EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62023TB0258

Mål T-258/23 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 24 juli 2023 – Zaklady Farmaceutyczne Polpharma mot kommissionen (Interimistiskt förfarande – Humanläkemedel – Godkännande för försäljning – Ansökan om interimistiska åtgärder – Begäran om föreläggande – Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

EUT C 338, 25.9.2023, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.9.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 338/28


Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 24 juli 2023 – Zaklady Farmaceutyczne Polpharma mot kommissionen

(Mål T-258/23 R)

(Interimistiskt förfarande - Humanläkemedel - Godkännande för försäljning - Ansökan om interimistiska åtgärder - Begäran om föreläggande - Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

(2023/C 338/37)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A. (Starogard Gdański, Polen) (ombud: advokaterna K. Roox, T. De Meese, J. Stuyck och C. Dumont)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: E. Mathieu, L. Haasbeek och A. Spina)

Saken

Sökanden har med stöd av artiklarna 278 och 279 FEUF ansökt om uppskov med verkställigheten av kommissionens beslut C(2023) 3067 final av den 2 maj 2023 om ändring av kommissionens genomförandebeslut C(2014) 601 final av den 30 januari 2014 om godkännande för försäljning av humanläkemedlet Tecfidera – dimetylfumarat, enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (EUT L 136, 2004, s. 1), i dess ändrade lydelse, samt av varje annat beslut eller senare rättsakter som förlänger eller ersätter det angripna beslutet, i den del det rör sökanden. Sökanden yrkar vidare att Europeiska kommissionen ska föreläggas att avstå från att vidta någon annan åtgärd som motsvarar ett beslut att återkalla sökandens godkännande för försäljning eller ett förbud mot att släppa ut generiska produkter av dimetylfumarat på marknaden.

Avgörande

1)

Ansökan om interimistiska åtgärder avslås.

2)

Det saknas anledning att pröva de interventionsansökningar som ingetts av Biogen Netherlands BV och Biogaran SAS samt den begäran om konfidentiell behandling som ingetts av Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

3)

Frågan om rättegångskostnader avseende det interimistiska förfarandet anstår.

4)

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader såvitt avser interventionsansökningarna från Biogen Netherlands och Biogaran.


Top