Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0696

Mål C-696/17 P: Överklagande ingett den 8 december 2017 av Alex SCI av det beslut som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 10 oktober 2017 i mål T-841/16, Alex mot kommissionen

OJ C 72, 26.2.2018, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.2.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 72/28


Överklagande ingett den 8 december 2017 av Alex SCI av det beslut som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 10 oktober 2017 i mål T-841/16, Alex mot kommissionen

(Mål C-696/17 P)

(2018/C 072/37)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Alex SCI (ombud: J. Fouchet, avocat)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva det beslut som Europeiska unionens tribunal meddelade den 10 oktober 2017 i dess helhet, utom där tribunalen förklarar att kommissionens beslut av den 21 september 2016 kan angripas.

Det fattas ett nytt avgörande i saken, varvid

Europeiska kommissionens beslut av den 21 september 2016 ogiltigförklaras,

det slås fast att det stöd som betalades till CABAB av Eruf, franska staten, Aquitaines regionalförsamling och Pyrénées Atlantiques generalförsamling är rättsstridigt och oförenligt med den inre marknaden, och

Europeiska kommissionen förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet ombudskostnader på 5 000 euro.

Grunder och huvudargument

A.   Huruvida talan kan tas upp till prövning

Klaganden begär att tribunalens beslut om att beslutet kan angripas ska fastställas. Skrivelsen av den 21 september 2016 utgör en rättsakt som kan angripas i den mening som avses i artikel 263.1 FEUF.

Vad gäller Alex SCI:s berättigade intresse av att få saken prövad, yrkar klaganden att tribunalens beslut ska ändras. Klagandens ställning på marknaden har påverkats i den mening som avses i artikel 263.4 FEUF.

B.   I sak

Den första grunden avser en formell rättstridighet i form av en bristande motivering. I beslutet av den 21 september 2016 nämns ingen rättslig grund, vare sig i lagstiftningen eller i rättspraxis, varför Alex SCI, som biträds av direktören, inte förstår beslut vid en genomläsning. På grund av en mycket bristande motivering i rättsligt och sakligt hänseende, är beslutet behäftat med en formell rättsstridighet.

Den andra grunden avser en rättsstridighet av intern beskaffenhet (förekomsten av ett statligt stöd och avsaknad av anmälan). Communauté d’Agglomération Côte-basque – Adour (CABAB) önskade inom ramen för sin ekonomiska strategi att upprätta anläggningen ”Technocité” i Bayonne för att inrätta en plattform specialiserad på området för luftfart. Härvidlag ansökte CABAB om stöd från Eruf, franska staten, Aquitaines regionalförsamling och Pyrénées Atlantiques generalförsamling och anmodade de att medfinansiera projektet med 1 000 000 euro vardera.

Eftersom kriterierna för att det ska vara tal om ett statligt stöd är uppfyllda, utgör dessa utbetalningar för det första statliga stöd som inte har blivit anmälda, vilket strider mot artikel 108 FEUF.

För det andra är dessa utbetalningar oförenliga med den inre marknaden. Projektet Technocité utgör nämligen en industriell och tertiär plattform specialiserad på utvecklingen av den mest avancerade teknologin inom luftfart, rymdfart och inbyggda system. Sektorn är i hög grad öppen för konkurrens. Dessa statliga stöd strider därför mot artikel 107 FEUF.

Vad slutligen gäller den bristande uppfyllelsen av avtalen om utbetalning av stöden ska det erinras om att föremålet för dessa avtal är att finansiera projektet ”Technocité luftfartscentrum” för att upprätta anläggningen och skapa ”en specialiserad plattform inom forskning och utveckling av den mest avancerade teknologin inom luftfart, rymdfart och inbyggda system”. Technocité-området omfattar all slags verksamhet som bedrivs av olika bolag, såsom Fidal, Avantis, Decra, Sepa, Trescal, KPMG, Capgemini…, det vill säga bolag vars verksamhet inte omfattar luftfart.

De statliga stöden bör ogiltigförklaras och beloppen betalas åter (se, bland annat, förordningar nr 734/2013 (1) och 2988/95 (2), artikel 4.1 och 4.4; franska Conseil d’État (CE), den 2 juni 1992, Rec. s. 165; CE, den 6 november 1998, Rec. s. 397; domstolen, den 11 juli 1996, SFEI mål C-39/94).


(1)  Rådets förordning (EU) nr 734/2013 av den 22 juli 2013 om ändring av förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (EUT L 204, s. 15).

(2)  Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, s. 1).


Top