EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62023CN0414

Mål C-414/23, Metsä Fibre: Begäran om förhandsavgörande framställd av Helsingfors förvaltningsdomstol (Finland) den 6 juli 2023 – Metsä Fibre Oy

EUT C 338, 25.9.2023, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.9.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 338/11


Begäran om förhandsavgörande framställd av Helsingfors förvaltningsdomstol (Finland) den 6 juli 2023 – Metsä Fibre Oy

(Mål C-414/23, Metsä Fibre)

(2023/C 338/15)

Rättegångsspråk: finska

Hänskjutande domstol

Helsingfors förvaltningsdomstol

Part i det nationella målet

Klagande: Metsä Fibre Oy

Tolkningsfrågor

1)

Ska artiklarna (1) 70 och 40 i registerförordningen om frister för återkallande av transaktioner samt om när en transaktion blir slutgiltig och oåterkallelig anses vara ogiltiga, med beaktande av rätten till egendom enligt artikel 17 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och de andra rättigheter som skyddas genom stadgan, om dessa bestämmelser utgör hinder mot återförande av utsläppsrätterna till Metsä Fibre Oy i en situation där överlämnande av övertaliga utsläppsrätter till unionsregistret grundades på en tillämpning av de bestämmelser som EU-domstolen ogiltigförklarade i domen Schaefer Kalk och (2) bolaget inte kan utnyttja den positiva fullgörandestatusen på fullgörandekontot, eftersom anläggningen Äänekoski numera har så låga utsläpp?

2)

Om den första frågan besvaras nekande: Ska artiklarna 70 och 40 i registerförordningen över huvud taget anses vara tillämpliga i en situation i vilken överlämnandet av övertaliga utsläppsrätter till unionsregistret grundades på en tillämpning av de bestämmelser som EU-domstolen ogiltigförklarade i domen Schaefer Kalk och inte på en oavsiktlig eller felaktig transaktion från kontoinnehavaren eller en nationell administratör som agerar på kontoinnehavarens vägnar?

3)

Om den första frågan besvaras nekande och den andra frågan besvaras jakande: Finns det andra möjligheter enligt unionsrätten att försätta Metsä Fibre Oy i den situation som bolaget hade befunnit sig i med avseende på användningen av utsläppsrätterna om de bestämmelser som EU-domstolen ogiltigförklarade i domen Schaefer Kalk inte hade existerat och bolaget följaktligen inte hade överlämnat övertaliga utsläppsrätter?


(1)  kommissionens förordning (EU) nr 389/2013 av den 2 maj 2013 om upprättande av ett unionsregister i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG och nr 406/2009/EG samt om upphävande av kommissionens förordningar (EU) nr 920/2010 och (EU) nr 1193/2011 (EUT L 122, 2013, s. 1).

(2)  Dom av den 19 januari 2017, Schaefer Kalk (C-460/15, EU:C:2017:29).


Top