Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0399

Mål C-399/17: Talan väckt den 3 juli 2017 – Europeiska kommissionen mot Republiken Tjeckien

OJ C 293, 4.9.2017, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.9.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 293/20


Talan väckt den 3 juli 2017 – Europeiska kommissionen mot Republiken Tjeckien

(Mål C-399/17)

(2017/C 293/25)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: P. Němečková och E. Sanfrutos Cano)

Svarande: Republiken Tjeckien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Tjeckien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 24.2 och artikel 28.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall (1) genom att underlåta att säkerställa att det TPS-NOLO (Geobal) material som hade transporterats från Republiken Tjeckien till Katowice, Polen transporterades tillbaka till Republiken Tjeckien, och

förplikta Republiken Tjeckien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

1.

Det TPS-NOLO (Geobal) material som transporterades från Republiken Tjeckien till Polen, vilket kommer från farligt avfall från en avfallsanläggning (Ostramo lagunerna) och som har deponerats på en annan plats i Republiken Tjeckien och har klassificerats som tjärhaltigt avfall från raffinering, destillation eller pyrolys av organiskt material är enligt de polska myndigheterna avfall som omfattas av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall (nedan kallad förordningen om avfallstransporter).

2.

Eftersom Republiken Tjeckien har bestritt klassificeringen av det aktuella ämnet som avfall med stöd av att materialet har registrerats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (2) (nedan kallad Reach), har en tvist uppstått, som ska hanteras i enlighet med artikel 28.1 i förordningen om avfallstransporter, i vilken det anges att det aktuella materialet ska behandlas som om det vore avfall.

3.

Det förhållandet att materialet har registrerats i enlighet med Reach säkerställer inte att ett användande av ämnet inte kommer att få en övergripande skadlig effekt på miljön eller människors hälsa eller att ämnet per automatik inte längre ska betraktas som avfall. Eftersom det inte finns något nationellt beslut om att det aktuella ämnet har nått en punkt där avfall inte längre ska betraktas som avfall ska registreringen av ämnet i enlighet med Reach, med stöd av artikel 2.2 i Reach, inte anses vara giltig.

4.

Eftersom det aktuella ämnet transporterades över en gräns utan att det anmäldes ska transporten anses vara en ”olaglig transport” enligt artikel 2.35 a i förordningen om avfallstransporter. Den behöriga avsändarmyndigheten ska under sådana omständigheter genom ett lämpligt förfarande erhålla information så att det kan säkerställas att avfallet i fråga tas tillbaka i enlighet med artikel 24.2 i nämnda förordning, vilket Republiken Tjeckien, utan en godtagbar anledning, har vägrat att göra. Den skyldigheten påverkas inte av artikel 128 i Reach som säkerställer fri rörlighet för ämnen, blandningar och varor i den mening som avses i artikel 3 i Reach, eftersom avfall uttryckligen undantas från den förordningens tillämpningsområde (se artikel 2.2 i Reach).


(1)  EUT L 190, 2006, s. 1, och rättelse i EUT L 334, 2013, s. 46 och EUT L 277, 2015, s. 61.

(2)  EUT L 396, 2006, s. 1, och rättelse i EUT L 136, 2007, s. 3, EUT L 141, 2008, s. 22 och EUT L 36, 2009, s. 84.


Top