EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019TJ0256

Tribunalens dom (fjärde avdelningen) av den 24 november 2021 (Utdrag).
Bashar Assi mot Europeiska unionens råd.
Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik – Restriktiva åtgärder mot Syrien – Frysning av tillgångar – Oriktig bedömning – Proportionalitet – Rätt till egendom – Rätt att utöva ekonomisk verksamhet – Maktmissbruk – Motiveringsskyldighet – Rätt till försvar – Rätt till en rättvis rättegång.
Mål T-256/19.

Digital reports (Court Reports - general - 'Information on unpublished decisions' section)

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:818

 TRIBUNALENS DOM (fjärde avdelningen)

den 24 november 2021 ( *1 )

”Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik – Restriktiva åtgärder mot Syrien – Frysning av tillgångar – Oriktig bedömning – Proportionalitet – Rätt till egendom – Rätt att utöva ekonomisk verksamhet – Maktmissbruk – Motiveringsskyldighet – Rätt till försvar – Rätt till en rättvis rättegång”

I mål T‑256/19,

Bashar Assi, Damaskus (Syrien), företrädd av advokaten L. Cloquet,

sökande,

mot

Europeiska unionens råd, företrätt av S. Kyriakopoulou och V. Piessevaux, båda i egenskap av ombud,

svarande,

angående en talan enligt artikel 263 FEUF om ogiltigförklaring av rådets genomförandebeslut (Gusp) 2019/87 av den 21 januari 2019 om genomförande av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien (EUT L 18 I, 2019, s. 13), av rådets genomförandeförordning (EU) 2019/85 av den 21 januari 2019 om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien (EUT L 18 I, 2019, s. 4), av rådets beslut (Gusp) 2019/806 av den 17 maj 2019 om ändring av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien (EUT L 132, 2019, s. 36), av rådets genomförandeförordning (EU) 2019/798 av den 17 maj 2019 om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien (EUT L 132, 2019, s. 1), av rådets beslut (Gusp) 2020/719 av den 28 maj 2020 om ändring av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien (EUT L 168, 2020, s. 66), och av rådets genomförandeförordning (EU) 2020/716 av den 28 maj 2020 om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien (EUT L 168, 2020, s. 1), i den del dessa rättsakter avser sökanden,

meddelar

TRIBUNALEN (fjärde avdelningen),

sammansatt av ordföranden S. Gervasoni samt domarna L. Madise och J. Martín y Pérez de Nanclares (referent),

justitiesekreterare: Handläggaren L. Ramette,

efter den skriftliga delen av förfarandet och förhandlingen den 22 oktober 2020,

följande

Dom ( 1 )

Bakgrund till tvisten och omständigheter som inträffat efter det att talan väckts

[utelämnas]

12

Genom rådets genomförandebeslut (Gusp) 2019/87 av den 21 januari 2019 om genomförande av beslut 2013/255 (EUT L 18 I, 2019, s. 13) och genom rådets genomförandeförordning (EU) 2019/85 av den 21 januari 2019 om genomförande av förordning nr 36/2012 (EUT L 18 I, 2019, s. 4) (nedan tillsammans kallade de ursprungliga rättsakterna), fördes sökandens namn in på rad 270 i tabell A i förteckningarna över personer, enheter och organ som omfattas av de restriktiva åtgärderna i bilaga I till beslut 2013/255 och i bilaga II till förordning nr 36/2012 (nedan tillsammans kallade förteckningarna i fråga), med följande motivering:

”Ledande affärsman med verksamhet i Syrien, med intressen och verksamhet i flera sektorer inom Syriens ekonomi, inbegripet hans befattningar som en av grundarna till flygbolaget Fly Aman och som styrelseordförande för Aman [Dimashq], ett samriskföretag för uppförandet av Marota City, ett lyxprojekt för bostäder och shopping som har regimens stöd. Assi gynnas av och/eller stöder regimen genom sin befattning som styrelseordförande för Aman [Dimashq]”.

[utelämnas]

16

Den 17 maj 2019 antog rådet beslut (Gusp) 2019/806 om ändring av beslut 2013/255 (EUT L 132, 2019, s. 36), genom vilket tillämpningen av sistnämnda beslut förlängdes till och med den 1 juni 2020. Samma dag antog rådet även genomförandeförordning (EU) 2019/798 om genomförande av förordning nr 36/2012 (EUT L 132, 2019, s. 1) (nedan tillsammans kallade 2019 års rättsakter om upprätthållande). Sökandens namn behölls på rad 270 i tabell A i förteckningarna i fråga av skäl som var identiska med skälen i de ursprungliga rättsakterna (nedan kallade 2019 års skäl).

[utelämnas]

21

Den 28 maj 2020 antog rådet beslut (Gusp) 2020/719 om ändring av beslut 2013/255 (EUT L 168, 2020, s. 66), genom vilket tillämpningen av sistnämnda beslut förlängdes till och med den 1 juni 2021, och genomförandeförordning (EU) 2020/716 om genomförande av förordning nr 36/2012 (EUT L 168, 2020, s. 1) (nedan tillsammans kallade 2020 års rättsakter om upprätthållande). Sökandens namn behölls på rad 270 i tabell A i förteckningarna i fråga av skäl som till viss del skiljde sig från skälen i 2019 års rättsakter om upprätthållande (nedan kallade 2020 års skäl). Rådet motiverade antagandet av de restriktiva åtgärderna mot sökanden med angivande av följande skäl:

”Ledande affärsman med verksamhet i Syrien, med intressen och verksamhet i flera sektorer inom Syriens ekonomi, inbegripet hans befattningar som en av grundarna till flygbolaget Fly Aman och, fram till maj 2019, som styrelseordförande för Aman Damascus, ett samriskföretag för uppförandet av Marota City, ett lyxprojekt för bostäder och shopping som har regimens stöd. Assi gagnas av och/eller stöder den syriska regimen genom sin affärsverksamhet. Den 30.1.2020 grundade han företaget Aman Facilities tillsammans med och på uppdrag av Samer Foz.”

[utelämnas]

Förfarandet och parternas yrkanden

23

Genom ansökan som inkom till tribunalens kansli den 15 april 2019 väckte sökanden förevarande talan om ogiltigförklaring av de ursprungliga rättsakterna, i den del de avser honom.

24

Genom särskild handling som inkom till tribunalens kansli den 30 juli 2019 justerade sökanden, med stöd av artikel 86 i tribunalens rättegångsregler, sin talan på så sätt att den även avser ogiltigförklaring av 2019 års rättsakter om upprätthållande, i den del dessa rättsakter avser honom. Sökanden upprepade också de yrkanden som hade framställts i ansökan.

25

Den 8 augusti 2019 inkom rådet med sitt svaromål och yttranden över den första inlagan om justering av talan till tribunalens kansli.

26

Repliken gavs in den 1 oktober 2019.

27

Genom beslut av den 17 oktober 2019 beslutade tribunalens ordförande, med tillämpning av artikel 27.3 i rättegångsreglerna, att målet skulle tilldelas en ny referent, som tjänstgör på fjärde avdelningen.

28

Dupliken gavs in den 8 januari 2020.

29

Den skriftliga delen av förfarandet avslutades den 8 januari 2020.

30

Som en åtgärd för processledning enligt artikel 89.3 a i rättegångsreglerna begärde tribunalen den 22 juli 2020 att rådet skulle besvara en rad frågor. Rådet besvarade frågorna inom den föreskrivna fristen.

31

Genom särskild handling som inkom till tribunalens kansli den 13 augusti 2020 justerade sökanden, med stöd av artikel 86 i rättegångsreglerna, talan en andra gång, så att den även avser ogiltigförklaring av 2020 års rättsakter om upprätthållande, i den del dessa rättsakter avser honom. Sökanden upprepade också de yrkanden som hade framställts i ansökan och i den första inlagan om justering av talan samt framförde nya argument.

32

Den 2 oktober 2020 inkom rådet med yttranden över den andra inlagan om justering av talan.

33

Parterna utvecklade sin talan och svarade på tribunalens frågor vid förhandlingen den 22 oktober 2020.

34

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara de ursprungliga rättsakterna, 2019 års rättsakter om upprätthållande och 2020 års rättsakter om upprätthållande (nedan tillsammans kallade de angripna rättsakterna), i den del de avser sökanden,

förpliktar rådet att ersätta rättegångskostnaderna.

35

Rådet yrkar att tribunalen ska

ogilla talan,

förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna och

i andra hand, för det fall tribunalen ogiltigförklarar de angripna rättsakterna i den del de avser sökanden, förordna om att verkningarna av genomförandebeslut 2019/87 samt besluten 2019/806 och 2020/719 ska bestå i de delar som rör sökanden till dess att ogiltigförklaringen av genomförandeförordningarna 2019/85, 2019/798 och 2020/716, i den del de avser sökanden, får rättsverkningar.

Rättslig bedömning

[utelämnas]

Den första grunden: Oriktig bedömning

82

Sökanden har för det första bestritt att han är en ledande affärsman med verksamhet i Syrien. Sökanden har bestritt de omständigheter som rådet lagt till grund för beslutet att uppta sökanden i förteckningarna i fråga. Sökanden har särskilt gjort gällande att han endast är anställd av Aman Holding JSC. Han har medgett att han inom ramen för sin tjänst har fått i uppdrag att företräda Aman Holding i styrelsen för Aman Damascus JSC (nedan kallad Aman Dimashq) och att han har varit styrelseordförande för sistnämnda bolag. Han har emellertid sagt upp sig från sin tjänst hos Aman Holding och företräder följaktligen inte längre, inom ramen för sin tjänst, detta bolag i egenskap av styrelseledamot i Aman Dimashq. Han har i detta sammanhang gjort gällande att Aman Dimashq inte är ett samriskföretag som åtnjuter regimens stöd och att han inom ramen för Marota City inte har utnyttjat exproprierad mark som tillhör personer som förflyttas till följd av konflikten i Syrien, vilket hindrat dem från att återvända till sina hem. I repliken har sökanden gjort gällande att oppositionsstyrkorna och den syriska regimen inte har drabbat samman på den mark på vilken projektet Marota City ska utvecklas och att de delar av Damaskus (Syrien) som är belägna i detta område aldrig förstördes under den väpnade konflikten i Syrien. Slutligen har sökanden förnekat att han innehade någon som helst andel i samriskföretaget Aman Dimashq. Han har dessutom bestritt dels att han äger en andel i Fly Aman, dels att han är en av grundarna av detta bolag, eftersom han innan bildandet av Fly Aman fick rättsverkningar ersattes som grundare och aktieägare.

83

Sökanden har för det andra, vad gäller 2020 års rättsakter om upprätthållande, bestritt det nya skälet till att hans namn upptagits i förteckningarna och gjort gällande att hans ställning i Aman Facilities OPLLC inte medför att han ska betraktas som en ledande affärsman med verksamhet i Syrien, eftersom detta bolag har ett litet kapital och ett begränsat verksamhetsområde. Aman Facilities är inte heller en filial eller ett dotterbolag till Aman Holding och stöds inte av Aman Facilities eller av Samer Foz.

84

För det tredje har sökanden bestritt att han har en anknytning till den syriska regimen.

85

Sökanden har för det fjärde hävdat att handling WK 50/2019 INIT inte innehåller någon hänvisning till sökandens påstådda anknytning till den syriska regimen, utan i huvudsak rör Samer Foz.

86

Rådet har tillbakavisat sökandens argument.

Inledande anmärkningar

[utelämnas]

94

Såsom framgår av punkterna 50 och 51 ovan grundar sig upptagandet av sökandens namn dels på kriteriet i artikel 27.2 a och artikel 28.2 a i beslut 2013/255, i dess lydelse enligt beslut 2015/1836, och i artikel 15.1a a i förordning nr 36/2012, i dess lydelse enligt förordning nr 2015/1828 (kriteriet ledande affärsman med verksamhet i Syrien), dels på kriteriet i artikel 27.1 och artikel 28.1 i nämnda beslut och i artikel 15.1 a i nämnda förordning (kriteriet anknytning till regimen).

[utelämnas]

Ställningen som ledande affärsman med verksamhet i Syrien

115

Tribunalen ska kontrollera huruvida all den bevisning som rådet har lagt fram uppfyller den bevisbörda som åligger rådet enligt den rättspraxis som det har erinrats om i punkt 89 ovan och således utgör en rad tillräckligt konkreta, precisa och samstämmiga indicier till stöd för det första skälet för upptagande.

116

Rådet ansåg att sökanden är en ledande affärsman med verksamhet i Syrien på grund av de intressen och den verksamhet som han har i flera sektorer inom Syriens ekonomi. När det gäller de ursprungliga rättsakterna och 2019 års rättsakter om upprätthållande avser den bevisning som rådet lade fram i handling WK 50/2019 INIT tre verksamheter, nämligen sökandens ställning som grundare av flygbolaget Fly Aman, därefter hans ställning som styrelseordförande för Aman Dimashq, ett samriskföretag som är verksamt inom projektet Marota City, och slutligen sökandens uppdrag i Aman Holding som har samband med hans ställning som styrelseordförande. Vad gäller 2020 års rättsakter om upprätthållande nämns, utöver ovannämnda verksamheter, den kompletterande bevisning som rådet lade fram i handling WK 3599/2020 REV 1 om att sökanden hade bildat Aman Facilities, tillsammans med och på uppdrag av Samer Foz.

117

Var och en av dessa omständigheter ska således prövas.

– Sökandens ställning som grundare av Fly Aman

118

Vad gäller det skäl som anges i de angripna rättsakterna avseende ställningen som grundare av Fly Aman, framgår det av bevisning som hämtats från webbplatserna Aliqtisadi, Eqtsad News och 7al.net att sökanden är en av grundarna av Fly Aman. På webbplatsen 7al.net anges dessutom att Syriens minister för inrikeshandel och konsumentskydd har ratificerat Fly Amans bolagsordning. Sökanden innehar 10 procent av andelarna i flygbolaget.

119

Sökanden har bestritt att han har andelar i Fly Aman och har gjort gällande att han, under alla omständigheter, är minoritetsägare. Till stöd för sitt påstående har sökanden åberopat den första versionen av Fly Amans bolagsordning, daterad den 22 februari 2018 och undertecknad av den syriska bolagsförvaltningen, och Fly Amans registreringsbevis av den 28 maj 2018. För det andra har sökanden bestritt att han är en grundare av Fly Aman och har gjort gällande att bolag B, innan bildandet av Fly Aman fick verkan, hade ersatt honom som grundare.

120

Det ska påpekas att det i Fly Amans registreringsbevis av den 28 maj 2018 anges att grundarna av företaget är Al Zoubi och bolag B. Det framgår dessutom att bolag B är aktieägare i Fly Aman vid sidan av Bibi Al Zoubi. Sökandens namn nämns däremot inte i registreringsbeviset. Den första versionen av Fly Amans bolagsordning, daterad den 22 februari 2018 och undertecknad av den syriska bolagsförvaltningen, utpekar emellertid sökanden som grundare av och partner i Fly Aman och där anges att sökanden innehar 10 procent av företagets kapital. Det ska i detta avseende påpekas att sökanden inte har visat att Fly Amans bolagsordning av den 22 februari 2018 inte hade några rättsverkningar mellan den 22 februari 2018 och datumet för utfärdande av registreringsbeviset, det vill säga den 28 maj 2018, eftersom bolaget bildades först i och med att bolagsordningen ratificerades av den syriska bolagsförvaltningen. Vid förhandlingen bekräftade sökanden däremot att det inte rörde sig om en första version, utan om Fly Amans slutgiltiga bolagsordning, vilken inväntade registrering av den syriska bolagsförvaltningen. Sökanden har slutligen medgett att han inte har lagt fram några bevis för att hans titel överförts till bolag B, som i registreringsbeviset av den 28 maj 2018 anges vara grundare. Det ska emellertid erinras om att sökandens namn upptogs i förteckningarna i fråga på grund av hans ställning som grundare av flygbolaget Fly Aman och inte på grund av hans egenskap av aktieägare. Sökanden har under alla omständigheter motsagt sig själv i sina inlagor, eftersom han, samtidigt som han bestrider att han är aktieägare, har medgett att han är en aktieägare genom att hävda att han endast är en minoritetsaktieägare. När det gäller 2020 års rättsakter om upprätthållande ska det tilläggas att det i den bevisning som hämtats från webbplatserna Aliqtisadi och Eqtsad News, som härrör från handling WK 3599/2020 REV 1, anges att sökanden är en av Fly Amans grundare.

121

Av det ovan anförda följer att sökanden inte har lyckats ifrågasätta skälet enligt vilket han var en av Fly Amans grundare när Fly Aman bildades den 22 februari 2018. Det skäl för upptagande som avser den omständigheten att sökanden är en av grundarna av flygbolaget Fly Aman, vilket återfinns i de angripna rättsakterna, är således välgrundat.

– Sökandens ställning som styrelseordförande för Aman Dimashq

[utelämnas]

127

Vad för det andra gäller 2020 års rättsakter om upprätthållande ska det påpekas att rådet, vad gäller skälet avseende sökandens ställning som styrelseordförande för Aman Dimashq, behöll sökandens namn i förteckningarna i fråga med hänvisning till just det datum för avgång som sökanden hade gjort gällande, det vill säga maj 2019. Detta innebär att rådet har medgett att det är styrkt att sökanden från och med maj 2019 inte längre var styrelseordförande för Aman Dimashq.

128

Det framgår emellertid av rättspraxis att den omständigheten att en person har frånträtt sin tjänst inom en struktur inte i sig innebär att dessa tidigare funktioner saknar relevans, eftersom personens tidigare verksamhet skulle kunna påverka hans eller hennes beteende. I rättspraxis har det emellertid preciserats att en persons tidigare arbetsuppgifter, betraktade var för sig, inte kan motivera att personens namn tas upp i förteckningarna i fråga. Om rådet hade för avsikt att grunda sig på nämnda persons tidigare verksamhet, ankommer det nämligen på rådet att anföra allvarliga och samstämmiga omständigheter som rimligen gör det möjligt att anse att personen upprätthåller en anknytning till den struktur vid vilken personen var anställd vid tidpunkten för antagandet av den angripna rättsakten, vilket motiverar att vederbörandes namn togs upp i förteckningarna efter det att personens verksamhet inom denna struktur hade upphört (se, analogt, dom av den 6 september 2013, Bateni/rådet, T‑42/12 och T‑181/12, ej publicerad, EU:T:2013:409, punkterna 64 och 65, och dom av den 18 februari 2016, Jannatian/rådet, T‑328/14, ej publicerad, EU:T:2016:86, punkt 40).

129

I förevarande fall framgår det inte av handling WK 3599/2020 REV1 att rådet lagt fram allvarliga och samstämmiga uppgifter, i den mening som avses i den rättspraxis som det erinrats om i punkt 128 ovan, som gjorde det rimligt att anse att sökanden fortfarande hade en anknytning till den struktur vid vilken han var anställd vid tidpunkten för antagandet av den angripna rättsakten. Handling WK 3599/2020 REV1 innehåller således inte någon bevisning som kan motivera att denna uppgift, trots sökandens avgång i maj 2019, ska finnas kvar i skälen för upptagande. Rådet har i synnerhet inte förklarat eller visat på vilket sätt den omständigheten att sökanden var styrelseordförande för Aman Dimashq fram till maj 2019 motiverar, vid tidpunkten för antagandet av 2020 års rättsakter om upprätthållande, att denna omständighet används för att fastställa hans ställning som ledande affärsman med verksamhet i Syrien. Rådet har i detta avseende inte visat att sökanden fortsatte att ha en särskild anknytning till Aman Dimashq. Det ska även påpekas att rådet vid förhandlingen medgav att sökanden hade lämnat sin tjänst genom att avgå, och endast hänvisade till sökandens övriga affärsverksamhet för att, på grund av denna verksamhets betydelse, motivera bedömningen att sökanden var en ledande affärsman med verksamhet i Syrien.

130

Tribunalen finner således att rådet, vad gäller 2020 års rättsakter om upprätthållande, inte kunde åberopa skälet avseende sökandens ställning som styrelseordförande för Aman Dimashq fram till och med maj 2019 för att visa att han var en ledande affärsman med verksamhet i Syrien.

– Sökandens deltagande, i egenskap av styrelseordförande för Aman Dimashq, ett samriskföretag för uppförandet av Marota City, i ett lyxprojekt för bostäder och shopping som har regimens stöd

[utelämnas]

135

Vad för det andra gäller skälen i 2020 års rättsakter om upprätthållande, räcker det att konstatera att eftersom det har slagits fast i punkt 130 ovan att rådet, för att visa att sökanden har ställning som ledande affärsman med verksamhet i Syrien, inte kunde åberopa skälet avseende sökandens egenskap av styrelseordförande för Aman Dimashq fram till och med maj 2019, kan rådet än mindre åberopa den omständigheten att sökanden deltagit i projektet Marota City i denna egenskap för att visa att han var en sådan affärsman.

– Sökandens ställning som anställd av Aman Holding

[utelämnas]

138

För det andra ska det, inom ramen för prövningen av lagenligheten av 2020 års rättsakter om upprätthållande, erinras om att sökanden inte längre var styrelseordförande för Aman Dimashq, såsom tribunalen konstaterar i punkt 130 ovan.

139

Det framgår dessutom av handlingarna i målet att sökanden stannade kvar på sin tjänst vid Aman Holding under ungefär ett år efter det att han hade avgått. Sökanden har dessutom, som svar på en fråga från tribunalen vid förhandlingen, preciserat att hans lön hade sänkts till hälften. I sökandens anställningsavtal med Aman Holding angavs särskilt att han hade erhållit 1250000 SYP (cirka 2526,60 euro) per månad. Han har dessutom gjort gällande att han inte längre är inblandad i samma utsträckning i Aman Holdings projekt, eftersom han övervakar färre projekt. Dessutom begärde sökanden i sina inlagor och såsom bekräftades vid förhandlingen att Aman Holding skulle ge honom tillstånd att bilda Aman Facilities, på grund av att han erhöll ersättning från Aman Holding och hade för avsikt att anta ett firmanamn som låg nära Aman Holdings firmanamn, vilket visar att han inte hade full frihet att utveckla sitt företagsprojekt som han själv önskade. Slutligen har sökanden anfört att Aman Holding hade hjälpt honom att hitta en advokat som kunde företräda honom och hade burit de rättegångskostnader som han hade ådragit sig inom ramen för en talan mot de omtvistade restriktiva åtgärderna.

140

Härav följer att sökanden fortfarande har en anknytning till Aman Holding, men att denna påtagligt har förändrats i förhållande till den anknytning som förelåg vid tidpunkten för antagandet av de ursprungliga rättsakterna och 2019 års rättsakter om upprätthållande. Sökanden har nämligen hävdat, utan att motsägas av rådet, att han inte längre övervakar projekt och att Aman Holding har tillåtit att han behåller sin anställning till dess att han hittar en annan inkomstkälla. Eftersom sökanden inte längre är företrädare för bolaget, utan endast anställd av Aman Holding, kan hans verksamhet inom detta bolag inte anses ge honom ställning som ledande affärsman. När det gäller 2020 års rättsakter om upprätthållande kunde rådet följaktligen inte, för att visa att sökanden hade ställning som ledande affärsman med verksamhet i Syrien, beakta hans ställning som anställd vid Aman Holding.

– Ställningen som grundare av Aman Facilities tillsammans med och på uppdrag av Samer Foz

141

När det gäller det nya skäl som anges i 2020 års rättsakter om upprätthållande, ska det påpekas att sökanden har medgett att han bildade Aman Facilities och motiverar det med hänvisning till svårigheterna att finna en tjänst efter det att rådet hade antagit de ursprungliga rättsakterna och 2019 års rättsakter om upprätthållande.

142

För det första ska det noteras att det datum för bildandet av Aman Facilities som anges i skälen till 2020 års rättsakter om upprätthållande inte motsvarar det datum som sökanden åberopade i den andra inlagan om justering av talan. I dessa skäl preciseras nämligen att bolaget bildades den 30 januari 2020, vilket bekräftas av artikeln på webbplatsen Aliqtisadi. Sökanden har däremot angett att bolaget bildades i maj 2019, det vill säga endast några dagar innan han faktiskt avgick från sin tjänst som företrädare för Aman Holding, det vill säga den 28 maj 2019. Enligt registreringsbeviset från Aman Facilities, som ingetts av sökanden, bildades bolaget den 23 maj 2019. Slutligen bekräftar även intyget från Syria International Islamic Bank att det bildades före den 30 januari 2020, eftersom återbetalningen av det lån som hade beviljats för bolagets bildande påbörjades den 10 november 2019. Den omständigheten att olika datum har angetts kan emellertid inte påverka lagenligheten av 2020 års rättsakter om upprätthållande, eftersom sökanden, även om det skulle anses att rådet hade utgått från ett felaktigt datum, ändå har medgett att han bildade detta bolag innan nämnda rättsakter antogs.

143

För det andra framgår det av artikeln från webbplatsen Aliqtisadi att Aman Facilities är verksamt inom turistsektorn och tillhandahåller hotelltjänster. Enligt nämnda artikel är bolaget verksamt på följande områden: förvaltning av hotell, privata anläggningar och anläggningar avsedda för turism, tjänster eller administration samt rådgivningsverksamhet i fråga om turism och tjänster. Sökanden har anfört att Aman Facilities tillhandahåller städnings- och steriliseringstjänster åt vissa företag och anläggningar, vilket kan inbegripa hotell, men han har däremot bestritt att detta bolag driver eller utvecklar hotell- och turistverksamhet. Till stöd för sitt argument har han åberopat två avtal om utförande av tjänster, vilkas föremål bekräftar att Aman Facilities tillhandahåller tjänster avseende städning och sterilisering på ett hotell. Sökanden har även ingett Aman Facilities registreringsbevis, daterat den 22 januari 2020, som dock bekräftar beskrivningen av Aman Facilities verksamhet såsom den återges i artikeln från Aliqtisadi. De båda avtalen om utförande av tjänster och Aman Facilities registreringsbevis påverkar följaktligen inte listan över verksamhetsområden som nämns i artikeln från Aliqtisadi och följaktligen inte heller relevansen av nämnda artikel.

144

Vad för det tredje gäller den del av 2020 års skäl som nämner att sökanden bildade Aman Facilities tillsammans med och på uppdrag av Samer Foz, ska det påpekas att rådet endast har företett en artikel till stöd för detta, nämligen artikeln med rubriken ”Bashar Assi, Samer Foz nya medhjälpare i fråga om investeringar”, från webbplatsen Eqtsad News, i vilken anknytningen mellan Samer Foz och sökanden tas upp. Enligt denna artikel använder Samer Foz sökandens namn för att bilda nya bolag. Det var inom ramen för detta samarbete som sökanden erhöll tillstånd från Syriens minister för inrikeshandel och konsumentskydd att bilda Aman Facilities.

145

Det ska påpekas att sökanden på denna punkt har ingett en försäkran på heder och samvete, avfattad av en ansvarig vid Syria International Islamic Bank, daterad den 13 augusti 2020, av vilken det framgår att sökanden hade beviljats ett lån på 20 miljoner SYP (cirka 26000 euro) och att amorteringsplanen för krediten började löpa den 10 november 2019. Enligt sökanden användes detta banklån till att finansiera en del av bildandet av Aman Facilities, medan den andra delen finansierades med hans privata medel. Rådet angav vid förhandlingen att det inte kunde uteslutas att sökanden hade andra finansieringskällor, via Samer Foz eller någon annan bank, även om det medgav att det inte förfogade över några bevis till stöd för sitt påstående.

146

Av det ovan anförda följer att sökanden, utan att motsägas av rådet, har visat att han har tecknat ett lån i eget namn för att bilda Aman Facilities. Det framgår även av artikeln från webbplatsen Eqtsad News att sökanden fått tillstånd att bilda nämnda bolag av det syriska ministeriet för inrikeshandel och konsumentskydd. Däremot framgår det inte att Aman Facilities officiellt bildades av sökanden och Samer Foz.

147

Vid förhandlingen hänvisade rådet för det fjärde till likheten mellan namnen Aman Holding och Aman Facilities för att framhålla anknytningen mellan Samer Foz och sökanden och på så sätt visa att Aman Facilities i själva verket hade bildats för Samer Foz räkning. Sökanden har för sin del förklarat att detta val gjordes av marknadsföringsskäl, för att vinna synlighet och utveckla verksamheten genom att dra fördel av Aman Holdings prestige.

148

Det räcker i detta avseende att konstatera att den omständigheten att namnen på dessa två bolag har ordet ”Aman” gemensamt inte kan utgöra tillräcklig bevisning i sig för att styrka att Aman Facilities bildades tillsammans med och på uppdrag av Samer Foz. Även om sökanden har uppgett att han valde namnet Aman Facilities för att dra fördel av Aman Holdings renommé, framgår det inte av någon bevisning i handling WK 3599/2020 REV 1 att Aman Facilities gavs detta namn på grund av sin anknytning till Aman Holding eller att Samer Foz hade godkänt en sådan åtgärd.

149

För det femte finns det inget bevis i handling WK 3599/2020 REV 1 som visar att Aman Facilities verksamhet gynnar Samer Foz, eller rent av Aman Holding.

150

För det sjätte, även om det framgår av handlingarna i målet att Samer Foz äger Aman Holding, är det viktigt att påpeka att skälen till att behålla sökandens namn i 2020 års rättsakter om upprätthållande avser anknytningen mellan Aman Facilities och Samer Foz och inte nämner anknytningen mellan Aman Holding och Aman Facilities.

151

Av det ovan anförda följer att även om sökanden har medgett att han bildade Aman Facilities, är det inte möjligt att bekräfta att han agerade på uppdrag av Samer Foz när han bildade nämnda bolag. Det framgår av rättspraxis att rådet, mot bakgrund av situationen i Syrien, har fullgjort sin bevisbörda om rådet vid unionsdomstolen redogör för en rad tillräckligt konkreta, precisa och samstämmiga indicier som gör det möjligt att fastställa att den person som omfattas av en åtgärd om frysning av tillgångar har en tillräcklig anknytning till den regim som ska bekämpas (dom av den 21 april 2015, Anbouba/rådet, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, punkt 52). Den enda bevisning som rådet har lagt fram för att visa att det finns fog för det nya skälet för uppförande uppfyller således inte de krav som följer av denna rättspraxis, bland annat med hänsyn till att sökanden har lagt fram motbevisning och motargument.

– Slutsats om sökandens ställning som ledande affärsman med verksamhet i Syrien

[utelämnas]

170

Vad för det andra gäller 2020 års rättsakter om upprätthållande, framgår det av det ovan anförda att rådet har lagt fram en rad tillräckligt konkreta, precisa och samstämmiga indicier som gör det möjligt att fastställa att sökanden var Fly Amans grundare och att han bildade Aman Facilities. Däremot har det inte visats att sökanden spelade en ledande roll i Aman Holding, såsom framgår av punkterna 139 och 140 ovan. Rådet har inte heller bevisat att Aman Facilities bildades tillsammans med och på uppdrag av Samer Foz. Slutligen var det fel av rådet att grunda sig på sökandens ställning som styrelseordförande för Aman Dimashq fram till maj 2019 och på hans deltagande, i denna egenskap, i projektet Marota City.

171

Å ena sidan har Fly Aman, såsom framgår av artikeln från webbplatsen Eqtsad News, ännu sett dagens ljus. Sökanden har även hävdat, utan att motsägas av rådet på denna punkt, att Fly Aman inte var operativt. Å andra sidan har sökanden bekräftat att han bildade Aman Facilities. Bildandet av Aman Facilities, vars verksamhetsföremål har beskrivits i punkt 143 ovan, är emellertid inte i sig tillräcklig för att fastställa att sökanden är en ledande affärsman med verksamhet i Syrien. Sökanden preciserade dessutom vid förhandlingen, som svar på en fråga från tribunalen, att detta bolag hade ett mycket begränsat antal anställda, högst fem, vilket rådet inte har bestritt. Under dessa omständigheter kan rådet inte anses ha styrkt att sökanden var en ledande affärsman med verksamhet i Syrien när 2020 års rättsakter om upprätthållande antogs.

172

Det första skälet för upptagande i 2020 års rättsakter om upprätthållande är således inte tillräckligt underbyggt. Tribunalen ska därför pröva det andra skälet för upptagande i förteckningen.

Anknytning till den syriska regimen

173

Det ska påpekas att det andra skälet för upptagande, såsom det framgår av 2020 års rättsakter om upprätthållande, avser stöd till den syriska regimen och den fördel som sökanden drar av denna regim på grund av sin affärsverksamhet.

174

Det är därför nödvändigt att identifiera den berörda affärsverksamheten.

175

Tribunalen konstaterar att den affärsverksamhet med avseende på vilken rådet anser att sökanden stöder och drar fördel av den syriska regimen är densamma som den som föranledde bedömningen att sökanden är en ledande affärsman med verksamhet i Syrien.

176

Det kan härvidlag inte uteslutas att skälen för upptagande i förteckningen i viss mån sammanfaller med varandra för en viss person, i den meningen att en person kan betecknas som en ledande affärsman med verksamhet i Syrien och, i sin verksamhet, anses gagnas av den syriska regimen eller stödja den genom denna verksamhet. Detta framgår just av att, som följer av skäl 6 i beslut 2015/1836, det nära sambandet med den syriska regimen och det stöd till denna som denna kategori av personer ger är ett av skälen till att rådet beslutade att bilda denna kategori. Icke desto mindre rör det sig, även under detta antagande, om olika kriterier (dom av den 23 september 2020, Kaddour/rådet, T‑510/18, EU:T:2020:436, punkt 77).

177

Av slutsatserna i punkterna 130 och 135 ovan följer emellertid, för det första, att eftersom sökanden inte var styrelseordförande i Aman Dimashq vid tidpunkten för antagandet av 2020 års beslut om upprätthållande, kan han inte anses gagnas av den syriska regimen i denna egenskap och inte heller anses stödja den på grund av sitt deltagande i projektet Marota City.

178

För det andra har det slagits fast ovan i punkt 121 att sökanden är grundare av Fly Aman. Sökanden har emellertid hävdat att Fly Aman inte är operativt. Tribunalen noterar att det framgår av artikeln från webbplatsen Eqtsad News att Fly Aman ännu inte har sett dagens ljus. Det finns inga bevis i handlingarna WK 50/2019 INIT och WK 3599/2020 REV 1 som visar att sökanden, i egenskap av grundare av nämna företag, gagnas av eller stöder den syriska regimen. Enligt webbplatsen 7al.net har sektorn för civil luftfart i Syrien stora svårigheter till följd av de militära operationer som genomförs i landet, vilket har medfört att turisttrafiken och tjänsterna på vissa flygplatser har upphört. Rådet har emellertid inte åberopat detta övervägande i sina inlagor för att motivera en eventuell anknytning mellan bolagets bildande och den syriska regimen.

179

För det tredje framgår det visserligen av punkt 139 ovan att sökanden upprätthåller en anknytning till Aman Holding, men det framgår inte av någon bevisning i handlingarna WK 50/2019 INIT och WK 3599/2020 REV 1 att sökanden, på denna grund, gagnas av den syriska regimen eller att han stöder den. Sökanden har i detta avseende gjort gällande att han inte längre övervakade projekt inom Aman Holding. Han har särskilt visat att han har ersatts såsom företrädare för Aman Holding och såsom invald styrelseledamot i Aman Dimashqs styrelse. Han har förklarat att han tillfälligt behöll sin ställning som anställd medan han letade efter en annan inkomstkälla. Det stöd och den förmån som sökanden erhåller från sin tidigare arbetsgivare utgör inte heller något direkt bevis för att han stöder eller drar fördel av den syriska regimen.

180

För det fjärde, vad gäller Aman Facilities, framgår det visserligen av punkt 146 ovan att sökanden erhållit tillstånd från Syriens minister för inrikeshandel och konsumentskydd att bilda detta företag. Enbart den omständigheten att sökanden har bildat ett bolag, med ett begränsat antal anställda, räcker emellertid inte för att fastslå att sökanden drar fördel av och stöder den syriska regimen. På webbplatsen Eqtsad News hänvisas det till den anknytning som finns mellan sökanden och Samer Foz, då den sistnämnda sägs använda sökandens namn för att bilda nya bolag, däribland Aman Facilities. Denna bevisning stöds emellertid inte av annan bevisning i handling WK 3599/2020 REV 1. Det ska dessutom noteras att det inte finns någon uppgift i handling WK 3599/2020 REV 1 av vilken det går att sluta sig till att sökanden stöder just den syriska regimen via Aman Facilities.

181

Mot bakgrund av det ovan anförda konstaterar tribunalen att det andra skälet för att ta upp sökandens namn i förteckningarna i fråga på grund av hans anknytning till den syriska regimen inte är tillräckligt underbyggt, varför det saknas grund för att behålla sökandens namn.

182

Vad gäller 2020 års rättsakter om upprätthållande ska talan således bifallas såvitt avser den första grunden och nämnda rättsakter ska följaktligen ogiltigförklaras i den del de avser sökanden, utan att det är nödvändigt att pröva den fjärde, den andra och den tredje grunden som åberopats till stöd för talan vad gäller dessa rättsakter.

[utelämnas]

 

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (fjärde avdelningen)

följande:

 

1)

Rådets beslut (Gusp) 2020/719 av den 28 maj 2020 om ändring av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien, och rådets genomförandeförordning (EU) 2020/716 av den 28 maj 2020 om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien, ogiltigförklaras i den del dessa rättsakter avser Bashar Assi.

 

2)

Talan ogillas i övrigt.

 

3)

Europeiska unionens råd ska bära sina rättegångskostnader och ersätta hälften av Bashar Assis rättegångskostnader.

 

4)

Bashar Assi ska bära hälften av sina rättegångskostnader.

 

Gervasoni

Madise

Martín y Pérez de Nanclares

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 24 november 2021.

Underskrifter


( *1 ) Rättegångsspråk: engelska.

( 1 ) Nedan återges endast de punkter i denna dom som tribunalen anser bör publiceras.

Top