Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0250

Mål C-250/18: Talan väckt den 11 april 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Kroatien

OJ C 200, 11.6.2018, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201805250251897272018/C 200/302502018CJC20020180611SV01SVINFO_JUDICIAL20180411242521

Mål C-250/18: Talan väckt den 11 april 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Kroatien

Top

C2002018SV2410120180411SV0030241252

Talan väckt den 11 april 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Kroatien

(Mål C-250/18)

2018/C 200/30Rättegångsspråk: kroatiska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: M. Mataija och E. Sanfrutos Cano)

Svarande: Republiken Kroatien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Kroatien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 5.1 i direktiv 2008/98, ( 1 ) i den mån den inte har specificerat att stenaggregat som deponeras i Biljane Donje-deponin är avfall, snarare än en biprodukt, och därför bör behandlas som avfall,

fastställa att Republiken Kroatien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 13 i direktiv 2008/98, i den mån den inte har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att hanteringen av det avfall som deponeras i Biljane Donje-deponin utförs utan att människors hälsa hotas eller att miljön skadas,

fastställa att Republiken Kroatien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 15.1 i direktiv 2008/98, i den mån den inte har vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att innehavaren av det avfall som deponeras i Biljane Donje-deponin själv utförde avfallsbehandlingen eller lät avfallsbehandlingen utföras av en handlare eller en verksamhetsutövare som behandlar avfall och genomför avfallsplaner eller ombesörjde detta genom en privat eller offentlig avfallsinsamlare, och

förplikta att Republiken Kroatien ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Underlåtenheten att uppfylla skyldigheterna enligt artikel 5.1 i direktiv 2008/98:

I artikel 5.1 i direktivet fastställs kumulativa kriterier som samtliga måste vara uppfyllda för att ett ämne eller föremål som uppkommit genom en produktionsprocess vars huvudsyfte inte är att producera detta ämne eller föremål ska kunna betraktas som biprodukt i stället för som avfall. Republiken Kroatien gjorde en felaktig tillämpning av artikel 5.1 på det avfall som deponeras i Biljane Donje-deponin, i den mån den inte fastställde att det utgjorde avfall i stället för en biprodukt, trots att det inte var säkerställt att avfallet skulle fortsätta att användas, i den mening som avses i artikel 5.1 a i direktivet.

Underlåtenheten att uppfylla skyldigheterna enligt artikel 13 i direktiv 2008/98:

Enligt artikel 13 i direktivet är medlemsstaterna skyldiga att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att avfallshantering utförs utan att människors hälsa hotas eller att miljön skadas. Trots att de kroatiska myndigheterna har konstaterat att Biljane Donje-deponin ligger på en plats som varken hade utsetts eller förberetts för deponering av avfall, nämligen på mark där det saknas möjligheter att förhindra spridning i vatten och luft, har ingen av de åtgärder som beslutats av de kroatiska myndigheterna med avseende på nämnda deponi hittills genomförts. Den situationen har varit oförändrad under en lång tid, vilket medfört en försämring av miljön. Republiken Kroatien har således inte vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att hanteringen av det avfall som deponeras i Biljane Donje-deponin utförs utan att människors hälsa hotas eller att miljön skadas.

Underlåtenheten att uppfylla skyldigheterna enligt artikel 15.1 i direktiv 2008/98:

Enligt artikel 15.1 i direktivet är medlemsstaterna skyldiga att se till att varje ursprunglig avfallsproducent eller annan innehavare av avfall själv utför behandlingen av avfall eller överlåter behandlingen till en handlare eller verksamhetsutövare som behandlar avfall eller ombesörjer detta genom en privat eller offentlig avfallsinsamlare i enlighet med artiklarna 4 och 13 i direktivet. De kroatiska myndigheterna har inte säkerställt att avfallsinnehavaren utförde avfallsbehandlingen eller överlät denna till någon av de personer som avses i artikel 15.1 i direktivet. Detta framgår av att avfallet, när talan om fördragsbrott väcktes, fortfarande befann sig – olagligt – i Biljane Donje-deponin, där det har varit länge. De kroatiska myndigheterna har inte vidtagit effektiva åtgärder för att säkerställa att avfallsinnehavaren själv utför avfallsbehandlingen eller överlåter denna till någon av de personer som avses i artikel 15.1 i direktivet.


( 1 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 2008, s. 3).

Top