella synpunkter som lagts fram och korrigerande åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna för att säkerställa att delmålen och målen uppnås på ett tillfredsställande sätt.

g) 

Annan relevant information och dokumentation som kommissionen lämnat till Europaparlamentets ansvariga utskott i samband med genomförandet av faciliteten.

▼M1

h) 

Framstegen i genomförandet av reformerna och investeringarna i REPowerEU-kapitlen.

▼B

2.  
Europaparlamentet får i resolutioner ge sina synpunkter i de frågor som avses i punkt 1.
3.  
Kommissionen ska beakta de synpunkter som framkommit i dialogen om återhämtning och resiliens, däribland eventuella resolutioner från Europaparlamentet.
4.  
Den resultattavla för återhämtning och resiliens som avses i artikel 30 ska ligga till grund för dialogen om återhämtning och resiliens.

KAPITEL VI

RAPPORTERING

Artikel 27

Medlemsstatens rapportering inom ramen för den europeiska planeringsterminen

Den berörda medlemsstaten ska rapportera två gånger per år inom ramen för den europeiska planeringsterminen om de framsteg som gjorts när det gäller att uppfylla sin plan för återhämtning och resiliens, inbegripet den operativa överenskommelse som avses i artikel 20.6 och de gemensamma indikatorer som avses i artikel 29.4. I detta syfte ska medlemsstaternas rapporter vederbörligen återspeglas i de nationella reformprogrammen, vilka ska användas som ett verktyg för att rapportera om framsteg mot slutförandet av planen för återhämtning och resiliens.

KAPITEL VII

KOMPLEMENTARITET, ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING

Artikel 28

Samordning och komplementaritet

Kommissionen och de berörda medlemsstaterna ska, på ett sätt som motsvarar deras respektive ansvarsområden, främja synergier och säkerställa en effektiv samordning mellan faciliteten och andra unionsprogram och unionsinstrument, inklusive instrumentet för tekniskt stöd, särskilt med åtgärder som finansieras av unionsfonderna. I detta syfte ska de göra följande:

a) 

Säkerställa komplementaritet, synergi, enhetlighet och samstämmighet mellan olika instrument på unionsnivå, nationell nivå och, när så är lämpligt, regional nivå, särskilt i samband med åtgärder som finansieras genom unionsfonder, både under planering och genomförande.

b) 

Optimera samordningsmekanismer för att undvika dubbelarbete.

c) 

Säkerställa ett nära samarbete mellan de ansvariga för genomförandet och kontrollen på unionsnivå, nationell nivå och, i tillämpliga fall, på regional nivå för att uppnå målen för faciliteten.

Artikel 29

Övervakning av genomförandet

▼M1

1.  
Kommissionen ska övervaka genomförandet av faciliteten och mäta uppnåendet av de mål som anges i artikel 4, inbegripet genomförandet av reformerna och investeringarna REPowerEU-kapitlen och deras bidrag till de mål som fastställs i artikel 21c.3. Övervakningen av genomförandet ska vara målinriktad och stå i proportion till den verksamhet som bedrivs inom faciliteten.

▼B

2.  
Kommissionens rapporteringssystem ska säkerställa att data från övervakningen av genomförandet av verksamheten och resultat samlas in ändamålsenligt, resurseffektivt och i rätt tid. För detta ändamål ska proportionella rapporteringskrav ställas på mottagarna av unionens medel.
3.  
Kommissionen ska rapportera i efterhand om de utgifter som finansieras via faciliteten inom var och en av de pelare som avses i artikel 3. Rapporteringen ska utgå från uppdelningen av de beräknade utgifterna i de godkända planerna för återhämtning och resiliens.
4.  

Kommissionen ska ges befogenhet att före utgången av december 2021 anta delegerade akter i enlighet med artikel 33 för att komplettera denna förordning genom att

a) 

fastställa de gemensamma indikatorer som ska användas för rapportering om framsteg och för övervakning och utvärdering av facilitetens uppnående av de allmänna och särskilda målen, och

b) 

fastställa en metod för rapportering av sociala utgifter, även avseende barn och ungdomar, inom ramen för faciliteten.

5.  
Medlemsstaterna ska rapportera till kommissionen om de gemensamma indikatorerna.

▼M2

6.  

Innan ansökningsomgångar eller anbudsförfaranden inleds i samband med de STEP-mål som anges i artikel 2 i förordning (EU) 2024/795 ska medlemsstaterna tillhandahålla följande information om suveränitetsportalen som avses i artikel 6 i den förordningen:

a) 

Det geografiska område som ansökningsomgången omfattar.

b) 

Berörd investering.

c) 

Typ av stödberättigade sökande.

d) 

Totalt stödbelopp för ansökningsomgången.

e) 

Start- och slutdatum för ansökningsomgången.

f) 

Länk till webbplatsen där ansökningsomgången kommer att offentliggöras.

▼B

Artikel 30

Resultattavla för återhämtning och resiliens

1.  
Kommissionen ska inrätta en resultattavla för återhämtning och resiliens (resultattavlan), som ska visa framstegen i genomförandet av medlemsstaternas planer för återhämtning och resiliens inom var och en av de sex pelare som avses i artikel 3. Resultattavlan ska utgöra facilitetens rapporteringssystem.
2.  
Kommissionen ska ges befogenhet att anta en delegerad akt i enlighet med artikel 33 för att komplettera denna förordning genom att fastställa resultattavlans närmare beståndsdelar i syfte att visa framstegen i genomförandet av planerna för återhämtning och resiliens enligt punkt 1.

▼M1

3.  
Resultattavlan ska även visa framstegen i genomförandet av planerna för återhämtning och resiliens med de gemensamma indikatorer som avses i artikel 29.4. Den ska även inbegripa framsteg avseende genomförandet av reformerna och investeringarna i REPowerEU-kapitlen och deras bidrag till de mål som fastställs i artikel 21c.3 och visa information om minskningen av unionens import av fossila bränslen och diversifieringen av energiförsörjningen.

▼B

4.  
Resultattavlan ska vara i drift senast i december 2021 och ska uppdateras av kommissionen två gånger per år. Resultattavlan ska göras tillgänglig för allmänheten på en webbplats eller internetportal.

Artikel 31

Årsrapport

1.  
Kommissionen ska lägga fram en årsrapport för Europaparlamentet och rådet om genomförandet av faciliteten.
2.  
Årsrapporten ska innehålla information om de framsteg som gjorts med de berörda medlemsstaternas planer för återhämtning och resiliens inom faciliteten, bland annat information om läget vad gäller genomförandet av delmålen och målen och läget vad gäller utbetalningar och innehållande av utbetalningar.

▼M1

3.  

Årsrapporten ska även innehålla följande information:

▼B

a) 

Facilitetens bidrag till klimatmålen och de digitala målen.

b) 

Facilitetens resultat på grundval av de gemensamma indikatorer som avses i artikel 29.4.

c) 

De utgifter som finansieras via faciliteten inom de sex pelare som avses i artikel 3, innefattande sociala utgifter, även avseende barn och ungdomar, enligt artikel 29.4.

▼M1

d) 

En översikt över de åtgärder i alla REPowerEU-kapitel som har en dimension eller verkan som är gränsöverskridande eller omfattar flera länder, deras uppskattade totala kostnad och angivelse av om de totala kostnaderna för dessa åtgärder står för ett belopp som motsvarar minst 30 % av de uppskattade kostnaderna för de åtgärder som ingår i alla REPowerEU-kapitel.

e) 

Antalet åtgärder som omfattas av artikel 21c.3 a och som ingår i alla REPowerEU-kapitel samt deras uppskattade totala kostnad.

f) 

Framstegen i genomförandet av REPowerEU-kapitlet genom ett särskilt avsnitt som innehåller lärdomar som dragits efter en analys av tillgängliga uppgifter om slutmottagare och exempel på bästa praxis.

3a.  
Den information som avses i punkterna 3 d och e ska endast ingå i årsrapporten efter det att bedömningen av alla planer för återhämtning och resiliens innehållande ett REPowerEU-kapitel har godkänts.

▼B

4.  
Vid rapporteringen av den verksamhet som avses i punkterna 2 och 3 får kommissionen efter vad som är lämpligt använda innehållet i de relevanta dokument som officiellt antagits av kommissionen inom den europeiska planeringsterminen.

Artikel 32

Halvtidsutvärdering och efterhandsutvärdering av faciliteten

1.  
Kommissionen ska förse Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén med en oberoende utvärdering av genomförandet av faciliteten senast den 20 februari 2024 [tre år efter att denna förordning har trätt i kraft], och med en oberoende efterhandsutvärdering senast den 31 december 2028.

▼M1

2.  
Utvärderingen ska särskilt innehålla en bedömning av i vilken utsträckning målen har uppnåtts, effektiviteten i resursanvändningen och det europeiska mervärdet. Den ska också beakta den fortsatta relevansen av alla mål och åtgärder samt bedöma genomförandet av REPowerEU-kapitlen och deras bidrag till de mål som fastställs i artikel 21c.3.

▼B

3.  
Utvärderingen ska om lämpligt åtföljas av ett förslag om ändringar av denna förordning.
4.  
Efterhandsutvärderingen ska bestå av en övergripande bedömning av faciliteten och ska innehålla information om dess inverkan på lång sikt.

Artikel 33

Utövande av delegeringen

1.  
Befogenheten att anta delegerade akter ska ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
2.  
Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 29.4 och 30.2 ska ges till kommissionen tillsvidare från och med den 19 februari 2021 [dagen för denna förordnings ikraftträdande].
3.  
Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 29.4 och 30.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
4.  
Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.
5.  
Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
6.  
En delegerad akt som antas enligt artiklarna 29.4 och 30.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på en månad från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med en månad på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

KAPITEL VIII

KOMMUNIKATION OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 34

Information, kommunikation och publicitet

1.  
Kommissionen får delta i kommunikationsverksamhet för att säkerställa att unionens finansiering synliggörs i samband med det ekonomiska stöd som avses i den berörda planen för återhämtning och resiliens, bland annat genom gemensam kommunikationsverksamhet med de berörda nationella myndigheterna. Kommissionen får på lämpligt sätt säkerställa att stödet inom ramen för faciliteten kommuniceras och framhålls genom en finansieringsförklaring.
2.  
Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla att finansieringen kommer från unionen och säkerställa unionsfinansieringens synlighet, bland annat genom att i tillämpliga fall visa upp unionens emblem och en lämplig finansieringsförklaring med lydelsen ”Finansieras av Europeiska unionen – NextGenerationEU”, i synnerhet när de främjar åtgärderna och deras resultat, genom att tillhandahålla enhetlig, ändamålsenlig och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.
3.  
Kommissionen ska genomföra informations- och kommunikationsåtgärder avseende faciliteten, åtgärder som vidtagits inom ramen för faciliteten och uppnådda resultat. Kommissionen ska när så är lämpligt ge Europaparlamentets representationskontor information om och göra dem delaktiga i dessa åtgärder. De ekonomiska medel som tilldelas faciliteten ska också bidra till den strategiska kommunikationen om unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som avses i artikel 4.

Artikel 35

Kommittéförfarande

1.  
Kommissionen ska biträdas av en kommitté. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.
2.  
När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 36

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

Metod för beräkning av det högsta ekonomiska bidraget per medlemsstat inom faciliteten

I denna bilaga fastställs metoden för beräkning av det högsta tillgängliga ekonomiska bidraget för varje medlemsstat i enlighet med artikel 11. I metoden beaktas följande, vad gäller varje medlemsstat:

— 
Befolkning.
— 
Det inverterade värdet av BNP per capita.
— 
Medelvärdet av arbetslösheten de senaste fem åren jämfört med medelvärdet i unionen (2015–2019).
— 
Nedgången i BNP i fasta priser 2020 och nedgången i BNP i fasta priser 2020 och 2021 sammantaget.

För att undvika en alltför stor koncentration av resurserna:

— 
För det inverterade värdet av BNP per capita gäller ett tak på högst 150 % av medelvärdet i unionen.
— 
För en enskild medlemsstats arbetslöshet gäller en största avvikelse på 150 % från medelvärdet i unionen.
— 
För att beakta de mer stabila arbetsmarknaderna i de rikare medlemsstaterna (med en BNI per capita över medelvärdet i unionen) gäller för dem en största avvikelse av arbetslösheten på 75 % från medelvärdet i unionen.

Det högsta ekonomiska bidraget till en medlemsstat från faciliteten (MFCi) definieras enligt följande:

MFCi = ν i × (FS)

där

FS (ekonomiskt stöd) är den tillgängliga finansieringen inom faciliteten enligt artikel 6.1 a, och

νi är fördelningsnyckeln för medlemsstat i, enligt definitionen

νi = 0,7 κi + 0,3 αi

där

κi är den fördelningsnyckel som tillämpas på 70 % av det belopp som avses i artikel 6.1 a och som återfinns i bilaga II, och

αi är den fördelningsnyckel som tillämpas på 30 % av det belopp som avses i artikel 6.1 a och som återfinns i bilaga III.
BILAGA II

Den fördelningsnyckel som tillämpas på 70 % av det belopp som avses i artikel 6.1 a, κi , definieras på följande sätt:

image,

därimageochimage,

ochimage,

υi ≤ 0,75 för medlemsstater medimageoch

υi ≤ 1,5 för medlemsstater medimage.

där ( 9 )

— 
imageär 2019 års nominella BNP per capita i medlemsstat i,
— 
imageär 2019 års vägda medel BNP per capita i EU-27-medlemsstaterna,
— 
popi,2019 är den totala befolkningen 2019 i medlemsstat i,
— 
popEU,2019 är den totala befolkningen 2019 i EU-27-medlemsstaterna,
— 
Ui,2015-2019är medelarbetslösheten åren 2015–2019 i medlemsstat i,
— 
UEU,2015-2019 är medelarbetslösheten åren 2015–2019 i EU-27-medlemsstaterna (för varje år det vägda genomsnittet för EU-27-medlemsstaterna),
— 
imageär 2019 års BNI per capita i medlemsstat i,
— 
imageär 2019 års vägda BNI per capita i EU-27-medlemsstaterna.
BILAGA III

Den fördelningsnyckel som tillämpas på 30 % av det belopp som avses i artikel 6.1 a, αi, definieras på följande sätt:

image

där

imageochimage

där

image imageochimage

därimage

där

— 
GDPi,t är BNP i fasta priser i medlemsstat i vid tidpunkten t = 2019, 2020, 2021,
— 
imageär 2019 års BNP per capita i medlemsstat i,
— 
imageär 2019 års vägda medel BNP per capita i EU-27-medlemsstaterna,
— 
popi,2019 är den totala befolkningen 2019 i medlemsstat i,
— 
popEU,2019 är den totala befolkningen 2019 i EU-27-medlemsstaterna.

Nedgången i BNP i fasta priser 2020 (δGDPi,2020–2019) och den sammanlagda minskningen av BNP i fasta priser för perioden 2020–2021 (δGDPi,2020–2019) ska baseras på kommissionens höstprognoser 2020 och uppdateras senast den 30 juni 2022 för varje medlemsstat genom att uppgifterna från kommissionens höstprognoser 2020 ersätts med de faktiska utfall som rapporteras i den senast tillgängliga uppdateringen av Eurostats uppgifter ”tec00115 (BNP-tillväxt i fasta priser – volym)”.
BILAGA IV

Tillämpningen av metoderna i bilagorna II och III på det belopp som avses i artikel 6.1 a, omräknat till löpande priser, kommer att ge följande andel och belopp för det högsta ekonomiska bidraget per medlemsstat, utan att detta påverkar den uppdaterade beräkningen per den 30 juni 2022.Högsta ekonomiska bidrag per EU-medlemsstat

 

för 70 % av det tillgängliga beloppet

för 30 % av det tillgängliga beloppet (vägledande belopp baserat på kommissionens höstprognoser 2020)

 

 

Andel som % av det totala beloppet

Belopp (i 1 000 EUR, löpande priser)

Andel som % av det totala beloppet

Belopp (i 1 000 EUR, löpande priser)

Totalt

BE

1,56 %

3 646 437

2,20 %

2 278 834

5 925 271

BG

1,98 %

4 637 074

1,58 %

1 631 632

6 268 706

CZ

1,51 %

3 538 166

3,41 %

3 533 509

7 071 676

DK

0,56 %

1 303 142

0,24 %

248 604

1 551 746

DE

6,95 %

16 294 947

9,01 %

9 324 228

25 619 175

EE

0,32 %

759 715

0,20 %

209 800

969 515

IE

0,39 %

914 572

0,07 %

74 615

989 186

EL

5,77 %

13 518 285

4,11 %

4 255 610

17 773 895

ES

19,88 %

46 603 232

22,15 %

22 924 818

69 528 050

FR

10,38 %

24 328 797

14,54 %

15 048 278

39 377 074

HR

1,98 %

4 632 793

1,61 %

1 664 039

6 296 831

IT

20,45 %

47 935 755

20,25 %

20 960 078

68 895 833

CY

0,35 %

818 396

0,18 %

187 774

1 006 170

LV

0,70 %

1 641 145

0,31 %

321 944

1 963 088

LT

0,89 %

2 092 239

0,13 %

132 450

2 224 690

LU

0,03 %

76 643

0,02 %

16 883

93 526

HU

1,98 %

4 640 462

2,45 %

2 535 376

7 175 838

MT

0,07 %

171 103

0,14 %

145 371

316 474

NL

1,68 %

3 930 283

1,96 %

2 032 041

5 962 324

AT

0,95 %

2 231 230

1,19 %

1 230 938

3 462 169

PL

8,65 %

20 275 293

3,46 %

3 581 694

23 856 987

PT

4,16 %

9 760 675

4,01 %

4 149 713

13 910 387

RO

4,36 %

10 213 809

3,90 %

4 034 211

14 248 020

SI

0,55 %

1 280 399

0,48 %

496 924

1 777 322

SK

1,98 %

4 643 840

1,63 %

1 686 154

6 329 994

FI

0,71 %

1 661 113

0,41 %

424 692

2 085 805

SE

1,24 %

2 911 455

0,36 %

377 792

3 289 248

EU27

100,00 %

234 461 000

100,00 %

103 508 000

337 969 000

▼M1
BILAGA IVa

I denna bilaga fastställs metoden för beräkning av andelen av medlen i form av sådant kompletterande icke återbetalningspliktigt stöd inom ramen för faciliteten som avses i artikel 21a.1 som är tillgängligt för varje medlemsstat. I metoden beaktas följande vad gäller varje medlemsstat:

— 
Befolkning.
— 
Det inverterade värdet av BNP per capita.
— 
Deflatorn för fasta bruttoinvesteringar.
— 
Andelen fossila bränslen i den inhemska bruttoenergiförbrukningen.

För att undvika en alltför stor koncentration av resurserna:

— 
För det inverterade värdet av BNP per capita gäller ett tak på högst 160 % av medelvärdet i unionen.
— 
För det inverterade värdet av BNP per capita gäller ett tak på högst 55 % av medelvärdet i unionen om den berörda medlemsstatens BNP per capita är högre än 130 % av genomsnittet för EU-27.
— 
En lägsta andel har fastställts till 0,15 %.
— 
En högsta andel har fastställs till 13,80 %.

Den fördelningsnyckel som tillämpas på det belopp som avses i artikel 21a.1, ρi, definieras på följande sätt:

image

där medlemsstaterna i–z är de medlemsstater som omfattas av en lägsta andel och medlemsstaterna i–q är de medlemsstater som omfattas av en högsta andel,

där

image

där

image

och

image

och

image

,där

image

för medlemsstaterna i med

image

och

image

för medlemsstaterna i med

image

där ( 10 ):

— 
pop i,2021 – är den totala befolkningen 2021 i medlemsstat i,
— 
pop EU,2021 – är den totala befolkningen 2021 i EU-27-medlemsstaterna,
— 

image

– är 2021 års vägda nominella medelbruttonationalprodukt per capita i EU-27-medlemsstaterna,
— 

image

– är 2021 års nominella BNP per capita i medlemsstat i,
— 

image

är 2020 års andel fossila bränslen i den inhemska bruttoenergiförbrukningen i medlemsstat i,
— 

image

är 2020 års vägda genomsnittsandel fossila bränslen i den inhemska bruttoenergiförbrukningen i EU-27-medlemsstaterna,
— 

image

– är förhållandet mellan prisindex för fasta bruttoinvesteringar andra kvartalet 2022 (implicit deflator, 2015=100, nationell valuta, säsongrensade och kalenderkorrigerade uppgifter) i medlemsstat i och prisindex för fasta bruttoinvesteringar andra kvartalet 2021 (implicit deflator, 2015=100, nationell valuta, säsongrensade och kalenderkorrigerade uppgifter) i medlemsstat i,
— 

image

– är förhållandet mellan prisindex för fasta bruttoinvesteringar andra kvartalet 2022 (implicit deflator, 2015=100, nationell valuta, säsongrensade och kalenderkorrigerade uppgifter) i aggregatet för EU-27 och prisindex för fasta bruttoinvesteringar andra kvartalet 2021 (implicit deflator, 2015=100, nationell valuta, säsongrensade och kalenderkorrigerade uppgifter) i aggregatet för EU-27.

Tillämpningen av metoden på det belopp som avses i artikel 21a.1 kommer att resultera i följande andel och belopp per medlemsstat:Medlemsstat

Andel som % av det totala beloppet

Belopp (i 1 000  EUR, löpande priser)

Belgien

1,41  %

282 139

Bulgarien

2,40  %

480 047

Tjeckien

3,41  %

681 565

Danmark

0,65  %

130 911

Tyskland

10,45  %

2 089 555

Estland

0,42  %

83 423

Irland

0,45  %

89 598

Grekland

3,85  %

769 222

Spanien

12,93  %

2 586