Help Print this page 

Document C2017/361/04

Title and reference
Ansökningsomgång 2018 – EAC/A05/2017 – Programmet Erasmus+

OJ C 361, 25.10.2017, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

25.10.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 361/32


Ansökningsomgång 2018 – EAC/A05/2017

Programmet Erasmus+

(2017/C 361/04)

1.   Inledning och mål

Denna utlysning är baserad på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 (1) om inrättande av ”Erasmus+”: Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott, och på 2017 och 2018 års arbetsprogram för Erasmus+. Programmet Erasmus+ löper under åren 2014–2020. Programmets allmänna och särskilda mål anges i artiklarna 4, 5, 11 och 16 i förordningen.

2.   Programområden

Denna ansökningsomgång gäller följande programområden i Erasmus+:

Programområde 1 – Mobilitet med inriktning på lärande

Mobilitet för enskilda inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdom

Gemensamma masterprogram inom Erasmus Mundus

Programområde 2 – Strategiska samarbetsprojekt för innovation och utbyte av goda exempel och metoder

Strategiska partnerskap inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdom

Kunskapsallianser

Branschspecifika kunskapsallianser

Kapacitetsuppbyggnad inom högre utbildning

Kapacitetsuppbyggnad på ungdomsområdet

Programområde 3 – Stöd till politiska reformer

Strukturerad dialog: Möten mellan ungdomar och beslutsfattare på ungdomsområdet

Jean Monnet-insatser

Jean Monnet-professurer

Jean Monnet-moduler

Jean Monnet-center

Jean Monnet-bidrag till sammanslutningar

Jean Monnet-nätverk

Jean Monnet-projekt

Idrott

Samarbetspartnerskap

Små samarbetspartnerskap

Ideella europeiska idrottsevenemang

3.   Vem får delta?

Alla offentliga eller privata organ som är verksamma inom allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott får ansöka om bidrag ur programmet Erasmus+. Dessutom får ungdomsgrupper som arbetar med ungdomar men inte nödvändigtvis inom ramen för en ungdomsorganisation ansöka om bidrag till mobilitet med inriktning på lärande för ungdomar och personer som arbetar med ungdomar, samt till strategiska partnerskap inom ungdomsområdet.

Följande programländer får delta full ut i alla programområden i Erasmus+ (2):

Europeiska unionens medlemsstater,

Efta-/EES- länderna: Island, Liechtenstein och Norge, och

EU:s kandidatländer: Turkiet och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

Dessutom är vissa programområden inom Erasmus+ öppna för organisationer från partnerländerna.

Närmare uppgifter om deltagande finns i handledningen till Erasmus+.

För brittiska sökande gäller följande: Urvalskriterierna måste vara uppfyllda under hela bidragsperioden. Om Förenade kungariket lämnar EU under bidragsperioden utan att ingå ett sådant avtal med EU som garanterar att brittiska sökande fortsätter att vara stödberättigade kommer finansieringen från EU att upphöra (även om du fortsätter att delta, om möjligt). Du kan även bli tvungen att lämna projektet.

4.   Budget och projektens löptid

Förutsättningarna för att denna inbjudan ska genomföras är att

anslagen i budgetförslaget för 2018 är tillgängliga efter att budgeten har antagits av den budgetansvariga myndigheten eller, om budgeten inte antas, systemet med tillfälliga tolftedelar tillämpas,

Europaparlamentet och rådet antar de fleråriga vägledande programmen för 2018–2020 utan några väsentliga ändringar.

Denna ansökningsomgång har en öronmärkt budget som uppskattas till sammanlagt 2 490,9 miljoner euro:

Allmän och yrkesinriktad utbildning:

2 253,2 miljoner

euro (3)

Ungdom:

188,2 miljoner

euro

Jean Monnet:

12,1 miljoner

euro

Idrott:

37,4 miljoner

euro

Den sammanlagda budgeten som öronmärkts för denna ansökningsomgång samt dess fördelning är preliminär och kan ändras om de årliga arbetsprogrammen för Erasmus+ ändras. De sökande ombes att regelbundet titta på de årliga arbetsprogrammen för Erasmus+ och ändringarna i dem, vilka offentliggörs på följande adress:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

Där anges den tillgängliga budgeten för varje programområde som ingår i ansökningsomgången.

Bidragens nivå samt projektens löptid varierar beroende på sådana faktorer som projektets typ och antal medverkande partner.

5.   Sista ansökningsdag

Alla tidsfrister för ansökning löper ut klockan 12.00 (middagstid), centraleuropeisk tid.

Programområde 1

Mobilitet för enskilda personer inom ungdomsområdet

1 februari 2018

Mobilitet för enskilda inom högre utbildning

1 februari 2018

Mobilitet för enskilda inom yrkesutbildning, skolutbildning och vuxenutbildning

1 februari 2018

Mobilitet för enskilda personer inom ungdomsområdet

26 april 2018

Mobilitet för enskilda personer inom ungdomsområdet

4 oktober 2018

Gemensamma masterprogram inom Erasmus Mundus

15 februari 2018


Programområde 2

Strategiska partnerskap inom ungdomsområdet

1 februari 2018

Strategiska partnerskap inom allmän och yrkesinriktad utbildning

21 mars 2018

Strategiska partnerskap inom ungdomsområdet

26 april 2018

Strategiska partnerskap inom ungdomsområdet

4 oktober 2018

Kunskapsallianser

28 februari 2018

Branschspecifika kunskapsallianser

28 februari 2018

Kapacitetsuppbyggnad inom högre utbildning

8 februari 2018

Kapacitetsuppbyggnad på ungdomsområdet

8 mars 2018


Programområde 3

Möten mellan ungdomar och beslutsfattare på ungdomsområdet

1 februari 2018

26 april 2018

4 oktober 2018


Jean Monnet-insatser

Professurer, moduler, center, bidrag till sammanslutningar, nätverk och projekt

22 februari 2018


Insatser inom idrott

Samarbetspartnerskap

5 april 2018

Små samarbetspartnerskap

5 april 2018

Ideella europeiska idrottsevenemang

5 april 2018

Närmare information om inlämning av ansökan finns i programhandledningen till Erasmus+.

6.   Ytterligare information

Närmare villkor för denna ansökningsomgång, inbegripet prioriteringarna, finns i programhandledningen för Erasmus+ på följande adress:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_sv

Programhandledningen till Erasmus+ utgör en del av denna ansökningsomgång och villkoren för deltagande och finansiering i handledningen gäller fullt ut för denna ansökningsomgång.


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 50.

(2)  Jean Monnet-insatserna får organisationer från hela världen söka till.

(3)  I detta belopp ingår medel till den högre utbildningens internationella dimension (328 miljoner euro sammanlagt).


Top