EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CJ0268

Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 2 maj 2019.
SC Onlineshop SRL mot Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) och Direcţia Generală a Vămilor.
Begäran om förhandsavgörande från Curtea de Apel Bacău.
Begäran om förhandsavgörande – Gemensamma tulltaxan – Tullklassificering – Kombinerade nomenklaturen – Undernummer 8526 91 20 och 8528 59 00 – GPS‑navigeringssystem med flera funktioner.
Mål C-268/18.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:353

DOMSTOLENS DOM (tionde avdelningen)

den 2 maj 2019 ( *1 )

”Begäran om förhandsavgörande – Gemensamma tulltaxan – Tullklassificering – Kombinerade nomenklaturen – Undernummer 85269120 och 85285900 – GPS‑navigeringssystem med flera funktioner”

I mål C‑268/18,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Curtea de Apel Cluj (Appellationsdomstolen i Cluj, Rumänien) genom beslut av den 5 april 2018, som inkom till domstolen den 18 april 2018, i målet

SC Onlineshop SRL

mot

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcţia Generală a Vămilor,

meddelar

DOMSTOLEN (tionde avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden C. Lycourgos (referent) samt domarna M. Ilešič och I. Jarukaitis,

generaladvokat: G. Hogan,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga förfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

SC Onlineshop SRL, genom S. Ionaşcu-Strungariu,

Rumäniens regering, genom C. Canţăr, O.‑C. Ichim och A. Wellman, samtliga i egenskap av ombud,

Europeiska kommissionen, genom A. Caeiros och A. Armenia, båda i egenskap av ombud,

med hänsyn till beslutet, efter att ha hört generaladvokaten, att avgöra målet utan förslag till avgörande,

följande

Dom

1

Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av undernummer 85269120 och 85285900 i Kombinerade nomenklaturen (nedan kallad KN), vilken återfinns i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 1987, s. 1; svensk specialutgåva, område 1, volym 13, s. 22), i dess lydelse enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1821 av den 6 oktober 2016 (EUT L 294, 2016, s. 1), och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 698/2012 av den 25 juli 2012 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen (EUT L 203, 2012, s. 34), i dess lydelse enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 459/2014 av den 29 april 2014 (EUT L 133, 2014, s. 43) (nedan kallad genomförandeförordning nr 698/2012).

2

Begäran har framställts i ett mål mellan SC Onlineshop SRL (nedan kallat Onlineshop) och Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală a Vămilor (nationell skattemyndighet – generaldirektoratet för tullfrågor, Rumänien) (nedan kallad ANAF-DGV), angående tullklassificeringen av en multifunktionsapparat av den typ som används i motorfordon och som är utrustad med följande funktioner: navigering, ljud- och videoåtergivning, rundradio och bildskärm.

Tillämpliga bestämmelser

KN

3

Enligt artikel 9.1 och artikel 10 i förordning nr 2658/87 ska Europeiska kommissionen, biträdd av tullkodexkommittén, vidta åtgärder som hänför sig till tillämpningen av KN, det vill säga bilaga I till denna förordning, vad gäller klassificeringen av varor.

4

Enligt artikel 12 i förordning nr 2658/87 ska Europeiska kommissionen varje år genom en förordning anta en fullständig version av KN, tillsammans med motsvarande autonoma och konventionella tullsatser i Gemensamma tulltaxan, i dess lydelse efter de åtgärder som har vidtagits av Europeiska unionens råd eller kommissionen. Denna förordning ska offentliggöras senast den 31 oktober i Europeiska unionens officiella tidning och ska gälla från och med den 1 januari påföljande år.

5

Med stöd av dessa bestämmelser antogs genomförandeförordning (EU) 2015/1754 av den 6 oktober 2015 om ändring av bilaga I till förordning nr 2658/87 (EUT L 285, 2015, s. 1), och genomförandeförordning 2016/1821. Genom dessa båda förordningar ändrades KN med verkan från den 1 januari 2016, respektive den 1 januari 2017.

6

I avsnitt 1 A del 1 i KN, som har rubriken ”Allmänna bestämmelser för tolkning av Kombinerade nomenklaturen” anges följande:

”Vid klassificering av varor enligt Kombinerade nomenklaturen ska följande gälla:

1.

Benämningarna på avdelningar, kapitel och underavdelningar av kapitel är endast vägledande. Klassificeringen skall bestämmas med ledning av lydelsen av HS-numren (med fyrställig sifferkod), av anmärkningarna till avdelningarna eller kapitlen och, om inte annat föreskrivs i HS-numren eller i anmärkningarna, med ledning av följande bestämmelser.

3.

När två eller flera HS-nummer kan komma i fråga för en vara gäller följande:

c)

När en vara inte kan klassificeras med ledning av 3 a eller 3 b, ska det HS-nummer tillämpas som står sist av de HS-nummer som skäligen kan komma i fråga.

6.

Klassificeringen av varor enligt de olika undernumren till ett HS-nummer ska bestämmas med ledning av undernumrens lydelse, av anmärkningarna till dessa undernummer och av ovanstående regler i tillämpliga delar, varvid gäller att endast varubeskrivningar på samma siffernivå ska jämföras med varandra. Vid tillämpningen av denna regel ska anmärkningarna till den berörda avdelningen och det berörda kapitlet också beaktas, om inte omständigheterna kräver annat.”

7

Del 2 i KN, med rubriken ”Tulltaxan”, omfattar avdelning XVI som avser ”Maskiner och apparater samt mekaniska redskap; elektrisk materiel; delar till sådana varor; apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television samt delar och tillbehör till sådana apparater”. Anmärkning 3 till nämnda avdelning har följande lydelse:

”Om inte annat föreskrivs … ska maskiner som kan utföra två eller flera kompletterande eller alternativa arbetsuppgifter klassificeras som om de bestod enbart av den komponent eller utgjorde en sådan maskin som utför den huvudsakliga arbetsuppgiften.”

8

Kapitel 85 återfinns i samma avdelning i KN och har rubriken ”Elektriska maskiner och apparater, elektrisk materiel samt delar till sådana varor; apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television samt delar och tillbehör till sådana apparater”. Detta kapitel, i dess lydelse enligt förordning 2015/1754, som var tillämplig år 2016, innehöll bland annat följande tulltaxenummer:

KN-nr

Varuslag

8526

Radarapparater, apparater för radionavigering samt apparater för radiomanövrering eller radiostyrning:

8526 10 00

– Radarapparater

 

– Andra slag:

8526 91

– – Apparater för radionavigering:

8526 91 20

– – – Mottagare för radionavigering

8528

Monitorer och projektorer utan inbyggd televisionsmottagare; televisionsmottagare, även med inbyggd rundradiomottagare eller inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller videosignaler

 

– Katodstrålerörsmonitorer:

 

– Andra monitorer:

8528 51 00

– – Av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används i ett system för automatisk databehandling enligt nr 8471

8528 59

– – Andra:

 

– – – Platta bildskärmar som kan återge signaler från maskiner för automatisk databehandling med en godtagbar nivå av funktionalitet:

8528 59 70

– – – Andra

9

Genomförandeförordning 2016/1821, som var tillämplig år 2017, innebar ingen ändring av nummer 8526 i KN, i den mening som avsågs i genomförandeförordning 2015/1754, men ändrade nummer 8528 enligt följande:

8528

Monitorer och projektorer utan inbyggd televisionsmottagare; televisionsmottagare, även med inbyggd rundradiomottagare eller inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller videosignaler:

 

– Andra monitorer:

8528 52

– – Av sådana slag som kan anslutas direkt till och är avsedda att användas tillsammans med en maskin för automatisk databehandling enligt nr 8471:

8528 59 00

– – Andra

Genomförandeförordning nr 698/2012

10

I artikel 1 i förordning nr 698/2012 anges följande:

”De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i tabellen.”

11

Bilagan till denna förordning har följande lydelse:

Varubeskrivning

Klassificering (KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

3. En multifunktionsapparat (s.k. ’multimedia centre’) av den typ som används i motorfordon.

Den kombinerar i samma hölje en rundradiomottagare, utrustning för återgivning av ljud och video, en apparat för radionavigering och en färgskärm med flytande kristaller (LCD) med ett diagonalt mått på cirka 18 cm (7 tum) och ett bildformat på 16:9.

Apparaten är utrustad med anslutningsdon för mottagning av videosignaler från externa källor som en backkamera eller en mottagare för marksänd digital-tv (DVB-T).

Apparaten kan även återge ljud och bild från ett minneskort.

Apparaten åtföljs av två fjärrkontroller.

En extra skärm kan anslutas till apparaten.

8528 59 70

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 c och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8528, 8528 59 och 8528 59 70.

Apparaten är konstruerad för att utföra olika arbetsuppgifter (ljud- och videoåtergivning, radionavigering, rundradio, visning av video), men ingen av dessa bestämmer apparatens huvudsakliga karaktär i fråga om dess konstruktion och utformning.

Med tillämpning av den allmänna bestämmelsen 3 c ska apparaten därför klassificeras enligt KN-nummer 8528 59 70som andra monitorer.

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

12

Den 18 juli 2016 vände sig Onlineshop till ANAF-DGV med en ansökan om en bindande tulltaxeupplysning avseende en apparat kallad ”GPS-navigeringssystem PNI S 506” och föreslog att den skulle klassificeras enligt undernummer 85269120 i KN, såsom mottagare för radionavigering.

13

Det framgår av beslutet om hänskjutande att apparaten har fyra funktioner, nämligen radionavigering, ljud- och videoåtergivning, rundradio och bildskärm. Den kan således användas som GPS-navigeringssystem (med inbyggd GPS-modul och antenn), men även som surfplatta. Apparaten har flera tillbehör (vindrutehållare, billaddare och dataöverföringskabel). Den väger 152 g och har ett mått på 132 x 184 x 12 mm.

14

Genom beslut av den 23 december 2016 utfärdade ANAF-DGV en bindande tulltaxeupplysning till sökanden vari nämnda apparat klassificerades enligt undernummer 85285900 i KN. Som motivering för denna klassificering hänvisades till de allmänna reglerna 1, 3 c och 6 för tolkning av nämnda nomenklatur. I beslutet hänvisades vidare till genomförandeförordning nr 698/2012.

15

Onlineshop har den 2 augusti 2017, efter avslag på sin begäran om omprövning av detta beslut, vilken ingavs den 11 januari 2017, överklagat till den hänskjutande domstolen.

16

Den hänskjutande domstolen har uppgett att Onlineshop, till stöd för sin begäran om att den apparat som är i fråga i det nationella målet ska klassificeras enligt undernummer 85269120 i KN, angett att apparatens huvudsakliga funktion är GPS-navigering med hjälp av två förinstallerade navigeringsapplikationer, medan ANAF-DGV har gjort gällande att ingen av apparatens funktioner bestämmer dess huvudsakliga karaktär och att den därför ska kvalificeras enligt det nummer som står sist av de HS-nummer som rimligen kan komma i fråga, nämligen nummer 8528, vilket motsvarar dess funktion som skärm för videoåtergivning.

17

Till stöd för den av Onlineshop föreslagna klassificeringen har den hänskjutande domstolen nämnt det faktum att de tyska, de franska och de nederländska tullmyndigheterna har tillämpat denna klassificering för produkter som, enligt detta företag, har ungefär samma funktioner som den apparat som är i fråga i det nationella målet, eftersom produkternas huvudsakliga funktion är GPS-navigering. Vidare har nämnda domstol påpekat att apparaten, med hänsyn till dess särskilda egenskaper i fråga om navigeringsfunktionen, är tänkt att användas i ett motorfordon och dess ringa mått (5 tum, eller 12,7 cm) talar, i konsumentens ögon, för att dess funktion som surfplatta endast är sekundär.

18

Den hänskjutande domstolen har påpekat att ANAF-DGV, som i sin bindande tulltaxeupplysning av den 23 december 2016 hänvisar till bestämmelserna i genomförandeförordning nr 698/2012, klassificerade den aktuella apparaten enligt undernummer 85285900 i KN, i dess lydelse enligt genomförandeförordning 2016/1821, trots att sistnämnda förordning trädde i kraft först den 1 januari 2017. Enligt nämnda domstol borde apparaten i fråga, om ANAF-DGV verkligen hade fattat sitt beslut på grundval av genomförandeförordning nr 698/2012, ha klassificerats enligt undernummer 85285970.

19

Den hänskjutande domstolen har i det avseendet uppgett att ANAF-DGV motiverat sin hänvisning till genomförandeförordning nr 698/2012 med det faktum att den tredje varan som beskrivs i bilagan ”uppvisar stora likheter med den vara som är föremål för beslutet om bindande tulltaxeupplysning i fråga om funktioner och beståndsdelar, vilket är skälet till att det hänvisades till denna såsom en av de rättsliga grunderna för klassificeringen”.

20

Den hänskjutande domstolen undrar därför om bestämmelserna i genomförandeförordning nr 698/2012 verkligen är tillämpliga i det nationella målet och, i förekommande fall, vilka verkningar en tillämpning av dessa bestämmelser har för det fall klassificeringen av den ifrågavarande apparaten inte har skett i överensstämmelse med dess KN-nummer.

21

Under dessa omständigheter beslutade Curtea de Bacău (Appellationsdomstolen i Bacău, Rumänien) att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:

”1.

Ska [KN] i bilaga I till [förordning nr 2658/87], ändrad genom kommissionens [genomförandeförordning 2016/1821], tolkas så, att apparater såsom de GPS-navigeringssystem PNI S 506 som utgör föremålet för tvisten ska klassificeras enligt KN-nummer 852691, undernummer 85269120, eller enligt KN-nummer 8528, undernummer 85285900?

2.

Är [KN:s] lydelse enligt [genomförandeförordning nr 698/2012] och [genomförandeförordning nr 459/2014] relevant i samband med fastställande av den korrekta tullklassificeringen av de navigeringssystem som utgör föremålet för tvisten, så att ifrågavarande bestämmelser kan tillämpas analogt på produkter som liknar ifrågavarande navigeringssystem, och kan analog tillämpning av dessa bestämmelser ge stöd för den tolkning av Kombinerade nomenklaturen som har gjorts av tullmyndigheten?”

Prövning av tolkningsfrågorna

22

Det ska inledningsvis påpekas att det framgår av domstolen praxis att den version av KN som är tillämplig är den som gällde när det nationella beslut som innehöll den omtvistade tulltaxeupplysningen fattades (se, för ett liknande resonemang, dom av den 8 juni 2006, Sachsenmilch, C‑196/05, EU:C:2006:383, punkt 18).

23

Genomförandeförordning 2016/1821, som avses i den första tolkningsfrågan, antogs den 6 oktober 2016 och trädde i kraft först den 1 januari 2017. Den förordningen är således inte tillämplig i det nationella målet, som avser en bindande tulltaxeupplysning utfärdad den 23 december 2016.

24

Såsom kommissionen har gjort gällande är den version av KN som är tillämplig på tvisten den som följer av genomförandeförordning 2015/1754, vilken antogs den 6 oktober 2015 och var tillämplig år 2016.

25

Genomförandeförordning 2016/1821 innebar visserligen, i förhållande till genomförandeförordning 2015/1754, inte någon ändring av undernummer 85269120 i KN, men däremot innebar den en ändring av vissa undernummer till nummer 8528 i KN, i synnerhet det sista undernumret (Andra), som inte längre har koden 85285970 utan koden 85285900.

26

Den hänskjutande domstolen har således ställt sina frågor, vilka ska prövas tillsammans, för att få klarhet i om KN, i dess lydelse enligt genomförandeförordning 2015/1754, ska tolkas så, att en apparat, liknande den som är i fråga i det nationella målet, vars funktioner utgörs av radionavigering, ljud- och videoåtergivning, rundradio och bildskärm och som har tillbehör som gör att den kan användas i ett motorfordon, ska klassificeras enligt nummer 85269120 eller enligt nummer 85285970 i denna nomenklatur.

27

Det ska i det avseendet understrykas att det i de allmänna bestämmelserna för tolkning av KN föreskrivs att klassificeringen av varorna ska bestämmas med ledning av lydelsen av numren i KN och av anmärkningarna till avdelningarna eller kapitlen samt att lydelsen av avdelningarnas, kapitlens eller underkapitlens rubriker endast är vägledande (dom av den 15 november 2018, Baby Dan, C‑592/17, EU:C:2018:913, punkt 49 och där angiven rättspraxis).

28

Vidare ska det avgörande kriteriet för tullklassificering av varor, av rättssäkerhetsskäl och i syfte att underlätta kontroll, i allmänhet sökas i varornas objektiva kännetecken och egenskaper, såsom de definieras i texten till KN‑numret och i anmärkningar till avdelningar och kapitel i KN (dom av den 13 september 2018, Vision Research Europe, C‑372/17, EU:C:2018:708, punkt 22 och där angiven rättspraxis).

29

Dessutom kan en varas avsedda användning utgöra ett objektivt kriterium för klassificering, under förutsättning att den följer naturligt av varan och detta kan konstateras på grundval av varans objektiva kännetecken och egenskaper (dom av den 22 mars 2017, GROFA m.fl., C‑435/15 och C‑666/15, EU:C:2017:232, punkt 40 och där angiven rättspraxis). Det ska med avseende på de relevanta omständigheterna bedömas vilken användning som tillverkaren har avsett att den aktuella varan ska ha samt tillvägagångssättet vid och platsen för dess användning (dom av den 4 mars 2015, Olivier Medical, C‑547/13, EU:C:2015:139, punkt 52).

30

I anmärkning 3 avdelning XVI del 2 i KN anges således bland annat att maskiner som kan utföra två eller flera kompletterande eller alternativa arbetsuppgifter ska klassificeras enligt den huvudsakliga arbetsuppgift som kännetecknar varan.

31

Domstolen har i det avseendet klargjort att det är nödvändigt att beakta konsumentens uppfattning i fråga om vilken funktion som utgör den huvudsakliga respektive den underordnade funktionen (dom av den 11 juni 2015, Amazon EU, C‑58/14, EU:C:2015:385, punkt 24 och där angiven rättspraxis).

32

I förevarande fall framgår det av beslutet om hänskjutande, i motsats till vad ANAF-DGV har anfört, att bland de fyra funktioner som den apparat som är i fråga i det nationella målet har är den huvudsakliga funktionen, med hänsyn till platsen för dess användning och de användningsområden den är avsedd för, radionavigering.

33

Denna huvudsakliga funktion är dessutom karakteristisk för apparaten, eftersom den följer av dess objektiva kännetecken och egenskaper. Förutom att den anges vara ett ”GPS-navigeringssystem” är apparaten i fråga nämligen avsedd att användas som monitor för radionavigering i motorfordon med hjälp av två förinstallerade applikationer, varav den ena visserligen kräver en trådlös internetuppkoppling, samt tillbehör såsom vindrutehållare och billaddare.

34

Vidare framgår det av de faktiska omständigheter som angetts i beslutet om hänskjutande att apparatens övriga tre funktioner, som omnämns ovan i punkt 26, endast ger apparaten ett mervärde utan att någon av dem, i sig, är avgörande för om konsumenten köper varan.

35

Såsom den hänskjutande domstolen har anfört är för det första rundradiofunktionen rudimentär till sin karaktär eftersom den inte utförs via en radiomottagare, utan en FM-sändare, med hjälp av vilken det går att via bilradion lyssna på sånger lagrade i apparatens intern- eller externminne.

36

För det andra är ljud- och videoåtergivningsfunktionen begränsad eftersom den apparat som är i fråga i det nationella målet inte är utrustad med anslutningsdon för mottagning av videosignaler från externa källor.

37

För det tredje är bildskärmsfunktionen även den begränsad med hänsyn till dels skärmens ringa storlek (5 tum, eller 12,7 cm), vilken inte erbjuder en bekväm visning, dels det faktum att, även om denna funktion möjliggör en återgivning av installerade applikationer eller videofiler, apparaten inte kan anslutas till en extra skärm.

38

Med hänsyn till apparatens huvudsakliga funktion ska en sådan apparat såsom den som är i fråga i det nationella målet klassificeras enligt undernummer 85269120 i KN, såsom mottagare för radionavigering

39

Denna bedömning påverkas inte av beskrivningen av den tredje produkten som klassificeras enligt undernummer 85285970 i KN i bilagan till genomförandeförordning nr 698/2012, till vilken det hänvisas i beslutet om hänskjutande.

40

Det ska i det avseendet påpekas att det framgår av fast rättspraxis att en klassificeringsförordning har allmän giltighet eftersom den inte är tillämplig på en viss näringsidkare utan generellt på alla varor som är identiska med den som har undersökts av tullkodexkommittén. För att vid tolkningen av en klassificeringsförordning kunna fastställa dess tillämpningsområde måste hänsyn bland annat tas till den lämnade motiveringen (dom av den 22 mars 2017, GROFA m.fl., C‑435/15 och C‑666/15, EU:C:2017:232, punkt 35 och där angiven rättspraxis).

41

Om en klassificeringsförordning inte är direkt tillämplig på varor som inte är identiska utan endast liknar den vara som avses i denna förordning, är förordningen analogt tillämplig på sådana varor. En analog tillämpning av en klassificeringsförordning på varor som liknar dem som avses i denna förordning främjar nämligen en enhetlig tolkning av KN och likabehandling av aktörerna (dom av den 22 mars 2017, GROFA m.fl., C‑435/15 och C‑666/15, EU:C:2017:232, punkt 37 och där angiven rättspraxis).

42

Det krävs emellertid, för att en klassificeringsförordning ska kunna tillämpas analogt, att de varor som ska klassificeras och de som avses i denna förordning är tillräckligt lika. Det finns anledning att i detta avseende beakta motiveringen i nämnda förordning (dom av den 22 mars 2017, GROFA m.fl., C‑435/15 och C‑666/15, EU:C:2017:232, punkt 38 och där angiven rättspraxis).

43

Den hänskjutande domstolen anser visserligen att genomförandeförordning nr 698/2012 inte är direkt tillämplig i förevarande fall, eftersom ingen av parterna i det nationella målet har gjort gällande att den apparat som är i fråga i det nationella målet är identisk med den tredje produkten som beskrivs i bilagan till denna förordning, men vill få klarhet i huruvida den är analogt tillämplig.

44

Mot bakgrund av nämnda rätts bedömning av de faktiska omständigheterna med avseende på den apparat som är i fråga i det nationella målet, påpekar domstolen att denna apparat och den tredje produkten som beskrivs i bilagan till genomförandeförordning nr 698/2012 inte uppvisar sådana likheter att det motiverar en analog tillämpning av denna förordning.

45

Utöver det faktum att sistnämnda produkt har en verklig rundradiofunktion är den, avseende dess funktion som bildskärm, utrustad med en skärm med ett diagonalt mått på ungefär 7 tum, eller 18 cm, och det går att ansluta en extra skärm. Vidare är den utrustad med anslutningsdon för mottagning av videosignaler från externa källor som en backkamera eller en mottagare för marksänd digital-tv (DVB-T). Slutligen åtföljs den av två fjärrkontroller.

46

Såsom har angetts ovan i punkterna 35–37, fyller den apparat som är i fråga i det nationella målet inte dessa funktioner utan har en lägre prestanda.

47

Genomförandeförordning nr 698/2012 är därför varken direkt eller analogt tillämplig på en sådan apparat som är i fråga i det nationella målet.

48

Mot bakgrund av det ovan anförda ska de ställda tolkningsfrågorna besvaras enligt följande. KN, i dess lydelse enligt genomförandeförordning 2015/1754, ska tolkas så, att en multifunktionsapparat av den typ som används i motorfordon som, såsom den apparat som är i fråga i det nationella målet, i ett och samma hölje kombinerar, såsom huvudsaklig funktion, en monitor för radionavigering med hjälp av förinstallerade applikationer för GPS-navigering och, såsom sekundära funktioner, en rundradio, en apparat för ljud- och videoåtergivning och en bildskärm med ett diagonalt mått på ungefär 5 tum (12,7 cm), ska klassificeras enligt undernummer 85269120 i denna nomenklatur.

Rättegångskostnader

49

Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

 

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (tionde avdelningen) följande:

 

Kombinerade nomenklaturen, vilken återfinns i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, i dess lydelse enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1754 av den 6 oktober 2015, ska tolkas så, att en multifunktionsapparat av den typ som används i motorfordon som, såsom den apparat som är i fråga i det nationella målet, i ett och samma hölje kombinerar, såsom huvudsaklig funktion, en monitor för radionavigering med hjälp av förinstallerade applikationer för GPS-navigering och, såsom sekundära funktioner, en rundradio, en apparat för ljud- och videoåtergivning och en bildskärm med ett diagonalt mått på ungefär 5 tum (12,7 cm), ska klassificeras enligt undernummer 85269120 i denna nomenklatur.

 

Underskrifter


( *1 ) Rättegångsspråk: rumänska.

Top