Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0226

Mål C-226/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 8 maj 2014 – Eurogate Distribution GmbH mot Hauptzollamt Hamburg-Stadt

OJ C 303, 8.9.2014, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 303/6


Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 8 maj 2014 – Eurogate Distribution GmbH mot Hauptzollamt Hamburg-Stadt

(Mål C-226/14)

2014/C 303/08

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Finanzgericht Hamburg

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Eurogate Distribution GmbH

Motpart: Hauptzollamt Hamburg-Stadt

Tolkningsfrågor

1)

Strider det mot direktiv 77/388/EEG (1) att uppbära mervärdesskatt vid import av en vara som återexporteras som icke-gemenskapsvara men för vilken en tullskuld uppstått till följd av bristande uppfyllelse av en förpliktelse enligt artikel 204 i tullkodexen, (2) i detta fall underlåtenhet att i tid bokföra uttag av varan från ett tullager i den därför avsedda lagerbokföringen senast vid tidpunkten för uttaget.

Om fråga 1 besvaras nekande:

2)

Fordrar direktiv 77/388/EEG att mervärdesskatt vid import i sådana fall ska uppbäras för varan, eller har medlemsstaterna ett utrymme att själva bestämma detta?

3)

Är en innehavare av ett tullager, som på grundval av ett avtal om tillhandahållande av tjänst förvarar en vara från ett tredjeland i sitt lager, utan att kunna förfoga över varan, skyldig att betala den mervärdesskatt för import som ska erläggas till följd av att denne inte uppfyller sina förpliktelser enligt artikel 10.3 andra stycket i direktiv 77/388/EEG jämförd med artikel 204.1 i tullkodexen, även om varan inte används i samband med dennes skattepliktiga transaktioner i den mening som avses i artikel 17.2 a i direktivet?


(1)  Rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund (EGT L 145, s. 1; svensk specialutgåva, område 9, volym 1, s. 28).

(2)  Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, s. 1; svensk specialutgåva, område 2, volym 16, s. 4).


Top