EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CJ0132

Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 13 mars 2014.
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV Frankfurt am Main mot ILME GmbH.
Begäran om förhandsavgörande från Landgericht Köln.
Begäran om förhandsavgörande – Tillnärmning av lagstiftning – Direktiv 2006/95/EG – Begreppet elektrisk utrustning – CE-märkning – Höljen till flerpoliga elektriska kopplingar.
Mål C‑132/13.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:141

DOMSTOLENS DOM (sjätte avdelningen)

den 13 mars 2014 ( *1 )

”Begäran om förhandsavgörande — Tillnärmning av lagstiftning — Direktiv 2006/95/EG — Begreppet elektrisk utrustning — CE-märkning — Höljen till flerpoliga elektriska kopplingar”

I mål C‑132/13,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Landgericht Köln (Tyskland) genom beslut av den 12 mars 2013, som inkom till domstolen den 18 mars 2013, i målet

Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV Frankfurt am Main

mot

ILME GmbH,

meddelar

DOMSTOLEN (sjätte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden A. Borg Barthet samt domarna E. Levits (referent) och M. Berger,

generaladvokat: E. Sharpston,

justitiesekreterare: handläggaren A. Impellizzeri,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 29 januari 2014,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, genom H.-J. Ruhl och M. Bohner, Rechtsanwälte,

ILME GmbH, genom U. Blumenröder, Rechtsanwalt,

Europeiska kommissionen, genom M. Noll-Ehlers och G. Zavvos, båda i egenskap av ombud,

med hänsyn till beslutet, efter att ha hört generaladvokaten, att avgöra målet utan förslag till avgörande,

följande

Dom

1

Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/95/EG av den 12 december 2006 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser (EUT L 374, s. 10).

2

Begäran har framställts i ett mål mellan Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV Frankfurt am Main (Centrum för bekämpande av illojal konkurrens i Frankfurt am Main) (nedan kallat Zentrale) och ILME GmbH angående anbringande av CE-märkning på höljen till flerpoliga elektriska kopplingar för industriellt bruk.

Tillämpliga bestämmelser

Direktiv 2006/95

3

Enligt artikel 1 i direktiv 2006/95 avses med elektrisk utrustning all utrustning konstruerad för användning vid en märkspänning mellan 50 och 1000 V för växelström och mellan 75 och 1500 V för likström.

4

I artikel 2.1 i direktivet föreskrivs följande:

”Medlemsstaterna skall vidta alla skäliga åtgärder för att säkerställa att elektrisk utrustning endast får marknadsföras om den, efter att ha tillverkats i enlighet med inom [Europeiska unionen] gällande god säkerhetsteknisk praxis, inte riskerar säkerheten för människor, husdjur eller egendom, då den är korrekt installerad och underhållen och används för de ändamål den är avsedd för.”

5

I artikel 8.1 i direktivet föreskrivs följande:

”Innan elektrisk utrustning släpps ut på marknaden skall den förses med CE‑märkning enligt artikel 10, av vilken det framgår att den uppfyller bestämmelserna i detta direktiv, inbegripet förfarandet för bedömning av överensstämmelse enligt bilaga IV.”

6

Artikel 10.1 i direktivet har följande lydelse:

”CE-märkningen enligt bilaga III skall av tillverkaren eller den som representerar honom inom [unionen] anbringas på den elektriska utrustningen eller, om detta inte är möjligt, på förpackningen, bruksanvisningen eller garantisedeln, på så sätt att den är synlig, läslig och outplånlig.”

7

Enligt bilaga II till direktiv 2006/95 ligger viss utrustning och vissa fenomen utanför tillämpningsområdet för detta direktiv.

8

I bilaga III till direktivet beskrivs CE-märkningen som ska anbringas och vad som utgör en EG‑försäkran om överensstämmelse.

9

I bilaga IV till direktivet anges föreskrifter för den interna kontrollen vid tillverkning av elektrisk utrustning.

Förordning (EG) nr 765/2008

10

Artikel 30.3 och 30.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, s. 30) har följande lydelse:

”3.   Genom att anbringa eller låta anbringa CE-märkningen visar tillverkaren att denne tar ansvaret för att produkten överensstämmer med alla tillämpliga krav som fastställs i relevant harmoniserad [unions]lagstiftning som föreskriver om märkningen.

4.   CE-märkningen ska vara den enda märkning som intygar att produkten överensstämmer med tillämpliga krav som fastställs i relevant harmoniserad [unions]lagstiftning som föreskriver om märkningen.”

Riktlinjerna för genomförandet av direktiv 2006/95/EG

11

I augusti 2007 upprättade Europeiska kommissionen riktlinjer för genomförande av direktiv 2006/95 (nedan kallade riktlinjerna).

12

I fotnot nr 8 i riktlinjerna anges följande:

”Begreppet elektrisk utrustning definieras inte i direktivet utan ska därför förstås enligt sin internationellt erkända betydelse. I den internationella elektrotekniska ordboken från International Electrotechnical Commission (IEC) definieras elektrisk utrustning enligt följande: Produkt som används för att generera, omvandla, överföra, fördela eller använda elektrisk energi‚ till exempel maskiner, transformatorer, strömbrytare och styranordningar, mätinstrument, skyddsinstallationer, kablar, elektriska förbrukningsartiklar.”

13

I punkt 9 i riktlinjerna anges att grundkomponenter som ingår i elektrisk utrustning faller inom tillämpningsområdet för direktiv 2006/95 såvitt deras säkerhet kan bedömas enligt direktivet redan innan de monteras i den elektriska utrustningen. Även då det gäller grundkomponenterna måste de dock utgöra elektrisk utrustning enligt direktivet.

14

I denna punkt förtydligas att säkerheten hos vissa typer av elektriska delar som är avsedda att utgöra grundkomponenter som monteras i andra elektriska apparater i stor utsträckning är beroende av hur dessa delar monteras i slutprodukten. Enligt fotnot nr 13 i riktlinjerna hör till denna kategori av elektriska delar bland annat aktiva komponenter såsom integrerade kretsar, transistorer, dioder, likriktare, dubbelriktade tyristorer, GTO-tyristorer, IGB-transistorer och optiska halvledare, passiva komponenter såsom kondensatorer, induktionsspolar, motstånd och filter, samt elektromekaniska komponenter såsom ledningar, mekaniska integrerade säkerhetsanordningar, reläer för tryckta kretsar och mikroomkopplare.

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågan

15

ILME GmbH saluför i Tyskland flerpoliga kopplingar som tillverkas i Italien av ILME SpA.

16

Kunden väljer komponenterna till kopplingarna enligt sina behov. När de levererats, monteras de av kunden själv.

17

På höljena till kopplingarna har CE-märkning anbringats i enlighet med bilaga III till direktiv 2006/95. EG‑överenstämmelseförklaringen avseende denna märkning rör emellertid endast höljena och inte kopplingarna i höljena.

18

Enligt Zentrale är CE-märkningen inte motiverad, eftersom den endast avser höljena och således inte innebär någon garanti för säkerheten hos de monterade sammanfogade kopplingarna. Denna märkning kan vilseleda konsumenterna och utgör följaktligen, under de aktuella omständigheterna, ett åsidosättande av nationella bestämmelser som förbjuder illojal konkurrens.

19

Enligt den nationella lagstiftning som införlivar direktiv 2006/95 med den nationella rättsordningen ska all elektrisk utrustning CE-märkas. Frågan uppkommer därför huruvida de aktuella höljena utgör sådan utrustning.

20

Zentrale har väckt talan om försäljningsförbud vid Landgericht Köln (regional domstol i Köln) som anser att avgörandet av det nationella målet beror på tolkningen av direktiv 2006/95. Landgericht Köln beslutade därför att vilandeförklara målet och hänskjuta följande fråga till domstolen:

”Ska artiklarna 1, 8 och 10 samt bilagorna II–IV till [direktiv 2006/96] tolkas på så sätt att höljen, som utgör en komponent i en flerpolig koppling för industriellt bruk, inte ska förses med CE-märkning?”

Prövning av tolkningsfrågan

21

Den nationella domstolen har ställt tolkningsfrågan för att få klarhet i huruvida artikel 1 i direktiv 2006/95 ska tolkas så, att höljen till flerpoliga elektriska kopplingar för industriellt bruk, såsom de som är aktuella i det nationella målet, omfattas av begreppet elektrisk utrustning i den mening som avses i nämnda bestämmelse, och följaktligen ska vara försedda med CE-märkning.

22

Det ska inledningsvis erinras om att CE‑märkningen endast får anbringas på produkter för vilka anbringandet specifikt föreskrivs i den relevanta harmoniserade unionslagstiftningen, och inte på några andra produkter. Allt annat anbringande leder nämligen till risk för förväxling i fråga om CE‑märkningens innebörd (dom av den 21 oktober 2010 i mål C-185/08, Latchways och Eurosafe Solutions, REG 2010, s. I-9989, punkt 63).

23

Enligt artikel 8.1 i direktiv 2006/95 ska all elektrisk utrustning förses med CE‑märkning.

24

Begreppet elektrisk utrusning definieras emellertid inte i direktivet. I artikel 1 i direktivet anges inom vilka spänningsgränser denna utrustning ska vara konstruerad för användning. Vidare anges i bilaga II till samma direktiv viss utrustning och vissa fenomen som ligger utanför tillämpningsområdet för detta direktiv.

25

Kommissionen har i fotnot 8 i riktlinjerna, av denna avsaknad av definition, dragit slutsatsen att begreppet elektrisk utrustning ska förstås enligt sin internationellt erkända betydelse.

26

I denna fotnot hänvisas särskilt till definitionen i IEC:s elektrotekniska ordbok som innebär att elektrisk utrusning är en ”produkt som används för att generera, omvandla, överföra, fördela eller använda elektrisk energi”.

27

Det framgår av beslutet om hänskjutande att de aktuella höljena utgör komponenter i flerpoliga kopplingar för industriellt bruk, till vilka de utgör den yttre kåpan. Höljena fyller härvidlag en grundläggande funktion, nämligen att säkerställa att de olika kablarna är fysiskt och elektriskt isolerade från varandra samt från omgivningen genom en jordledning.

28

De aktuella höljena ska mot bakgrund av dessa egenskaper omfattas av begreppet elektrisk utrustning, i den mening som avses i direktiv 2006/95. Höljenas funktion är nämligen inte bara estetisk och till skydd för sitt innehåll, utan de säkerställer även en säker kontakt mellan de elektriska komponenterna och bidrar således till överföringen av elektrisk energi.

29

Således ska CE-märkning anbringas på dessa höljen om de överensstämmer med direktivets säkerhetsstandarder.

30

Den hänskjutande domstolen anser emellertid att dessa höljen är komponenter i de elektriska anordningar som flerpoliga kopplingar för industriellt bruk utgör.

31

Zentrale anser att då höljena utgör komponenter kan det inte kontrolleras att dessa överensstämmer med säkerhetskraven innan de flerpoliga kopplingarna monteras ihop.

32

Enligt artikel 30.3 och 30.4 i förordning nr 765/2008 visar tillverkaren genom att anbringa CE-märkningen, som ska vara den enda märkning som intygar att produkten överensstämmer med tillämpliga krav som fastställs i relevant harmoniserad unionslagstiftning som föreskriver om märkningen, att denne tar ansvaret för att produkten överensstämmer med dessa krav.

33

I artikel 2.1 i direktiv 2006/95 anges i huvudsak att elektrisk utrustning endast får marknadsföras om den inte riskerar säkerheten för människor eller egendom.

34

CE-märkningen ska således inte anbringas på en komponent som utgör elektrisk utrustning när dess säkerhet huvudsakligen beror på hur den monteras i den elektriska anordning som utgör slutprodukten. Under sådana omständigheter kan nämligen anbringande av CE-märkningen på nämnda komponent leda till att användaren av anordningen vilseleds, eftersom kvaliteten hos denna komponent inte medför att säkerheten hos den elektriska anordning som den monterats i kan bedömas. Dessutom kan denna inmontering medföra att denna komponent inte längre överensstämmer med säkerhetskraven, vilket även kan gälla den elektriska anordning i vilken komponenten monterats.

35

Det ska för det första erinras om att om den elektriska utrustning som ska monteras i en elektrisk anordning har sådana egenskaper att den kan bli föremål för en kontroll med avseende på säkerhetskraven, är det motiverat att anbringa CE-märkningen.

36

I det nationella målet ankommer det på den hänskjutande domstolen att kontrollera huruvida dessa höljen som sådana och oberoende av om de monteras i annan elektrisk utrustning, bland annat mot bakgrund av att de aktuella höljena gör det möjligt att isolera kablarna från varandra samt kopplingarna från omgivningen genom en jordledning, kan bli föremål för en effektiv kontroll vad gäller säkerhetskraven.

37

Det framgår vidare av beslutet om hänskjutande, vad gäller risken att märkningen av dessa höljen kan vilseleda användarna, att de aktuella kopplingarna levereras i lösa delar och att det därför ankommer på användarna själva att montera dem. Märkningen av ett hölje kan följaktligen inte uppfattas som att den avser hela kopplingen.

38

För det andra ska enligt artikel 2 i direktiv 2006/95 bedömningen av huruvida elektrisk utrustning överensstämmer med säkerhetskraven ske då den är korrekt installerad och underhållen och används för de ändamål den är avsedd för.

39

De aktuella höljena överensstämmer med de säkerhetskrav som de kontrollerats mot. Vidare innebär den omständigheten att de blivit korrekt monterade i de flerpoliga kopplingarna och används för de ändamål de är avsedda för inte att de inte längre överensstämmer med dessa krav. Följaktligen kan inte det förhållandet att de används som komponenter i en elektrisk anordning leda till att de inte längre kan kvalificeras som elektrisk utrustning.

40

Av det anförda följer att frågan ska besvaras på följande sätt. Artikel 1 i direktiv 2006/95 ska tolkas så, att höljen till flerpoliga elektriska kopplingar för industriellt bruk, såsom de som är aktuella i det nationella målet, omfattas av begreppet elektrisk utrustning i den mening som avses i nämnda bestämmelse. De ska följaktligen vara försedda med CE-märkning i den mån som den omständigheten att de blivit korrekt monterade och används för de ändamål de är avsedda för inte i något fall kan leda till att de inte längre överensstämmer med de säkerhetskrav som de kontrollerats mot.

Rättegångskostnader

41

Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

 

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (sjätte avdelningen) följande:

 

Artikel 1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/95/EG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser ska tolkas så, att höljen till flerpoliga elektriska kopplingar för industriellt bruk, såsom de som är aktuella i det nationella målet, omfattas av begreppet elektrisk utrustning i den mening som avses i nämnda bestämmelse. De ska följaktligen vara försedda med CE-märkning i den mån den omständigheten att de blivit korrekt monterade och används för de ändamål de är avsedda för inte i något fall kan leda till att de inte längre överensstämmer med de säkerhetskrav som de kontrollerats mot.

 

Underskrifter


( *1 ) Rättegångsspråk: tyska.

Top