Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2013/362/04

Inbjudan att lämna projektförslag 2013 – EAC/S11/13 – Programmet Erasmus+

OJ C 362, 12.12.2013, p. 62–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 362, 12.12.2013, p. 4–7 (HR)

12.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 362/62


INBJUDAN ATT LÄMNA PROJEKTFÖRSLAG 2013 – EAC/S11/13

Programmet Erasmus+

(2013/C 362/04)

Förbehåll

EU-programmet för åren 2014–2020 inom allmän och yrkesinriktad utbildning, ungdom och idrott som Europeiska kommissionen lade fram den 23 november 2011 (nedan kallat programmet) har ännu inte antagits av EU:s lagstiftande myndighet. Kommissionen har dock beslutat att offentliggöra denna inbjudan att lämna projektförslag för att programmet ska kunna genomföras på ett smidigt sätt så snart som den grundläggande rättsakten antagits av EU-lagstiftaren och för att eventuella mottagare av EU-bidrag ska kunna utarbeta sina förslag i god tid.

Vidare beror genomförandet av denna inbjudan att lämna förslag på

att EU-lagstiftaren antar den grundläggande rättsakten om inrättande av programmet utan några betydande ändringar,

att den programkommitté som inrättas genom den grundläggande rättsakten avger ett positivt yttrande eller inte gör några invändningar,

att kommissionen antar 2014 års arbetsprogram efter behandling i programkommittén, och

att de anslag som föreskrivs i den preliminära budgeten för 2014 är tillgängliga, antingen efter det att budgetmyndigheten antagit 2014 års budget, eller, om budgeten inte antas, enligt vad som föreskrivs i systemet med tillfälliga tolftedelar.

Därför är denna inbjudan att lämna förslag inte juridiskt bindande för kommissionen. Om EU-lagstiftaren skulle ändra den grundläggande rättsakten i avsevärd utsträckning förbehåller sig den avtalsslutande myndigheten rätten att avbryta eller inställa denna inbjudan och gå ut med andra inbjudningar med annat innehåll och lämpliga sista ansökningsdatum.

1.   Inledning och mål

Denna inbjudan att lämna projektförslag förutsätter att Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Erasmus+: unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott antas. Programmet löper 2014–2020. De särskilda målen för programmet Erasmus+ finns i artiklarna 5, 11 och 16 i förordningen.

2.   Insatser

Denna inbjudan att lämna projektförslag omfattar följande insatser i programmet Erasmus+:

 

Central insats 1 – Enskilda personers rörlighet i utbildningssyfte

Enskilda personers rörlighet inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdom

Gemensamma mastersexamina

Storskaliga evenemang inom Europeiska volontärtjänsten

 

Central insats 2 – samarbete för innovation och utbyte av god praxis

Strategiska partnerskap inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdom

Kunskapsallianser

Sektoriella kunskapsallianser

Kapacitetsuppbyggnad på ungdomsområdet

 

Central insats 3 – Stöd till politiska reformer

Strukturerad dialog: möten mellan ungdomar och beslutsfattare på ungdomsområdet

 

Jean Monnet-insatser

Jean Monnet-professurer

Jean Monnet-moduler

Jean Monnet-centrum

Jean Monnet-bidrag till utbildningsanstalter och sammanslutningar

Jean Monnet-nätverk

Jean Monnet-projekt

 

Idrott

Partnerskap för samarbete inom idrott

Ideella europeiska idrottsevenemang

3.   Vem får delta?

Alla offentliga eller privata organ som är verksamma inom allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott får ansöka om bidrag ur programmet Erasmus+. Dessutom får grupper av ungdomar som är verksamma inom ungdomsverksamhet, men inte nödvändigtvis inom en ungdomsorganisation, ansöka om bidrag till rörlighet i utbildningssyfte för ungdomar och ungdomsledare samt till strategiska partnerskap på ungdomsområdet.

Programmet Erasmus+ är öppet för följande länder (1):

Följande programländer kan delta fullt ut i alla insatser inom Erasmus+:

Europeiska unionens 28 medlemsstater,

Efta-/EES-länderna: Island, Liechtenstein och Norge (2),

Kandidatländer till EU: Turkiet, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (3)

Schweiz (4).

Dessutom är vissa programområden inom Erasmus+ öppna för organisationer från partnerländerna.

Närmare uppgifter om deltagandevillkoren finns i programhandledningen för Erasmus+.

4.   Tilldelningskriterier

Ansökningar till de insatser som omfattas av denna inbjudan kommer att bedömas enligt följande kriterier:

 

Central insats 1, Central insats 3, Idrott (Ideella europeiska idrottsevenemang):

Projektets relevans

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande

Genomslagskraft och spridning

 

Central insats 2, Jean Monnet, Idrott (Partnerskap för samarbete inom idrott):

Projektets relevans

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande

Kvaliteten på projektlaget och arrangemangen för samarbete

Genomslagskraft och spridning

Närmare uppgifter om tillämpningen av tilldelningskriterierna för varje insats finns i programhandledningen för Erasmus+.

5.   Budget och projektens löptid

Den sammanlagda budgeten som öronmärkts för denna inbjudan att lämna projektförslag uppskattas till 1 507,3 miljoner EUR:

Allmän och yrkesinriktad utbildning

:

1 305,3 miljoner EUR

Ungdom

:

174,2 miljoner EUR

Jean Monnet

:

11,2 miljoner EUR

Idrott

:

16,6 miljoner EUR

Bidragsnivån och projektens löptid varierar beroende på sådana faktorer som projekttyp och antal partner.

6.   Sista ansökningsdag

På de sista ansökningsdagar som anges nedan ska ansökan lämnas in före klockan 12.00 Brysseltid.

Central insats 1

Enskilda personers rörlighet inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdom (alla)

17 mars 2014

Enskilda personers rörlighet endast inom ungdom

30 april 2014

Enskilda personers rörlighet endast inom ungdom

1 oktober 2014

Gemensamma mastersexamina

27 mars 2014

Storskaliga evenemang inom Europeiska volontärtjänsten

3 april 2014


Central insats 2

Strategiska partnerskap inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdom (alla)

30 april 2014

Strategiska partnerskap endast på ungdomsområdet

1 oktober 2014

Kunskapsallianser, sektoriella kunskapsallainser

3 april 2014

Kapacitetsuppbyggnad på ungdomsområdet

3 april 2014

2 september 2014


Central insats 3

Möten mellan ungdomar och beslutsfattare på ungdomsområdet

30 april 2014

1 oktober 2014


Jean Monnet-insatser

Professurer, moduler, centrum, bidrag till utbildningsanstalter och sammanslutningar, nätverk, projekt

26 mars 2014


Idrott

Partnerskap för samarbete inom idrott

15 maj 2014

Ideella europeiska idrottsevenemang

14 mars 2014

15 maj 2014

Närmare uppgifter om inlämning av ansökningar finns i programhandledningen för Erasmus+.

7.   Fullständiga uppgifter

Utförliga uppgifter om denna inbjudan att lämna projektförslag, inbegripet prioriteringarna, finns i programhandledningen för Erasmus+ på följande internetadress: http://ec.europa.eu/erasmus-plus/

Programhandledningen för Erasmus+ är del av denna inbjudan att lämna projektförslag och de villkor för deltagande och bidrag som anges i den gäller fullt i för denna inbjudan att lämna projektförslag.


(1)  Med undantag för Jean Monnet-insatserna som är öppna för ansökningar från högskolor i hela världen.

(2)  Islands, Liechtensteins och Norges deltagande beror på beslutet från Gemensamma EES-kommittén. Om förordningen om Erasmus+ inte införlivats i EES-avtalet vid tidpunkten när beslutet om bidragstilldelning fattas kommer inte deltagare från dessa länder att få bidrag och de kommer inte att beaktas för minsta storlek på konsortier eller partnerskap.

(3)  Turkiets och f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens deltagande i denna inbjudan att lämna projektförslag beror på undertecknadet av ett samförståndsavtal mellan kommissionen och de behöriga myndigheterna i dessa länder. Om samförståndsavtalet inte undertecknats vid tidpunkten när beslutet om bidragstilldelning fattas kommer inte deltagare från dessa länder att få bidrag och de kommer inte att beaktas för minsta storlek på konsortier eller partnerskap.

(4)  Schweiz deltagande beror på att ett bilateralt avtal sluts med det landet. Om detta bilaterala avtal inte slutits vid tidpunkten när beslutet om bidragstilldelning fattas kommer inte deltagare från Schweiz att få bidrag och de kommer inte att beaktas för minsta storlek på konsortier eller partnerskap.


Top