EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/115A/02

Gemensamma resolutionsnämnden – Utlysning av två lediga tjänster som nämndledamot och direktör för resolutionsplanering och resolutionsbeslut (COM(2019) 20035)

EUT C 115A, 27.3.2019, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CA 115/6


Gemensamma resolutionsnämnden

Utlysning av två lediga tjänster som nämndledamot och direktör för resolutionsplanering och resolutionsbeslut

(COM(2019) 20035)

(2019/C 115 A/02)

 

Gemensamma resolutionsnämnden

Gemensamma resolutionsnämnden (nedan även kallad nämnden) är den europeiska resolutionsmyndigheten. Den har ett nära samarbete med de nationella resolutionsmyndigheterna i de deltagande medlemsstaterna och utgör tillsammans med dem den gemensamma resolutionsmekanismen. Nämnden samarbetar nära med Europeiska kommissionen och Europeiska centralbanken (ECB) för att värna finansiell stabilitet. Dess uppdrag är att säkerställa en ordnad resolution av banker på obestånd som får minimala återverkningar på den reala ekonomin och de offentliga finanserna i de deltagande medlemsstaterna och utanför. Nämnden har därför särskilda uppgifter och ansvar för att förbereda och genomföra resolution av banker som är eller sannolikt kommer att hamna på obestånd. Nämnden ansvarar också för att förvalta den gemensamma resolutionsfonden, som inrättats i enlighet med förordningen om den gemensamma resolutionsmekanismen, för att se till att finansieringsstöd på medellång sikt är tillgängligt medan en bank omstruktureras och/eller avvecklas. Gemensamma resolutionsnämnden är ett självfinansierande organ inom Europeiska unionen.

De lediga tjänsterna

Europeiska kommissionen anordnar i samråd med Gemensamma resolutionsnämnden ett urvalsförfarande för två nämndledamöter och direktörer för resolutionsplanering och resolutionsbeslut.

Anställningsorten är Bryssel (Belgien), där nämnden har sitt säte.

De sökande som erbjuds tjänsterna kommer att tillträda som i) röstberättigade ledamöter i Gemensamma resolutionsnämndens beslutsfattande organ – nämnden i dess plenarsession och verkställande session, och ii) direktörer för resolutionsplanering och resolutionsbeslut i Gemensamma resolutionsnämnden. Som röstberättigade ledamöter av nämnden vid dess plenarsession och verkställande session kommer de att aktivt bidra till genomförandet av nämndens uppgifter, i enlighet med det mandat som fastställts enligt förordningen om den gemensamma resolutionsmekanismen.

Dessutom kommer de sökande som erbjuds tjänsterna, i egenskap av direktörer för resolutionsplanering och resolutionsbeslut, att ha ansvar för resolutionsdirektorat. I synnerhet ska de utvalda sökandena

sköta det dagliga arbetet inom respektive direktorat och se till att det fungerar smidigt och effektivt, vilket även kommer att omfatta ett nära samarbete med Gemensamma resolutionsnämndens andra affärsområden, och i synnerhet med de två andra resolutionsdirektoraten,

leda och styra utarbetandet av resolutionsplaner för de enheter som omfattas av direktoratets ansvarsområde,

leda och styra förberedandet av åtgärder och, om nödvändigt, resolutionsbeslut avseende enheter som faller inom direktoratets ansvarsområde,

sköta samarbetet med nationella resolutionsmyndigheter som omfattas av direktoratets ansvarsområde,

övervaka och sköta det övergripande samarbetet med ECB i samband med verksamheter mellan de interna resolutionsgrupperna och de gemensamma tillsynsgrupperna för de enheter som omfattas av direktoratets ansvarsområde,

i egenskap av medlem i Gemensamma resolutionsnämndens ledning, bidra till att fastställa nämndens politik och uppdrag,

samordna arbetsplaneringen inom direktoratet samt fastställa mål och prioriteringar inom ramen för Gemensamma resolutionsnämndens övergripande strategiska planering,

samordna arbetet inom enheterna i direktoratet och motivera och stödja arbetsledarna på mellannivå så att de når sina mål och utvecklar såväl sin egen som personalens potential,

bidra till att direktoratet uppnår sina mål i enlighet med fastställda tidsfrister och kvalitetskrav, och övervaka och utvärdera hur arbetet fortskrider,

se till att samarbetet och kommunikationen med andra nämndledamöter/direktörer och direktorat fungerar smidigt,

främja ett positivt förhållningssätt gentemot direktoratets interna och externa intressenter, och

etablera och upprätthålla förbindelser med EU-institutioner eller EU-organ och andra offentliga eller privata organ när det gäller frågor som faller inom direktoratets behörighetsområde.

De sökande som erbjuds tjänsterna kan också få i uppdrag direkt av nämndens ordförande att utföra andra uppgifter som faller inom nämndens behörighetsområde.

De kommer att rapportera till Gemensamma resolutionsnämndens ordförande om sina enskilda insatser i egenskap av direktörer för resolutionsplanering och resolutionsbeslut.

Behörighetskriterier

För att komma i fråga för tjänsten måste du uppfylla nedanstående formella krav senast sista ansökningsdagen:

Nationalitet: vara medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater.

Universitetsutbildning:

utbildning motsvarande en avslutad minst fyraårig universitets- eller högskoleutbildning, styrkt med examensbevis, eller

avslutad universitets- eller högskoleutbildning, styrkt med examensbevis, som med normal studietakt kräver minst tre år, samt minst ett års relevant yrkeslivserfarenhet (denna yrkeserfarenhet på ett år får inte räknas med i den yrkeserfarenhet efter examen som krävs nedan).

Yrkeserfarenhet: minst 20 års yrkeserfarenhet efter examen, efter det att ovannämnda kvalifikation erhållits, varav minst tio år inom områden med relevans för tillsyn, rekonstruktion eller resolution av finansinstitut och reglering av finansmarknaderna (1).

Erfarenhet av arbetsledning på hög nivå: minst fem års yrkeserfarenhet från tjänst i ledande befattning på hög verkställande nivå (2).

Språk: Mycket goda kunskaper i ett av EU:s officiella språk (3) och tillfredsställande kunskaper i ytterligare ett av dessa språk.

Urvalskommittéerna kan under intervjun eller intervjuerna komma att kontrollera om de sökande uppfyller kravet på tillfredsställande kunskaper i ett annat officiellt EU-språk. Detta kan innebära att en del av anställningsintervjun sker på detta andra språk.

Det finns ingen åldersgräns.

Urvalskriterier

Vi söker personer med följande profil:

Mycket goda kunskaper om bank- och finanssektorn.

Gedigen erfarenhet inom ett eller flera av följande områden: tillsyn, omstrukturering eller resolution av finansinstitut, reglering av finansmarknaderna, särskilt inom banksektorn.

Kunskap om EU-institutionerna och EU:s beslutsprocesser samt erfarenhet som är relevant för Gemensamma resolutionsnämnden antingen i europeiska och internationella processer, eller åtminstone i den privata sektorn på internationell nivå.

Erfarenhet av att på hög nivå leda stora grupper med sektorsövergripande (och helst mångkulturell) bakgrund och mycket god förmåga att motivera personal.

Dokumenterad förmåga att fatta och genomföra beslut på såväl strategisk som operativ nivå.

Mycket god ledarskapsförmåga och erfarenhet av arbete i en mångkulturell miljö.

Utmärkt samordningsförmåga, analytisk förmåga och förmåga att skapa goda arbetsrelationer med företrädare på hög nivå för intressenter på området.

Mycket god ansvarskänsla och initiativförmåga samt förmåga att utarbeta åtgärder och genomföra dem, i synnerhet för krishanteringssituationer.

Utmärkt förmåga att kommunicera och hålla presentationer samt mycket hög social kompetens; mycket goda kunskaper i engelska är nödvändiga eftersom engelska är nämndens arbetsspråk.

Oberoende och intresseförklaring

Ledamöter i nämnden, i nämndens plenarsessioner och verkställande sessioner, måste agera oberoende och endast i unionens intresse och får varken be om eller ta emot instruktioner från institutioner eller organ inom Europeiska unionen, någon av medlemsstaterna eller något annat offentligt eller privat organ. Den sökande som erbjuds tjänsten som nämndledamot/direktör för resolutionsplanering och resolutionsbeslut tillsätts på heltid och får inte inneha någon annan tjänst på nationell nivå, unionsnivå eller internationell nivå.

Före utnämningen ska den sökande som erbjuds tjänsten lämna in

en förklaring med ett åtagande om att agera oberoende för det allmännas bästa, och

en redovisning av eventuella intressen som skulle kunna inverka negativt på den sökandes oberoende.

Sökande måste i ansökan bekräfta att de är beredd att avge en sådan förklaring (4). När en person utses som nämndledamot blir han eller hon bunden av uppförandekoden, och som direktör för resolutionsplanering och resolutionsbeslut omfattas personen av tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren för övriga anställda, närmare bestämt av dess avdelning II och de etiska reglerna och reglerna för god förvaltningssed för Gemensamma resolutionsnämndens anställda.

URVAL OCH UTNÄMNING

1.

Europeiska kommissionen inrättar i samråd med Gemensamma resolutionsnämnden en urvalskommitté som bedömer samtliga ansökningar. De sökande som anses ha en profil som bäst motsvarar två tjänster som nämndledamot/direktör för resolutionsplanering och resolutionsbeslut kallas till intervju med urvalskommittén.

2.

Efter intervjuerna upprättar urvalskommittén en första lista över sökande på grundval av deras meriter och de urvalskriterier som anges ovan. Dessa sökande kan sedan kallas till vidare intervjuer med kommissionens rådgivande tillsättningskommitté. Före intervjun kallas de till ett utvärderingscentrum som drivs av externa rekryteringskonsulter.

3.

Den rådgivande tillsättningskommittén antar en slutlista. Dessa sökande kallas till intervju med en eller flera ledamöter av Europeiska kommissionen.

4.

Utifrån resultatet av denna urvalsprocess och efter att ha hört styrelsen, i dess plenarsession, antar Europeiska kommissionen en slutlista över sökande som är lämpliga för två tjänster som nämndledamot/direktör för resolutionsplanering och resolutionsbeslut. Slutlistan överlämnas till Europaparlamentet för godkännande och samtidigt informeras Europeiska unionens råd.

5.

Kommissionen lämnar därefter ett förslag till utnämning av två nämndledamöter/direktörer för resolutionsplanering och resolutionsbeslut till Europaparlamentet för godkännande.

6.

När förslaget har godkänts antar rådet ett genomförandebeslut om utnämning av två nämndledamöter/direktörer för resolutionsplanering och resolutionsbeslut. Rådet fattar sitt beslut med kvalificerad majoritet. De sökande kan komma att kallas till ytterligare intervjuer och/eller prov utöver de ovan nämnda.

Observera att Europeiska kommissionen av praktiska skäl kommer att genomföra urvalsförfarandet endast på engelska. Detta kommer dessutom att påskynda urvalsförfarandet, vilket ligger både i de sökandes och i institutionens intresse. Urvalskommittéerna ska se till att personer som har detta språk som modersmål inte ges några oberättigade fördelar.

Denna ansökningsomgång ligger till grund för Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentet om utnämning av två nämndledamöter och direktörer för resolutionsplanering och resolutionsbeslut. Det faktum att en person tas upp på slutlistan som överlämnas till Europaparlamentet eller i förslaget är ingen garanti för utnämning. De sökande bör observera att slutlistan kan komma att offentliggöras när den har antagits av Europeiska kommissionen.

Lika möjligheter

EU:s institutioner för en personalpolitik för lika möjligheter och behandlar ansökningarna utan diskriminering på grund av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

Anställningsvillkor

Varje nämndledamot och direktör för resolutionsplanering och resolutionsbeslut utnämns för en period på fem år som inte kan förlängas. Nämndledamoten och direktören för resolutionsplanering och resolutionsbeslut kommer att anses vara på samma nivå som en justitiesekreterare vid Europeiska unionens domstol när det gäller ersättning och pensionsålder, i enlighet med förordning 422/67/EEG (5). Lönen kommer att ligga i lönegrad AD16, löneklass 3, och omfattas av en multipliceringsfaktor motsvarande 101 % av lönen för lönegraden och löneklassen kommer att tillämpas (6). Däremot finns det ingen högsta pensionsålder. Beträffande alla andra anställningsvillkor gäller tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren för övriga anställda i tillämpliga delar.

HUR DU ANSÖKER

Obs! Innan du lämnar in din ansökan bör du noga kontrollera att du uppfyller behörighetskraven, särskilt när det gäller examensbevis och yrkes- och ledningserfarenhet, samt de språkkunskaper som krävs. Om något av behörighetskraven inte är uppfyllt utesluts du automatiskt från urvalsförfarandet. Ansökningarna görs på följande webbplats: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ Följ de instruktioner som ges för de olika etapperna i ansökningsförfarandet.

Du måste sedan skapa en profil innan du kan lägga in din ansökan. För att ansökan ska vara fullständig måste du bifoga en meritförteckning i pdf-format och lägga in ett personligt brev online (högst 8 000 tecken). Du måste också ha en giltig e-postadress. Den kommer att användas för att bekräfta din registrering och för att hålla kontakt under urvalsförfarandet. Meddela därför Europeiska kommissionen om din e-postadress ändras. När du slutfört din onlineregistrering får du ett e-postmeddelande om att din ansökan har registrerats. Om du inte får någon bekräftelse per e-post har din ansökan inte registrerats!

Observera att det inte är möjligt att bevaka behandlingen av din ansökan online. Du kommer att bli kontaktad direkt angående din ansökan. För att underlätta urvalsprocessen kommer all korrespondens med de sökande om tjänsten att ske på engelska.

Om du behöver mer information eller stöter på tekniska problem, skicka ett e-brev till HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Sista ansökningsdatum

Sista ansökningsdag är den 29 april 2019. Onlineregistreringar ska ha slutförts klockan 12.00 (belgisk tid). Du ansvarar själv för att onlineregistreringen sker i tid. Vi råder dig att inte vänta till de sista dagarna med ansökan, eftersom hög belastning på internet eller fel på din internetförbindelse kan leda till att registreringen av ansökan online avbryts innan den slutförts och att du därför blir tvungen att göra om hela processen. När tiden för registrering har löpt ut kan du inte längre föra in några uppgifter. Sent inkomna registreringar godtas inte. Kommissionen förbehåller sig rätten att förlänga tidsfristen och ändra sista ansökningsdag för tjänsten endast genom ett offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning.

Viktig information till sökande

Vi vill påminna om att urvalskommittéernas arbete är konfidentiellt. Du får inte ta direkt eller indirekt kontakt med ledamöterna i kommittéerna eller be någon annan kontakta dem på dina vägnar.

Skydd av personuppgifter

Kommissionen och Gemensamma resolutionsnämnden kommer att se till att personuppgifter om de sökande behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter (7).


(1)  Yrkeserfarenheten kommer att räknas från den dag då sökanden uppfyllde minimikraven för att kunna komma i fråga för uppdraget. Endast vederbörligen dokumenterad yrkesverksamhet (dvs. lönearbete eller egenföretagande) beaktas. Deltidsarbete kommer att räknas om till heltidsekvivalenter. Perioder av utbildning, fortbildning och oavlönad praktik beaktas inte. Stipendier, bidragsfinansierad verksamhet och doktorsavhandlingar får räknas som yrkeserfarenhet upp till tre år.

(2)  De sökande ombeds uttryckligen att för varje administrativ/ledande ställning ange 1) titel och uppgift, 2) antal underordnade, 3) storlek på den budget som förvaltades och 4) antalet överordnade och underordnade nivåer och antalet anställda på samma nivå.

(3)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=SV

(4)  https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/code_of_conduct.pdf

(5)  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1967R0422:20040501:SV:PDF ändrad genom förordning (EU, Euratom) nr 904/2012: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:269:0001:0002:SV:PDF

(6)  Se artikel 66 i förordning nr 31 (EEG), nr 11 (EKSG) om tjänsteföreskrifter för tjänstemän och anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:SV:PDF

(7)  EUT L 295, 21.11.2018, s. 39.


Top