EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/191A/01

Meddelande om allmänt uttagningsprov — Epso/AD/374/19 – handläggare (AD 7) inom följande områden: 1. Konkurrensrätt, 2. Finansrätt, 3. Lagstiftning om den ekonomiska och monetära unionen, 4. Finansiella regler för EU:s budget, 5. Skydd av euromynt mot förfalskning

OJ C 191A , 6.6.2019, p. 1–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CA 191/1


MEDDELANDE OM ALLMÄNT UTTAGNINGSPROV

EPSO/AD/374/19 – HANDLÄGGARE (AD 7) INOM FÖLJANDE OMRÅDEN:

1. Konkurrensrätt

2. Finansrätt

3. Lagstiftning om den ekonomiska och monetära unionen

4. Finansiella regler för EU:s budget

5. Skydd av euromynt mot förfalskning

(2019/C 191 A/01)

Sista ansökningsdag: den 9 juli 2019 kl. 12.00 (centraleuropeisk tid).

Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) anordnar ett allmänt uttagningsprov på grundval av meriter och prov för att upprätta reservlistor med godkända sökande för rekrytering av personal till Europeiska kommissionen som handläggare (tjänstegrupp AD).

Den rättsligt bindande ramen för dessa urvalsförfaranden utgörs av det här meddelandet om uttagningsprov och dess bilagor.

De allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov finns i BILAGA III.

Antal godkända sökande som förs upp på reservlistorna:

1. Konkurrensrätt – 60

2. Finansrätt – 33

3. Lagstiftning om den ekonomiska och monetära unionen – 13

4. Finansiella regler för EU:s budget – 38

5. Skydd av euromynt mot förfalskning – 12

Detta meddelande avser fem områden. Du kan endast söka till ett av dessa. Du måste välja alternativ när du gör din webbansökan och du kan inte längre ändra ditt val när du har validerat ansökningsformuläret.

VILKA ARBETSUPPGIFTER KAN JAG FÅ?

1.   Konkurrensrätt

Som handläggare huvudsakligen vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för konkurrens (GD Konkurrens) eller rättstjänsten förväntas du kunna ta dig an arbetsuppgifterna direkt och, under överinseende av dina chefer, arbeta i team som har till uppgift att analysera marknader med beaktande av den gällande rättsliga ramen för konkurrensregler och konkurrensförfaranden.

Till arbetet hör bland annat följande:

Göra utredningar: intervjuer med marknadsaktörer, utarbetande och analys av frågeformulär för marknadsundersökningar och granskning av interna dokument.

Utföra rättsliga och ekonomiska analyser.

Utarbeta beslut och politiska förslag.

Lägga fram ärenden och förslag till riktlinjer för ledningen och kommissionsledamoten.

Bistå eller företräda Europeiska kommissionens rättstjänst vid handläggningen av tvister i Europeiska unionens domstolar.

Delta i olika arbetsgrupper om politiska frågor och lagstiftning osv.

2.   Finansrätt

Som handläggare huvudsakligen vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen eller rättstjänsten förväntas du kunna ta dig an arbetsuppgifterna direkt och, under överinseende av dina chefer, utarbeta dokument på dina ämnesområden och delta i möten med medlemsländerna och andra berörda parter för att förklara och främja Europeiska kommissionens position.

Som finansjurist huvudsakligen vid generaldirektorat för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen, generaldirektoratet för ekonomi och finans (GD Ekonomi och finans) eller rättstjänsten förväntas du kunna ta dig an arbetsuppgifterna direkt och, under överinseende av dina chefer, utarbeta lagstiftning och kontrollera att nationell lagstiftning är förenlig med EU-rätten på ditt behörighetsområde. Beroende på vilken enhet du arbetar i kan du också förväntas utarbeta beslut och arbetsdokument. Du ska också företräda enheten vid möten med andra avdelningar inom kommissionen och svara på frågor från allmänheten och ledamöter av Europaparlamentet. Vid behov ska du även medverka vid briefingar med den berörda kommissionsledamoten, generaldirektören eller direktören.

3.   Lagstiftning om den ekonomiska och monetära unionen (EMU)

Som jurist specialiserad på lagstiftning om den ekonomiska och monetära unionen och anställd företrädesvis vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för ekonomi och finans (GD Ekonomi och finans) eller rättstjänsten förväntas du kunna ta dig an arbetsuppgifterna direkt och, under överinseende av dina chefer, främst utföra följande uppgifter:

Utarbeta och förhandla om lagstiftning som rör den ekonomiska och monetära unionens funktion.

Bedöma om nationell lagstiftning är förenlig med kraven i EU:s regelverk.

Förbereda och hantera överträdelseförfaranden när nationella åtgärder konstateras bryta mot EU-rättsliga krav.

Utarbeta EMU-kapitlet i konvergensrapporten för euroområdets inträdesprocesser och delta i diskussionerna om EMU-kapitlet vid förhandlingar om EU-anslutning.

Utarbeta bedömningar, briefingar och talepunkter för den politiska och administrativa ledningen på ditt kompetensområde.

Utarbeta bedömningar i frågor som rör EU:s ekonomiska och monetära lagstiftning.

Bistå eller företräda Europeiska kommissionens rättstjänst vid handläggningen av tvister i Europeiska unionens domstolar.

Du förväntas också företräda enheten eller kommissionen i möten med andra kommissionsavdelningar, medlemsländer, centralbanker, Europaparlamentet eller andra berörda parter.

4.   Finansiella regler för EU:s budget

Som juridisk handläggare specialiserad på finansiella regler för EU:s budget och anställd företrädesvis vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för budget (GD Budget) eller rättstjänsten förväntas du kunna ta dig an arbetsuppgifterna direkt och, under överinseende av dina chefer, utföra följande uppgifter:

Ge råd till kommissionens avdelningar, EU-institutioner och unionsorgan om genomförandet och tolkningen av budgetförordningen och andra sektorsspecifika program (bidrag, upphandling, finansieringsinstrument, andra bidragsformer, förvaltningsfonder, internationella avtal osv.).

Ge utbildning och utveckla verktyg och riktlinjer för tillämpningen av dessa bestämmelser och som stöd (helpdesk) för kommissionens avdelningar, EU-institutioner och unionsorgan.

Bistå vid utarbetandet av finansieringsbeslut och standardiserade avtalsmodeller, även i samband med e-bidrag/e-upphandling.

Ge juridisk rådgivning för att lösa problem som rör den ekonomiska förvaltningen av projekt.

Ge bistånd och råd till kommissionens avdelningar i förhandlingarna om och genomförandet av de nya grundrättsakterna för utgiftsprogrammen efter 2020.

Bistå eller företräda Europeiska kommissionens rättstjänst vid handläggningen av tvister inför Europeiska unionens domstolar.

5.   Skydd av euromynt mot förfalskning

Som analytiker vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för ekonomi och finans (GD Ekonomi och finans) förväntas du kunna ta dig an arbetsuppgifterna direkt och börja arbeta, i synnerhet vid det europeiska tekniska och vetenskapliga centrumet (ETSC).

Till arbetet hör följande huvuduppgifter:

Utföra all lämplig teknisk analys av misstänkta mynt, klassificera varje ny typ av förfalskade euromynt och tillhandahålla tekniskt bistånd till medlemsländernas myndigheter.

Utarbeta underrättelser i samband med förfalskning av euromynt till de brottsbekämpande myndigheterna.

Sörja för och följa upp förbättringen av medlemsländernas tekniska och operativa förmåga och kompetens att hantera förfalskade mynt.

Föreslå och organisera utbildningsseminarier för experter från medlemsländerna och länder utanför EU.

Underlätta genomförandet av EU:s lagstiftning på området skydd av euron mot bedrägeri och förfalskning.

Samordna teknisk verksamhet mellan de nationella centrumen för myntanalys i medlemsländerna.

Företräda kommissionen och ETSC i kommittéer, arbetsgrupper och möten med andra institutioner och den privata sektorn.

Utarbeta och formulera statistiska och tekniska rapporter, interna skrivelser, briefingar och annan relevant dokumentation.

Du kan läsa mer om typiska arbetsuppgifter i bilaga I.

KAN JAG SÖKA?

Sista dagen för webbanmälan måste du uppfylla ALLA nedan angivna allmänna och särskilda villkor.

1)   Allmänna villkor:

Du ska åtnjuta fulla medborgerliga rättigheter i ett av Europeiska unionens medlemsländer.

Du ska ha fullgjort alla skyldigheter enligt gällande värnpliktslagstiftning.

Du ska uppfylla de skötsamhetskrav som ställs för tjänsteutövningen.

2)   Särskilda villkor – språk:

Du måste behärska minst två officiella EU-språk : det ena på minst nivå C1 (fördjupade kunskaper) och det andra på minst nivå B2 (tillfredsställande kunskaper).

Observera att du måste uppfylla de miniminivåer som krävs enligt ovan för varje språklig förmåga (tal, skrift, läsförståelse och hörförståelse) som anges i ansökningsformuläret. Dessa förmågor motsvarar dem som ingår i den gemensamma europeiska referensramen för språk (https://europass.cedefop.europa.eu/sv/resources/european-language-levels-cefr).

I detta meddelande om uttagningsprov kommer vi att hänvisa till dessa språk som

språk 1: det språk som används för de datorbaserade proven med flervalsfrågor,

språk 2: det språk som används för urvalet efter meriter (Talent Screener), proven vid utvärderingscentrumet och för kommunikation mellan Epso och de sökande som har lämnat in en giltig ansökan. Detta språk måste vara ett annat än språk 1.

Språk 2 måste vara engelska, franska, italienska eller tyska.

Godkända sökande som anställs på dessa områden måste ha tillfredsställande kunskaper (på minst nivå B2) i engelska, franska, italienska eller tyska. Kunskaper i fler språk kan visserligen vara en fördel, men kommissionens avdelningar använder ett begränsat antal språk för analyser, intern kommunikation och kommunikation med externa intressenter samt för beslut, rapporter och andra handlingar. Avdelningarna har omfattande kontakter med medlemsstaterna, externa intressenter och de institutioner som huvudsakligen är verksamma på de berörda områdena (främst baserade i Belgien, Luxemburg, Frankrike och Tyskland).

Dessutom medför verksamheten på ekonomi-, finans- och konkurrensområdet täta kontakter med medlemsstaterna (till exempel i samband med den europeiska planeringsterminen), finanstjänstesektorn, den finansiella kapitalmarknadssektorn och med ekonomiska aktörer, bland annat företag som är aktiva inom exempelvis bank-, finans-, försäkrings- eller tillverkningsbranschen (t.ex. för tillämpningen av EU:s konkurrenslagstiftning, bland annat genom inspektioner på plats).

Språkvalet ligger i tjänstens intresse då det har visat sig att ovannämnda språk är de som oftast används inom de berörda områdena. Vissa av ovannämnda språk är särskilt relevanta inom vissa delar av konkurrensområdet och därför skulle endast sökande som utöver sitt språk 1 har tillfredsställande kunskaper i engelska, franska, italienska eller tyska kunna börja arbeta direkt.

3)   Särskilda villkor – utbildning och yrkeserfarenhet:

1.   Konkurrensrätt:

Avslutad universitets- eller högskoleutbildning i juridik på minst fyra år , styrkt med examensbevis, och därefter minst sex års yrkeserfarenhet inom tillämpning av konkurrensregler och konkurrensförfaranden,

eller

avslutad universitets- eller högskoleutbildning i juridik på minst tre år , styrkt med examensbevis, och därefter minst sju års yrkeserfarenhet inom tillämpning av konkurrensregler och konkurrensförfaranden,

eller

avslutad universitets- eller högskoleutbildning i ett annat ämne på minst fyra år , styrkt med examensbevis, och därefter minst åtta års yrkeserfarenhet inom tillämpning av konkurrensregler och konkurrensförfaranden,

eller

avslutad universitets- eller högskoleutbildning i ett annat ämne på minst tre år , styrkt med examensbevis, och därefter minst nio års yrkeserfarenhet inom tillämpning av konkurrensregler och konkurrensförfaranden.

2.   Finansrätt:

Avslutad universitets- eller högskoleutbildning i juridik på minst fyra år , styrkt med examensbevis, och därefter minst sex års yrkeserfarenhet inom tillämpning av finansiella regler och förfaranden,

eller

avslutad universitets- eller högskoleutbildning i juridik på minst tre år , styrkt med examensbevis, och därefter minst sju års yrkeserfarenhet inom tillämpning av finansiella regler och förfaranden.

3.   Lagstiftning om den ekonomiska och monetära unionen:

Avslutad universitets- eller högskoleutbildning i juridik på minst fyra år , styrkt med examensbevis, och därefter minst sex års yrkeserfarenhet inom tillämpning av regler och förfaranden på EMU-området,

eller

avslutad universitets- eller högskoleutbildning i juridik på minst tre år , styrkt med examensbevis, och därefter minst sju års yrkeserfarenhet inom tillämpning av regler och förfaranden på EMU-området.

4.   Finansiella regler för EU:s budget:

Avslutad universitets- eller högskoleutbildning i juridik på minst fyra år , styrkt med examensbevis, och därefter minst sex års yrkeserfarenhet inom tillämpning av finansiella regler och förfaranden som är tillämpliga på EU:s budget,

eller

avslutad universitets- eller högskoleutbildning i juridik på minst tre år , styrkt med examensbevis, och därefter minst sju års yrkeserfarenhet inom tillämpning av finansiella regler och förfaranden som är tillämpliga på EU:s budget,

eller

avslutad universitets- eller högskoleutbildning i ett annat ämne på minst fyra år , styrkt med examensbevis, och därefter minst åtta års yrkeserfarenhet inom tillämpning av finansiella regler och förfaranden som är tillämpliga på EU:s budget,

eller

avslutad universitets- eller högskoleutbildning i ett annat ämne på minst tre år , styrkt med examensbevis, och därefter minst nio års yrkeserfarenhet inom tillämpning av finansiella regler och förfaranden som är tillämpliga på EU:s budget.

5.   Skydd av euromynt mot förfalskning:

Avslutad universitets- eller högskoleutbildning på minst fyra år , styrkt med examensbevis, och därefter minst sex års yrkeserfarenhet inom skydd av euron mot förfalskning,

eller

avslutad universitets- eller högskoleutbildning på minst tre år , styrkt med examensbevis, och därefter minst sju års yrkeserfarenhet inom skydd av euron mot förfalskning.

I BILAGA IV finns exempel på sådana utbildningar som uppfyller minimikraven.

HUR GÅR URVALET TILL?

1)   Ansökningsförfarande

När du fyller i ansökningsformuläret ska du välja ditt språk 1 och språk 2. Som språk 1 ska du välja ett av de 24 officiella EU-språken och språk 2 ska vara antingen engelska, franska, italienska eller tyska. Du ska också bekräfta att du uppfyller samtliga behörighetskrav för det valda området och uppge ytterligare information som är relevant för det valda området i uttagningsprovet , till exempel examina, yrkeserfarenhet och svar på områdesrelaterade frågor (Talent Screener).

Du kan fylla i ansökningsformuläret på vilket som helst av de 24 officiella EU-språken, förutom avsnittet Talent Screener, som du måste fylla i på språk 2 . Det beror på att uttagningskommittén använder informationen i Talent Screener för jämförelser och som referens under den områdesrelaterade intervjun vid utvärderingscentrumet. Om du blir upptagen på reservlistan används informationen dessutom under anställningsförfarandet. Det ligger därför både i tjänstens och de sökandes intresse att fylla i Talent Screener på språk 2.

Observera att hela ansökningsformuläret kommer att läsas av uttagningskommittén (under uttagningsprovet) och av EU-institutionernas personalavdelningar (under anställningsförfarandet för godkända sökande) som använder ett begränsat antal arbetsspråk.

Om ditt namn förs upp på reservlistan efter uttagningsprovet kommer du att ombes att lämna en översättning av ansökningsformuläret på språk 2 (engelska, franska, italienska eller tyska) till de rekryterande tjänsterna om du har fyllt i resten av ansökningsformuläret på ett annat språk.

Genom att validera din ansökan intygar du på heder och samvete att du uppfyller alla de villkor som anges i avsnittet ”Kan jag söka?”. När du har validerat din ansökan kan du inte längre ändra den. Du ansvarar själv för att se till att din ansökan är fullständig och validerad innan ansökningstiden går ut .

2)   Datorbaserade prov med flervalsfrågor

Om antalet sökande för respektive område överstiger ett visst antal , som fastställts av Epsos direktör i egenskap av tillsättningsmyndighet, kommer alla sökande som har validerat sin ansökan inom den angivna tidsfristen att kallas till en rad datorbaserade prov med flervalsfrågor vid ett av Epsos godkända provcentrum.

Om inget annat uppges måste du boka tid för proven med flervalsfrågor enligt de instruktioner du får från Epso. Vanligen kan du välja mellan flera olika datum och platser för proven. Du kan bara boka och göra proven under en begränsad period .

Om antalet sökande understiger detta antal , kommer de datorbaserade proven i stället att anordnas vid utvärderingscentrumet (se punkt 5).

De datorbaserade proven med flervalsfrågor organiseras enligt tabellen nedan:

Prov

Språk

Frågor

Tidsåtgång

Poängsättning

Krav för godkänt

Läsförståelse

Språk 1

20 frågor

35 min.

0 till 20 poäng

10/20

Tolkning av sifferuppgifter

Språk 1

10 frågor

20 min.

0 till 10 poäng

Tolkning av sifferuppgifter och logiskt tänkande tillsammans: 10/20

Logiskt tänkande

Språk 1

10 frågor

10 min.

0 till 10 poäng

Proven är utslagsprov, och resultaten läggs inte samman med resultaten från övriga delprov vid utvärderingscentrumet.

3)   Kontroll av behörighet

De behörighetskrav som anges i avsnittet ”Kan jag söka?”ovan kommer att kontrolleras mot uppgifterna i din webbanmälan. Epso kontrollerar om du uppfyller de allmänna behörighetskraven, medan uttagningskommittén kontrollerar om du uppfyller de särskilda behörighetskraven i avsnitten ”Utbildning och yrkeserfarenhet”, ”Yrkeserfarenhet”och ”Språkkunskaper”i webbanmälan.

Det kan ske på två olika sätt:

Om de datorbaserade proven med flervalsfrågor anordnas som första steg , kommer ansökningarna att kontrolleras mot behörighetskraven i fallande poängordning utifrån resultaten i de proven tills man har uppnått det antal behöriga sökande som fastställts före proven av Epsos direktör i egenskap av tillsättningsmyndighet. Övriga ansökningar kommer inte att kontrolleras.

Om de datorbaserade proven med flervalsfrågor inte anordnas som första steg , kommer handlingarna för alla sökande som har validerat sin ansökan före sista ansökningsdagen att kontrolleras mot behörighetskraven.

4)   Urval efter meriter (Talent Screener)

För att uttagningskommittén på ett strukturerat sätt ska kunna göra en objektiv jämförelse av de sökandes meriter måste alla sökande till ett område i uttagningsprovet svara på samma frågor i avsnittet Talent Screener i ansökningsformuläret. Urvalet efter meriter görs, endast för de sökande som bedömts uppfylla behörighetskraven enligt beskrivningen i punkt 3, på grundval enbart av den information som lämnats i avsnittet Talent Screener. Ange därför alla relevanta uppgifter under Talent Screener, även om du redan har uppgett samma information i andra avsnitt av din ansökan. Frågorna bygger på de urvalskriterier som anges i detta meddelande om uttagningsprov.

I BILAGA II kan du se listan med urvalskriterier.

För att göra urvalet efter meriter ger uttagningskommittén först varje urvalskriterium en viss vikt beroende på dess relativa betydelse (1 till 3) och de sökandes svar tilldelas poäng mellan 0 och 4. Poängen multipliceras sedan med viktningen för vart och ett av kriterierna och adderas för att fastställa vilka sökande som har en profil som bäst motsvarar de aktuella arbetsuppgifterna.

Endast de sökande som har de högsta totalresultaten vid urvalet efter meriter går vidare till nästa etapp.

5)   Utvärderingscentrum

Högst 3 gånger fler sökande än antalet platser på reservlistan för varje område kallas till utvärderingsfasen. Om du enligt din webbansökan uppfyller behörighetskraven och om du har uppnått ett av de högsta totalresultaten för urvalet efter meriter kallas du till ett utvärderingscentrum där du får göra olika prov som pågår under 1–2 dagar och hålls på ditt språk 2 , i de flesta fall i Bryssel .

Om de datorbaserade prov med flervalsfrågor som beskrivs i punkt 2 inte anordnades som första steg gör du dessa prov vid utvärderingscentrumet. Dessa prov är utslagsprov och resultaten läggs inte samman med resultaten från övriga delprov vid utvärderingscentrumet i beräkningen av ditt slutliga totalresultat.

Om inget annat uppges ska du ta med dig ett usb-minne med skannade kopior av dina styrkande handlingar till utvärderingscentrumet. Epso kommer att ladda ner filerna medan proven i utvärderingscentrumet pågår och lämna tillbaka usb-minnet till dig samma dag.

Vid utvärderingscentrumet testas åtta allmänna kompetenser och de områdesrelaterade kompetenser som krävs för varje område genom fyra delprov (en intervju om allmän kompetens, en områdesrelaterad intervju, en gruppövning och ett ”case”) enligt tabellen nedan.

Kompetens

Prov

1.

Analys och problemlösning

Gruppövning

Case

2.

Kommunikation

Case

Intervju om allmän kompetens

3.

Kvalitet och resultat

Case

Intervju om allmän kompetens

4.

Inlärning och utveckling

Gruppövning

Intervju om allmän kompetens

5.

Prioritering och organisation

Gruppövning

Case

6.

Stresstålighet

Gruppövning

Intervju om allmän kompetens

7.

Samarbete

Gruppövning

Intervju om allmän kompetens

8.

Ledarskap

Gruppövning

Intervju om allmän kompetens

Krav för godkänt: 3/10 per kompetens och 40/80 totalt

Kompetens

Prov

Krav för godkänt

Områdesrelaterad kompetens

Områdesrelaterad intervju

50/100

6)   Reservlista

Uttagningskommittén kontrollerar de sökandes styrkande handlingar och meriter (Talent Screener) och upprättar för varje område en reservlista med de godkända sökande som har uppnått kraven för godkänt och de högsta totalresultaten efter utvärderingscentrumet till dess att det antal sökande som får föras upp på reservlistan har uppnåtts. Namnen förtecknas i bokstavsordning.

EU-institutionerna har tillgång till reservlistorna och de godkända sökandenas kompetenspass, där uttagningskommittén ger kvalitativ återkoppling, för anställningsförfaranden och framtida karriärutveckling. Att ditt namn förts upp på en reservlista innebär inte att du har rätt till eller är garanterad en anställning.

LIKA MÖJLIGHETER OCH SÄRSKILDA ARRANGEMANG

Epso strävar efter att erbjuda alla sökande lika möjligheter, behandling och tillträde.

Om du har en funktionsnedsättning eller ett medicinskt tillstånd som kan påverka ditt deltagande i proven, ange detta i din ansökan och meddela vilken typ av särskilda arrangemang du behöver.

Läs mer om vår politik för lika möjligheter och förfarandet för att begära särskilda arrangemang på vår webbplats (https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities_sv) och i de allmänna bestämmelser som bifogas detta meddelande (punkt 1.3. Lika möjligheter och särskilda arrangemang).

NÄR OCH VAR KAN JAG ANSÖKA?

För att ansöka måste du först skapa ett Epsokonto. Du får bara skapa ett Epsokonto för alla dina ansökningar.

Gör en webbansökan via Epsos webbplats http://jobs.eu-careers.eu senast

den 9 juli 2019 kl. 12.00 (centraleuropeisk tid).


BILAGA I

ARBETSUPPGIFTER

1.   Konkurrensrätt

Europeiska kommissionen söker handläggare med goda sakkunskaper om EU:s konkurrenslagstiftning (antitrustärenden, företagskoncentrationer och/eller statligt stöd) och styrkt erfarenhet av tillämpningen av regler och förfaranden på konkurrensområdet. Du bör ha styrkt förmåga att analysera konkurrensärenden, med hänsyn till de ekonomiska aspekterna, att göra rättsliga bedömningar enligt de konkurrensrättsliga bestämmelserna och förfarandena samt att utarbeta utkast till rättsliga handlingar.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att utföra analyser som rör EU-politiken om antitrustärenden, företagskoncentrationer och statligt stöd samt verkställandet av denna. Du ska också sköta administrativa, rådgivande och tillsynsrelaterade uppgifter i samband med Europeiska unionens konkurrenspolitik.

Handläggarnas uppgifter varierar beroende på om de arbetar inom området antitrustärenden, företagskoncentrationer eller statligt stöd eller vid rättstjänsten. Arbetsuppgifterna kan t.ex. omfatta följande:

Bedöma om ett visst beteende eller en överenskommelse mellan företag kan utgöra en överträdelse av artikel 101 eller 102 i EUF-fördraget.

Bedöma om en anmäld koncentration påtagligt skulle hämma den effektiva konkurrensen i den mening som avses i artikel 2.2 och 2.3 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (koncentrationsförordningen) och om de åtaganden som de berörda parterna har erbjudit skulle undanröja konkurrensproblem som konstaterats till följd av en koncentration.

Bedöma behörighetsfrågor under ett ärendes livslängd, såsom huruvida en transaktion utgör en koncentration med en EU-dimension som omfattas av koncentrationsförordningen.

Bedöma procedurfrågor, bland annat när det gäller att bevilja tillgång till akter.

Bedöma om en viss åtgärd kan klassificeras som statligt stöd enligt definitionen i artikel 107.1 i EUF-fördraget.

Analysera bedömningar av statliga stödåtgärders förenlighet med den inre marknaden enligt tillgängliga bestämmelser.

Göra marknadsundersökningar bland annat genom frågeformulär och intervjuer med marknadsaktörer.

Utarbeta och göra utkast till interna skrivelser, kommissionsbeslut och andra inlagor (t.ex. meddelanden om invändningar).

Utarbeta och utforma lagstiftning, kommissionens tillkännagivanden och andra policydokument inom EU:s politik för antitrust, företagskoncentrationer och statligt stöd.

Bistå eller företräda Europeiska kommissionens rättstjänst vid handläggningen av tvister inför Europeiska unionens domstolar.

2.   Finansrätt

Europeiska kommissionen söker jurister med goda sakkunskaper om finansrätt (främst inom bankreglering, återhämtning och resolution av banker, lagstiftning om finansiella [konsument]tjänster, lagstiftning om värdepapper, finansmarknadsinfrastruktur, post trade och kapitalmarknader, investmentbolag och investeringsfonder, lagstiftning om försäkring och pensionsfonder, insolvenslagstiftning och företagsfinanslagstiftning) samt styrkt erfarenhet av tillämpningen av eller rådgivning om den berörda lagstiftningen.

Juristerna bör ha en styrkt förmåga att utarbeta rättsliga utlåtanden, rättsliga instrument och handlingar, analysera ärenden, göra rättsliga bedömningar och ge råd.

Till juristernas främsta arbetsuppgifter hör att utforma, utarbeta och förhandla om EU-lagstiftning, övervaka genomförandet/införlivandet av denna lagstiftning i den nationella lagstiftningen, utföra rådgivande, administrativa och samordnande uppgifter samt delta i internationella forum på relevanta politikområden. Juristernas uppgifter kan variera beroende på vilket område av finansrätt de arbetar inom och kan omfatta följande:

Bidra till utformningen och utvecklingen av politiken på specifika områden av EU:s lagstiftning om finansiella tjänster och underlätta beslutsfattandet, i synnerhet genom att tillhandahålla juridiska råd och synpunkter.

Utveckla EU-lagstiftning, i synnerhet genom att utarbeta kommissionens lagstiftningsförslag på olika områden av finansrätten och se till att de föreslagna rättsakterna, även de som utarbetats av de europeiska tillsynsmyndigheterna och godkänts av Europeiska kommissionen, är juridiskt hållbara och samstämmiga.

Delta i interinstitutionella förhandlingar om antagande av EU-lagstiftning och delta i möten i rådet och Europaparlamentet, presentera lagstiftningsförslag till nationella tillsynsmyndigheter, berörda parter, intressegrupper och andra EU-institutioner.

Utföra djupgående juridisk forskning i EU-rätt, nationell rätt eller internationell rätt, inklusive rättspraxis, tillhandahålla detaljerad analys av tilldelade ärenden och utarbeta rättsliga yttranden, rättsliga instrument och dokument om tillämpning och tolkning av regler och förfaranden på området finansiella tjänster samt andra tillämpliga rättsliga bestämmelser.

Övervaka den nationella lagstiftningens överensstämmelse med EU-rätten (upprätthålla kontakter med nationella förvaltningar, svara på frågor från medborgare, företag och myndigheter, hantera parlamentsfrågor, framställningar till Europaparlamentet, begäranden om tillgång till handlingar och klagomål samt handlägga ärenden om överträdelser av unionsrätten i det administrativa skedet).

Utföra arbetsuppgifter i samband med domstolsförfarandet, såsom att bistå vid utarbetandet av ståndpunkter/iakttagelser inför Europeiska unionens domstol eller tribunalen.

Delta i förhandlingar om internationella avtal eller bidra till det arbete som utförs av internationella standardiseringsorgan (till exempel Baselkommittén för banktillsyn, Internationella organisationen för försäkringstillsynsmyndigheter, rådet för finansiell stabilitet osv.), i synnerhet för att sörja för konvergens i regelverken och tillsynsramarna.

Delta i förberedande möten och hålla kontakt med berörda motparter inom tillsynsmyndigheterna för det europeiska systemet för finansiell tillsyn, bidra till det arbete som utförs i andra berörda internationella arbetsgrupper och delta i seminarier och konferenser som anordnas om lagstiftning om finansiella tjänster.

Samarbeta med experter och motparter i EU-institutionerna (Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska centralbanken), nationella myndigheter och andra berörda parter.

Utarbeta briefingar och pressöversikter, företräda kommissionen vid möten med medlemsländerna och berörda parter (investerare, näringslivet och tillsynsmyndigheter).

Bistå eller företräda Europeiska kommissionens rättstjänst vid handläggningen av tvister inför Europeiska unionens domstolar.

3.   Lagstiftning om den ekonomiska och monetära unionen

Europeiska kommissionen söker jurister med goda sakkunskaper om den ekonomiska och monetära unionens rättsliga ram och styrkt erfarenhet på detta område.

Sökandena bör ha dokumenterad förmåga att bedöma rättsliga frågor som uppstår vid genomförandet av EMU-kapitlet i fördraget och/eller sekundärlagstiftning som antagits på grundval av detta. De bör kunna bidra till utarbetandet av lagstiftningsförslag och analyser på detta område och ge lämplig rådgivning till ledningen.

Om du anställs kan du bland annat få följande arbetsuppgifter:

Bedöma centralbankslagstiftningens förenlighet med kraven i fördraget.

Utarbeta den rättsliga delen av den konvergensrapport som föreskrivs i artikel 140 i EUF-fördraget.

Utföra den rättsliga bedömningen av huruvida den nationella lagstiftningen är förenlig med EU:s ram för anslutning till unionen.

Hantera bidrag till överträdelseförfaranden på EMU-området.

Bidra till utarbetandet av lagstiftning och rättsliga/mellanstatliga förhandlingar om lagstiftning på EMU-området.

Bistå eller företräda Europeiska kommissionens rättstjänst vid handläggningen av tvister inför Europeiska unionens domstolar.

4.   Finansiella regler för EU:s budget

Europeiska kommissionen söker juridiska handläggare med stor sakkunskap om finansiella regler och förfaranden som är tillämpliga på EU:s budget (främst budgetförordningen, sektorsspecifika regler för EU-finansiering under delad förvaltning, inre politik eller yttre förbindelser, regler om finansieringsinstrument och budgetgarantier som finansieras från EU-budgeten, regler om bedrägeribekämpning såsom systemet för tidig upptäckt och uteslutning) och en styrkt erfarenhet av tillämpningen av, eller rådgivning om, relevant lagstiftning.

De juridiska handläggarna bör ha en styrkt förmåga att utarbeta rättsliga utlåtanden, rättsliga instrument och handlingar, analysera ärenden, göra rättsliga bedömningar och ge råd.

Till de juridiska handläggarnas främsta arbetsuppgifter hör att utforma, utarbeta och förhandla om EU-lagstiftning, övervaka genomförandet/införlivandet av denna lagstiftning i nationell lagstiftning, utföra rådgivande, administrativa och samordnande uppgifter samt delta i internationella forum på relevanta politikområden. De juridiska handläggarnas uppgifter kan variera beroende på vilket rättsområde de arbetar inom och kan omfatta följande:

Bidra till utformningen och utvecklingen av politiken på specifika områden av EU:s finansiella regler och förfaranden som är tillämpliga på EU-budgeten samt underlätta beslutsfattandet, i synnerhet genom att tillhandahålla juridiska råd och synpunkter.

Utveckla EU-lagstiftningen, i synnerhet genom att utarbeta kommissionens lagstiftningsförslag på olika områden av de finansiella regler som är tillämpliga på EU-budgeten och se till att de föreslagna rättsakterna, även de som utarbetats av andra EU-institutioner, organ, byråer eller offentlig-privata partnerskap är juridiskt hållbara och samstämmiga.

Ge rådgivning om finansiella regler och förfaranden som rör genomförandet av unionens budget och särskilt utgiftsprogrammen genom olika rättsliga instrument (offentlig upphandling, bidrag, priser, indirekt förvaltning inklusive delegeringsavtal, finansieringsinstrument och budgetgarantier) samt genomförandet av regler om bedrägeribekämpning såsom systemet för tidig upptäckt och uteslutning.

Utarbeta standardiserade rättsliga dokument (särskilt standardavtal och juridisk korrespondens) och vägledning (handledning, cirkulärskrivelser) och hålla kurser.

Delta i interinstitutionella förhandlingar om antagande av EU-lagstiftning och delta i möten i rådet och Europaparlamentet, presentera lagstiftningsförslag till berörda parter, intressegrupper och andra EU-institutioner.

Utföra djupgående juridisk forskning i EU-rätt, nationell rätt eller internationell rätt, inklusive rättspraxis, tillhandahålla detaljerad analys av tilldelade ärenden och utarbeta rättsliga yttranden, rättsliga instrument och dokument om tillämpning och tolkning av regler och förfaranden på området finansiella regler som är tillämpliga på EU-budgeten samt andra tillämpliga rättsliga bestämmelser.

Övervaka de nationella och internationella reglernas överensstämmelse med de finansiella regler och förfaranden som är tillämpliga på EU-budgeten (upprätthålla kontakter med nationella förvaltningar, svara på frågor från medborgare, företag och myndigheter, hantera parlamentsfrågor, framställningar till Europaparlamentet, begäranden om tillgång till handlingar och klagomål samt handlägga ärenden om överträdelser av unionsrätten i det administrativa skedet).

Utföra arbetsuppgifter i samband med domstolsförfarandet, såsom att bistå vid utarbetandet av ståndpunkter/iakttagelser inför Europeiska unionens domstol eller tribunalen.

Delta i förhandlingar om internationella avtal, i synnerhet för att säkerställa konvergens med de finansiella regler som är tillämpliga på EU:s budget.

Delta i förberedande möten och sköta kontakterna med berörda motparter i EU:s institutioner, organ, genomförandeorgan, offentlig-privata partnerskap eller internationella organisationer samt delta i seminarier och konferenser om finansiella regler som är tillämpliga på EU:s budget.

Samarbeta med experter och motparter i EU:s institutioner, organ, genomförandeorgan, offentlig-privata partnerskap, internationella organisationer, nationella myndigheter och berörda parter.

Utarbeta briefingar och pressöversikter, företräda kommissionen vid möten med medlemsländerna och berörda parter.

Bistå eller företräda Europeiska kommissionens rättstjänst vid handläggningen av tvister inför Europeiska unionens domstolar.

5.   Skydd av euromynt mot förfalskning

Europeiska kommissionen söker analytiker med goda sakkunskaper om skyddet av euromynt mot förfalskning. Du bör ha styrkt förmåga att utföra teknisk analys och klassificering av misstänkta förfalskade euromynt. En dokumenterad erfarenhet av brottsbekämpning i kampen mot euroförfalskning är meriterande.

Om du anställs kan du bland annat få följande arbetsuppgifter:

Utföra teknisk analys av misstänkta förfalskade euromynt och klassificera varje ny typ av förfalskade euromynt i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1338/2001.

Utarbeta underrättelser i samband med förfalskning av euromynt för användning vid specialiserad brottsbekämpning.

Bistå och samordna de nationella centrumen för myntanalys vid analys av falska euromynt och arbetet med att stärka skyddet av euron mot olika typer av förfalskning.

Bidra till genomförandet av kommissionens politik för skydd av euron mot förfalskning, i synnerhet genom att organisera och genomföra utbildningsinsatser inom ramen för Periklesprogrammet 2020 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 331/2014.

Underlätta genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1210/2010 och rådets förordning (EG) nr 2182/2004.

Samordna de relevanta resurserna vid det franska myntverket i Pessac i enlighet med kommissionens beslut (EU) 2017/1507.

Samarbeta med EU-institutioner, nationella myndigheter och andra berörda parter i utarbetandet av en effektiv politik för skydd av euron mot förfalskning.

Organisera och delta i regelbundna möten i expertgruppen för falska mynt och dess undergrupp.

Förbereda och utarbeta statistiska och tekniska rapporter, interna meddelanden, briefingar och annan relevant dokumentation om euromynt.

Företräda kommissionen och ETSC i kommittéer, arbetsgrupper och möten med andra institutioner och den privata sektorn.

Hålla presentationer vid internationella konferenser och möten.

Slut på BILAGA I, klicka här för att gå tillbaka till huvudtexten.


BILAGA II

URVALSKRITERIER

Vid urvalet efter meriter kommer uttagningskommittén att ta hänsyn till följande kriterier:

1.   Konkurrensrätt

1)

Yrkeserfarenhet av tillämpningen av regler och förfaranden i EU:s konkurrenslagstiftning eller medlemsländernas konkurrenslagstiftning vilken har förvärvats vid en advokatbyrå.

2)

Yrkeserfarenhet av tillämpningen av regler och förfaranden i EU:s konkurrenslagstiftning eller medlemsländernas konkurrenslagstiftning vilken har förvärvats vid en nationell eller internationell konkurrensmyndighet.

3)

Yrkeserfarenhet av tillämpningen av regler och förfaranden i EU:s konkurrenslagstiftning eller medlemsländernas konkurrenslagstiftning vilken har förvärvats vid en eller flera av följande:

Ett företag som företagsjurist.

En nationell eller internationell domstol.

4)

Yrkeserfarenhet av tillämpningen av regler och förfaranden i EU:s konkurrenslagstiftning eller medlemsländernas konkurrenslagstiftning inom följande specifika områden:

Företagskoncentrationer.

Antitrustärenden.

Statligt stöd.

Karteller.

5)

Yrkeserfarenhet från en advokatbyrå, som företagsjurist, inom ett nationellt/internationellt offentligt organ eller i en nationell/internationell domstol på något av följande områden:

Handelsrätt.

Avtalsrätt.

Immaterialrätt.

Kapitalmarknadslagstiftning.

Energilagstiftning.

Lagstiftning om sammanslagning och förvärv (M&A).

Skatterätt.

Offentlig upphandling.

6)

Yrkeserfarenhet inom konkurrensrätt vid en strategikonsultfirma och/eller ett ekonomiskt konsultföretag.

7)

Master- och/eller doktorsexamen med särskild inriktning på konkurrensrätt.

8)

Erfarenhet av konkurrensrätt (antitrust: begränsande avtal, dominans, karteller; företagskoncentrationer och/eller statligt stöd) inom ett eller flera av följande:

Undervisning i en hel kurs (med slutexamen) vid en akademisk institution under minst en termin.

Publicering i fackgranskade akademiska tidskrifter.

Deltagande i konferenser och workshoppar som talare.

2.   Finansrätt

1)

Yrkeserfarenhet av finansrätt, som beskrivs ovan, vilken har förvärvats inom en/ett eller flera av följande:

a.

En advokatbyrå.

b.

Ett företag eller en företagsorganisation.

c.

En nationell offentlig förvaltning.

d.

En tillsynsmyndighet.

e.

En nationell eller internationell domstol, organisation eller ett nationellt/internationellt organ.

2)

Yrkeserfarenhet av att utarbeta rättsakter eller handlingar, beslut och yttranden i frågor som rör finansrätten.

3)

Yrkeserfarenhet inom privaträttsliga aspekter av finans (dvs. avtalsrätt/trustlagstiftning, private equity-lagstiftning, strukturering av skuldfinansiering och investeringsrätt).

4)

Yrkeserfarenhet inom finansrätt i ett internationellt sammanhang.

5)

Master- och/eller doktorsexamen med specialisering på områden av finansrätten och/eller EU-rätten.

6)

Yrkeserfarenhet som rör finansrätt (främst inom bankreglering, återhämtning och resolution av banker, lagstiftning om finansiella [konsument]tjänster samt lagstiftning om värdepapper, finansmarknadsinfrastruktur, post trade och kapitalmarknader, investmentbolag och investeringsfonder, lagstiftning om försäkring och pensionsfonder, insolvenslagstiftning och företagsfinanslagstiftning) genom en eller båda av följande:

Akademisk forskning.

Undervisning i en hel kurs (med slutexamen) vid en akademisk institution under minst en termin.

7)

Yrkeserfarenhet som rör finansrätt (främst inom bankreglering, återhämtning och resolution av banker, lagstiftning om finansiella [konsument]tjänster samt lagstiftning om värdepapper, finansmarknadsinfrastruktur, post trade och kapitalmarknader, investmentbolag och investeringsfonder, lagstiftning om försäkring och pensionsfonder, insolvenslagstiftning och företagsfinanslagstiftning) genom en eller båda av följande:

Publicering i fackgranskade akademiska tidskrifter.

Deltagande i konferenser och workshoppar som talare.

8)

Yrkeserfarenhet av internationella förhandlingar om rättsakter och/eller andra handlingar (t.ex. rekommendationer och riktlinjer) som utfärdats av internationella organisationer och organ.

3.   Lagstiftning om den ekonomiska och monetära unionen (EMU)

1)

Yrkeserfarenhet av EMU-rättsliga frågor vid en centralbank i EU (främst inom rättslig analys, utarbetande av beslut från centralbankens direktion och juridisk rådgivning till centralbankschefen).

2)

Yrkeserfarenhet av EMU-rättsliga frågor vid en EU-institution eller ett EU-organ (främst inom rättslig analys, utarbetande av eller förhandlingar om rättsakter som rör EMU och beredning av EU-institutionens eller EU-organets rättsliga ställning i EMU-rättsliga frågor).

3)

Yrkeserfarenhet av EMU-rättsliga frågor vid ett EU-finansministerium (främst inom rättslig analys, direkt deltagande i förhandlingar om EMU-rättsakter och utarbetande av nationella ståndpunkter i EMU-rättsliga frågor).

4)

Yrkeserfarenhet som rör EMU-lagstiftning och som har förvärvats genom en eller båda av följande:

Undervisning i en hel kurs (med slutexamen) vid en akademisk institution under minst en termin.

Publicering i fackgranskade akademiska tidskrifter.

5)

Master- och/eller doktorsexamen med särskild inriktning på EMU-lagstiftning.

6)

Yrkeserfarenhet som rör EMU-lagstiftning vilken har förvärvats i ett internationellt sammanhang.

7)

Yrkeserfarenhet av EMU-relaterade mandat vilken har förvärvats vid en advokatbyrå.

4.   Finansiella regler för EU:s budget

Observera att hänvisningarna till budgetförordningen i kriterierna 1, 2 och 7 avser Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

1)

Yrkeserfarenhet av finansiella regler och förfaranden som är tillämpliga på EU-budgeten, främst a) budgetförordningen, b) finansiella regler och förfaranden som är specifika för unionens organ, genomförandeorgan eller offentlig-privata partnerskap, c) sektoriella finansiella regler och förfaranden som är tillämpliga på EU-finansiering under delad förvaltning, d) finansiella regler och förfaranden som är tillämpliga på EU:s finansiering av inre politik eller yttre förbindelser, d) regler om bidrag eller offentlig upphandling, e) regler om finansieringsinstrument och budgetgarantier som finansieras genom EU:s budget, f) regler om bedrägeribekämpning (t.ex. systemet för tidig upptäckt och uteslutning). Erfarenheten ska ha förvärvats vid en eller flera av följande EU-organisationer:

a.

Institutioner.

b.

Organ, genomförandeorgan.

c.

Offentlig-privata partnerskap.

2)

Yrkeserfarenhet av finansiella regler och förfaranden som är tillämpliga på EU-budgeten, främst a) budgetförordningen, b) finansiella regler som är specifika för unionens organ, genomförandeorgan eller offentlig-privata partnerskap, c) sektoriella regler som är tillämpliga på EU-finansiering under delad förvaltning, på inre politik eller yttre förbindelser, d) regler om bidrag eller offentlig upphandling, e) regler om finansieringsinstrument och budgetgarantier som finansieras genom EU:s budget, f) regler om bedrägeribekämpning (t.ex. systemet för tidig upptäckt och uteslutning). Erfarenheten ska ha förvärvats på ett eller flera av följande sätt:

a.

En nationell offentlig förvaltning.

b.

Ett företag eller en företagsorganisation.

c.

En nationell eller internationell domstol, organisation eller ett nationellt/internationellt organ.

3)

Yrkeserfarenhet av att utarbeta rättsakter, beslut, yttranden och andra handlingar om frågor som rör de finansiella regler och förfaranden som är tillämpliga på EU:s budget.

4)

Yrkeserfarenhet av privaträttsliga aspekter av finansiella regler och förfaranden som är tillämpliga på EU:s budget (främst i samband med upphandling, bidragsavtal, finansieringsinstrument och budgetgarantier, avtalsrätt/trustlagstiftning, private equity-rättsliga aspekter och strukturering av lånefinansiering).

5)

Yrkeserfarenhet av förhandlingar om rättsakter och/eller andra handlingar (t.ex. rekommendationer och riktlinjer) som utfärdats av internationella organisationer och organ eller finansiella institutioner.

6)

Master- och/eller doktorsexamen med specialisering på EU-rätt och/eller handelsrätt.

7)

Yrkeserfarenhet av finansiella regler och förfaranden som är tillämpliga på EU-budgeten, främst a) budgetförordningen, b) finansiella regler som är specifika för unionens organ, genomförandeorgan eller offentlig-privata partnerskap, c) sektoriella regler som är tillämpliga på EU-finansiering under delad förvaltning, på inre politik eller yttre förbindelser, d) regler om bidrag eller offentlig upphandling, e) regler om finansieringsinstrument och budgetgarantier som finansieras genom EU:s budget, f) regler om bedrägeribekämpning (t.ex. systemet för tidig upptäckt och uteslutning). Erfarenheten ska ha förvärvats på ett eller flera av följande sätt:

a.

Akademisk forskning.

b.

Undervisning i en hel kurs (med slutexamen) vid en akademisk institution under minst en termin.

c.

Publicering i fackgranskade akademiska tidskrifter.

d.

Deltagande i konferenser och workshoppar som talare.

5.   Skydd av euromynt mot förfalskning

1)

Yrkeserfarenhet av tillämpning av regler och förfaranden i nationell lagstiftning och/eller EU-rätt om skydd av euron mot förfalskning. Yrkeserfarenheten ska ha förvärvats genom arbete vid en eller båda av följande:

a.

En behörig nationell myndighet som avses i artikel 2 b i rådets förordning (EU) nr 1338/2001.

b.

En EU-institution, ett EU-organ eller en EU-byrå.

2)

Yrkeserfarenhet av teknisk analys av falska euromynt.

3)

Yrkeserfarenhet av klassificering av falska euromynt.

4)

Brottsbekämpningserfarenhet av bekämpning av euroförfalskning.

5)

Yrkeserfarenhet av att använda särskilda it-verktyg för analys och klassificering av falska euromynt, främst systemet för övervakning av förfalskningar.

6)

Yrkeserfarenhet av att genomföra förordning (EU) nr 1210/2010 (”äkthetskontroll av euromynt och hantering av euromynt som inte är lämpliga för cirkulation”) och/eller rådets förordning (EG) nr 2182/2004 (”medaljer och symboliska mynt som liknar euromynt”).

7)

Yrkeserfarenhet av att utarbeta statistiska och tekniska rapporter.

8)

Yrkeserfarenhet av internationellt samarbete inom EU eller med länder utanför EU på området skydd av euron mot förfalskning.

9)

Yrkeserfarenhet av att utforma och organisera eller delta som talare i möten, konferenser, teknisk utbildning eller workshoppar på EU-nivå eller internationell nivå.

10)

Deltagande i utbildning om upptäckt, analys eller klassificering av penningförfalskningar.

Slut på BILAGA II, klicka här för att gå tillbaka till huvudtexten


BILAGA III

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ALLMÄNNA UTTAGNINGSPROV

ALLMÄN INFORMATION

Varje hänvisning till en person av ett visst kön inom ramen för Epsos urvalsförfaranden ska tolkas könsneutralt.

Om sista platsen i någon etapp av uttagningsprovet upptas av flera personer med samma poängtal kallas alla dessa personer till nästa etapp. Alla sökande som fått återuppta urvalsförfarandet efter ett positivt svar på ett överklagande kallas också till nästa etapp.

Om sista platsen vid upprättandet av reservlistan upptas av flera personer med samma poängtal förs alla dessa personer upp på reservlistan. Alla sökande som fått återuppta urvalsförfarandet efter ett positivt svar på ett överklagande i det här skedet av förfarandet förs också upp på reservlistan.

1.   VEM KAN ANSÖKA?

1.1   Allmänna och särskilda villkor

De allmänna och särskilda villkoren (bland annat språkkunskaper) för varje område eller profil anges i avsnittet ”Kan jag söka?”.

De särskilda kraven på utbildning, yrkeserfarenhet och språkkunskaper kan variera beroende på den profil som söks. Ta med så mycket information som möjligt om din utbildning och yrkeserfarenhet (om sådan krävs) i din ansökan, enligt beskrivningen i avsnittet ”Kan jag söka?”i detta meddelande, om detta är relevant för arbetsuppgifterna .

a)

Examensbevis och/eller andra intyg: Examensbevis, oavsett om de har utfärdats inom EU eller i länder utanför EU, måste vara erkända av ett officiellt organ i ett av EU:s medlemsländer, t.ex. utbildningsministeriet i ett av EU:s medlemsländer. Uttagningskommittén kommer att ta hänsyn till skillnaderna mellan olika utbildningssystem.

När det gäller eftergymnasial och teknisk utbildning, yrkesutbildning eller specialistutbildning ska du uppge vilka ämnen som ingick i utbildningen, dess längd samt om det var heltidsstudier, deltidsstudier eller kvällskurser.

b)

Yrkeserfarenhet (om sådan krävs) kommer att beaktas endast om den är relevant för de aktuella arbetsuppgifterna och om arbetet

är verkligt och faktiskt,

är avlönat,

utförs i en underordnad ställning eller genom att en tjänst tillhandahålls och

uppfyller följande villkor:

o Volontärarbete: om det är avlönat och arbetet innebär liknande arbetstid och varaktighet som ett vanligt jobb.

o Praktik: om den är avlönad.

o Obligatorisk värnplikt: om den har fullgjorts före eller efter den examen som krävs, för en period som inte överstiger den lagstadgade längden i ditt medlemsland.

o Föräldraledighet/ledighet vid adoption: om den ingår i ramen för ett anställningsavtal.

o Doktorandstudier: under högst tre år, förutsatt att doktorsexamen har avlagts, och oavsett om du fått lön eller inte.

o Deltidsarbete: beräknat i proportion till antalet arbetstimmar, t.ex. räknas sex månaders halvtidsarbete som tre månader.

1.2   Styrkande handlingar

I olika skeden av urvalsförfarandet måste du styrka ditt medborgarskap med en officiell handling (t.ex. pass eller id-kort) som måste vara giltig den sista ansökningsdagen för din ansökan (den sista inlämningsdagen för den första delen av ansökan om ansökningen sker i två etapper).

All yrkesverksamhet måste styrkas genom original eller vidimerade kopior av

handlingar från tidigare och nuvarande arbetsgivare, med information om arbetsuppgifternas karaktär och nivå, start- och slutdatum, med företagets officiella brevhuvud och stämpel samt den ansvarigas namn och underskrift, eller

anställningsavtal tillsammans med det första och sista lönebeskedet samt en detaljerad beskrivning av dina arbetsuppgifter,

fakturor eller beställningssedlar där de utförda arbetsuppgifterna framgår, eller andra officiella styrkande handlingar (för yrkesverksamma som inte är anställda, t.ex. egenföretagare, fria yrken),

handlingar som visar hur många dagar du arbetat specifikt med konferenstolkning och vilka språk du har tolkat från och till (för konferenstolkar där yrkeserfarenhet krävs).

I allmänhet behöver du inte lämna in några handlingar för att styrka dina språkkunskaper, utom för vissa befattningar inom språkområdet eller specialistprofiler.

Ytterligare information eller handlingar kan begäras när som helst under förfarandet. Epso kommer att meddela vilka styrkande handlingar du behöver tillhandahålla och när.

1.3   Lika möjligheter och särskilda arrangemang

Om du har en funktionsnedsättning eller ett medicinskt tillstånd som kan utgöra ett hinder för ditt deltagande i proven, ange detta i din ansökan och meddela vilken typ av särskilda arrangemang du behöver. Om funktionsnedsättningen eller tillståndet uppstår efter det att du har validerat din ansökan måste du snarast möjligt informera Epso på något av de sätt som anges nedan.

Observera att du måste skicka ett intyg från en nationell myndighet eller ett läkarintyg till Epso för att din begäran ska tas i beaktande. Vi granskar de styrkande handlingarna och försöker i rimligaste mån att tillmötesgå önskemål som bedöms vara berättigade.

Om du stöter på några tillgänglighetsproblem eller behöver mer information kan du kontakta Epsos enhet för tillgänglighet per

e-post (EPSO-accessibility@ec.europa.eu),

fax (+ 32 22998081) eller

vanlig post:

Europeiska rekryteringsbyrån (Epso)

Epso accessibility

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bryssel

BELGIEN

2.   VEM UTVÄRDERAR MIG?

En uttagningskommitté utses och får till uppgift att välja ut de bästa sökandena på grundval av en jämförelse av deras kompetenser, förmågor och meriter enligt de krav som anges i detta meddelande om uttagningsprov. Medlemmarna i uttagningskommittén avgör också svårighetsgraden för proven i uttagningsprovet och godkänner innehållet i dem utifrån förslag från Epso.

För att säkerställa uttagningskommitténs oberoende är det strängt förbjudet för sökande eller andra personer som inte är medlemmar i kommittén att försöka kontakta någon av medlemmarna, förutom i samband med prov som kräver direkt kontakt mellan de sökande och uttagningskommittén.

Sökande som vill lägga fram sitt fall eller hävda sina rättigheter måste göra detta skriftligen och sända den korrespondens som är avsedd för en uttagningskommitté till Epso, som vidarebefordrar den till kommittén. All direkt eller indirekt kontakt som inte stämmer överens med detta förfarande är förbjuden och kan leda till att den sökande blir utesluten från uttagningsprovet.

En intressekonflikt kan uppstå i synnerhet om en sökande och en medlem i uttagningskommittén har en familjerelation eller en hierarkisk koppling. Medlemmarna i uttagningskommittén ombes underrätta Epso om sådana situationer omedelbart när de blir medvetna om dem. Epso kommer att granska vart fall för sig och vidta lämpliga åtgärder. Om dessa regler inte följs kan det leda till att medlemmar i uttagningskommittén blir föremål för disciplinära åtgärder och att sökande blir uteslutna från uttagningsprovet (se avsnitt 4.4).

Namnen på medlemmarna i uttagningskommittén offentliggörs på Epsos webbplats (http://www.eu-careers.eu) innan proven i utvärderingscentrumet/utvärderingsfasen inleds.

3.   KOMMUNIKATION

3.1   Kommunikation med Epso

Du bör kontrollera ditt Epsokonto minst två gånger i veckan för att följa dina resultat under uttagningsprovets gång. Om du inte kommer åt kontot på grund av tekniska problem hos Epso måste du omedelbart meddela oss via Epsos webbplats (https://epso.europa.eu/help_sv).

Epso förbehåller sig rätten att inte upprepa information som redan tydligt framgår av detta meddelande om uttagningsprov, dess bilagor eller Epsos webbplats, till exempel under ”Vanliga frågor”.

Uppge alltid ditt namn (i samma format som i ditt Epsokonto), ditt ansökningsnummer och referensnumret för urvalsförfarandet när du kontaktar oss angående en ansökan.

Epso tillämpar principerna i reglerna för god förvaltningssed https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_sv (som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning). I enlighet med dessa förbehåller sig Epso rätten att inte besvara brev som är oseriösa, dvs. som bara upprepar innehållet i tidigare brev eller är förolämpande eller meningslösa.

3.2   Tillgång till information

De sökande har särskild rätt att få tillgång till viss information som rör dem personligen, vilken beviljas mot bakgrund av skyldigheten att motivera beslut, för att möjliggöra överklagande av negativa beslut.

Denna motiveringsskyldighet måste vägas mot att uttagningskommitténs arbete är hemligt, vilket säkerställer kommitténs oberoende och urvalets opartiskhet. Ställningstaganden från medlemmar i uttagningskommittén om enskilda eller jämförande bedömningar av sökande kan av sekretesskäl inte lämnas ut.

Denna rätt till tillgång gäller specifikt sökande i ett allmänt uttagningsprov och lagstiftning om allmänhetens tillgång till handlingar kan inte ge dem mer omfattande rättigheter än de som fastställs i detta avsnitt.

3.2.1   Automatiskt offentliggörande

Du kommer automatiskt att få följande information via ditt Epsokonto efter varje etapp av det urvalsförfarande som anordnas för ett visst uttagningsprov:

Prov med flervalsfrågor: ditt resultat och en tabell som visar de svar du valt och de rätta svaren med referensnummer/bokstav. Det är uttryckligen uteslutet att få tillgång till frågor och svar.

Behörighet: om du fick tillträde till provet. Om du inte får tillträde till provet anges vilka behörighetskrav som inte är uppfyllda.

Talent Screener (Urval efter meriter): ditt resultat och en tabell med viktningen för varje fråga, de poäng du fått för dina svar och dina sammanlagda poäng.

Inledande prov: ditt resultat.

Mellanprov: ditt resultat om du inte är bland de sökande som kallas till nästa etapp.

Utvärderingscentrum/utvärderingsfas: om du inte utesluts, ditt kompetenspass som visar dina totalpoäng för varje kompetens och uttagningskommitténs kommentarer med kvantitativ och kvalitativ återkoppling om hur det gick för dig i utvärderingscentrumet/utvärderingsfasen.

Som regel ger Epso inte ut några källtexter eller provuppgifter till de sökande, eftersom dessa är avsedda att användas på nytt i framtida uttagningsprov. För vissa prov kan vi dock undantagsvis offentliggöra källtexter eller uppgifter på vår webbplats om

proven har slutförts,

resultaten har fastställts och meddelats de sökande och

källtexterna/uppgifterna inte är avsedda att användas på nytt i framtida uttagningsprov.

3.2.2   Uppgifter på begäran

Du kan begära att få en orättad kopia av dina svar i de skriftliga prov där innehållet inte är avsett att användas på nytt i framtida uttagningsprov. Detta utesluter uttryckligen svaren på inkorgsövningar och caseövningar.

De rättade svarsblanketterna och, i synnerhet, närmare uppgifter om poängsättningen omfattas av sekretessen för uttagningskommitténs arbete och kommer inte att lämnas ut.

Epso strävar efter att tillhandahålla de sökande så mycket information som möjligt, i enlighet med motiveringsskyldigheten och bestämmelserna om skydd av personuppgifter och med hänsyn till att uttagningskommitténs arbete är hemligt. Varje begäran om uppgifter kommer att granskas mot bakgrund av dessa skyldigheter.

Varje begäran om uppgifter bör lämnas in via Epsos webbplats (https://epso.europa.eu/help_sv) inom tio kalenderdagar efter det att dina resultat tillkännagavs på ditt Epsokonto.

4.   KLAGOMÅL OCH PROBLEM

4.1   Tekniska och organisatoriska problem

Om du under urvalsförfarandet råkar ut för ett allvarligt tekniskt eller organisatoriskt problem, meddela Epso via Epsos webbplats (https://epso.europa.eu/help_sv) så att vi kan undersöka saken och vidta korrigerande åtgärder.

Uppge alltid ditt namn (i samma format som i ditt Epsokonto), ditt ansökningsnummer och referensnumret för urvalsförfarandet när du kontaktar oss.

För problem som uppstår vid en provlokal

säg till skrivvakterna omedelbart, så att en lösning kan hittas i provlokalen. Be dem i alla händelser notera ditt klagomål skriftligen, och

kontakta Epso senast tre kalenderdagar efter ditt prov via Epsos webbplats (https://epso.europa.eu/help_sv) med en kortfattad beskrivning av problemet.

För problem som inte har samband med en provlokal (t.ex. främst gällande bokning av provtid), följ anvisningarna i ditt Epsokonto och på Epsos webbplats eller kontakta Epso direkt via webbplatsen (https://epso.europa.eu/help_sv).

För problem med din ansökan, kontakta Epso omedelbart och i alla händelser före tidsfristen för ansökningar via Epsos webbplats (https://epso.europa.eu/help_sv). Om du skickar en fråga mindre än fem arbetsdagar innan ansökningstiden går ut kan det hända att du inte hinner få svar före tidsfristen.

4.2   Förfarande för intern omprövning

4.2.1   Fel i de datorbaserade proven med flervalsfrågor

Epso och uttagningskommittéerna gör fortlöpande noggranna kontroller av databasen med flervalsfrågor.

Om du anser att en eller fler av flervalsfrågorna innehöll fel som gjorde att du inte kunde svara på den kan du begära att uttagningskommittén ska granska frågan eller frågorna (inom ramen för förfarandet för strykning av frågor).

Uttagningskommittén kan under detta förfarande besluta att stryka den felaktiga frågan och dela upp poängen bland de kvarvarande frågorna i provet. Endast de sökande som fick den frågan kommer att påverkas av omräkningen. Poängsättningen i proven följer alltjämt de relevanta avsnitten i detta meddelande om uttagningsprov.

Klagomål om proven med flervalsfrågor kan lämnas in enligt följande:

Förfarande: kontakta Epso endast via webbplatsen (https://epso.europa.eu/help_sv).

Språk: använd det språk du valt som språk 2 för det berörda uttagningsprovet.

Tidsfrist: inom tre kalenderdagar räknat från den dag då du gjorde det datorbaserade provet.

Övriga uppgifter: beskriv vad frågan handlade om (innehåll) så att vi kan identifiera den eller de frågor det rör sig om, och förklara så tydligt som möjligt vad du anser att felet består i.

En begäran som kommer in efter det att tidsfristen har löpt ut eller som inte innehåller en tydlig förklaring av den bestridda frågan eller frågorna och det påstådda felet kommer inte att beaktas.

I synnerhet kommer klagomål där påstådda översättningsfel enbart påpekas, utan att problemet uttryckligen specificeras, inte att beaktas.

Samma omprövningsförfarande gäller fel i inkorgsövningen.

4.2.2   Begäran om omprövning

Du kan begära omprövning av alla uttagningskommitténs eller Epsos beslut som fastställer ditt resultat och/eller avgör om du går vidare till nästa etapp av uttagningsprovet eller inte.

Begäran om omprövning kan grundas på

ett väsentligt fel i uttagningsförfarandet och/eller

att uttagningskommittén eller Epso inte har följt tjänsteföreskrifterna, meddelandet om uttagningsprov, dess bilagor och/eller rättspraxis.

Observera att du inte får bestrida giltigheten av uttagningskommitténs bedömning av hur du klarat ett prov eller relevansen av din utbildning och yrkeserfarenhet. Denna bedömning är ett värdeomdöme som uttagningskommittén har avgett och din personliga åsikt att uttagningskommittén har gjort fel i sin bedömning av dina prov, din erfarenhet och/eller utbildning bevisar inte att något fel har förekommit. Begäran om omprövning av denna orsak kommer inte att leda till ett positivt resultat.

Omprövning kan begäras enligt följande:

Förfarande: kontakta Epso endast via webbplatsen (https://epso.europa.eu/help_sv).

Språk: använd det språk du valt som språk 2 för det berörda uttagningsprovet.

Tidsfrist: inom tio kalenderdagar räknat från den dag då det beslut du bestrider publicerades på ditt Epsokonto.

Övriga uppgifter: ange tydligt vilket beslut du önskar överklaga och varför.

En begäran som kommer in efter det att tidsfristen har löpt ut kommer inte att beaktas.

Vi skickar dig ett mottagningsbevis inom 15 arbetsdagar. Det organ som fattade det överklagade beslutet (antingen uttagningskommittén eller Epso) kommer att granska och fatta ett beslut om din begäran och du kommer att få ett motiverat svar så snart som möjligt.

Om du får ett positivt svar får du återuppta urvalsförfarandet från den etapp där du inte fick fortsätta, oavsett hur långt uttagningsprovet har framskridit under tiden.

4.3   Andra former av bestridande

4.3.1   Administrativa klagomål

Som sökande i ett allmänt uttagningsprov har du rätt att lämna in ett administrativt klagomål till Epsos direktör i egenskap av tillsättningsmyndighet.

Du får lämna in ett klagomål på ett beslut, eller avsaknad av beslut, som direkt och omedelbart påverkar din rättsliga ställning som sökande endast om en tydlig överträdelse av de bestämmelser som reglerar urvalsförfarandet har skett. Epsos direktör kan inte ogiltigförklara ett värdeomdöme som avgetts av en uttagningskommitté (se avsnitt 4.2.2).

Administrativa klagomål kan lämnas in enligt följande:

Förfarande: kontakta Epso endast via webbplatsen (https://epso.europa.eu/help_sv).

Språk: använd det språk du valt som språk 2 för det berörda uttagningsprovet.

Tidsfrist: inom tre månader räknat från den dag då du meddelades det beslut som du vill bestrida eller räknat från den dag då beslut skulle ha fattats.

Övriga uppgifter: ange tydligt vilket beslut du önskar överklaga och varför.

En begäran som kommer in efter det att tidsfristen har löpt ut kommer inte att beaktas.

4.3.2   Överklaganden hos domstol

Som sökande i ett allmänt uttagningsprov har du rätt att överklaga till tribunalen, i enlighet med artikel 270 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 91 i tjänsteföreskrifterna.

Notera att beslut som fattats av Epso snarare än uttagningskommittén inte kan överklagas till tribunalen om du inte först har lämnat in ett administrativt klagomål enligt artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna (se avsnitt 4.3.1). Detta gäller i synnerhet beslut avseende de allmänna kriterierna för behörighet, som fattas av Epso och inte uttagningskommittén.

Överklaganden hos domstol kan göras enligt följande:

Förfarande: läs mer på tribunalens webbplats (http://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3   Europeiska ombudsmannen

Alla EU-medborgare och andra bosatta i EU kan lämna in ett klagomål till Europeiska ombudsmannen.

Innan du lämnar in ett klagomål till ombudsmannen måste du först ha uttömt alla administrativa möjligheter att lösa tvisten med berörda institutioner och organ (se avsnitt 4.1–4.3).

Ett klagomål till ombudsmannen påverkar inte tidsfristen för att lämna in administrativa klagomål eller överklaganden till domstol.

Klagomål till ombudsmannen kan lämnas in enligt följande:

Förfarande: läs mer på Europeiska ombudsmannens webbplats (http://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4   Uteslutning från urvalsförfarandet

Du kan när som helst under urvalsförfarandet uteslutas om Epso upptäcker att du

har skapat mer än ett Epsokonto,

har ansökt till flera oförenliga områden eller profiler,

inte uppfyller alla behörighetskrav,

har lämnat oriktiga uppgifter eller uppgifter som inte kan styrkas med lämpliga handlingar,

har försummat att boka eller göra ett eller flera av dina prov,

har fuskat i proven,

i din ansökan inte angav de språk som krävs enligt detta meddelande om uttagningsprov, eller inte angav den miniminivå som krävs för dessa språk,

har försökt kontakta någon av medlemmarna i uttagningskommittén på ett otillåtet sätt,

har underlåtit att meddela Epso om möjliga intressekonflikter med en medlem i uttagningskommittén,

har lämnat in din ansökan på ett annat språk än de(t) som anges i detta meddelande om uttagningsprov (användning av ett annat språk kan tillåtas för namn, officiella titlar och befattningar som anges i de styrkande handlingarna samt för examensbeteckningar), och/eller

har skrivit ditt namn på eller på annat sätt märkt provpapper i anonymt rättade skriftliga eller praktiska prov.

Alla som söker arbete vid EU-institutionerna måste ha hög integritet. Bedrägeri eller bedrägeriförsök kan leda till påföljder och till att du inte får delta i uttagningsprov i framtiden.

Slut på BILAGA III, klicka här för att gå tillbaka till huvudtexten


BILAGA IV

EXEMPEL PÅ UTBILDNING ENLIGT LAND OCH LÖNEGRAD VILKEN I PRINCIP ÖVERENSSTÄMMER MED DEN SOM MINST KRÄVS ENLIGT MEDDELANDENA OM UTTAGNINGSPROV

Klicka här för en lättläst version av dessa exempel.

LAND

AST-SC 1 till AST-SC 6

AST 1 till AST 7

AST 3 till AST 11

AD 5 till AD 16

Gymnasial utbildning (som ger tillträde till eftergymnasial utbildning)

Eftergymnasial utbildning (högre utbildning utan högskolestatus eller kortare universitetsutbildning på minst två år)

Universitets- eller högskoleutbildning (minst tre år)

Universitets- eller högskoleutbildning (minst fyra år)

Belgique –

België –

Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur (DAES)/Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d’enseignement professionnel/Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature/Kandidaat

Graduat/Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d’études approfondies (DEA)

Diplôme d’études spécialisées (DES)

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhvervsakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA eller BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/Fachhochschulabschluss/Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, I 5 ábhar/Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)/Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta/National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara/Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)/National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)/Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)/Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)/Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile/University degree

Céim mháistir (60–120 ECTS)/Master’s degree (60–120 ECTS)

Dochtúireacht/Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕΙ (πανεπιστημίου, πολυτεχνείου, ΤΕΙ)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d’études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d’études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT), diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS), diplôme d’études approfondies (DEA), master 1, master 2 professionnel, master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d’ingénieur

Doctorat

Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea – L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d’ingénieur technicien

Master

Diplôme d’ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi-képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány (Higher Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree) (Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma’s)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of ”Ingenieur”

HBO/WO Master’s degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom

Fachhochschuldiplom

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire (colegiu universitar)

Învățământ preuniversitar

Diplomă de licență

Diplomă de licență

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo (spričevalo o poklicni maturi) (spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma

Magisterij

Specializacija

Doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus - Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

Todistus yhdistelmäopinnoista (Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto - Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto - Kandidatexamen/Ammattikorkeakoulututkinto - Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa - studieveckor)

Maisterin tutkinto - Magisterexamen/Ammattikorkeakoulututkinto - Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa - studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen - antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan (3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå: Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level – 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

Anm.: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

Slut på BILAGA IV, klicka här för att gå tillbaka till huvudtexten


Top