EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62024CN0055

Mål C-55/24, Casablanca: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgien) den 26 januari 2024 - X mot Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

EUT C, C/2024/2921, 6.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2921/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2921/oj

European flag

Europeiska unionens
officiella tidning

SV

C-serien


C/2024/2921

6.5.2024

Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgien) den 26 januari 2024 - X mot Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Mål C-55/24, Casablanca  (1) )

(C/2024/2921)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil du Contentieux des Étrangers

Parter i det nationella målet

Klagande: X

Motpart: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Tolkningsfrågor

1)

Omfattar tillämpningsområdet för artikel 43 i direktiv 2013/32/EU (2) ett förfarande för prövning av en ansökan om internationellt skydd som lämnas in vid gränsen eller i en transitzon av en sökande som under detta förfarande hålls i förvar på en plats som geografiskt sett är belägen inom territoriet men som genom lagstiftning likställs med en plats vid gränsen?

2)

Omfattar tillämpningsområdet för artikel 43 i direktiv 2013/32/EU fortfarande prövningen av en sådan ansökan om internationellt skydd från en sökande som efter de fyra veckor som föreskrivs i artikel 43.2 i direktiv 2013/32/EU, beviljas tillträde till territoriet enligt nationell rätt men fortfarande hålls i förvar, med stöd av ett nytt förvarsbeslut, på samma plats som först betraktades som en plats vid gränsen och som nu av myndigheterna klassificeras som en plats på territoriet?

Kan samma plats för förvar, inom ramen för samma förfarande för internationellt skydd, först genom lagstiftning likställas med en plats vid gränsen och sedan, efter det att sökanden beviljats tillträde till territoriet på grund av att fristen på fyra veckor har löpt ut eller till följd av ett beslut om vidare prövning, betraktas som en plats på territoriet?

Vad innebär det för den beslutande myndighetens tidsmässiga och materiella behörighet att sökanden hålls i förvar på samma plats som geografiskt sett är belägen på territoriet men som ursprungligen likställdes med en plats vid gränsen och som sedan av de belgiska myndigheterna klassificeras som en plats för förvar på territoriet på grund av att fristen på fyra veckor har löpt ut?

3.1)

Kan den beslutande myndighet som har inlett prövningen av en ansökan om internationellt skydd inom ramen för ett gränsförfarande och som låter fristen på fyra veckor för prövning av ansökan enligt artikel 43.2 i direktiv 2013/32/EU löpa ut eller som innan dess har beslutat om vidare prövning, trots att alla steg i utredningen, inbegripet den personliga intervjun, har genomförts före utgången av denna frist, gå vidare med prövningen av ansökan på grundval av en prioriterad handläggning enligt artikel 31.7 i direktivet, om sökanden hålls kvar i förvar, med stöd av en annan myndighets beslut, på samma plats, vilken ursprungligen likställdes med en plats vid gränsen, med motiveringen att det var nödvändigt att hålla kvar sökanden ”i syfte att fastställa de faktorer som ansökan om internationellt skydd grundas på, som inte skulle kunna klargöras om den sökande inte togs i förvar, särskilt om det finns en risk för att sökanden avviker”?

3.2)

Kan den beslutande myndighet som har inlett prövningen av en ansökan om internationellt skydd inom ramen för ett gränsförfarande och som låter fristen på fyra veckor för prövning av ansökan enligt artikel 43.2 i direktiv 2013/32/EU löpa ut eller som innan dess har beslutat om vidare prövning, utan att ha genomfört en personlig intervju med sökanden före utgången av denna frist, gå vidare med prövningen av ansökan genom en prioriterad handläggning enligt artikel 31.7 i direktivet, om sökanden hålls kvar i förvar, med stöd av ett annat myndighetsbeslut, på samma plats, vilken ursprungligen likställdes med en plats vid gränsen, med motiveringen att det var nödvändigt att hålla kvar sökanden ”i syfte att fastställa de faktorer som ansökan om internationellt skydd grundas på, som inte skulle kunna klargöras om den sökande inte togs i förvar, särskilt om det finns en risk för att sökanden avviker”?

4)

Är en sådan tillämpning av den nationella lagstiftningen förenlig med vad som följer av artikel 8 i direktiv 2013/33/EU (3), att en sökande endast får tas i förvar i undantagsfall, och med det allmänna syftet med direktiv 2013/32/EU?

5)

Ska artiklarna 31.7 och 31.8, 43 och 46 i direktiv 2013/32/EU, jämförda med artikel 47 i stadgan (4), tolkas så, att [Migrationsdomstolen] på eget initiativ måste ta upp frågan om överskridande av fristen på fyra veckor när den prövar ett överklagande av ett beslut som fattats i ett förfarande som inletts vid gränsen?”

(1)  Målet har tilldelats ett fiktivt namn. Det motsvarar inte det verkliga namnet på någon av parterna i förfarandet.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (EUT L 180, 2013, s. 60)

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU av den 26 juni 2013 om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (EUT L 180, 2013, s. 96).

(4)  Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2921/oj

ISSN 1977-1061 (electronic edition)


Top