Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/349/09

Inbjudan att lämna projektförslag — EACEA 33/2019 inom programmet Erasmus+ KA3 — Stöd till politiska reformer Centrum för spetskompetens inom yrkesutbildning2019/C 349/09

PUB/2019/30

OJ C 349, 15.10.2019, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.10.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 349/9


Inbjudan att lämna projektförslag — EACEA 33/2019

inom programmet Erasmus+

KA3 — Stöd till politiska reformer

Centrum för spetskompetens inom yrkesutbildning

(2019/C 349/09)

1.   Mål

Det övergripande målet med ansökningsomgången är att stödja inrättandet och utvecklingen av transnationella samarbetsplattformar för centrum för spetskompetens inom yrkesutbildning för att koppla samman centrum som är verksamma i ett visst lokalt sammanhang på europeisk nivå.

De transnationella samarbetsplattformarna kommer att sammanföra centrum som

har ett gemensamt intresse inom vissa sektorer eller branscher (t.ex. flygteknik, e-mobilitet, hälso- och sjukvård, turism osv.), eller

tillsammans utveckla innovativa metoder för att ta itu med samhälleliga, tekniska och ekonomiska utmaningar (t.ex. klimatförändringar, digitalisering, artificiell intelligens, mål för hållbar utveckling, integration av migranter, stöd till studerande med funktionsnedsättning/särskilda behov, kompetenshöjning för personer med låg kompetens och/eller låga kvalifikationer osv.).

Plattformarna kommer att utgöra referenspunkter av världsklass för yrkesutbildning. De kommer att vara inkluderande och antingen sammanföra befintliga centrum i olika länder eller utvidga modellen genom att koppla ihop väletablerade centrum i ett land med partner i andra länder, som har för avsikt att utveckla centrum i sina lokala ekosystem och på så sätt bidra till ”uppåtriktad konvergens” av spetskompetens inom yrkesutbildningen.

Dessa centrum kommer att tillämpa en nedifrån och upp-strategi för spetskompetens där yrkesutbildningsinstitutionerna snabbt kan anpassa kompetensutbudet till föränderliga lokala behov. De syftar till att sammanföra en grupp av lokala/regionala partner, t.ex. anordnare av grundläggande och fortsatt yrkesutbildning, institutioner för högre utbildning, inbegripet universitet för tillämpad vetenskap och tekniska högskolor, forskningsinstitutioner, vetenskapsparker, företag, sociala företag, handelskamrar och deras sammanslutningar, arbetsmarknadens parter, branschspecifika kompetensråd, yrkes- och branschorganisationer, nationella och regionala myndigheter och utvecklingsorgan, offentliga arbetsförmedlingar osv.

Projekten ska innehålla uppgifter som styrker att de syftar till att

etablera starka och varaktiga relationer på både lokal och transnationell nivå, mellan yrkesutbildningsvärlden och företag, där samverkan är ömsesidig och ömsesidigt fördelaktig, och

integrera verksamheter, skapa ömsesidiga relationer mellan de olika verksamheterna och tjänsterna, och

vara fast förankrade i bredare ramar för regional utveckling, innovation och/eller strategier för smart specialisering. Det kan vara antingen befintliga strategier (som ska anges tydligt) eller som utvecklas inom ramen för projektet (med en beskrivning av hur projektet bidrar till dessa strategier).

2.   Partnerskap

Partnerskapet ska omfatta minst åtta fullvärdiga partner från minst fyra länder inom programmet Erasmus+ (inklusive minst två medlemsstater i Europeiska unionen).

Varje land ska involvera följande:

a)

Minst ett företag, företrädare för näringslivet eller sektorn (t.ex. handelskammare eller branschorganisationer), och

b)

minst en anordnare av yrkesutbildning (på gymnasienivå och/eller eftergymnasial nivå (1)).

En av ovanstående partner blir samordnande organisation, som ansöker om Erasmus+bidrag för partnerskapet.

Partnerskapets ytterligare sammansättning ska spegla förslagets särskilda karaktär.

Länderna i programmet Erasmus+ är följande:

Europeiska unionens 28 medlemsstater. Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike (2).

Programländer utanför EU: Island, Liechtenstein, Norge, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet.

Organisationer från länder och/eller partnerländer i programmet Erasmus+ (3) kan vara associerade partner, i den mån det kan påvisas att deras deltagande ger ett mervärde för centrum för spetskompetens inom yrkesutbildning. När det gäller frågor om förvaltningen av avtalen betraktas associerade partner, från programländer eller partnerländer, inte som projektpartner och får inte finansiering. Deras medverkan och roll i projektet och olika verksamheter måste dock beskrivas tydligt.

3.   Verksamheter

Verksamheterna måste inledas den 1 oktober 2020 eller den 1 november 2020. Projektens löptid är fyra år.

Centrum för spetskompetens inom yrkesutbildning kännetecknas av ett systemiskt tillvägagångssätt genom vilket yrkesutbildningsinstitutioner aktivt bidrar till att gemensamt skapa kompetensekosystem tillsammans med ett stort antal andra lokala/regionala partner. Dessa centrum förväntas göra mycket mer än att bara erbjuda en yrkesutbildning av hög kvalitet.

Utmärkande för dessa centrum är ett antal verksamheter som grupperas i tre kluster (se avsnitt 2.2 i anvisningarna).

Projektet ska omfatta relevanta resultat som är kopplade till

minst tre verksamheter med anknytning till kluster 1 – Undervisning och inlärning, och

minst tre verksamheter med anknytning till kluster 2 – Samarbete och partnerskap, och

minst två verksamheter med anknytning till kluster 3 – Styrning och finansiering.

Förteckningen är inte uttömmande, och sökande kan inkludera andra verksamheter. Det måste dock visas att de är särskilt lämpliga för att uppfylla målen för ansökningsomgången och identifierade behov, och de måste betraktas och presenteras som en del av en sammanhängande uppsättning verksamheter.

I projekt måste EU-omfattande instrument och verktyg tillämpas när så är lämpligt.

De bör också syfta till att omfatta en inkluderande dimension, genom att inbegripa åtgärder som bidrar till att hantera mångfald och – i synnerhet genom innovativa och integrerade strategier – främja del i gemensamma värderingar, jämlikhet, inbegripet jämställdhet, och icke-diskriminering och social delaktighet, inbegripet för personer med särskilda behov/färre möjligheter.

Särskild tonvikt kommer att läggas vid digitala färdigheter eftersom de blir allt viktigare för alla yrkesprofiler på hela arbetsmarknaden samt kompetens för att stödja övergången till en cirkulär och grönare ekonomi för att möta nya yrkesmässiga behov av grön kompetens och hållbar utveckling.

Ansökningarna måste innehålla en långsiktig handlingsplan för ett stegvis införande av projektresultat efter det att projektet har avslutats. Planen ska bygga på hållbara partnerskap mellan utbildningsanordnare och viktiga intressenter från näringslivet på lämplig nivå. Den ska beskriva lämpliga styrningsstrukturer samt strategier för skalbarhet och ekonomisk hållbarhet. Den ska också säkerställa lämplig synlighet och bred spridning av plattformarnas arbete.

Verksamheterna måste äga rum i programländerna i Erasmus+.

4.   Tilldelningskriterier

Giltiga ansökningar kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

1.

Projektets relevans (max 35 poäng – lägsta tröskelvärde 18 poäng).

2.

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande (max 25 poäng – lägsta tröskelvärde 13 poäng).

3.

Kvaliteten på projektkonsortiet och arrangemangen för samarbete (max 20 poäng – lägsta tröskelvärde 11 poäng).

4.

Genomslagskraft och spridning (max 20 poäng – lägsta tröskelvärde 11 poäng).

För att kunna få finansiering måste ansökningarna få minst 70 poäng (av totalt 100 poäng), även med hänsyn tagen till nödvändigt lägsta tröskelvärde för alla fyra tilldelningskriterier.

5.   Budget

Den sammanlagda budgeten som öronmärkts för medfinansiering av projekt uppskattas till högst 20 miljoner euro. Ekonomiska bidrag från EU får inte uppgå till mer än 80 procent av de totala stödberättigande kostnaderna.

Det högsta EU-bidraget per projekt är 4 miljoner euro.

Genomförandeorganet förbehåller sig rätten att inte fördela samtliga tillgängliga medel.

6.   Sista ansökningsdag

Ansökningarna ska lämnas in senast den 20 februari 2020 kl. 17 (lokal tid i Bryssel), via den korrekta officiella ansökningsblanketten (eForm) och vara skrivna på ett av EU:s officiella språk.

7.   Fullständiga upplysningar

Anvisningar och ansökningsblankett (eForm) finns på följande internetadress: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-centers-of-vocational-excellence_en

Ansökningarna måste uppfylla alla villkor i anvisningarna.


(1)  Ansökningarna kan dock inte omfatta verksamhet som enbart riktar sig till studerande på eftergymnasial nivå. Ansökningar som är inriktade på yrkesutbildning på eftergymnasial nivå (EQF-nivå 6–8) måste innehålla minst en annan yrkeskvalifikationsnivå på EQF-nivå 3–5.

(2)  För brittiska sökande: Observera att kriterierna för bidragsberättigande måste uppfyllas under bidragets hela varaktighet. Om Storbritannien utträder ur EU under bidragsperioden utan att ingå ett avtal med EU för att säkerställa att brittiska sökande fortfarande kan få bidrag, kommer ni inte längre att få EU-medel (samtidigt som ni, om möjligt, fortsätter att delta) eller tvingas lämna projektet i enlighet med artikel II.17.3.1 (a) i bidragsöverenskommelsen.

(3)  De partnerländer som deltar i programmet Erasmus+ anges i anvisningarna i avsnitt 6.2.


Top