Help Print this page 

Document C2007/223/01

Title and reference
Uppförandekod

OJ C 223, 22.9.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

22.9.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 223/1


Uppförandekod

(2007/C 223/01)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av vad som framkommit vid domstolens möten den 28 mars, den 24 april och den 3 juli 2007,

med beaktande av artiklarna 2, 4, 6, 18 och 47 i domstolens stadga och artikel 5 i bilagan till stadgan, artiklarna 3 och 4 i domstolens rättegångsregler samt artiklarna 4 och 5 i förstainstansrättens rättegångsregler, och

med beaktande av lämpligheten av att, med förbehåll för gällande bestämmelser i stadgor och andra föreskrifter, i en uppförandekod klargöra vissa skyldigheter som följer av nämnda bestämmelser för domstolens, förstainstansrättens och personaldomstolens ledamöter.

Efter samråd med förstainstansrätten och personaldomstolen,

beslutar domstolen att anta följande uppförandekod.

Artikel 1

Allmänna principer

1.   Uppförandekoden skall tillämpas på domstolens, förstainstansrättens och personaldomstolens ledamöter och tidigare ledamöter.

2.   Ledamöterna skall fullgöra de uppgifter som följer av deras ämbete.

3.   Ledamöterna skall utanför domstolen avhålla sig från varje uttalande som kan skada domstolens anseende eller som kan tolkas som ett ställningstagande från domstolen i debatter utanför dess institutionella roll.

Artikel 2

Integritet

Ledamöterna får inte ta emot gåvor av något slag, som kan medföra att deras oavhängighet ifrågasätts.

Artikel 3

Opartiskhet

Ledamöterna skall undvika varje situation som kan ge upphov till en intressekonflikt.

Artikel 4

Förklaring om ekonomiska intressen

1.   Ledamöterna skall vid sitt tillträde överlämna en förklaring till domstolens ordförande om sina ekonomiska intressen.

2.   Den förklaring som avses i punkt 1 skall ha följande lydelse: ”Jag förklarar att mina förmögenhetsförhållanden inte innefattar något ekonomiskt intresse av sådant slag att det kan vara till men för min opartiskhet och min oavhängighet i utövandet av mitt ämbete.”

Artikel 5

Andra verksamheter

1.   Om ledamöterna önskar delta i en extern verksamhet, skall de först ansöka om tillstånd av den domstol som de hör till. De skall emellertid iaktta sin skyldighet att finnas tillgängliga för att kunna fullgöra de uppgifter som följer av deras ämbete.

2.   Ledamöterna kan tillåtas att delta i undervisning, en konferens, ett seminarium eller ett symposium. De får vid ett sådant tillfälle inte ta emot ekonomisk ersättning som inte är gängse.

3.   Ledamöterna kan även tillåtas att utöva verksamheter av vetenskaplig karaktär samt att utföra oavlönade hedersuppdrag i stiftelser eller liknande organ, inom kulturella, konstnärliga, sociala eller idrottsliga områden eller inom området för välgörenhet, och i undervisnings- eller forskningsanstalter. De får i detta syfte inte utöva administrativ verksamhet som kan äventyra deras oavhängighet eller deras tillgänglighet eller som kan ge upphov till en intressekonflikt. Med stiftelser eller liknande organ avses ideella inrättningar eller sammanslutningar som driver allmännyttig verksamhet inom nämnda områden.

Artikel 6

Ledamöternas förpliktelser efter deras ämbetstid

1.   Ledamöterna skall efter sin ämbetstid fortsätta att vara bundna av skyldigheten att visa omdöme.

2.   Ledamöterna får efter avslutandet av sin ämbetstid inte på något sätt delta

i mål som var anhängiga vid den domstol som ledamöterna hörde till vid utgången av deras ämbetstid,

i mål som direkt och uppenbart hänger samman med mål, även avslutade, som de har handlagt i egenskap av domare eller generaladvokat,

och de får inte heller, under en period av tre år från och med denna tidpunkt,

i egenskap av företrädare för parter, vare sig skriftligen eller genom muntlig framställning, delta i mål i vilka talan har väckts vid en gemenskapsdomstol.

3.   Tidigare ledamöter får delta i andra mål i egenskap av rådgivare eller sakkunnig eller avge ett rättsutlåtande, på villkor att de iakttar de skyldigheter som följer av punkt 1.

Artikel 7

Kodens tillämpning

1.   Domstolens ordförande skall, biträdd av en rådgivande kommitté som skall vara sammansatt av de tre till tjänstgöringsåren äldsta ledamöterna av domstolen, övervaka att denna uppförandekod tillämpas korrekt.

2.   Domstolen skall säkerställa att uppförandekoden iakttas och skall i tveksamma fall fatta beslut efter det att samråd har ägt rum med förstainstansrätten eller med personaldomstolen, beroende på omständigheterna.

Artikel 8

Ikraftträdande

1.   Denna uppförandekod träder i kraft den 1 oktober 2007.

2.   Ledamöter vars ämbetstid inte har löpt ut vid nämnda tidpunkt skall överlämna förklaringen om sina ekonomiska intressen till domstolens ordförande senast den 30 november 2007.


Top