EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018TN0447

Mål T-447/18: Talan väckt den 8 juli 2018 – TUIfly mot kommissionen

EUT C 301, 27.8.2018, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.8.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 301/45


Talan väckt den 8 juli 2018 – TUIfly mot kommissionen

(Mål T-447/18)

(2018/C 301/61)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: TUIfly GmbH (Langenhagen, Tyskland) (ombud: advokaterna L. Giesberts och M. Gayger)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara artiklarna 7 och 8, samt artiklarna 9, 10 och 11 i de delar sistnämnda artiklar rör artiklarna 7 och 8, i kommissionens beslut (EU) 2018/628 av den 11 november 2016 om det av Österrike införda statliga stödet SA.24221(2011/C) (ex 2011/NN) till flygplatsen i Klagenfurt, Ryanair och andra flygbolag som använder flygplatsen (EUT L 107, 2018, s. 1),

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden följande grunder.

1.

Beslutet innebär ett åsidosättande av artikel 41 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna samt av principen om god förvaltningssed och sökandens rätt till försvar, genom att kommissionen inte gav sökanden tillgång till undersökningsakten och inte gav sökanden möjlighet att uttrycka sin ståndpunkt på ett effektivt sätt.

2.

Beslutet innebär ett åsidosättande av artikel 107.1 FEUF eftersom kommissionen inte visat att sökanden fått en selektiv fördel.

3.

Beslutet innebär ett åsidosättande av artikel 107.1 FEUF eftersom kommissionen ur förfarandemässig synvinkel gått utöver sitt utrymme för skönsmässig bedömning vid tillämpningen av principen om en privat investerare i en marknadsekonomi.

Sökanden har härvidlag gjort gällande att kommissionen gjorde sig skyldig till ett formellt fel när den tillämpade de strängare kriterierna i 2014 års flygtrafikriktlinjer trots att de relevanta sakomständigheterna avsåg perioden 2003–2009.

4.

Beslutet innebär ett åsidosättande av artikel 107.1 FEUF eftersom kommissionen gått utöver sitt utrymme för skönsmässig bedömning vid tillämpningen av principen om en privat investerare i en marknadsekonomi genom bristande utredning av sakomständigheterna.

Sökanden har härvidlag gjort gällande att kommissionen, på grundval av avsaknaden av en omfattande affärsplan vad gällde de avtal som ingåtts med sökanden, på ett otillåtet sätt drog slutsatsen att Klagenfurts flygplats (nedan kallad KLU) inte hade någon lönsamhetsplan och i sitt beslut gjort uppenbart motstridiga fastställanden av sakomständigheterna vad gällde KLU:s långsiktiga lönsamhetsplan.

5.

Beslutet innebär ett åsidosättande av artikel 107.1 FEUF eftersom kommissionen gått utöver sitt utrymme för skönsmässig bedömning vid tillämpningen av principen om en privat investerare i en marknadsekonomi genom bristande utredning av sakomständigheterna inom ramen för sin i efterhand framtagna förhandsanalys av lönsamheten.

Sökanden har härvidlag gjort gällande att kommissionen inte beaktade det stöd som getts till KLU i enlighet med reglerna om stöd, i syfte att finansiera marknadsföringsåtgärder, såsom inkomst för flygplatsen. Vidare gjorde kommissionen en otillräcklig utredning av marknadsvärdet för de tjänster som sökanden tillhandahållit och beaktade inte dessa i sitt beslut, trots att det rörde sig om tjänster som sökanden hade tillhandahållit till marknadspris.

6.

Beslutet innebär ett åsidosättande av artikel 107.3 FEUF eftersom kommissionen gjorde sig skyldig till ett formellt fel när den tillämpade ett oproportionerligt strängt kriterium vid bedömningen av om åtgärderna var rättfärdigade vilket skilde sig från kommissionens praxis vid tidpunkten för ingåendet av marknadsföringsavtalen.

7.

Beslutet innebär ett åsidosättande av artikel 107.3 FEUF eftersom kommissionen har gjort en ofullständig utredning av de sakomständigheter som kan rättfärdiga det påstådda stödet.

Sökanden har härvidlag gjort gällande att kommissionen vad gällde rättfärdighandet av stödet till sökanden inte beaktade det stöd till KLU som getts i enlighet med reglerna om stöd. Vidare beaktade kommissionen vid sin prövning i enlighet med artikel 107.3 c FEUF inte marknadsföringsavtalens regionalpolitiska och trafikpolitiska betydelse eller de därmed förbundna positiva effekterna för regionens ekonomi.


Top