EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CN0687

Mål C-687/21: Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Hagen (Tyskland) den 16 november 2021 – BL mot Saturn Electro- Handelsgesellschaft mbH Hagen

EUT C 64, 7.2.2022, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.2.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 64/16


Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Hagen (Tyskland) den 16 november 2021 – BL mot Saturn Electro- Handelsgesellschaft mbH Hagen

(Mål C-687/21)

(2022/C 64/26)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Hagen

Parter i det nationella målet

Klagande: BL

Motpart: Saturn Electro- Handelsgesellschaft mbH Hagen

Tolkningsfrågor

1)

Ska bestämmelsen om ersättning i den europeiska dataskyddsförordningen (1) (artikel 82 i GDPR) tolkas så, att den är ogiltig i den mån den saknar bestämmelser avseende rättsverkningarna vid ersättning för immateriell skada?

2)

Förutsätter rätten till ersättning – utöver det oberättigade utlämnandet till en obehörig tredje part av de uppgifter som ska skyddas – att sökanden bevisar att denne har lidit immateriell skada?

3)

Är det, för att dataskyddsförordningen ska anses ha åsidosatts, tillräckligt att den berördes personuppgifter (namn, adress, yrke, inkomst och arbetsgivare) felaktigt lämnas ut, i form av en pappersutskrift, till tredje part till följd av ett misstag från medarbetare i det berörda företaget?

4)

Föreligger en otillåten ytterligare behandling genom oavsiktlig överföring (offentliggörande) till tredje part när företaget, genom sina medarbetare, felaktigt har lämnat ut en pappersutskrift med uppgifter, vilka lagrats i det elektroniska databehandlingssystemet, till en obehörig tredje part (artiklarna 2.1, 5.1 f, 6.1 och 24 i GDPR)?

5)

Föreligger en immateriell skada, i den mening som avses i artikel 82 i dataskyddsförordningen, redan när den tredje part som erhållit handlingen med personuppgifterna aldrig hunnit ta del av dem innan handlingen på lämnades tillbaka, eller är det för att en immateriell skada, i den mening som avses i artikel 82 i dataskyddsförordningen, ska ha uppstått tillräckligt att den vars uppgifter lämnats ut på ett otillåtet sätt känner obehag på grund av att det i samband med varje otillåtet utlämnande av personuppgifter finns en ofrånkomlig risk för att uppgifterna ändå sprids till ett okänt antal personer eller till och med missbrukas?

6)

Hur allvarlig ska överträdelsen anses vara när ett oavsiktligt utlämnande till tredje part kan förhindras genom en bättre kontroll av de medarbetare som är verksamma i företaget och/eller genom en bättre organisation av datasäkerheten, såsom åtskillnad mellan handhavande av varuutlämnandet och av avtalsdokumentationen, särskilt finansieringsdokumentationen, genom separata utlämningssedlar eller genom överföring inom företaget till den personal som har att lämna ut varorna utan att blanda in kunden, till vilken de utskrivna handlingarna, inklusive uthämtningskvittot, har lämnats (artikel 32.1 b, 32.2 och 4 led 7 i GDPR)?

7)

Ska ersättning för immateriell skada tolkas som påförandet av en sanktion såsom vid en straffavgift?


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 2016, s. 1).


Top