EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 92003E001688

SKRIFTLIG FRÅGA E-1688/03 från Anders Wijkman (PPE-DE) till kommissionen. Bygget av vägen Ladia Galaska i den indonesiska provinsen Aceh.

OJ C 78E , 27.3.2004, p. 44–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

European Parliament's website

27.3.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CE 78/44


(2004/C 78 E/0042)

SKRIFTLIG FRÅGA E-1688/03

från Anders Wijkman (PPE-DE) till kommissionen

(21 maj 2003)

Ämne:   Bygget av vägen Ladia Galaska i den indonesiska provinsen Aceh

Ekosystemregionen Leuser i den krigshärjade indonesiska provinsen Aceh uppvisar en oerhört rik biologisk mångfald som gör platsen till ett av de viktigaste bevarandeområdena i hela världen och fyller livsuppehållande funktioner med tanke på den hållbara utvecklingen för över fyra miljoner invånare i närheten av detta område. Europeiska unionen har under en längre tid understött naturvårdsarbetet där, senast genom att investera i utvecklingsprojektet för Leuser (Leuser Development Programme). I EU:s landsstrategidokument för Indonesien för 2002-2006 föreslås de två prioriteringarna god förvaltningssed samt bevarande och hållbar förvaltning av naturtillgångarna.

Det är ägnat att inge allvarliga farhågor att provinsstyret i Aceh vill bygga ett stort vägnät med namn Ladia Galaska genom ekosystemet Leuser, något som i slutänden skulle resultera i ekosystemets undergång eftersom vägarna skulle underlätta olaglig avverkning och tjuvjakt på utrotningshotade arter och, vilket erfarenheterna nyligen utvisat, leda till stora översvämningar. Vägen har inte utgjort föremål för en opartisk, objektiv och genomgripande miljökonsekvensbedömning och strider mot olika lagar och förordningar på miljöns område.

Trots att det bör hälsas med tillfredsställelse att Indonesiens president Megawati har beordrat en omprövning av vägprojektet är kampen för att bevara ekosystemet Leuser långt ifrån över.

1.

Mot bakgrund av EU:s investeringar i regionen, EU:s strategiska prioriteringar för Indonesien och EU:s åtagande i Göteborg att hejda minskningen av den biologiska mångfalden: kunde kommissionen ge oss besked om vad kommissionen gör för att försöka hindra bygget av vägarna Ladia Galaska?

2.

Mot bakgrund av åtagandet om att integrera miljöfrågor i alla former av politik, kunde kommissionen ytterligare försäkra oss att den inte kommer att ställa medel till förfogande för något som helst infrastrukturprojekt som löper risk att skada ekosystemet Leuser?

3.

Och tänker kommissionen låta göra sitt inflytande gällande hos Indonesiens regering, provinsstyret i Aceh och det lokala distriktsstyret för att se till att gällande lagar om anläggande av infrastrukturprojekt efterlevs?

Svar från Christopher Patten på kommissionens vägnar

(20 juni 2003)

Kommissionen är väl medveten om Leuserområdets ekologiska betydelse och understöder därför bevarandet av detta, genom utvecklingsprogrammet Leuser Development Programme (med ett bidrag på 31 miljoner euro från gemenskapen).

Kommissionen har också främjat inrättandet av stiftelsen Leuser International Foundation och stött detta organs självständighet, eftersom det har stor betydelse när det gäller att trygga ett långsiktigt hållbart skydd för Leusers ekosystem. Genom ministerdekret nr 227 år 1995 fick stiftelsen rätt att under sju år handha bevarandet av ekosystemet och genom presidentdekret nr 33 år 1998 utsträcktes denna rättighet till 30 år. Gemenskapen bidrar genom sitt stöd till stiftelsen till de indonesiska myndigheternas ansträngningar för att se till att de gällande lagarna om bevarande av ekosystemet vederbörligen efterlevs.

Kommissionen är medveten om den miljömässiga försämring som vägar och påföljande markröjning skulle medföra i ett sådant ömtåligt ekosystem, om de potentiella negativa konsekvenserna för den långsiktigt hållbara ekonomiska tillväxt och sociala utveckling som ekosystemet utgör en grund för och om de potentiellt skadliga verkningarna för den biologiska mångfalden i området.

I syfte att förhindra att miljöskadorna förvärras och att ekonomiska förluster uppstår har man inom ramen för utvecklingsprogrammet och stiftelsen försökt att påverka provinsstyret i Aceh, distriktsstyret, givarsamfundet och Indonesiens regering att ompröva vägbyggnadsförslagen och rent av överge de mest omtvistade planerna.

Kommissionens delegation har genomfört en handlingsplan om denna fråga, med ett antal möten med berörda ministrar. Syftet med mötena var att lägga fram gemenskapens synpunkter på Ladia Galaska och att pröva möjliga gemensamma alternativ till projektet.

Kommissionen stöder, med beaktande av de allvarliga skador på området som ett marktransportnät skulle föra med sig, byggandet av ett flygfält i Kutacane. De styrande i Aceh Tenggara anser att detta kan vara ett alternativ som uppväger det som går förlorat om det inte byggs ett vägnät genom Leuserområdet. Stödet för byggandet av ett flygfält i Kutacane grundar sig på hållbara miljömässiga, tekniska, rättsliga och finansiella förutsättningar.

Kommissionen kommer att bemöda sig om att se till att de medel som den ansvarar för inte används för infrastrukturprojekt som kan komma att skada Leusers ekosystem.


Top