EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CN0496

Mål C-496/13 P: Överklagande ingett den 16 september 2013 av GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 3 juli 2013 i mål T-78/12, GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

OJ C 313, 26.10.2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 313/13


Överklagande ingett den 16 september 2013 av GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 3 juli 2013 i mål T-78/12, GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

(Mål C-496/13 P)

2013/C 313/24

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH (ombud: I. Memmler, S. Schulz)

Övriga parter i målet: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), Villiger Söhne GmbH

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom av den 3 juli 2013 i mål T-78/12 och ogiltigförklara det beslut som harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd meddelade den 1 december 2011 (ärende R 2109/2010-1),

förplikta motparten att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Klaganden gör som enda grund gällande att tribunalen tolkade och tillämpade artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (1) felaktigt och åsidosatte bevisbörderegler vid tillämpningen av denna bestämmelse.

Klaganden anför följande till stöd för överklagandet:

 

Vid jämförelsen av kännetecknen tillämpade tribunalen inte principen om helhetsbedömning korrekt, eftersom den gjorde en övergripande jämförelse mellan beståndsdelarna LIBERTAD och LIBERTE och därvid inte beaktade skillnaderna mellan kännetecknens övriga beståndsdelar.

 

Tribunalen borde i synnerhet vid en riktig tillämpning av principen om helhetsbedömning ha tillmätt andra beståndsdelar i de motstående varumärkena större betydelse, såsom färgkombinationen i det angripna varumärket och i det varumärke som åberopats till stöd för invändningen, beteckningen LA i det varumärke som åberopats till stöd för invändningen samt beteckningen ”brunes” i det angripna varumärket.

 

Tribunalen tillämpade också de principer om begreppsmässig likhet som fastställts av unionsdomstolen felaktigt, eftersom den inte i tillräcklig mån beaktade de olika språken i varumärkena.

 

Tribunalen åsidosatte dessutom i rättegångsreglerna föreskrivna bevisregler genom att göra vissa antaganden om hur varumärket LA LIBERTAD uttalas utan att lägga fram något stöd för dem och sedan grunda avgörandet på dessa antaganden.

 

På grund av ovanstående meddelade tribunalen en oriktig dom.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1).


Top