EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/331A/01

Generaldirektoratet för transport och rörlighet — Utlysning av tjänst som chefsrådgivare (lönegrad AD 14) (Artikel 29.2 i tjänsteföreskrifterna) — COM/2019/10390

OJ C 331A , 2.10.2019, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.10.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CA 331/1


Generaldirektoratet för transport och rörlighet

Utlysning av tjänst som chefsrådgivare (lönegrad AD 14)

(Artikel 29.2 i tjänsteföreskrifterna)

COM/2019/10390

(2019/C 331 A/01)

 

Om oss

Under politisk vägledning från kommissionskollegiet, särskilt de nuvarande vice ordförandena Jyrki Katainen och Maroš Šefčovič och kommissionsledamot Violeta Bulc, ansvarar generaldirektoratet för transport och rörlighet (GD Transport och rörlighet) för utvecklingen av EU:s transportpolitik. Generaldirektoratet har i uppdrag att möjliggöra och främja människors rörlighet och godstransporter som är effektiva, säkra och miljövänliga och tillgodoser människornas och företagens behov.

GD Transport och rörlighet utarbetar strategiska riktlinjer för transportsektorn, övervakar genomförandet av befintlig EU-lagstiftning och lägger fram nya lagstiftningsförslag samt uppmuntrar till utbyte av bästa praxis. Arbetet stöds av finansiella stödprogram, särskilt för forsknings- och innovationsprojekt inom Horisont 2020 och för samfinansiering av investeringar vad gäller transportinfrastrukturerna inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE). Generaldirektoratet främjar politik på internationell nivå och informerar allmänheten och berörda parter.

GD Transport och rörlighet bistås i sitt arbete av experter från flera EU-byråer och två gemensamma företag som det övervakar: Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (EASA), Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa), Europeiska unionens järnvägsbyrå, genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea), det gemensamma Sesar-företaget (Single European Sky ATM Research) och det gemensamma företaget Shift2Rail. GD Transport och rörlighet har också byggt upp ett starkt partnerskap med Eurocontrol och är representerat i styrelsen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2.

Om tjänsten

Chefsrådgivaren kommer huvudsakligen att ha följande uppgifter:

Stödja generaldirektören genom att ge strategisk rådgivning och vägledning om digitalisering av transporter och rörlighet i nära samarbete med generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik (GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik), generaldirektoratet för forskning och innovation (GD Forskning och innovation), generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (GD GROW) och gemensamma forskningscentrumet (JRC).

Bidra till utvecklingen av kommissionens politik för digitalisering och låga utsläppsnivåer för att uppnå en smart, säker, hållbar och trängselfri rörlighet till förmån för människor och företag.

Samarbeta nära med vice generaldirektören och direktoratet med ansvar för den relaterade politiken, särskilt direktorat B, och samtidigt vara direkt knuten till generaldirektören.

Vem söker vi (urvalskriterier)?

Personen vi söker är högt kvalificerad och dynamisk och bör uppfylla följande urvalskriterier:

a)

Tekniska kunskaper och erfarenhet, särskilt följande:

Mycket god horisontell insikt i hur kommissionens beslutsfattande fungerar.

Erfarenhet av digitala frågor, specifikt avseende data (dataskydd, stordata, artificiell intelligens, moln, cybersäkerhet osv.).

God insikt i frågor som faller inom behörighetsområdet för GD Transport och rörlighet, särskilt frågor som ingår i chefrådgivarens ansvarsområde.

b)

Lednings- och rådgivningserfarenhet, särskilt följande:

Erfarenhet av rådgivning och dokumenterad förmåga att fastställa mål, prioritera uppgifter och se till att de genomförs väl.

Utmärkt förmåga att definiera och fokusera på prioriteringar, sörja för uppföljning, utvärdera framsteg och övervaka genomförande.

c)

Färdigheter i bland annat kommunikation/förhandling, särskilt följande:

Uttalad social kompetens och kapacitet att fatta beslut och förhandla på hög nivå, sunt politiskt omdöme samt en god förmåga att kommunicera på ett effektivt och korrekt sätt med alla berörda parter inom och utanför kommissionen och att bygga upp förtroendebaserade förbindelser med dem.

Dokumenterad förmåga att nå ut till EU-länderna, nationella och regionala myndigheter och berörda parter på hög nivå.

Behörighetskrav

För att komma i fråga för tjänsten måste du uppfylla följande formella krav senast sista ansökningsdagen:

Medborgarskap: Medborgare i ett av Europeiska unionens medlemsländer.

Universitetsutbildning: Du måste ha

avslutad universitets- eller högskoleutbildning, styrkt med examensbevis, som med normal studietakt kräver minst fyra år, eller

avslutad universitets- eller högskoleutbildning, styrkt med examensbevis, som med normal studietakt kräver minst tre år, samt minst ett års relevant yrkeserfarenhet (denna yrkeserfarenhet på ett år får inte räknas med i den yrkeserfarenhet efter examen som krävs nedan).

Yrkeserfarenhet: Minst 15 års yrkeserfarenhet efter examen, på en nivå som kräver den universitets- eller högskoleexamen som nämns ovan. Minst fem år av denna yrkeserfarenhet måste ha förvärvats i en rådgivande befattning på hög nivå (1).

Språkkunskaper: Du måste ha fördjupade kunskaper i ett av de officiella EU-språken (2) och tillfredsställande kunskaper i ett annat av dessa språk. Urvalspanelerna kommer i intervjuer att kontrollera om de sökande uppfyller kravet på tillfredsställande kunskaper i ett annat officiellt EU-språk. Detta kan innebära att (en del av) intervjun sker på detta andra språk.

Åldersgräns: De sökande får inte ha uppnått ordinarie pensionsålder, som för EU-tjänstemän räknas från utgången av den månad då de fyller 66 år (se artikel 52 a i tjänsteföreskrifterna (3)).

Dessutom måste du ha fullgjort eventuella skyldigheter enligt gällande värnpliktslagstiftning, kunna lämna referenser som visar din lämplighet för tjänsten och vara i tillräckligt god kondition för att kunna utföra arbetsuppgifterna.

Urval och utnämning

EU-kommissionen väljer ut och tillsätter direktören i enlighet med kommissionens urvals- och rekryteringsförfaranden (se Document on Senior Officials Policy (4)).

Som en del av urvalsförfarandet inrättar Europeiska kommissionen en urvalspanel. Panelen granskar alla ansökningar, genomför en första kontroll av behörighet och identifierar de sökande som har den bästa profilen mot bakgrund av ovannämnda urvalskriterier och som kan kallas till en intervju med panelen.

Efter dessa intervjuer drar urvalspanelen sina slutsatser och lägger fram en lista med sökande för ytterligare intervjuer med kommissionens rådgivande tillsättningskommitté. Tillsättningskommittén fattar därefter, med beaktande av slutsatserna från urvalspanelen, beslut om vilka sökande som ska kallas till intervju.

Sökande som kallas till intervju med tillsättningskommittén får under en dag sin ledningsförmåga bedömd vid ett utvärderingscentrum som handhas av externa rekryteringskonsulter, såvida de inte under de senaste två åren före intervjun med tillsättningskommittén redan har utvärderats genom ett utvärderingscentrum som ordnats på begäran av Europeiska kommissionens generaldirektorat för personal och säkerhet för en tjänst på samma nivå som den aktuella tjänsten. På grundval av resultatet av intervjuerna och en rapport från utvärderingscentrumet upprättar tillsättningskommittén en slutlista över sökande som den anser lämpade för tjänsten som chefsrådgivare.

Personerna på tillsättningskommitténs slutlista kommer att intervjuas av den kommissionsledamot som ansvarar för transport och rörlighet (5).

Efter dessa intervjuer fattar Europeiska kommissionen beslut om utnämning.

För att påskynda urvalsförfarandet kommer det av praktiska skäl endast att genomföras på engelska och/eller franska (6), vilket ligger i både de sökandes och institutionens intresse.

Lika möjligheter

Europeiska unionen tillämpar en personalpolitik för lika möjligheter och icke-diskriminering i enlighet med artikel 1d i tjänsteföreskrifterna (7). Med tanke på den låga andelen kvinnor i ledande befattningar, ser kommissionen gärna kvinnliga sökande.

Anställningsvillkor

Löner och anställningsvillkor fastställs i tjänsteföreskrifterna (8).

Chefsrådgivaren kommer att anställas som tjänsteman i lönegrad AD 14. Beroende på den tidigare yrkeserfarenhetens längd placeras den nyanställda i löneklass 1 eller 2 i den lönegraden.

För all nyanställd personal gäller provanställning i nio månader i enlighet med tjänsteföreskrifterna.

Tjänstgöringsort är Bryssel.

Oberoende och intresseförklaring

Chefsrådgivaren måste före tillträdandet av tjänsten avge en förklaring om att agera oberoende för det allmännas bästa och redovisa eventuella intressen som skulle kunna inverka negativt på hans eller hennes oberoende.

Ansökningsförfarande

Innan du lämnar in din ansökan bör du noga kontrollera att du uppfyller behörighetskraven, särskilt när det gäller utbildning, yrkeserfarenhet och de språkkunskaper som krävs. Om något av behörighetskraven inte är uppfyllt, utesluts du automatiskt från urvalsförfarandet.

För att söka tjänsten registrerar du dig på följande webbplats och följer anvisningarna för de olika etapperna i förfarandet:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm?fuseaction=premierAcces&langue=EN

Du måste ha en giltig e-postadress som används för att identifiera din registrering och för att hålla kontakt med dig under hela förfarandet. Meddela därför Europeiska kommissionen om din mejladress ändras.

För att ansökan ska vara fullständig ska du ladda upp en meritförteckning i pdf-format och skriva ett personligt brev online (högst 8 000 tecken). Din meritförteckning och ditt personliga brev kan skrivas på vilket som helst av Europeiska unionens officiella språk.

När du har slutfört din registrering online får du ett mejl om att din ansökan har registrerats. Om du inte får någon bekräftelse per e-post har din ansökan inte registrerats!

Observera att det inte är möjligt att följa handläggningen av din ansökan på nätet. Europeiska kommissionen kommer att kontakta dig direkt om din ansökan.

Om du behöver mer information eller stöter på tekniska problem, skicka ett mejl till följande adress: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är den 4 november 2019 kl. 12.00 centraleuropeisk tid. Därefter är registrering inte längre möjlig.

Du ansvarar själv för att onlineregistreringen sker i tid. Vi råder dig att inte vänta till de sista dagarna med ansökan, eftersom hög belastning på internet eller fel på din internetförbindelse kan leda till att registreringen av ansökan online avbryts innan den slutförts och att du därför blir tvungen att göra om hela processen. När tiden för registrering har löpt ut kan du inte längre föra in några uppgifter. Sent inkomna registreringar godtas inte.

Viktiga upplysningar till de sökande

Urvalskommittéernas arbete är konfidentiellt. Du får inte ta direkt eller indirekt kontakt med urvalskommittén eller be någon annan kontakta dem på dina vägnar. Alla förfrågningar ska göras till sekretariatet för respektive panel.

Skydd av personuppgifter

Kommissionen kommer att se till att personuppgifter om de sökande behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 (9). Detta gäller särskilt sekretess och säkerhet i samband med sådana uppgifter.


(1)  I ditt CV ska du för alla år där du haft en rådgivande befattning på hög nivå ange följande: 1) Befattning och arbetsuppgifter, 2) antal överordnade och underordnade nivåer och 3) antal anställda på samma nivå.

(2)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=SV

(3)  http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:SV:PDF

(4)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf

(5)  Om inte den berörda kommissionären, i enlighet med kommissionens beslut av den 5 december 2007 (PV(2007) 1811), har delegerat denna uppgift till en annan kommissionär.

(6)  Urvalspanelerna kommer att se till att personer som har ett av dessa språk som modersmål inte ges några oberättigade fördelar.

(7)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=SV

(8)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=SV

(9)  Rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter. Detta gäller särskilt sekretess och säkerhet i samband med sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).


Top