EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CN0706

Mål C-706/19 P: Överklagande ingett den 20 september 2019 av CCPL - Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC m.fl. av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 11 juli 2019 i mål T-522/15, CCPL m.fl. mot kommissionen

EUT C 383, 11.11.2019, p. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.11.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 383/55


Överklagande ingett den 20 september 2019 av CCPL - Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC m.fl. av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 11 juli 2019 i mål T-522/15, CCPL m.fl. mot kommissionen

(Mål C-706/19 P)

(2019/C 383/63)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Klagande: CCPL - Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, Coopbox group SpA, Coopbox Eastern s.r.o. (ombud: S. Bariatti, E. Cucchiara, A. Cutrupi, avvocati)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

delvis, i enlighet med vad som anges i överklagandet, upphäva den överklagade domen, och följaktligen ogiltigförklara det angripna beslutet med avseende på de böter som ålagts klaganden på grund av överträdelse av artikel 23.2 i förordning nr 1/2003 (1), liksom proportionalitetsprincipen och principen om påföljdens adekvans,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna för överklagandet.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sitt överklagande anför klagandena följande grunder:

1.

Den första grunden – Felaktig rättstillämpning, motivering saknas eller är ofullständig avseende invändningarna kring s k parental liability.

Klagandena gör med sin första grund gällande att den överklagade domen innebär felaktig rättstillämpning och att motivering saknas eller är ofullständig, eftersom koncernens holdingbolag tillskrivits ansvar medan det mellanliggande bolaget, genom vilket det bolag som var inblandat i överträdelsen ägdes, inte hölls ansvarigt.

2.

Den andra grunden – Uppenbart oriktig bedömning och felaktig rättstillämpning med avseende på den påstådda överträdelsen av artikel 23 i förordning nr 1/2003.

Klagandena gör med sin andra grund gällande att tribunalen uppenbarligen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den underkände invändningen om felaktig tillämpning av gränsen på 10 procent i artikel 23.2 i förordning nr 1/2003, eftersom kommissionen hade tillämpat ett sådant gränsvärde på annan omsättning än den sammanlagda omsättningen, beräknad enligt unionens bokföringsregler. Tribunalen åsidosatte vidare proportionalitetsprincipen och principen om påföljdens adekvans, genom att vid beräkningen av den sammanlagda omsättningen enligt artikel 23.2 i förordning nr 1/2003 göra en otillåten skillnad mellan de slutgiltigt överlåtna verksamheterna och de verksamheter som hyrts ut, eftersom deras ekonomiska och faktiska räntabilitet skiljde sig åt.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget (EGT L 1, 2003, s. 1)


Top