EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2017/224A/01

Meddelande om allmänna uttagningsprov – Epso/AD/343/17 – tyskspråkiga översättare (AD 5) (DE) – Epso/AD/344/17 – franskspråkiga översättare (AD 5) (FR) – Epso/AD/345/17 – italienskspråkiga översättare (AD 5) (IT) – Epso/AD/346/17 – nederländskspråkiga översättare (AD 5) (NL)

OJ C 224A , 13.7.2017, p. 1–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CA 224/1


MEDDELANDE OM ALLMÄNNA UTTAGNINGSPROV

Epso/AD/343/17 – tyskspråkiga översättare (AD 5) (DE)

Epso/AD/344/17 – franskspråkiga översättare (AD 5) (FR)

Epso/AD/345/17 – italienskspråkiga översättare (AD 5) (IT)

Epso/AD/346/17 – nederländskspråkiga översättare (AD 5) (NL)

(2017/C 224 A/01)

Sista ansökningsdag: den 5 september 2017 kl. 12.00 (lokal tid, Bryssel)

Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) anordnar allmänna uttagningsprov på grundval av prov för att upprätta reservlistor med godkända sökande för rekrytering av personal till EU-institutionerna, framför allt Europaparlamentet och rådet, som översättare (tjänstegrupp AD).

Den rättsligt bindande ramen för dessa urvalsförfaranden utgörs av det här meddelandet om uttagningsprov och dess bilagor.

De allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov finns i BILAGA I.

Antal godkända sökande per uttagningsprov och alternativ:

 

Alternativ 1

Alternativ 2

Epso/AD/343/17 – DE

9

5

Epso/AD/344/17 – FR

6

7

Epso/AD/345/17 – IT

10

4

Epso/AD/346/17 – NL

8

7

Observera att godkända sökande kan erbjudas anställning antingen i Bryssel eller i Luxemburg.

Detta meddelande omfattar flera uttagningsprov, vilka samtliga har två alternativ. Du kan endast anmäla dig till ett uttagningsprov och till ett alternativ. Du måste välja alternativ när du gör din webbansökan och du kan inte längre ändra ditt val när du har validerat formuläret.

VILKA ARBETSUPPGIFTER KAN JAG FÅ?

Lönegrad AD 5 är den lönegrad där handläggare (både språkliga och andra handläggare) börjar sin karriär vid EU-institutionerna.

Huvuduppgiften för en språklig handläggare (översättare) är att bidra till institutionens eller organets verksamhet genom att tillhandahålla högkvalitativa översättningar inom utsatt tidsfrist samt erbjuda språklig rådgivning.

Arbetsuppgifterna omfattar översättning och granskning av översättningar från minst två källspråk till ditt förstaspråk, terminologiskt arbete samt att bistå vid fortbildningsåtgärder och utveckling av it-verktyg. Textinnehållet är ofta avancerat och handlar vanligen om politik, juridik, ekonomi, finans, naturvetenskap eller teknik och rör Europeiska unionens alla verksamhetsområden. Uppgifterna kräver intensiv användning av it-hjälpmedel som är särskilt anpassade till arbetet.

KAN JAG SÖKA?

Du måste uppfylla ALLA villkor nedan när du validerar din ansökan.

1.

Allmänna villkor:

Du ska åtnjuta fulla medborgerliga rättigheter i ett av Europeiska unionens medlemsländer.

Du ska ha fullgjort alla skyldigheter enligt gällande värnpliktslagstiftning.

Du ska uppfylla de skötsamhetskrav som ställs för tjänsteutövningen.

2.

Särskilda villkor – språk:

Du måste behärska minst tre officiella EU-språk . I detta meddelande om uttagningsprov kommer vi att hänvisa till dessa språk enligt följande:

Språk 1: det språk som används för vissa datorbaserade prov med flervalsfrågor och översättningsproven.

Språk 2: det språk som används för ansökningsformuläret, ett prov i språkförståelse, ett översättningsprov och kommunikation mellan Epso och de sökande som har lämnat in en giltig ansökan. Detta språk måste vara ett annat än språk 1.

Språk 3: det språk som används för ett prov i språkförståelse och ett översättningsprov. Detta språk måste vara ett annat än språk 1 och 2.

Du har följande alternativ att välja på:

ALTERNATIV 1

Språk 1: miniminivå C2 (utmärkta kunskaper) i uttagningsprovets språk.

Språk 2: miniminivå C1 (fördjupade kunskaper) i engelska, franska eller tyska. Detta språk måste vara ett annat än språk 1.

Språk 3: miniminivå C1 (fördjupade kunskaper) i engelska, franska eller tyska. Detta språk måste vara ett annat än språk 1 och 2.

ALTERNATIV 2

Språk 1: miniminivå C2 (utmärkta kunskaper) i uttagningsprovets språk.

Språk 2: miniminivå C1 (fördjupade kunskaper) i engelska, franska eller tyska. Detta språk måste vara ett annat än språk 1.

Språk 3: miniminivå C1 (fördjupade kunskaper) i ett av de 24 officiella EU-språken. Detta språk måste vara ett annat än språk 1 och 2 och ej heller engelska, franska eller tyska.

Observera att de miniminivåer som krävs enligt ovan ska gälla varje språklig förmåga (tal, skrift, läsförståelse och hörförståelse) som anges i ansökningsformuläret. Dessa förmågor motsvarar dem som ingår i den gemensamma europeiska referensramen för språk: https://europass.cedefop.europa.eu/sv/resources/european-language-levels-cefr

Språk 2 måste vara engelska, franska eller tyska.

På grund av den stora mängden översättningar och dokument på engelska, franska och tyska måste de sökande behärska minst ett av dessa utöver sitt huvudspråk. Av samma orsak måste personer som söker till det franska eller tyska uttagningsprovet kunna arbeta med minst ett annat av dessa tre språk som källspråk.

3.

Särskilda villkor – utbildning och yrkeserfarenhet:

Avslutad universitets- eller högskoleutbildning på minst tre år , styrkt med examensbevis (måste utfärdas senast den 31 december 2017).

I BILAGA II finns exempel på sådana utbildningar som uppfyller minimikraven.

Ingen yrkeserfarenhet krävs.

HUR GÅR URVALET TILL?

1.    Ansökningsförfarande

Du ska fylla i ansökningsformuläret på det språk du har valt som språk 2 (se avsnittet ”Särskilda villkor – språk”).

När du fyller i ansökan ombeds du bekräfta att du uppfyller samtliga behörighetskrav för uttagningsprovet och uppge ytterligare information som är relevant för uttagningsprovet (till exempel om din utbildning). Du ska också välja dina språk 1, 2 och 3.

Genom att validera din ansökan intygar du på heder och samvete att du uppfyller alla de villkor som anges i avsnittet ”Kan jag söka?”. När du har validerat din ansökan kan du inte längre ändra den. Du ansvarar själv för att din ansökan blir klar och validerad innan ansökningstiden går ut .

2.    Datorbaserade prov med flervalsfrågor

Om du validerar din ansökan inom den angivna tidsfristen kommer du att kallas till en rad datorbaserade prov med flervalsfrågor vid ett av Epsos godkända provcentrum.

Om inget annat uppges måste du boka tid för dessa prov enligt de instruktioner du får från Epso. Vanligen kan du välja mellan flera olika datum och platser för proven. Du kan bara boka och göra proven under en begränsad period .

De datorbaserade proven med flervalsfrågor organiseras enligt tabellen nedan:

Prov

Språk

Frågor

Tidsåtgång

Poängsättning

Krav för godkänt

Läsförståelse

Språk 1

20 frågor

35 min.

0 till 20 poäng

Läsförståelse och logiskt tänkande tillsammans: 15/30

Tolkning av sifferuppgifter

Språk 1

10 frågor

20 min.

0 till 10 poäng

4/10

Logiskt tänkande

Språk 1

10 frågor

10 min.

0 till 10 poäng

Läsförståelse och logiskt tänkande tillsammans: 15/30

Språkförståelse

Språk 2

12 frågor

25 min.

0 till 12 poäng

6/12

Språkförståelse

Språk 3

12 frågor

25 min.

0 till 12 poäng

6/12

Kunskaper i huvudspråket

Språk 1

25 frågor

25 min.

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Provet i kunskaper i huvudspråket är ett pilotprov. Det är inte utslagsgivande och de sökandes poäng räknas inte med under resten av uttagningsprovet. Resultaten kommer att behandlas anonymt och enbart för att undersöka möjligheten att använda ett sådant prov i framtida uttagningsprov.

Resultatet från provet i tolkning av sifferuppgifter räknas inte med i den totala slutpoängen för proven med flervalsfrågor under detta uttagningsprov. Men du måste uppnå kravet för godkänt i alla delprov som rättas för att gå vidare till nästa etapp i uttagningsprovet.

3.    Kontroll av behörighet

De behörighetskrav som anges i avsnittet ”Kan jag söka?” ovan kommer att kontrolleras mot uppgifterna i din webbansökan. Epso kontrollerar om du uppfyller de allmänna behörighetskraven, medan uttagningskommittén kontrollerar om du uppfyller de särskilda behörighetskraven.

De sökandes ansökningar kontrolleras mot behörighetskraven i fallande poängordning utifrån totalresultaten från proven med flervalsfrågor tills man har uppnått det antal sökande för varje uttagningsprov och alternativ som ska kallas till översättningsproven. Övriga ansökningar kommer inte att kontrolleras. För varje uttagningsprov och alternativ kallar vi ungefär fyra, men högst fem , gånger fler sökande till översättningsproven än antalet platser på reservlistan.

4.    Översättningsprov

Om du enligt din webbansökan uppfyller behörighetskraven och om du uppnått ett av de högsta totalresultaten i de datorbaserade proven med flervalsfrågor, kallas du till två översättningsprov vid ett av Epsos godkända provcentrum.

Prov

Språk

Tidsåtgång

Poängsättning

Krav för godkänt

a)

Översättningsprov med lexikon

Från språk 2 till språk 1

60 min.

0 till 80 poäng

40/80

b)

Översättningsprov med lexikon

Från språk 3 till språk 1

60 min.

0 till 80 poäng

40/80

Om du inte uppnår godkänt resultat i prov a rättas inte prov b.

Du måste ha uppnått ett av de högsta totalresultaten i dessa prov för att gå vidare till nästa etapp i uttagningsprovet.

5.    Utvärderingscentrum

För varje uttagningsprov och alternativ kallar vi ungefär 2, men högst 2,5 , gånger fler sökande till den här fasen än antalet platser på reservlistan. Om du har uppnått ett av de högsta totalresultaten i översättningsproven kommer du att kallas till ett utvärderingscentrum där du får göra olika prov som pågår under en dag och hålls på ditt språk 2 , i allmänhet i Bryssel .

Om inget annat anges ska du ta med dig dina styrkande handlingar (original eller bestyrkta kopior) till utvärderingscentrumet. Epso kommer att skanna in dem medan proven pågår och lämna tillbaka dem till dig samma dag.

Vid utvärderingscentrumet provas åtta allmänna kompetenser, som var och en poängsätts med maximalt 10 poäng, genom tre prov (muntlig framställning, intervju om allmän kompetens och gruppövning) enligt tabellen nedan.

Poängen för dessa prov slås samman med de poäng du redan har uppnått i översättningsproven för att få fram ett totalresultat.

Kompetens

Prov

1.

Analys och problemlösning

Muntlig framställning

Gruppövning

2.

Kommunikation

Muntlig framställning

Intervju om allmän kompetens

3.

Kvalitet och resultat

Muntlig framställning

Intervju om allmän kompetens

4.

Inlärning och utveckling

Gruppövning

Intervju om allmän kompetens

5.

Prioritering och organisation

Muntlig framställning

Gruppövning

6.

Stresstålighet

Muntlig framställning

Intervju om allmän kompetens

7.

Samarbete

Gruppövning

Intervju om allmän kompetens

8.

Ledarskap

Gruppövning

Intervju om allmän kompetens


Krav för godkänt

40/80

6.    Reservlista

Uttagningskommittén kontrollerar de sökandes styrkande handlingar och upprättar för varje uttagningsprov och alternativ en reservlista med de sökande som har uppnått kraven för godkänt i alla delprov och de bästa totalresultaten efter utvärderingscentrumet, till dess att det antal sökande som får föras upp på reservlistan har uppnåtts. Namnen förs upp på listan i bokstavsordning.

EU-institutionerna har tillgång till reservlistorna och de godkända sökandenas kompetenspass, där uttagningskommittén ger kvalitativ återkoppling, för anställningsförfaranden och framtida karriärutveckling. Att ditt namn förts upp på en reservlista innebär inte att du har rätt till eller är garanterad en anställning.

NÄR OCH VAR KAN JAG ANSÖKA?

Gör en webbansökan via Epsos webbplats http://jobs.eu-careers.eu senast

den 5 september 2017 kl. 12.00 (lokal tid, Bryssel).


BILAGA I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ALLMÄNNA UTTAGNINGSPROV

ALLMÄN INFORMATION

Varje hänvisning till en person av ett visst kön inom ramen för Epsos urvalsförfaranden ska tolkas könsneutralt.

Om sista platsen i någon etapp av uttagningsprovet upptas av flera personer med samma poängtal kallas alla dessa personer till nästa etapp. Alla sökande som fått återuppta urvalsförfarandet efter ett positivt svar på ett överklagande kallas också till nästa etapp.

Om sista platsen vid upprättandet av reservlistan upptas av flera personer med samma poängtal förs alla dessa personer upp på reservlistan. Alla sökande som fått återuppta urvalsförfarandet efter ett positivt svar på ett överklagande i det här skedet av förfarandet förs också upp på reservlistan.

1.   VEM KAN ANSÖKA?

1.1   Allmänna och särskilda villkor

De allmänna och särskilda villkoren (bland annat språkkunskaper) för varje område eller profil anges i avsnittet ”Kan jag söka?”.

De särskilda kraven på utbildning, yrkeserfarenhet och språkkunskaper kan variera beroende på den profil som söks. Ta med så mycket information som möjligt om din utbildning och yrkeserfarenhet (om sådan krävs) i din ansökan, enligt beskrivningen i avsnittet ”Kan jag söka?” i detta meddelande, om detta är relevant för arbetsuppgifterna .

a)

Examensbevis och/eller andra intyg: Examensbevis, oavsett om de har utfärdats inom EU eller i länder utanför EU, måste vara erkända av ett officiellt organ i ett av EU:s medlemsländer, t.ex. utbildningsministeriet i ett av EU:s medlemsländer. Uttagningskommittén kommer att ta hänsyn till skillnaderna mellan olika utbildningssystem.

När det gäller eftergymnasial och teknisk utbildning, yrkesutbildning eller specialistutbildning ska du uppge vilka ämnen som ingick i utbildningen, dess längd samt om det var heltidsstudier, deltidsstudier eller kvällskurser.

b)

Yrkeserfarenhet (om sådan krävs) kommer att beaktas endast om den är relevant för de aktuella arbetsuppgifterna och om arbetet

är verkligt och faktiskt,

är avlönat,

utförs i en underordnad ställning eller genom att en tjänst tillhandahålls och

uppfyller följande villkor:

Volontärarbete: om det är avlönat och arbetet innebär liknande arbetstid och varaktighet som ett vanligt jobb.

Praktik: om den är avlönad.

Obligatorisk värnplikt: om den har fullgjorts före eller efter den examen som krävs, för en period som inte överstiger den lagstadgade längden i ditt medlemsland.

Föräldraledighet/ledighet vid adoption: om den ingår i ramen för ett anställningsavtal.

Doktorandstudier: under högst tre år, förutsatt att doktorsexamen har avlagts, och oavsett om du fått lön eller inte.

Deltidsarbete: beräknat i proportion till antalet arbetstimmar, t.ex. räknas sex månaders halvtidsarbete som tre månader.

1.2   Styrkande handlingar

I olika skeden av urvalsförfarandet måste du styrka ditt medborgarskap med en officiell handling (t.ex. pass eller id-kort) som måste vara giltig den sista ansökningsdagen för din ansökan (den sista inlämningsdagen för den första delen av ansökan om ansökningen sker i två etapper).

All yrkesverksamhet måste styrkas genom original eller vidimerade kopior av

handlingar från tidigare och nuvarande arbetsgivare, med information om arbetsuppgifternas karaktär och nivå, start- och slutdatum, med företagets officiella brevhuvud och stämpel samt den ansvarigas namn och underskrift, eller

anställningsavtal tillsammans med det första och sista lönebeskedet samt en detaljerad beskrivning av dina arbetsuppgifter,

fakturor eller beställningssedlar där de utförda arbetsuppgifterna framgår, eller andra officiella styrkande handlingar (för yrkesverksamma som inte är anställda, t.ex. egenföretagare, fria yrken),

handlingar som visar hur många dagar du arbetat specifikt med konferenstolkning och vilka språk du har tolkat från och till (för konferenstolkar där yrkeserfarenhet krävs).

I allmänhet behöver du inte lämna in några handlingar för att styrka dina språkkunskaper, utom för vissa befattningar inom språkområdet eller specialistprofiler.

Ytterligare information eller handlingar kan begäras när som helst under förfarandet. Epso kommer att meddela vilka styrkande handlingar du behöver tillhandahålla och när.

1.3   Lika möjligheter och särskilda arrangemang

Om du har en funktionsnedsättning eller ett medicinskt tillstånd som kan utgöra ett hinder för ditt deltagande i proven, ange detta i din ansökan och meddela vilken typ av särskilda arrangemang du behöver. Om funktionsnedsättningen eller tillståndet uppstår efter det att ansökningstiden har gått ut måste du snarast möjligt informera Epso på något av de sätt som anges nedan.

Observera att du måste skicka ett intyg från en nationell myndighet eller ett läkarintyg till Epso för att din begäran ska tas i beaktande. Vi granskar de styrkande handlingarna och försöker i rimligaste mån att tillmötesgå önskemål som bedöms vara berättigade.

Om du vill ha mer information kan du kontakta Epsos enhet för tillgänglighet per

e-post (EPSO-accessibility@ec.europa.eu),

fax (+32 22998081) eller

vanlig post:

European Personnel Selection Office (Epso)

Epso accessibility

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bryssel

BELGIEN

2.   VEM UTVÄRDERAR MIG?

En uttagningskommitté utses och får till uppgift att välja ut de bästa sökandena på grundval av en jämförelse av deras kompetenser, förmågor och meriter enligt de krav som anges i detta meddelande om uttagningsprov. Medlemmarna i uttagningskommittén avgör också svårighetsgraden för proven i uttagningsprovet och godkänner innehållet i dem utifrån förslag från Epso.

För att säkerställa uttagningskommitténs oberoende är det strängt förbjudet för sökande eller andra personer som inte är medlemmar i kommittén att försöka kontakta någon av medlemmarna, förutom i samband med prov som kräver direkt kontakt mellan de sökande och uttagningskommittén.

Sökande som vill lägga fram sitt fall eller hävda sina rättigheter måste göra detta skriftligen och sända den korrespondens som är avsedd för en uttagningskommitté till Epso, som vidarebefordrar den till kommittén. All direkt eller indirekt kontakt som inte stämmer överens med detta förfarande är förbjuden och kan leda till att den sökande blir utesluten från uttagningsprovet.

En intressekonflikt kan uppstå i synnerhet om en sökande och en medlem i uttagningskommittén har en familjerelation eller en hierarkisk koppling. Medlemmarna i uttagningskommittén ombes underrätta Epso om sådana situationer omedelbart när de blir medvetna om dem. Epso kommer att granska varje fall för sig och vidta lämpliga åtgärder. Om dessa regler inte följs kan det leda till att medlemmar i uttagningskommittén blir föremål för disciplinära åtgärder och att sökande blir uteslutna från uttagningsprovet (se avsnitt 4.4).

Namnen på medlemmarna i uttagningskommittén offentliggörs på Epsos webbplats (http://www.eu-careers.eu) innan proven i utvärderingscentrumet/utvärderingsfasen inleds.

3.   KOMMUNIKATION

3.1   Kommunikation med Epso

Du bör kontrollera ditt Epsokonto minst två gånger per vecka för att följa dina resultat under uttagningsprovets gång. Om du inte kommer åt ditt Epsokonto på grund av tekniska problem hos Epso, måste du omedelbart meddela oss

helst via sektionen ”Kontakta oss” på Epsos webbplats (www.eu-careers.eu), eller

per telefon via Europe Direct (00 80067891011), eller

med vanlig post till

European Personnel Selection Office (Epso)

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bryssel

BELGIEN

Epso förbehåller sig rätten att inte upprepa information som redan tydligt framgår av detta meddelande om uttagningsprov, dess bilagor eller Epsos webbplats, till exempel under ”Vanliga frågor”.

Uppge alltid ditt namn (i samma format som i ditt Epsokonto), ditt ansökningsnummer och referensnumret för urvalsförfarandet när du kontaktar oss angående en ansökan.

Epso tillämpar principerna i reglerna för god förvaltningssed https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_sv (som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning). I enlighet med dessa förbehåller sig Epso rätten att inte besvara brev som är oseriösa, dvs. som bara upprepar innehållet i tidigare brev eller är förolämpande eller meningslösa.

3.2   Tillgång till information

De sökande har särskild rätt att få tillgång till viss information som rör dem personligen, vilken beviljas mot bakgrund av skyldigheten att motivera beslut, för att möjliggöra överklagande av negativa beslut.

Denna motiveringsskyldighet måste vägas mot att uttagningskommitténs arbete är hemligt, vilket säkerställer kommitténs oberoende och urvalets opartiskhet. Ställningsstaganden från medlemmar i uttagningskommittén om enskilda eller jämförande bedömningar av sökande kan av sekretesskäl inte lämnas ut.

Denna rätt till tillgång gäller specifikt sökande i ett allmänt uttagningsprov och lagstiftning om allmänhetens tillgång till handlingar kan inte ge dem mer omfattande rättigheter än de som fastställs i detta avsnitt.

3.2.1   Automatiskt offentliggörande

Du kommer automatiskt att få följande information via ditt Epsokonto efter varje etapp av det urvalsförfarande som anordnas för ett visst uttagningsprov:

Prov med flervalsfrågor: ditt resultat och en tabell som visar de svar du valt och de rätta svaren med referensnummer/bokstav. Det är uttryckligen uteslutet att få tillgång till frågor och svar.

Behörighet: om du fick tillträde. Om du inte får tillträde till provet anges vilka behörighetskrav som inte är uppfyllda.

Talent Screener (Urval efter meriter): ditt resultat och en tabell med viktningen för varje fråga, de poäng du fått för dina svar och dina sammanlagda poäng.

Inledande prov: ditt resultat.

Mellanprov: ditt resultat om du inte är bland de sökande som kallas till nästa etapp.

Utvärderingscentrum/utvärderingsfas: om du inte utesluts, ditt kompetenspass som visar dina totalpoäng för varje kompetens och uttagningskommitténs kommentarer med kvantitativ och kvalitativ återkoppling om hur det gick för dig i utvärderingscentrumet/utvärderingsfasen.

Som regel ger Epso inte ut några källtexter eller provuppgifter till de sökande, eftersom dessa är avsedda att användas på nytt i framtida uttagningsprov. För vissa prov kan vi dock undantagsvis offentliggöra källtexter eller uppgifter på vår webbplats om

proven har slutförts,

resultaten har fastställts och meddelats de sökande och

källtexterna/uppgifterna inte är avsedda att användas på nytt i framtida uttagningsprov.

3.2.2   Uppgifter på begäran

Du kan begära att få en orättad kopia av dina svar i de skriftliga prov där innehållet inte är avsett att användas på nytt i framtida uttagningsprov. Detta utesluter uttryckligen svaren på caseövningar.

De rättade svarsblanketterna och, i synnerhet, närmare uppgifter om poängsättningen omfattas av sekretessen för uttagningskommitténs arbete och kommer inte att lämnas ut.

Epso strävar efter att tillhandahålla de sökande så mycket information som möjligt, i enlighet med motiveringsskyldigheten och bestämmelserna om skydd av personuppgifter och med hänsyn till att uttagningskommitténs arbete är hemligt. Varje begäran om uppgifter kommer att granskas mot bakgrund av dessa skyldigheter.

Varje begäran om uppgifter bör lämnas in under ”Kontakta oss” på Epsos webbplats (www.eu-careers.eu) inom tio kalenderdagar efter det att dina resultat tillkännagavs på ditt Epsokonto.

4.   KLAGOMÅL OCH PROBLEM

4.1   Tekniska problem

Om du under urvalsförfarandet råkar ut för ett allvarligt tekniskt eller organisatoriskt problem bör du genast meddela Epso så att vi kan undersöka saken och vidta korrigerande åtgärder,

helst via sektionen ”Kontakta oss” på Epsos webbplats (https://epso.europa.eu), eller

med vanlig post till

European Personnel Selection Office (Epso)

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bryssel

BELGIEN

Uppge alltid ditt namn (i samma format som i ditt Epsokonto), ditt ansökningsnummer och referensnumret för urvalsförfarandet när du kontaktar oss.

För problem som inte har samband med en provlokal (t.ex. gällande din ansökan eller bokning av provtid), kontakta Epso (se avsnitt 3.1) och beskriv problemet kortfattat.

För problem som uppstår vid en provlokal

säg till skrivvakterna och be dem notera ditt klagomål skriftligen, och

kontakta Epso under ”Kontakta oss” på Epsos webbplats (https://epso.europa.eu) med en kortfattad beskrivning av problemet.

4.2   Förfarande för intern omprövning

4.2.1   Fel i de datorbaserade proven med flervalsfrågor

Epso och uttagningskommittéerna gör fortlöpande noggranna kontroller av databasen med flervalsfrågor.

Om du anser att en eller fler av flervalsfrågorna innehöll fel som gjorde att du inte kunde svara på den/dem kan du begära att uttagningskommittén ska granska frågan eller frågorna (inom ramen för förfarandet för strykning av frågor).

Uttagningskommittén kan under detta förfarande besluta att stryka den felaktiga frågan och dela upp poängen bland de kvarvarande frågorna i provet. Endast de sökande som fick den frågan kommer att påverkas av omräkningen. Poängsättningen i proven följer alltjämt de relevanta avsnitten i detta meddelande om uttagningsprov.

Klagomål om proven med flervalsfrågor kan lämnas in enligt följande:

Förfarande: kontakta Epso (se avsnitt 3.1) endast via kontaktformuläret på nätet.

Språk: det språk du valt som språk 2 för det berörda uttagningsprovet.

Tidsfrist: inom tio kalenderdagar räknat från den dag då du gjorde det datorbaserade provet.

Övriga uppgifter: beskriv vad frågan handlade om (innehåll) så att vi kan identifiera den eller de frågor det rör sig om, och förklara så tydligt som möjligt vad du anser att felet består i.

En begäran som kommer in efter det att tidsfristen har löpt ut eller som inte innehåller en tydlig förklaring av den bestridda frågan eller frågorna och det påstådda felet kommer inte att beaktas.

I synnerhet kommer klagomål där påstådda översättningsfel enbart påpekas, utan att problemet uttryckligen specificeras, inte att beaktas.

4.2.2   Begäran om omprövning

Du kan begära omprövning av alla uttagningskommitténs eller Epsos beslut som fastställer ditt resultat och/eller avgör om du går vidare till nästa etapp av uttagningsprovet eller inte.

Begäran om omprövning kan grundas på

ett väsentligt fel i uttagningsförfarandet och/eller

att uttagningskommittén eller Epso inte har följt tjänsteföreskrifterna, meddelandet om uttagningsprov, dess bilagor och/eller rättspraxis.

Observera att du inte får bestrida giltigheten av uttagningskommitténs bedömning av hur du klarat ett prov eller relevansen av din utbildning och yrkeserfarenhet. Denna bedömning är ett värdeomdöme som uttagningskommittén har avgett och din personliga åsikt att uttagningskommittén har gjort fel i sin bedömning av dina prov, din erfarenhet och/eller utbildning bevisar inte att något fel har förekommit. Begäran om omprövning av denna orsak kommer inte att leda till ett positivt resultat.

Omprövning kan begäras enligt följande:

Förfarande: kontakta Epso (se avsnitt 3.1).

Språk: det språk du valt som språk 2 för det berörda uttagningsprovet.

Tidsfrist: inom tio kalenderdagar räknat från den dag då det beslut du bestrider publicerades på ditt Epsokonto.

Övriga uppgifter: ange tydligt vilket beslut du önskar överklaga och varför.

En begäran som kommer in efter det att tidsfristen har löpt ut kommer inte att beaktas.

Vi skickar dig ett mottagningsbevis inom 15 arbetsdagar. Det organ som fattade det överklagade beslutet (antingen uttagningskommittén eller Epso) kommer att granska och fatta ett beslut om din begäran och du kommer att få ett motiverat svar så snart som möjligt.

Om du får ett positivt svar får du återuppta urvalsförfarandet från den etapp där du inte fick fortsätta, oavsett hur långt uttagningsprovet har framskridit under tiden.

4.3   Andra former av bestridande

4.3.1   Administrativa klagomål

Som sökande i ett allmänt uttagningsprov har du rätt att lämna in ett administrativt klagomål till Epsos direktör i egenskap av tillsättningsmyndighet.

Du får lämna in ett klagomål på ett beslut, eller avsaknad av beslut, som direkt och omedelbart påverkar din rättsliga ställning som sökande endast om en tydlig överträdelse av de bestämmelser som reglerar urvalsförfarandet har skett. Epsos direktör kan inte ogiltigförklara ett värdeomdöme som avgetts av en uttagningskommitté (se avsnitt 4.2.2).

Administrativa klagomål kan lämnas in enligt följande:

Förfarande: kontakta Epso (se avsnitt 3.1).

Språk: det språk du valt som språk 2 för det berörda uttagningsprovet.

Tidsfrist: inom tre månader räknat från den dag då du meddelades det beslut som du vill bestrida eller räknat från den dag då beslut skulle ha fattats.

Övriga uppgifter: ange tydligt vilket beslut du önskar överklaga och varför.

En begäran som kommer in efter det att tidsfristen har löpt ut kommer inte att beaktas.

4.3.2   Överklaganden hos domstol

Som sökande i ett allmänt uttagningsprov har du rätt att överklaga till tribunalen.

Om du vill överklaga Epsos beslut måste du först lämna in ett administrativt klagomål (se avsnitt 4.3.1).

Överklaganden hos domstol kan göras enligt följande:

Förfarande: läs mer på tribunalens webbplats (http://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3   Europeiska ombudsmannen

Alla EU-medborgare och andra bosatta i EU kan lämna in ett klagomål till Europeiska ombudsmannen.

Innan du lämnar in ett klagomål till ombudsmannen måste du först ha uttömt alla administrativa möjligheter att lösa tvisten med berörda institutioner och organ (se avsnitt 4.1–4.3).

Ett klagomål till ombudsmannen påverkar inte tidsfristen för att lämna in administrativa klagomål eller överklaganden till domstol.

Klagomål till ombudsmannen kan lämnas in enligt följande:

Förfarande: läs mer på Europeiska ombudsmannens webbplats (http://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4   Uteslutning från urvalsförfarandet

Du kan när som helst under urvalsförfarandet uteslutas om Epso upptäcker att du

har skapat mer än ett Epsokonto,

har ansökt till flera oförenliga områden eller profiler,

inte uppfyller alla behörighetskrav,

har lämnat oriktiga uppgifter eller uppgifter som inte kan styrkas med lämpliga handlingar,

har försummat att boka eller göra dina prov,

har fuskat i proven,

i din ansökan inte angav det språk, eller ett av de språk, som krävdes som språk 2, eller inte angav den miniminivå som krävdes för språk 2,

har försökt kontakta någon av medlemmarna i uttagningskommittén på ett otillåtet sätt,

har underlåtit att meddela Epso om möjliga intressekonflikter med en medlem i uttagningskommittén,

har lämnat in din ansökan på ett annat språk än de(t) som anges i detta meddelande om uttagningsprov (användning av ett annat språk kan tillåtas för namn, officiella titlar och befattningar som anges i de styrkande handlingarna samt för examensbeteckningar) och/eller

har skrivit ditt namn på eller på annat sätt märkt provpapper i anonymt rättade skriftliga eller praktiska prov.

Alla som söker arbete vid EU-institutionerna måste ha hög integritet. Bedrägeri eller bedrägeriförsök kan leda till påföljder och till att du inte får delta i uttagningsprov i framtiden.

Slut på BILAGA I, klicka här för att gå tillbaka till huvudtexten.


BILAGA II

EXEMPEL PÅ UTBILDNING ENLIGT LAND OCH LÖNEGRAD VILKEN I PRINCIP ÖVERENSSTÄMMER MED DEN SOM MINST KRÄVS ENLIGT MEDDELANDENA OM UTTAGNINGSPROV

Klicka här för en lättläst version av dessa exempel.

 

AST-SC 1 till AST-SC 6

AST 1 till AST 7

AST 3 till AST 11

AD 5 till AD 16

LAND

Gymnasial utbildning (som ger tillträde till eftergymnasial utbildning)

Eftergymnasial utbildning (högre utbildning utan högskolestatus eller kortare universitetsutbildning på minst två år)

Universitets- eller högskoleutbildning (minst tre år)

Universitets- eller högskoleutbildning (minst fyra år)

Belgique – België – Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur (DAES)/

Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d’enseignement professionnel

Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature – Kandidaat

Graduat – Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d’études approfondies (DEA)

Diplôme d’études spécialisées (DES)

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení

bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhversakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA or BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/ Fachhochschulabschluss/ Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, i 5 ábhar

Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)

Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta

National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara

Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)

National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)

Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)

Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile

University degree

Céim mháistir (60–120 ECTS)

Master’s degree (60–120 ECTS)

Dochtúireacht

Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕΙ (πανεπιστημίου,

πολυτεχνείου, ΤΕΙ)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

(2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/ Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d’études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d’études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT),

diplôme d’études supérieures

spécialisées (DESS), diplôme

d’études approfondies (DEA),

master 1, master 2 professionnel,

master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d’ingénieur

Doctorat

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore/

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea – L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d’ingénieur technicien

Master

Diplôme d’ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi – képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést

igazoló bizonyítvány (Higher

Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree)

(Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma’s)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

(Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of ”Ingenieur”

HBO/WO Master’s degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/ Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom/ Fachhochschuldiplom/

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário/

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

Republika Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire

(Colegiu universitar)

învățământ preuniversitar

Diplomă de licenţă

Diplomă de licenţă

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice

postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo

(spričevalo o poklicni maturi)

(spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma/magisterij/specializacija/doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus – Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

(Betyg över avlagd yrkesexamen på andra stadiet)

Todistus yhdistelmäopinnoista

(Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto – Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto – Kandidatexamen/ Ammattikorkeakoulututkinto –

Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa – studieveckor)

Maisterin tutkinto – Magisterexamen/

Ammattikorkeakoulututkinto –

Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa – studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen – antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan

(3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå:

Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level – 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

Anm.: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

Slut på BILAGA II, klicka här för att gå tillbaka till huvudtexten.


Top