Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0581

Mål T-581/15: Talan väckt den 1 oktober 2015 – Syndial mot kommissionen

OJ C 398, 30.11.2015, p. 71–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 398/71


Talan väckt den 1 oktober 2015 – Syndial mot kommissionen

(Mål T-581/15)

(2015/C 398/85)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Syndial SpA – Attività Diversificate (San Donato Milanese, Italien) (ombud: advokaterna L. Acquarone och S. Grassi)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska ogiltigförklara och/eller ändra skrivelsen från Europeiska kommissionen – Generalsekretariatet, ref. Ares(20015)3238796, av den 3 augusti 2015, med rubriken ”Beslut av generalsekretariatet på kommissionens vägnar med tillämpning av artikel 4 i tillämpningsbestämmelserna för förordning (EG) nr 1049/2001” avseende en ”Bekräftande ansökan om tillgång till handlingar enligt förordning (EG) nr 1049/2001 – GESTDEM 2015/2796” i vilken kommissionen bekräftade beslutet från Europeiska kommissionens generaldirektorat för miljö, i skrivelse ENV.D.2/MC/vf/ARES(2015) av den 16 juni 2015, att avslå den ansökan om tillgång till handlingar som inlämnats av Syndial SpA genom skrivelse INAMB-10/15 av den 6 maj 2015 och som översänts genom e-postmeddelande av den 8 maj 2015, och, följaktligen, fastställa att Syndial har rätt att ta del av handlingarna rörande överträdelseförfarande nr 2009/4426 och förordna om att de handlingar som omfattas av ansökan om tillgång till handlingar, som inlämnats genom skrivelse INAMB-10/15 av den 6 maj 2015 och som översänts genom e-postmeddelande av den 8 maj 2015, helt eller delvis ska lämnas ut samt fastställa att Syndial har rätt att formellt yttra sig vid kommissionen för att klargöra och bekräfta de uppgifter som är tillgängliga i överträdelseförfarandet i fråga.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

1.

Första grunden: Åsidosättande och/eller felaktig tillämpning av artikel 4.2 i förordning (EG) nr 1049/2001

Sökanden anser att begränsningen, vilken utgörs av förekomsten av ett övervägande allmänintresse som motiverar utlämning enligt artikel 4.2 in fine i förordning (EG) nr 1049/2001, av det undantag som kommissionen åberopat gentemot utelämnande av handlingarna rörande överträdelseförfarande nr 2009/4426 inte har bedömts på ett korrekt sätt i förevarande fall.

Det saneringsprojekt som godkänts och senare genomförts, som var avsett att genomföras direkt av Syndial (ägare av området) på området Cengio, uppfyller helt och hållet gemenskapsrättsliga principer på området för rehabilitering och sanering av områden som är påverkade av en historisk nedsmutsning.

Republiken Italiens ställningstagande i förfarande nr 2009/4426 tycks på ett oväntat sätt offra det nationella allmänintresset genom ett blint stöd till kommissionens ståndpunkt, med förbiseende av att det förfarande som lett till godkännandet av saneringsprojektet har genomförts på det sätt som krävs enligt nationell rätt för godkännanden, just vid det ministerium som nu ifrågasätter dess giltighet. Att ge Syndial möjlighet att kontrollera att det konkret kontrolleras att de gemenskapsrättsliga principerna fortfarande iakttas utgör följaktligen ett relevant övervägande allmänintresse som motiverar utlämnande i den mening som avses i artikel 4.2.

Det intresse som motiverar Syndials ansökningar är inte av privat karaktär – vilket skulle vara berättigat – utan omfattas av det mer relevanta allmänintresset av relevant skydd av att gemenskapsförfarandet i fråga och det interna administrativa förfarandet är rättvisa och välfungerande (vilka uttryckligen skyddas enligt, för det första, artikel 41 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och, för det andra, artikel 97 i Republiken Italiens konstitution). Detta avser inte bara enskildas rätt till försvar (direkt berörda av följderna av det antagna beslutet i överträdelseförfarandet), utan särskilt den grundläggande rätten till miljöinformation, vilken omfattas av unionsrättsliga principer (artikel 191.2 och 191.3 första stycket, jämförd med principen i artikel 11 FEUF, vilken bland annat genomförts genom att Europeiska unionen anslutit sig till Århuskonventionen av den 27 juni 1998).

2.

Andra grunden: Åsidosättande och/eller felaktig tillämpning av artikel 4.6 i förordning (EG) nr 1049/2001 – Olaglig vägran att ge partiell tillgång

Den allmänna presumtionen att neka tillgång i artikel 4.2 tredje strecksatsen i förordning nr 1049/2001 ”utesluter inte att nämnda intresserade parter har rätt att styrka att en viss handling som avses i en ansökan om tillgång inte omfattas av denna presumtionsregel eller att det föreligger ett övervägande allmänintresse av att handlingen lämnas ut i enlighet med artikel 4.2 i förordning nr 1049/2001” (se dom av den 25 mars 2015, Sea Handling/kommissionen, T-456/13, EU:T:2015:185, punkt 64).

I förevarande fall rör det sig om en begäran om tillgång till handlingar vars utelämnande inte strider mot något allmänintresse, utan faktiskt tjänar allmänintresset, eftersom det endast med tillgång till dessa handlingar är möjligt att få fram uppgifter som är användbara inte bara för att tekniskt och juridiskt vederlägga de påståenden som gjorts i överträdelseförfarandet, utan också för att visa att det genomförda förfarandet var giltigt, i full samstämmighet med berörda organ, för att välja det mest lämpliga projektet för att sanera området Cengio, som tidigare tillhörde ACNA, i överensstämmelse med de gemenskapsrättsliga principerna avseende rehabilitering av områden drabbade av historisk nedsmutsning och avseende hållbarheten av miljöåtgärder, samt för att genomföra detta projekt.

Tillgången hade kunnat begränsas till de handlingar som ingetts av Republiken Italien, efter döljande av övriga handlingar i förfarandet.


Top