EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2015C0339

Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 339/15/KOL av den 16 september 2015 om att låta Norge avvika från vissa gemensamma säkerhetsregler för luftfarten i enlighet med artikel 14.6 i den rättsakt som det hänvisas till i punkt 66n i bilaga XIII till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG, i dess ändrade lydelse) [2016/1812]

OJ L 276, 13.10.2016, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1812/oj

13.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 276/14


BESLUT AV EFTAS ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET

nr 339/15/KOL

av den 16 september 2015

om att låta Norge avvika från vissa gemensamma säkerhetsregler för luftfarten i enlighet med artikel 14.6 i den rättsakt som det hänvisas till i punkt 66n i bilaga XIII till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG, i dess ändrade lydelse) [2016/1812]

EFTAS ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av artikel 14.6 och 14.7 i den rättsakt som det hänvisas till i punkt 66n i bilaga XIII till EES-avtalet, i dess anpassade lydelse enligt gemensamma EES-kommitténs beslut nr 163/2011 av den 19 december 2011 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet (1) (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG (2), i dess ändrade lydelse),

med beaktande av punkt CAT.POL.A.210b 2, b 4 och b 5 i bilaga IV till den rättsakt som det hänvisas till i punkt 66nf i bilaga XIII till EES-avtalet (kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 av den 5 oktober 2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (3), i dess ändrade lydelse),

båda anpassade till EES-avtalet genom protokoll 1,

med beaktande av yttrandet från Eftakommittén för transport av den 21 augusti 2015, och

av följande skäl:

(1)

Norge har begärt att få avvika från de gemensamma säkerhetsreglerna som ingår i genomförandebestämmelserna enligt förordning (EG) nr 216/2008.

(2)

Enligt artikel 14.7 i den förordningen, i dess anpassade lydelse, har Eftas övervakningsmyndighet (nedan kallad övervakningsmyndigheten) bedömt behovet och den skyddsnivå som följer av det begärda undantaget, på grundval av en rekommendation från Europeiska byrån för luftfartssäkerhet av den 26 juni 2015 (referensnummer 762327). Utifrån de mildrande åtgärder som beskrivs i Norges underrättelse konstaterar övervakningsmyndigheten att det anmälda norska undantaget uppfyller de krav som anges i artikel 14.6 i förordning (EG) nr 216/2008.

(3)

Enligt artikel 14.7 i förordning (EG) nr 216/2008, i dess anpassade lydelse, ska ett undantag som beviljas en medlemsstat meddelas alla medlemsstater, som också ska ha rätt att tillämpa detta undantag.

(4)

Enligt artikel 1 i beslut nr 163/2011 och anpassning a i punkt 3 i den tillhörande bilagan ska ordalydelsen ”medlemsstat(er)” utöver sin betydelse i förordningen även inkludera Eftastaterna.

(5)

Beskrivningen av undantaget och därtill hörande villkor bör göra det möjligt för andra Eftastater, i den mening som avses i förordning (EG) nr 216/2008 i dess anpassade lydelse, att tillämpa det undantaget när de befinner sig i samma situation, utan krav på ytterligare godkännande från övervakningsmyndigheten. Eftastaterna, inom den betydelse som anges i förordning (EG) nr 216/2008 i dess anpassade lydelse, bör dock anmäla sådan tillämpning av avvikelser till övervakningsmyndigheten, Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) och nationella luftfartsmyndigheter, eftersom det kan få effekter utanför staten i fråga.

(6)

I enlighet med artikel 1 i beslut nr 163/2011 och anpassning e i punkt 3 i den tillhörande bilagan, ska Europeiska kommissionen översända information från övervakningsmyndigheten om beslut som fattats enligt artikel 14.7 i förordning (EG) nr 216/2008, till EU:s medlemsstater.

(7)

Detta beslut bör därför anmälas till alla Eftastater och till Europeiska kommissionen för vidarebefordran till EU:s medlemsstater.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Eftakommittén för transport.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Norge får ge tillstånd till avvikelser från vissa av tillämpningsreglerna som anges i förordning (EG) nr 216/2008, såsom specificerade i bilagan till detta beslut, under förutsättning att de villkor som anges i avsnitt 2 i bilagan till detta beslut är uppfyllda.

Artikel 2

Alla Eftastater ska ha möjlighet att tillämpa samma åtgärder som det hänvisas till i artikel 1 och som anges i bilagan till detta beslut, och under förutsättning att anmälningsskyldigheten enligt artikel 14.6 i förordning (EG) nr 216/2008, i dess anpassade lydelse, fullgörs.

Artikel 3

Beslutet riktar sig till Norge. Det är giltigt på engelska.

Artikel 4

Detta beslut ska anmälas till Island, Liechtenstein, Norge och Europeiska kommissionen.

Utfärdat i Bryssel den 16 september 2015.

För Eftas övervakningsmyndighet

Helga JÓNSDÓTTIR

Ledamot av kollegiet

Markus SCHNEIDER

Tillförordnad direktör


(1)  EUT L 76, 15.3.2012, s. 51.

(2)  EUT L 79, 19.3.2008, s. 1.

(3)  EUT L 296, 25.10.2012, s. 1.


BILAGA

UNDANTAG FÖR NORGE FRÅN FÖRORDNING (EU) NR 965/2012 VAD GÄLLER HINDERFRIHET VID START VID MO I RANA (ENRA) OCH ØRSTA-VOLDA (ENOV).

1.   Beskrivning av undantaget

Norge får, genom undantag från punkt CAT.POL.A.210 b 2, b 4 och b 5 (Hinderfrihet vid start) i bilaga IV (Part-CAT) till förordning (EU) nr 965/2012 (1), i dess ändrade lydelse, tillåta lufttrafikföretaget Widerøe Flyveselskap AS att använda upp till 25 grader i bankningsvinkel vid en höjd av som minst 100 fot och som mest 400 fot för sina Bombardier Dash 8-flygplan vid inflygning till två olika flygplatser, Mo i Rana (ENRA) och Ørsta-Volda (ENOV).

2.   Villkor för tillämpningen av undantaget

Detta undantag gäller lufttrafikföretaget Widerøe Flyveselskap AS på grundval av de ytterligare åtgärder som genomförts av lufttrafikföretaget för att uppnå en säkerhetsnivå som är likvärdig med den som uppnås genom tillämpning av de gemensamma tekniska krav och administrativa förfaranden som anges i förordning (EU) nr 965/2012, i dess ändrade lydelse. De ytterligare åtgärderna beskrivs i rekommendationen från Europeiska byrån för luftfartssäkerhet av den 26 juni 2015 (dokument nr 762327) och gäller för inledande och fortsatt utbildning av piloter, krav på förtrogenhetsutbildning för flygande personal, visuella hjälpmedel för vägledning vid sväng och belysning vid hinder, väderrestriktioner, restriktioner för avisningsvätskor, flyghandbokens (2) tillägg 47 om driftprocedurer och prestationsfrågor, enskilda klaffinställningar i startläge (15 grader) för att undvika inkorrekt startläge i klaffinställningarna, program för flygdataövervakning för övervakning av bankningsvinkeln vid den inledande stigningen, program för efterlevnadskontroll som inkluderar årliga revisioner av prestation och fortbildning. Norska Luftfartstilsynets kontinuerliga granskningsprogram tar dessutom hänsyn till de mildrande åtgärderna och villkoren för godkännande för lufttrafikföretaget Widerøe Flyveselskap AS.


(1)  Den rättsakt som det hänvisas till i punkt 66nf i bilaga XIII till EES-avtalet (förordning (EU) nr 965/2012, i dess anpassade lydelse till EES-avtalet genom protokoll 1 till den förordningen.

(2)  De Havilland Inc. Dash 8 Flight Manual Supplement 47: ”Flygdrift med 25 grader i bankningsvinkel (endast för norska lufttrafikföretag)”.


Top